Postępowania aktywne
21
Zapytanie ofertowe  w sprawie przedstawienia oferty na zakup 50 szt. jednostek ładunkowych  (palet stalowych) na potrzeby Magazynu Cargo

17 maja 2022 r.

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na zakup 50 sztuk palet stalowych z dostawą do magazynu w Warszawie.

Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

Składający zapytanie ofertowe:
LS Airport Services S.A.

ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości

NIP 522-29-49-523

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania jest dostawa 50 szt. palet stalowych do transportu i magazynowania towaru w magazynie Cargo wg poniższej specyfikacji:

 • Wymiary jednostki: 2100 x 2100 x 90 [mm],
 • Możliwość transportu palet wózkiem widłowym – kieszenie na widły na każdej z czterech stron palety,
 • Udźwig: 2000 kg,
 • Waga jednostki ok. 300 kg,
 • Ocynkowanie,
 • Bez zaczepów na pasy
 • Oznaczenie palet z numeracją na każdym boku palety, wg. wytycznych Zamawiającego

UWAGA: Zlecający dopuszcza sugestie dostawcy co do zmiany specyfikacji.

Możliwość odbycia wizji lokalnej i obejrzenia używanych palet przed złożeniem oferty.

2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Oferty można składać w formie maila, plik oferty zabezpieczony hasłem, na adres e-mail: d.abramczyk@lsas.aero w terminie do dnia 01.06.2022 do godz: 16:00.

Hasło do przesłanego pliku prosimy przesłać na numer telefonu Członka Komisji, Pani Doroty Abramczyk, tel. 887-831-122. Prosimy o zatytułowanie maila „Zakup 50 szt. jednostek ładunkowych (palet stalowych) na potrzeby magazynu Cargo”.

Ponadto informujemy, że podejmiemy negocjacje tylko z wybranymi podmiotami.

3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Osoby do kontaktu w kwestiach handlowych:

 • Dorota Abramczyk – tel. 887 831 122, e-mail: d.abramczyk@lsas.aero

Osoba do kontaktu w kwestiach technicznych i organizacji wizji lokalnej:

 • Krzysztof Anuszewski – tel. 887 830 459 / 22 209 94 60, e-mail: k.anuszewski@lsas.aero

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

 • Zgodnie z formularzem odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
 • Do odpowiedzi należy dołączyć projekt umowy.
 • Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Oferta winna spełniać poniższe kryteria i zawierać następujące informacje:

 1. Termin realizacji prac.
 2. Warunki płatności, a jeśli płatność ma następować częściami, w tym na podstawie zaliczki, to ze szczegółowym opisem od czego mają zależeć te płatności, tj. od realizacji części prac wg. harmonogramu, od upływu terminu, etc.
 3. Potwierdzenie akceptacji 30 dniowego terminu płatności.
 4. Termin ważności oferty – min. 30 dni/preferowany 45 dni.
 5. Polisę OC (odpowiedzialność deliktowo-kontraktowa, w tym obejmująca rażące niedbalstwo) obejmującą przedmiot oferty – wartość min. 3-krotność ceny ofertowej) ,
 6. Potwierdzenie, iż profil działalności opisany w PKD jest zgodny z zakresem robót.
 7. Portfolio potwierdzające doświadczenie przy wykonywaniu podobnych realizacji.
 8. Warunki rękojmi/ gwarancji na prace ze szczególnym uwzględnieniem wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy, tj. za co Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Wskazanie, czy Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawców.
 10. Oświadczenie o udzielonym okresie gwarancji

Nieprzedłożenie ww. informacji i/lub wycofanie się z ww. kryteriów w trakcie negocjacji umowy może spowodować natychmiastowe odrzucenie oferty i podjęcie negocjacji z innym oferentem.

Załącznik:

  1. Załącznik 1 - Klauzula Informacyjna w Przedmiocie Danych Osobowych POBIERZ
  2. Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe POBIERZ
  3. Załącznik 3 - Oświadczenie potencjalnego wykonawcy POBIERZ
  4. Zapytanie ofertowe w formie PDF POBIERZ
  POBIERZ PDF
  21
  Zapytanie ofertowe  w sprawie przedstawienia oferty na zakup 50 szt. jednostek ładunkowych  (palet stalowych) na potrzeby Magazynu Cargo

  17 maja 2022 r.

  Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na zakup 50 sztuk palet stalowych z dostawą do magazynu w Warszawie.

  Informujemy, że:

  • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
  • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
  • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

  Składający zapytanie ofertowe:
  LS Airport Services S.A.

  ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

  wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości

  NIP 522-29-49-523

  1. Przedmiot zapytania ofertowego:

  Przedmiotem zapytania jest dostawa 50 szt. palet stalowych do transportu i magazynowania towaru w magazynie Cargo wg poniższej specyfikacji:

  • Wymiary jednostki: 2100 x 2100 x 90 [mm],
  • Możliwość transportu palet wózkiem widłowym – kieszenie na widły na każdej z czterech stron palety,
  • Udźwig: 2000 kg,
  • Waga jednostki ok. 300 kg,
  • Ocynkowanie,
  • Bez zaczepów na pasy
  • Oznaczenie palet z numeracją na każdym boku palety, wg. wytycznych Zamawiającego

  UWAGA: Zlecający dopuszcza sugestie dostawcy co do zmiany specyfikacji.

  Możliwość odbycia wizji lokalnej i obejrzenia używanych palet przed złożeniem oferty.

  2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

  Oferty można składać w formie maila, plik oferty zabezpieczony hasłem, na adres e-mail: d.abramczyk@lsas.aero w terminie do dnia 01.06.2022 do godz: 16:00.

  Hasło do przesłanego pliku prosimy przesłać na numer telefonu Członka Komisji, Pani Doroty Abramczyk, tel. 887-831-122. Prosimy o zatytułowanie maila „Zakup 50 szt. jednostek ładunkowych (palet stalowych) na potrzeby magazynu Cargo”.

  Ponadto informujemy, że podejmiemy negocjacje tylko z wybranymi podmiotami.

  3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

  Osoby do kontaktu w kwestiach handlowych:

  • Dorota Abramczyk – tel. 887 831 122, e-mail: d.abramczyk@lsas.aero

  Osoba do kontaktu w kwestiach technicznych i organizacji wizji lokalnej:

  • Krzysztof Anuszewski – tel. 887 830 459 / 22 209 94 60, e-mail: k.anuszewski@lsas.aero

  4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

  • Zgodnie z formularzem odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
  • Do odpowiedzi należy dołączyć projekt umowy.
  • Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

  Oferta winna spełniać poniższe kryteria i zawierać następujące informacje:

  1. Termin realizacji prac.
  2. Warunki płatności, a jeśli płatność ma następować częściami, w tym na podstawie zaliczki, to ze szczegółowym opisem od czego mają zależeć te płatności, tj. od realizacji części prac wg. harmonogramu, od upływu terminu, etc.
  3. Potwierdzenie akceptacji 30 dniowego terminu płatności.
  4. Termin ważności oferty – min. 30 dni/preferowany 45 dni.
  5. Polisę OC (odpowiedzialność deliktowo-kontraktowa, w tym obejmująca rażące niedbalstwo) obejmującą przedmiot oferty – wartość min. 3-krotność ceny ofertowej) ,
  6. Potwierdzenie, iż profil działalności opisany w PKD jest zgodny z zakresem robót.
  7. Portfolio potwierdzające doświadczenie przy wykonywaniu podobnych realizacji.
  8. Warunki rękojmi/ gwarancji na prace ze szczególnym uwzględnieniem wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy, tj. za co Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
  9. Wskazanie, czy Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawców.
  10. Oświadczenie o udzielonym okresie gwarancji

  Nieprzedłożenie ww. informacji i/lub wycofanie się z ww. kryteriów w trakcie negocjacji umowy może spowodować natychmiastowe odrzucenie oferty i podjęcie negocjacji z innym oferentem.

  Załącznik:

   1. Załącznik 1 - Klauzula Informacyjna w Przedmiocie Danych Osobowych POBIERZ
   2. Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe POBIERZ
   3. Załącznik 3 - Oświadczenie potencjalnego wykonawcy POBIERZ
   4. Zapytanie ofertowe w formie PDF POBIERZ
   POBIERZ PDF