Archived proceedings
21
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na dostawę kart pokładowych i przywieszek bagażowych dla LS Airport Services S.A.

Styczeń 18, 2021

1. Składający zapytanie ofertowe:

LS Airport Services S.A.

J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości

NIP: 522-29-49-523

2. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przedstawienie oferty na dostawę kart pokładowych i przywieszek bagażowych dla LS Airport Services S.A. zgodnie z załączonym wzorem, w ilościach:

 • karty pokładowe (Zał. 5) – 810 000 szt.,
 • przywieszki bagażowe (Zał. 6), wielkość 20,25 cala – 430 000 szt.,
 • przywieszki bagażowe (Zał. 7), wielkość 18 cali – 150 000 szt.

Dostawa do poszczególnych Oddziałów LS Airport Services S.A. w ilościach określonych poniżej:

Warszawa:

 • karty pokładowe – 360 tys. szt.,

Gdańsk:

 • karty pokładowe – 60 tys. szt.,
 • przywieszki bagażowe, wielkość 20,25 cala – 50 tys. szt.

Kraków:

 • karty pokładowe – 100 tys. szt.,
 • przywieszki bagażowe, wielkość 20,25 cala – 80 tyś. szt.

Katowice:

 • karty pokładowe – 290 tyś. szt.,
 • przywieszki bagażowe, wielkość 20,25 cala – 300 tys. szt.,
 • przywieszki bagażowe, wielkość 18 cali – 150 tys. szt.

3. Specyfikacja przedmiotu zapytania ofertowego:

 • Karty pokładowe z logiem LS Airport Services wg wzoru z załącznika nr. 5 – papier termiczny 170g
 • Przywieszki bagażowe 20,25 cala z logiem LS Airport Services wg wzoru z załącznika nr. 6 – papier termiczny z folią polipropylenową.
 • Przywieszki bagażowe 18 cali z logiem LS Airport Services wg wzoru z załącznika nr. 7 – papier termiczny z folią polipropylenową.

Powyższe materiały muszą być wykonane wg standardów IATA.

4. Termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego:

Zgodnie z podpisaną umową.

5. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Zgodnie z formularzem odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Do odpowiedzi należy dołączyć oświadczenie potencjalnego wykonawcy i projekt umowy współpracy.

Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

6. Miejsce i termin złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Oferty należy składać osobiście w Sekretariacie Spółki lub wysłać pocztą na adres Sekretariatu Spółki w Warszawie ul. J. Gordona Gennetta 2b z dopiskiem Dostawa karty pokładowych i przywieszek bagażowych dla LS Airport Services S.A.” lub na adres e-mail: sekretariat@lsas.aero w terminie do dnia 31.01.2021 r.

Ponadto informujemy, że podejmiemy negocjacje tylko z wybranymi podmiotami.

7. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji w sprawach zapytania ofertowego udziela Pan Zbigniew Roguski tel. 695 669 736, e-mail: z.roguski@lsas.aero.

Ponadto informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

8. Załączniki:

 1. Załącznik 1 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe DOWNLOAD
 2. Załącznik 2 - Klauzula informacyjna RODO DOWNLOAD
 3. Załącznik 3 - Oświadczenie wykonawcy - ochrona danych DOWNLOAD
 4. Załącznik 4 - Oświadczenie wykonawcy - poufność DOWNLOAD
 5. Załącznik 5 - Karta pokładowa DOWNLOAD
 6. Załącznik 6 - Przywieszka bagażowa 20,25 cali DOWNLOAD
 7. Załącznik 7 - Przywieszka bagażowa 18 cali DOWNLOAD
DOWNLOAD PDF
21
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na dostawę kart pokładowych i przywieszek bagażowych dla LS Airport Services S.A.

Styczeń 18, 2021

1. Składający zapytanie ofertowe:

LS Airport Services S.A.

J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości

NIP: 522-29-49-523

2. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przedstawienie oferty na dostawę kart pokładowych i przywieszek bagażowych dla LS Airport Services S.A. zgodnie z załączonym wzorem, w ilościach:

 • karty pokładowe (Zał. 5) – 810 000 szt.,
 • przywieszki bagażowe (Zał. 6), wielkość 20,25 cala – 430 000 szt.,
 • przywieszki bagażowe (Zał. 7), wielkość 18 cali – 150 000 szt.

Dostawa do poszczególnych Oddziałów LS Airport Services S.A. w ilościach określonych poniżej:

Warszawa:

 • karty pokładowe – 360 tys. szt.,

Gdańsk:

 • karty pokładowe – 60 tys. szt.,
 • przywieszki bagażowe, wielkość 20,25 cala – 50 tys. szt.

Kraków:

 • karty pokładowe – 100 tys. szt.,
 • przywieszki bagażowe, wielkość 20,25 cala – 80 tyś. szt.

Katowice:

 • karty pokładowe – 290 tyś. szt.,
 • przywieszki bagażowe, wielkość 20,25 cala – 300 tys. szt.,
 • przywieszki bagażowe, wielkość 18 cali – 150 tys. szt.

3. Specyfikacja przedmiotu zapytania ofertowego:

 • Karty pokładowe z logiem LS Airport Services wg wzoru z załącznika nr. 5 – papier termiczny 170g
 • Przywieszki bagażowe 20,25 cala z logiem LS Airport Services wg wzoru z załącznika nr. 6 – papier termiczny z folią polipropylenową.
 • Przywieszki bagażowe 18 cali z logiem LS Airport Services wg wzoru z załącznika nr. 7 – papier termiczny z folią polipropylenową.

Powyższe materiały muszą być wykonane wg standardów IATA.

4. Termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego:

Zgodnie z podpisaną umową.

5. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Zgodnie z formularzem odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Do odpowiedzi należy dołączyć oświadczenie potencjalnego wykonawcy i projekt umowy współpracy.

Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

6. Miejsce i termin złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Oferty należy składać osobiście w Sekretariacie Spółki lub wysłać pocztą na adres Sekretariatu Spółki w Warszawie ul. J. Gordona Gennetta 2b z dopiskiem Dostawa karty pokładowych i przywieszek bagażowych dla LS Airport Services S.A.” lub na adres e-mail: sekretariat@lsas.aero w terminie do dnia 31.01.2021 r.

Ponadto informujemy, że podejmiemy negocjacje tylko z wybranymi podmiotami.

7. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji w sprawach zapytania ofertowego udziela Pan Zbigniew Roguski tel. 695 669 736, e-mail: z.roguski@lsas.aero.

Ponadto informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

8. Załączniki:

 1. Załącznik 1 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe DOWNLOAD
 2. Załącznik 2 - Klauzula informacyjna RODO DOWNLOAD
 3. Załącznik 3 - Oświadczenie wykonawcy - ochrona danych DOWNLOAD
 4. Załącznik 4 - Oświadczenie wykonawcy - poufność DOWNLOAD
 5. Załącznik 5 - Karta pokładowa DOWNLOAD
 6. Załącznik 6 - Przywieszka bagażowa 20,25 cali DOWNLOAD
 7. Załącznik 7 - Przywieszka bagażowa 18 cali DOWNLOAD
DOWNLOAD PDF