Postępowania aktywne
44
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na dostawę desek posuszarnianych

Marzec 24, 2021 r.

W związku z rozwojem Spółki LS Airport Services S.A., chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w postępowaniu ofertowym na dostawę desek posuszarnianych dla LSAS.
Jesteśmy zainteresowani podpisaniem minimum rocznej umowy z możliwością jej przedłużenia.

Składający zapytanie ofertowe:

LS Airport Services S.A.
ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości.
NIP: 522-29-49-523,
Tel.: +48 22 206 95 00,
E-mail: sekretariat@lsas.aero 

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedstawienie oferty na dostawę desek posuszarnianych.

Miejsce dostaw:

LS Airport Services S.A.
Oddział Cargo, ul. Wirażowa 35, 02-158 Warszawa

Wymagane parametry i ilości dostaw:

 • Typ deski: deska posuszarniana,
 • Rodzaj drewna: sosna,
 • Wilgotność: 12% - 15%,
 • Wymiary: 100x15x2,5 cm,
 • Stopień obróbki powierzchni: tarcica,
 • Rodzaj zabezpieczenia przed owadami: brak,
 • Inne wymagania: brak sinicy i sęków,
 • Ilość w dostawie: 12m3,
 • Przewidywana ilość dostaw w miesiącu: 1 dostawa.

2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Ofertę należy przesłać listownie na adres Spółki do dnia 30.04.2021, do godz. 14.00., w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dostawę desek posuszarnianych dla LS Airport Services S.A. – nie otwierać”.
LS Airport Services S.A.
Gordona Bennetta 2B,
02-159 Warszawa,
Tel.: +48 22 206 95 00,
E-mail: sekretariat@lsas.aero

Termin realizacji (rozpoczęcia dostaw) – zgodnie z podpisaną umową.

3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udzielają:

Pani Dorota Abramczyk
d.abramczyk@lsas.aero 
tel. +48 22 209 49 91

Pan Artur Rydzyński
a.rydzynski@lsas.aero 
tel. +48 22 206 94 87

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Oferta powinna zawierać:

 • dane Oferenta, adres, NIP, adres www, adres e-mail, status prawny itp.,
 • oświadczenie Oferenta przystępującego do prowadzonego przez LS Airport Services S.A. postępowania na dostawę desek posuszarnianych (poufność, RODO, zgodnie ze wzorem,),
 • portfolio - doświadczenie w przedmiocie zamówienia (poświadczone referencjami),
 • zasoby kadrowe – wykaz osób oddelegowanych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem ich doświadczenia,
 • zaświadczenia Oferenta w zakresie jego zdolności do wykonania przedmiotu umowy, posiadanych zgód korporacyjnych, posiadania uprawnień do wykonania przedmiotu umowy, itp. jeśli występują,
 • oryginał lub potwierdzony notarialnie odpis pełnomocnictwa w przypadku, gdy oferta składana jest przez pełnomocnika,
 • dokumenty rejestrowe Oferenta,
 • formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
 • projekt umowy sprzedaży.

ponadto do formularza odpowiedzi na zapytanie ofertowe powinna być dołączona informacja nt.:

 • całościowego asortymentu (katalogu) oferowanych desek posuszarnianych z wyszczególnieniem rodzaju drewna, wymiarów, stopnia wysuszenia, zabezpieczenia, itp.
 • ceny m3 oferowanych desek,
 • czasu dostawy,
 • możliwej częstotliwości dostaw,
 • kosztu dostaw do wyżej wspomnianej lokalizacji (minimum logistyczne),
 • gwarancji niezmienności cen w proponowanym okresie,
 • terminu ważności oferty.

Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

Załącznik:

 1. Załącznik 1 ? Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe LSAS POBIERZ
 2. Załącznik 2 ? Klauzula informacyjna RODO dla LSAS POBIERZ
 3. Załącznik 3 ? Oświadczenia wykonawcy w zakresie ochrony danych dla LSAS POBIERZ
 4. Załącznik 4 ? Oświadczenie wykonawcy w zakresie poufności dla LSAS POBIERZ
 5. Treść zapytania ofertowego w PDF POBIERZ
POBIERZ PDF
44
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na dostawę desek posuszarnianych

Marzec 24, 2021 r.

W związku z rozwojem Spółki LS Airport Services S.A., chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w postępowaniu ofertowym na dostawę desek posuszarnianych dla LSAS.
Jesteśmy zainteresowani podpisaniem minimum rocznej umowy z możliwością jej przedłużenia.

Składający zapytanie ofertowe:

LS Airport Services S.A.
ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości.
NIP: 522-29-49-523,
Tel.: +48 22 206 95 00,
E-mail: sekretariat@lsas.aero 

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedstawienie oferty na dostawę desek posuszarnianych.

Miejsce dostaw:

LS Airport Services S.A.
Oddział Cargo, ul. Wirażowa 35, 02-158 Warszawa

Wymagane parametry i ilości dostaw:

 • Typ deski: deska posuszarniana,
 • Rodzaj drewna: sosna,
 • Wilgotność: 12% - 15%,
 • Wymiary: 100x15x2,5 cm,
 • Stopień obróbki powierzchni: tarcica,
 • Rodzaj zabezpieczenia przed owadami: brak,
 • Inne wymagania: brak sinicy i sęków,
 • Ilość w dostawie: 12m3,
 • Przewidywana ilość dostaw w miesiącu: 1 dostawa.

2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Ofertę należy przesłać listownie na adres Spółki do dnia 30.04.2021, do godz. 14.00., w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dostawę desek posuszarnianych dla LS Airport Services S.A. – nie otwierać”.
LS Airport Services S.A.
Gordona Bennetta 2B,
02-159 Warszawa,
Tel.: +48 22 206 95 00,
E-mail: sekretariat@lsas.aero

Termin realizacji (rozpoczęcia dostaw) – zgodnie z podpisaną umową.

3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udzielają:

Pani Dorota Abramczyk
d.abramczyk@lsas.aero 
tel. +48 22 209 49 91

Pan Artur Rydzyński
a.rydzynski@lsas.aero 
tel. +48 22 206 94 87

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Oferta powinna zawierać:

 • dane Oferenta, adres, NIP, adres www, adres e-mail, status prawny itp.,
 • oświadczenie Oferenta przystępującego do prowadzonego przez LS Airport Services S.A. postępowania na dostawę desek posuszarnianych (poufność, RODO, zgodnie ze wzorem,),
 • portfolio - doświadczenie w przedmiocie zamówienia (poświadczone referencjami),
 • zasoby kadrowe – wykaz osób oddelegowanych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem ich doświadczenia,
 • zaświadczenia Oferenta w zakresie jego zdolności do wykonania przedmiotu umowy, posiadanych zgód korporacyjnych, posiadania uprawnień do wykonania przedmiotu umowy, itp. jeśli występują,
 • oryginał lub potwierdzony notarialnie odpis pełnomocnictwa w przypadku, gdy oferta składana jest przez pełnomocnika,
 • dokumenty rejestrowe Oferenta,
 • formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
 • projekt umowy sprzedaży.

ponadto do formularza odpowiedzi na zapytanie ofertowe powinna być dołączona informacja nt.:

 • całościowego asortymentu (katalogu) oferowanych desek posuszarnianych z wyszczególnieniem rodzaju drewna, wymiarów, stopnia wysuszenia, zabezpieczenia, itp.
 • ceny m3 oferowanych desek,
 • czasu dostawy,
 • możliwej częstotliwości dostaw,
 • kosztu dostaw do wyżej wspomnianej lokalizacji (minimum logistyczne),
 • gwarancji niezmienności cen w proponowanym okresie,
 • terminu ważności oferty.

Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

Załącznik:

 1. Załącznik 1 ? Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe LSAS POBIERZ
 2. Załącznik 2 ? Klauzula informacyjna RODO dla LSAS POBIERZ
 3. Załącznik 3 ? Oświadczenia wykonawcy w zakresie ochrony danych dla LSAS POBIERZ
 4. Załącznik 4 ? Oświadczenie wykonawcy w zakresie poufności dla LSAS POBIERZ
 5. Treść zapytania ofertowego w PDF POBIERZ
POBIERZ PDF