Postępowania aktywne
14
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na dostawę przywieszek bagażowych dla LS Airport Services S.A. oraz zawarcia umów ramowych określających parametry poza cenowe kupowanego towaru.

17.10.2022 r.

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym w przedmiocie zakupu przywieszek bagażowych 20,25 cala oraz 18 cali dla Oddziału Katowice, Oddziału Kraków, Oddziału Gdańsk, Wydziału Obsługi Pasażerskiej LS Airport Services S.A. w Warszawie wraz z możliwością zawarcia z oferentami umów ramowych, określających parametry poza cenowe kupowanego towaru.

Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

Składający zapytanie ofertowe:

LS Airport Services S.A.
ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523
Tel.: (0 22) 206 95 00,
E-mail: sekretariat@lsas.aero

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przedstawienie oferty na dostawę przywieszek bagażowych dla LS Airport Services S.A., w ilościach:

 • przywieszki bagażowe EU wielkość 20,25 cala – 1 495 000 szt.
 • przywieszki bagażowe EU wielkość 18 cali – 230 000 szt.

Dostawa do poszczególnych Oddziałów LS Airport Services S.A. w ilościach określonych poniżej:

Typ / Stacja

WAW

KRK

GDN

KTW

20,25’

660 000

75 000

360 000

400 000

18’

-

-

-

230 000*

*możliwa zamiana przywieszek 18 cali na 20,25

Specyfikacja przedmiotu zapytania ofertowego:
Przywieszki bagażowe 20,25 cala EU z logiem LS Airport Services wg wzoru z załącznika nr. 6 – papier termiczny z folią polipropylenową**
Przywieszki bagażowe 18 cali EU z logiem LS Airport Services wg wzoru z załącznika nr. 7 – papier termiczny z folią polipropylenową.**

 **Poprosimy również o opcję wyceny przywieszek bez logo LS Airport Services, pozostawiając pozostałe elementy czyli:

 • pola do wypełnienia na temat bagażu,
 • zielone elementy identyfikujące przywieszkę jako wydrukowaną w Unii Europejskiej.

 Powyższe materiały muszą być wykonane wg standardów IATA.

Celem zamawiającego jest zakup podanych ilości przywieszek bagażowych oraz zawarcie umów       ramowych, w ramach których Wykonawca świadczył będzie usługę sprzedaży przywieszek bagażowych zgodnych z przesłaną specyfikacją na ustalonych odgórnie stałych warunkach poza cenowych oraz cenowych, tj. jak:

 • specyfikacja towaru,
 • czas realizacji,
 • termin płatności.

 Termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego, zgodnie z podpisaną umową.

 2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Oferty należy składać osobiście w Sekretariacie Spółki lub wysłać pocztą na adres Sekretariatu Spółki w Warszawie ul. J. Gordona Bennetta 2b z dopiskiem „Dostawa przywieszek bagażowych dla LS Airport Services S.A.” lub na adres e-mail: sekretariat@lsas.aero , w terminie do dnia 28.10.2022 r.

Ponadto informujemy, że podejmiemy negocjacje tylko z wybranymi podmiotami.

3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji w sprawach zapytania ofertowego udziela:

 • Norbert Pik tel. 695 887 481, e-mail: n.pik@lsas.aero
 • Dorota Abramczyk tel. 887 831 122, e-mail: d.abramczyk@lsas.aero
 • Artur Rydzyński tel. 22 206-94-87, e-mail: a.rydzynski@lsas.aero

 4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
Do formularza odpowiedzi należy dołączyć oświadczenia potencjalnego wykonawcy i projekt umowy współpracy.
Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
Minimalny termin ważności oferty: 60 dni.
Oczekiwany termin płatności za wykonanie usługi: min. 30 dni.

 Oferta winna zawierać:

 1. Wypełniony formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe (załącznik nr 1)
 2. Oświadczenie oferenta dotyczące informacji chronionych (załącznik nr 2)
 3. Oświadczenie oferenta dotyczące ochrony danych osobowych (załącznik nr 3)
 4. Oświadczenie oferenta dotyczące poufności (załącznik nr 4)
 5. Oświadczenie oferenta o niepodleganiu sankcjom wprowadzonym w związku z agresją Rosji na Ukrainę (załącznik nr 5)
 6. Projekt wstępny umowy na wykonanie przez oferenta czynności objętych postępowaniem

Załączniki:

  1. Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych POBIERZ
  2. Załącznik 2 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych POBIERZ
  3. Załącznik 3 - Oświadczenie potencjalnego Wykonawcy (ochrona danych) POBIERZ
  4. Załącznik 4 - Oświadczenie potencjalnego Wykonawcy (poufność) POBIERZ
  5. Załącznik 5 - Oświadczenie potencjalnego Wykonawcy (niepodleganie sankcjom) POBIERZ
  6. Załącznik 6 - Przywieszka bagażowa LS 20,5 cali POBIERZ
  7. Załącznik 7 - Przywieszka bagażowa LS 18 cali POBIERZ
  8. pobierz wszystko POBIERZ
  POBIERZ PDF
  14
  Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na dostawę przywieszek bagażowych dla LS Airport Services S.A. oraz zawarcia umów ramowych określających parametry poza cenowe kupowanego towaru.

  17.10.2022 r.

  Zwracamy się z zapytaniem ofertowym w przedmiocie zakupu przywieszek bagażowych 20,25 cala oraz 18 cali dla Oddziału Katowice, Oddziału Kraków, Oddziału Gdańsk, Wydziału Obsługi Pasażerskiej LS Airport Services S.A. w Warszawie wraz z możliwością zawarcia z oferentami umów ramowych, określających parametry poza cenowe kupowanego towaru.

  Informujemy, że:

  • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
  • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
  • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

  Składający zapytanie ofertowe:

  LS Airport Services S.A.
  ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
  wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523
  Tel.: (0 22) 206 95 00,
  E-mail: sekretariat@lsas.aero

  1. Przedmiot zapytania ofertowego:

  Przedmiotem zapytania ofertowego jest przedstawienie oferty na dostawę przywieszek bagażowych dla LS Airport Services S.A., w ilościach:

  • przywieszki bagażowe EU wielkość 20,25 cala – 1 495 000 szt.
  • przywieszki bagażowe EU wielkość 18 cali – 230 000 szt.

  Dostawa do poszczególnych Oddziałów LS Airport Services S.A. w ilościach określonych poniżej:

  Typ / Stacja

  WAW

  KRK

  GDN

  KTW

  20,25’

  660 000

  75 000

  360 000

  400 000

  18’

  -

  -

  -

  230 000*

  *możliwa zamiana przywieszek 18 cali na 20,25

  Specyfikacja przedmiotu zapytania ofertowego:
  Przywieszki bagażowe 20,25 cala EU z logiem LS Airport Services wg wzoru z załącznika nr. 6 – papier termiczny z folią polipropylenową**
  Przywieszki bagażowe 18 cali EU z logiem LS Airport Services wg wzoru z załącznika nr. 7 – papier termiczny z folią polipropylenową.**

   **Poprosimy również o opcję wyceny przywieszek bez logo LS Airport Services, pozostawiając pozostałe elementy czyli:

  • pola do wypełnienia na temat bagażu,
  • zielone elementy identyfikujące przywieszkę jako wydrukowaną w Unii Europejskiej.

   Powyższe materiały muszą być wykonane wg standardów IATA.

  Celem zamawiającego jest zakup podanych ilości przywieszek bagażowych oraz zawarcie umów       ramowych, w ramach których Wykonawca świadczył będzie usługę sprzedaży przywieszek bagażowych zgodnych z przesłaną specyfikacją na ustalonych odgórnie stałych warunkach poza cenowych oraz cenowych, tj. jak:

  • specyfikacja towaru,
  • czas realizacji,
  • termin płatności.

   Termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego, zgodnie z podpisaną umową.

   2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

  Oferty należy składać osobiście w Sekretariacie Spółki lub wysłać pocztą na adres Sekretariatu Spółki w Warszawie ul. J. Gordona Bennetta 2b z dopiskiem „Dostawa przywieszek bagażowych dla LS Airport Services S.A.” lub na adres e-mail: sekretariat@lsas.aero , w terminie do dnia 28.10.2022 r.

  Ponadto informujemy, że podejmiemy negocjacje tylko z wybranymi podmiotami.

  3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

  Wszelkich informacji w sprawach zapytania ofertowego udziela:

  • Norbert Pik tel. 695 887 481, e-mail: n.pik@lsas.aero
  • Dorota Abramczyk tel. 887 831 122, e-mail: d.abramczyk@lsas.aero
  • Artur Rydzyński tel. 22 206-94-87, e-mail: a.rydzynski@lsas.aero

   4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

  Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
  Do formularza odpowiedzi należy dołączyć oświadczenia potencjalnego wykonawcy i projekt umowy współpracy.
  Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
  Minimalny termin ważności oferty: 60 dni.
  Oczekiwany termin płatności za wykonanie usługi: min. 30 dni.

   Oferta winna zawierać:

  1. Wypełniony formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe (załącznik nr 1)
  2. Oświadczenie oferenta dotyczące informacji chronionych (załącznik nr 2)
  3. Oświadczenie oferenta dotyczące ochrony danych osobowych (załącznik nr 3)
  4. Oświadczenie oferenta dotyczące poufności (załącznik nr 4)
  5. Oświadczenie oferenta o niepodleganiu sankcjom wprowadzonym w związku z agresją Rosji na Ukrainę (załącznik nr 5)
  6. Projekt wstępny umowy na wykonanie przez oferenta czynności objętych postępowaniem

  Załączniki:

   1. Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych POBIERZ
   2. Załącznik 2 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych POBIERZ
   3. Załącznik 3 - Oświadczenie potencjalnego Wykonawcy (ochrona danych) POBIERZ
   4. Załącznik 4 - Oświadczenie potencjalnego Wykonawcy (poufność) POBIERZ
   5. Załącznik 5 - Oświadczenie potencjalnego Wykonawcy (niepodleganie sankcjom) POBIERZ
   6. Załącznik 6 - Przywieszka bagażowa LS 20,5 cali POBIERZ
   7. Załącznik 7 - Przywieszka bagażowa LS 18 cali POBIERZ
   8. pobierz wszystko POBIERZ
   POBIERZ PDF