Polityka prywatności
01
01
Wróć do Strony głównej
Polityka prywatności

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową www.lsas.aero przez jej Administratora - LS Airport Services S.A. (dalej jako: „LSAS”).

Dane osobowe oznaczają wszelkie dane dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio na ich podstawie. Danymi osobowymi mogą być takie informacje jak np.: imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane identyfikacyjne (w sieci), identyfikatory online lub inne cechy charakterystyczne dla danej osoby fizycznej.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podmiotem odpowiedzialnym za realizowanie niniejszej Polityki Prywatności (dalej jako: „Polityka”) jest LSAS.

I. O NAS

LSAS zajmuje się obsługą naziemną samolotów na warszawskim Lotnisku Chopina, a także w portach lotniczych w Krakowie, Katowicach oraz Gdańsku. Jesteśmy największym agentem obsługi naziemnej oraz największym pracodawcą branży lotniczej w Polsce.

Oferujemy usługi w zakresie obsługi pasażerów i frachtu, załadunku i rozładunku bagażu, koordynacji obsługi rejsów, obsługi samolotów na płycie postojowej oraz odladzania samolotów. Świadczymy również usługi w zakresie obsługi przesyłek cargo oraz zarządzamy kompleksem LS Cargo Park na terenie którego znajduje się największy w Polsce lotniczy Terminal Cargo.

II. DEFINICJE

Występujące w niniejszej Polityce zwroty oznaczają:

Strona – strona internetowa pod adresem www.lsas.aero
Odwiedzający - osoba korzystająca ze Strony.
Dane Osobowe - dane Odwiedzających przetwarzane w związku z korzystaniem ze Strony.
Przetwarzanie - operacje wykonywane na Danych Osobowych Odwiedzających takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, wykonywanie kopii zapasowych i inne niezbędne do korzystania ze Strony.
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

III. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest LS Airport Services S.A. z siedzibą w Warszawie (02-159), przy ul. J. Gordona Bennetta nr 2b, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000355602, kapitał zakładowy w wysokości: 40.440.020,00 zł (opłacony w całości), NIP: 5222949523.

IV. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzezadres e- mail: iod@lsas.aero lub adres korespondencyjny: LS Airport Services S.A., Inspektor Ochrony Danych, ul. J. Gordona Bennetta nr 2b, 02-159 Warszawa.

V. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH

LSAS gromadzi informacje takie jak:

1. imię, nazwisko, e-mail, podane dobrowolnie przez Odwiedzającego Stronę w celu nawiązania kontaktu i obsługi zapytania skierowanego poprzez wskazany w zakładce „kontakt” formularz kontaktowy, adres e-mail lub infolinię telefoniczną;
2. nagrania głosu osób zgłaszających zapytania za pośrednictwem infolinii telefonicznej;
3. dane osobowe zawarte w aplikacji CV wysłanej za pomocą zakładki https://praca.lsas.aero/;
4. imię, nazwisko, nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, informacje zawarte w postach i komentarzach osób odwiedzających profile LSAS w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram, Twitter, kanał youtube.com) i uczestniczących w akcjach organizowanych w takich serwisach społecznościowych (np. konkursy, akcje promocyjne, porady, zadawane pytania);
5. strona może także zapisać informacje o parametrach połączenia (lokalizacja, oznaczenie czasu, adres IP).

VI. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Zebrane dane osobowe wykorzystywane są w celu:

1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Odwiedzającym treści gromadzonych na Stronie;
2. prowadzenia statystyk korzystania ze Strony, ulepszania i ułatwiania korzystania ze Strony oraz zapewniania bezpieczeństwa informatycznego;
3. udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane poprzez wskazany w zakładce „kontakt” formularz kontaktowy, adres e-mail lub infolinię telefoniczną;
4. ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń LSAS w postępowaniach przed sądami i innymi organami państwowymi związanych z korzystaniem ze Strony;
5. analizy skuteczności kampanii marketingowych;
6. budowania pozytywnego wizerunku LSAS w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram, Twitter, kanał youtube.com), organizowanie konkursów promujących LSAS oraz marketing naszych usług. Zgodność przetwarzania z prawem to jedna z podstawowych zasad przetwarzania Państwa danych osobowych – dane przetwarzane w powyżej wymienionych celach przetwarzamy w oparciu o: 
- art. 6 ust. 1 lit b) RODO: niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (w zakresie danych osobowych przetwarzanych w celach określonych w pkt 1 i 3 powyżej);
- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO: konieczność wynikającą z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (w zakresie danych osobowych przetwarzanych w celach określonych w pkt 2,4,5,6 powyżej).

Ponadto dane osobowe przesyłane w postaci aplikacji CV za pomocą zakładki https://praca.lsas.aero/ przetwarzane są :

1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, o które się ubiegasz - podstawą prawną przetwarzania jest fakt, że jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na LSAS wynikającego w szczególności z przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 ("RODO") w związku z przepisami prawa pracy) i to, że przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa - podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a - w przypadku gdy dokumenty aplikacyjne zawierają dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO);
2. w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji, o ile udzieliłaś/eś zgodę na przetwarzanie danych w tym celu podstawą prawną przetwarzania danych będzie Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

VII. PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W PRZETWARZANIU DANYCH

Dane Osobowe Odwiedzających mogą być przekazywane następującym podmiotom:

1. naszym dostawcom usług w związku ze zleconymi przez administratora działaniami realizowanymi w imieniu administratora; m.in. usługi hostingu, usługi związane ze śledzeniem incydentów bezpieczeństwa, reagowaniem na nie, diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów na Stronie, do analizy ruchu na Stronie i do analizy skuteczności kampanii marketingowych, a także dostawcy systemu rekrutacyjnego eRecruiter (w przypadku wysłania aplikacji CV poprzez Stronę);
2. dostawcom serwisów społecznościowych na których prowadzimy nasze profile (np. Facebook, Instagram, Twitter, kanał youtube.com) w przypadku osób odwiedzających te profile;
3. pracownikom LSAS;
4. firmom kurierskim i pocztowym;
5. kancelariom prawnym, którym administrator zlecił np. prowadzenie postępowania;
6. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

VIII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych przez LSAS zależy od celu przetwarzania Danych Osobowych. LSAS przetwarza i przechowuje Dane Osobowe jedynie przez taki okres, jaki jest niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to wymagane zgodnie z prawem, uwzględniając okresy przedawnienia roszczeń obowiązujące w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Gdy tylko cel przestaje mieć zastosowanie lub zostanie zrealizowany, Dane Osobowe zostaną usunięte lub poddane odpowiedniej anonimizacji tak, aby uniemożliwić zidentyfikowanie Państwa na ich podstawie.

W przypadku wysłania aplikacji CV za pomocą zakładki https://praca.lsas.aero/ Państwa dane będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego i przez okres 1 miesiąca od dnia podpisania umowy z wybranym kandydatem dla celów komunikacji wyników rekrutacji pozostałym kandydatom i ewentualnej dalszej korespondencji w tej sprawie. W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, będą one przetwarzane do momentu jej cofnięcia.

W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą wykorzystywane dla tych celów nie dłużej niż przez 12 miesięcy od momentu otrzymania danych przez LSAS od kandydata zgłoszenia rekrutacyjnego lub do czasu wycofania zgody.

IX. PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE PRZETWARZAMY

Odwiedzającemu zgodnie z przepisami RODO przysługuje:

1. prawo żądania dostępu do Danych Osobowych (w tym uzyskania potwierdzenia, czy są one przetwarzane oraz uzyskania informacji np. o celach, źródłach, kategoriach przetwarzanych danych czy okresie ich przechowywania), co obejmuje także prawo do otrzymania bezpłatnie kopii własnych danych;
2. prawo do sprostowania danych osobowych (gdy są one nieprawidłowe), co obejmuje także wniesienie uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
3. prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”);
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania;

5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą;
6. prawo do przenoszenia danych - prawo do żądania od nas bezpośredniego przekazania Państwu danych osobowych należących do Państwa. Ten zapis ma zastosowanie do określonych danych osobowych w przypadku gdy są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany i za Państwa zgodą lub oparte na umowie, którą Państwo z nami zawarli. Na Państwa życzenie i w miarę możliwości technicznych możemy przekazać Państwa dane osobowe wybranej przez Państwa osobie trzeciej;
7. prawo do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem);
8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

Realizacja wskazanych praw odbywa się poprzez zgłoszenie wysłanie na adres e-mail: iod@lsas.aero

X. ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Zapewniamy, iż dokładamy wszelkich starań, by przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem ich prywatności oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. W szczególności zapewniamy, że podjęliśmy wszelkie przewidziane przez przepisy prawa środki zmierzające do zabezpieczenia danych nam przekazanych, w tym w szczególności:

a) stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych w stopniu, który odpowiada ryzyku naruszenia praw i wolności osób, których dane są przetwarzane;
b) środki, o których mowa w lit. a) wdrażamy zarówno przy określaniu sposobów przetwarzania (w tzw. fazie projektowania) jak i w czasie samego przetwarzania z uwzględnieniem: stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrażania a także charakteru, zakresu, kontekstu oraz celu przetwarzania danych;
c) przetwarzamy dane z poszanowaniem zasady domyślnej ochrony danych;
d) zabezpieczamy dane przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych;
e) prowadzimy wymaganą prawem dokumentację, w tym odpowiednie polityki ochrony danych;
f) do przetwarzania danych dopuszczamy wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie;
g) zapewniamy kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały nam przekazane oraz komu są przekazywane.

XI. PRZEKAZANIE DANYCH

W sytuacji kiedy przekazują Państwo aplikację CV za pośrednictwem zakładki https://praca.lsas.aero/ LSAS ma prawo żądać podania danych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy. Niepodanie danych będzie wiązać się z niemożliwością rozpatrzenia Państwa kandydatury w toczącym się procesie rekrutacyjnym lub dla celów przyszłych rekrutacji. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do nawiązania kontaktu z Państwem poprzez wskazany w zakładce „kontakt” formularz kontaktowy, adres e-mail lub infolinię telefoniczną, bądź obsługę kontaktu w mediach społecznościowych.

XII. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Dane osób odwiedzających profile LSAS w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram, Twitter, kanał youtube.com) i uczestniczących w akcjach organizowanych w takich serwisach społecznościowych mogą być przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy - EOG), gdyż dostawcy tych usług mają siedzibę poza terytorium EOG.

XIII. INFORMACJE KOŃCOWE

1. Strona nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 16 roku życia. LSAS opiera swoje działania w tym zakresie na zasadzie zaniechania świadomego gromadzenia lub przechowywania danych o osobach poniżej 16 roku życia.
2. Strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z Polityką ciasteczek dostępną pod linkiem http://www.lsas.aero/politykaciasteczek/.
3. LSAS może stosownie do potrzeb wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki Prywatności. Ostatnia aktualizacja Polityki odbyła się 30.10.2020 r.

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową www.lsas.aero przez jej Administratora - LS Airport Services S.A. (dalej jako: „LSAS”).

Dane osobowe oznaczają wszelkie dane dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio na ich podstawie. Danymi osobowymi mogą być takie informacje jak np.: imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane identyfikacyjne (w sieci), identyfikatory online lub inne cechy charakterystyczne dla danej osoby fizycznej.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podmiotem odpowiedzialnym za realizowanie niniejszej Polityki Prywatności (dalej jako: „Polityka”) jest LSAS.

I. O NAS

LSAS zajmuje się obsługą naziemną samolotów na warszawskim Lotnisku Chopina, a także w portach lotniczych w Krakowie, Katowicach oraz Gdańsku. Jesteśmy największym agentem obsługi naziemnej oraz największym pracodawcą branży lotniczej w Polsce.

Oferujemy usługi w zakresie obsługi pasażerów i frachtu, załadunku i rozładunku bagażu, koordynacji obsługi rejsów, obsługi samolotów na płycie postojowej oraz odladzania samolotów. Świadczymy również usługi w zakresie obsługi przesyłek cargo oraz zarządzamy kompleksem LS Cargo Park na terenie którego znajduje się największy w Polsce lotniczy Terminal Cargo.

II. DEFINICJE

Występujące w niniejszej Polityce zwroty oznaczają:

Strona – strona internetowa pod adresem www.lsas.aero
Odwiedzający - osoba korzystająca ze Strony.
Dane Osobowe - dane Odwiedzających przetwarzane w związku z korzystaniem ze Strony.
Przetwarzanie - operacje wykonywane na Danych Osobowych Odwiedzających takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, wykonywanie kopii zapasowych i inne niezbędne do korzystania ze Strony.
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

III. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest LS Airport Services S.A. z siedzibą w Warszawie (02-159), przy ul. J. Gordona Bennetta nr 2b, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000355602, kapitał zakładowy w wysokości: 40.440.020,00 zł (opłacony w całości), NIP: 5222949523.

IV. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzezadres e- mail: iod@lsas.aero lub adres korespondencyjny: LS Airport Services S.A., Inspektor Ochrony Danych, ul. J. Gordona Bennetta nr 2b, 02-159 Warszawa.

V. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH

LSAS gromadzi informacje takie jak:

1. imię, nazwisko, e-mail, podane dobrowolnie przez Odwiedzającego Stronę w celu nawiązania kontaktu i obsługi zapytania skierowanego poprzez wskazany w zakładce „kontakt” formularz kontaktowy, adres e-mail lub infolinię telefoniczną;
2. nagrania głosu osób zgłaszających zapytania za pośrednictwem infolinii telefonicznej;
3. dane osobowe zawarte w aplikacji CV wysłanej za pomocą zakładki https://praca.lsas.aero/;
4. imię, nazwisko, nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, informacje zawarte w postach i komentarzach osób odwiedzających profile LSAS w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram, Twitter, kanał youtube.com) i uczestniczących w akcjach organizowanych w takich serwisach społecznościowych (np. konkursy, akcje promocyjne, porady, zadawane pytania);
5. strona może także zapisać informacje o parametrach połączenia (lokalizacja, oznaczenie czasu, adres IP).

VI. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Zebrane dane osobowe wykorzystywane są w celu:

1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Odwiedzającym treści gromadzonych na Stronie;
2. prowadzenia statystyk korzystania ze Strony, ulepszania i ułatwiania korzystania ze Strony oraz zapewniania bezpieczeństwa informatycznego;
3. udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane poprzez wskazany w zakładce „kontakt” formularz kontaktowy, adres e-mail lub infolinię telefoniczną;
4. ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń LSAS w postępowaniach przed sądami i innymi organami państwowymi związanych z korzystaniem ze Strony;
5. analizy skuteczności kampanii marketingowych;
6. budowania pozytywnego wizerunku LSAS w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram, Twitter, kanał youtube.com), organizowanie konkursów promujących LSAS oraz marketing naszych usług. Zgodność przetwarzania z prawem to jedna z podstawowych zasad przetwarzania Państwa danych osobowych – dane przetwarzane w powyżej wymienionych celach przetwarzamy w oparciu o: 
- art. 6 ust. 1 lit b) RODO: niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (w zakresie danych osobowych przetwarzanych w celach określonych w pkt 1 i 3 powyżej);
- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO: konieczność wynikającą z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (w zakresie danych osobowych przetwarzanych w celach określonych w pkt 2,4,5,6 powyżej).

Ponadto dane osobowe przesyłane w postaci aplikacji CV za pomocą zakładki https://praca.lsas.aero/ przetwarzane są :

1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, o które się ubiegasz - podstawą prawną przetwarzania jest fakt, że jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na LSAS wynikającego w szczególności z przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 ("RODO") w związku z przepisami prawa pracy) i to, że przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa - podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a - w przypadku gdy dokumenty aplikacyjne zawierają dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO);
2. w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji, o ile udzieliłaś/eś zgodę na przetwarzanie danych w tym celu podstawą prawną przetwarzania danych będzie Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

VII. PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W PRZETWARZANIU DANYCH

Dane Osobowe Odwiedzających mogą być przekazywane następującym podmiotom:

1. naszym dostawcom usług w związku ze zleconymi przez administratora działaniami realizowanymi w imieniu administratora; m.in. usługi hostingu, usługi związane ze śledzeniem incydentów bezpieczeństwa, reagowaniem na nie, diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów na Stronie, do analizy ruchu na Stronie i do analizy skuteczności kampanii marketingowych, a także dostawcy systemu rekrutacyjnego eRecruiter (w przypadku wysłania aplikacji CV poprzez Stronę);
2. dostawcom serwisów społecznościowych na których prowadzimy nasze profile (np. Facebook, Instagram, Twitter, kanał youtube.com) w przypadku osób odwiedzających te profile;
3. pracownikom LSAS;
4. firmom kurierskim i pocztowym;
5. kancelariom prawnym, którym administrator zlecił np. prowadzenie postępowania;
6. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

VIII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych przez LSAS zależy od celu przetwarzania Danych Osobowych. LSAS przetwarza i przechowuje Dane Osobowe jedynie przez taki okres, jaki jest niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to wymagane zgodnie z prawem, uwzględniając okresy przedawnienia roszczeń obowiązujące w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Gdy tylko cel przestaje mieć zastosowanie lub zostanie zrealizowany, Dane Osobowe zostaną usunięte lub poddane odpowiedniej anonimizacji tak, aby uniemożliwić zidentyfikowanie Państwa na ich podstawie.

W przypadku wysłania aplikacji CV za pomocą zakładki https://praca.lsas.aero/ Państwa dane będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego i przez okres 1 miesiąca od dnia podpisania umowy z wybranym kandydatem dla celów komunikacji wyników rekrutacji pozostałym kandydatom i ewentualnej dalszej korespondencji w tej sprawie. W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, będą one przetwarzane do momentu jej cofnięcia.

W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą wykorzystywane dla tych celów nie dłużej niż przez 12 miesięcy od momentu otrzymania danych przez LSAS od kandydata zgłoszenia rekrutacyjnego lub do czasu wycofania zgody.

IX. PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE PRZETWARZAMY

Odwiedzającemu zgodnie z przepisami RODO przysługuje:

1. prawo żądania dostępu do Danych Osobowych (w tym uzyskania potwierdzenia, czy są one przetwarzane oraz uzyskania informacji np. o celach, źródłach, kategoriach przetwarzanych danych czy okresie ich przechowywania), co obejmuje także prawo do otrzymania bezpłatnie kopii własnych danych;
2. prawo do sprostowania danych osobowych (gdy są one nieprawidłowe), co obejmuje także wniesienie uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
3. prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”);
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania;

5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą;
6. prawo do przenoszenia danych - prawo do żądania od nas bezpośredniego przekazania Państwu danych osobowych należących do Państwa. Ten zapis ma zastosowanie do określonych danych osobowych w przypadku gdy są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany i za Państwa zgodą lub oparte na umowie, którą Państwo z nami zawarli. Na Państwa życzenie i w miarę możliwości technicznych możemy przekazać Państwa dane osobowe wybranej przez Państwa osobie trzeciej;
7. prawo do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem);
8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

Realizacja wskazanych praw odbywa się poprzez zgłoszenie wysłanie na adres e-mail: iod@lsas.aero

X. ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Zapewniamy, iż dokładamy wszelkich starań, by przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem ich prywatności oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. W szczególności zapewniamy, że podjęliśmy wszelkie przewidziane przez przepisy prawa środki zmierzające do zabezpieczenia danych nam przekazanych, w tym w szczególności:

a) stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych w stopniu, który odpowiada ryzyku naruszenia praw i wolności osób, których dane są przetwarzane;
b) środki, o których mowa w lit. a) wdrażamy zarówno przy określaniu sposobów przetwarzania (w tzw. fazie projektowania) jak i w czasie samego przetwarzania z uwzględnieniem: stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrażania a także charakteru, zakresu, kontekstu oraz celu przetwarzania danych;
c) przetwarzamy dane z poszanowaniem zasady domyślnej ochrony danych;
d) zabezpieczamy dane przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych;
e) prowadzimy wymaganą prawem dokumentację, w tym odpowiednie polityki ochrony danych;
f) do przetwarzania danych dopuszczamy wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie;
g) zapewniamy kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały nam przekazane oraz komu są przekazywane.

XI. PRZEKAZANIE DANYCH

W sytuacji kiedy przekazują Państwo aplikację CV za pośrednictwem zakładki https://praca.lsas.aero/ LSAS ma prawo żądać podania danych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy. Niepodanie danych będzie wiązać się z niemożliwością rozpatrzenia Państwa kandydatury w toczącym się procesie rekrutacyjnym lub dla celów przyszłych rekrutacji. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do nawiązania kontaktu z Państwem poprzez wskazany w zakładce „kontakt” formularz kontaktowy, adres e-mail lub infolinię telefoniczną, bądź obsługę kontaktu w mediach społecznościowych.

XII. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Dane osób odwiedzających profile LSAS w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram, Twitter, kanał youtube.com) i uczestniczących w akcjach organizowanych w takich serwisach społecznościowych mogą być przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy - EOG), gdyż dostawcy tych usług mają siedzibę poza terytorium EOG.

XIII. INFORMACJE KOŃCOWE

1. Strona nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 16 roku życia. LSAS opiera swoje działania w tym zakresie na zasadzie zaniechania świadomego gromadzenia lub przechowywania danych o osobach poniżej 16 roku życia.
2. Strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z Polityką ciasteczek dostępną pod linkiem http://www.lsas.aero/politykaciasteczek/.
3. LSAS może stosownie do potrzeb wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki Prywatności. Ostatnia aktualizacja Polityki odbyła się 30.10.2020 r.