Postępowania aktywne
41
Zapytanie ofertowe w sprawie zlecenia wykonania analizy ekonomicznej zasadności inwestycji polegającej na rozbudowie pow. magazynowo-biurowej na terenie LS Cargo Park przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie.

Kwiecień 13, 2021 r.

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wykonanie analizy ekonomicznej zasadności inwestycji polegającej na rozbudowie pow. magazynowo-biurowej na terenie LS Cargo Park przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie.

 Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

Składający zapytanie ofertowe:
LS Airport Services S.A.
J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości
NIP 522-29-49-523
Tel.: (22) 206 95 00

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem postępowania jest opracowanie analizy ekonomicznej zasadności inwestycji polegającej na rozbudowie pow. magazynowo-biurowej na terenie LS Cargo Park przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie.

Dokument powinien zawierać:

 1. Analizy scenariuszowe (działanie istniejącej części magazynowo-biurowej i analiza możliwości wykorzystania nowej zabudowy w dostępnych wariantach wskazanych w analizie zagospodarowania nieruchomości);
  • Analiza nieruchomości jako jeden kompleks – bieżące oraz nowe zabudowania;
  • Benchmark nieruchomości, na których zlokalizowane są terminale cargo w zakresie podaży, popytu, najemców, warunków najmu, stawek czynszowych, rynku inwestycyjnego;
  • Ustalenie funkcji użytkowych (podział biura vs. magazyn; na podstawie zgłaszanego popytu na najem);
  • Analiza scenariuszowa dla JV i samodzielnej realizacji (uproszczona analiza finansowa);
  • Scenariusze dezinwestycji przy założeniu relokacji działalności operacyjnej LS Airport Services do Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) - (wartość gruntu, wartość nieruchomości, możliwe kierunki rozwoju).
  • Analiza scenariuszy realizacji przy założeniu różnych terminów przeniesienia działalności do CPK (uproszczona analiza finansowa).

Celem analizy jest wypracowanie optymalnego scenariusza do realizacji inwestycji z uwzględnieniem przeniesienia działalności do CPK.

 1. Przygotowanie biznes planu w formacie spełniającym wymogi pozyskania kapitału od instytucji finansowych (analiza finansowa – model finansowy, ocena projektu inwestycyjnego, analiza SWOT)

Dokument będzie prezentowany na potrzeby pozyskania wewnętrznych zgód korporacyjnych oraz  pozyskania finansowania zewnętrznego.

 1. Finansowanie – badanie rynku na potrzeby identyfikacji źródeł finansowania

2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Oferty należy składać w terminie do 05.05.2021 r. (włącznie), w zamkniętych kopertach opisanych:  „Biznesplan – LS Cargo Park” w sekretariacie LS Airport Services S.A. przy ul. J. Gordona Bennetta 2b w Warszawie 02-159 (I piętro).

Wysłanie oferty mailem powoduje automatyczne odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymogów zapytania ofertowego.

3. Kontakt:

W sprawie zapytania ofertowego: Patrycja Walewska, tel.: 691 520 014, e-mail: p.walewska@lsas.aero

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Oferent wraz z ofertą cenową powinien dostarczyć:

 • Referencje dotyczące dedykowanego zespołu do projektu.
 • Informacja na temat posiadanego doświadczenia w realizacji projektów z branży lotniczej, w tym w szczególności z uwzględnieniem rynku przewozów ładunków lotniczych (cargo).

5. Załączniki:

 1. Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych POBIERZ
 2. Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe POBIERZ
 3. Treść zapytania ofertowego w PDF POBIERZ
POBIERZ PDF
41
Zapytanie ofertowe w sprawie zlecenia wykonania analizy ekonomicznej zasadności inwestycji polegającej na rozbudowie pow. magazynowo-biurowej na terenie LS Cargo Park przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie.

Kwiecień 13, 2021 r.

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wykonanie analizy ekonomicznej zasadności inwestycji polegającej na rozbudowie pow. magazynowo-biurowej na terenie LS Cargo Park przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie.

 Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

Składający zapytanie ofertowe:
LS Airport Services S.A.
J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości
NIP 522-29-49-523
Tel.: (22) 206 95 00

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem postępowania jest opracowanie analizy ekonomicznej zasadności inwestycji polegającej na rozbudowie pow. magazynowo-biurowej na terenie LS Cargo Park przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie.

Dokument powinien zawierać:

 1. Analizy scenariuszowe (działanie istniejącej części magazynowo-biurowej i analiza możliwości wykorzystania nowej zabudowy w dostępnych wariantach wskazanych w analizie zagospodarowania nieruchomości);
  • Analiza nieruchomości jako jeden kompleks – bieżące oraz nowe zabudowania;
  • Benchmark nieruchomości, na których zlokalizowane są terminale cargo w zakresie podaży, popytu, najemców, warunków najmu, stawek czynszowych, rynku inwestycyjnego;
  • Ustalenie funkcji użytkowych (podział biura vs. magazyn; na podstawie zgłaszanego popytu na najem);
  • Analiza scenariuszowa dla JV i samodzielnej realizacji (uproszczona analiza finansowa);
  • Scenariusze dezinwestycji przy założeniu relokacji działalności operacyjnej LS Airport Services do Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) - (wartość gruntu, wartość nieruchomości, możliwe kierunki rozwoju).
  • Analiza scenariuszy realizacji przy założeniu różnych terminów przeniesienia działalności do CPK (uproszczona analiza finansowa).

Celem analizy jest wypracowanie optymalnego scenariusza do realizacji inwestycji z uwzględnieniem przeniesienia działalności do CPK.

 1. Przygotowanie biznes planu w formacie spełniającym wymogi pozyskania kapitału od instytucji finansowych (analiza finansowa – model finansowy, ocena projektu inwestycyjnego, analiza SWOT)

Dokument będzie prezentowany na potrzeby pozyskania wewnętrznych zgód korporacyjnych oraz  pozyskania finansowania zewnętrznego.

 1. Finansowanie – badanie rynku na potrzeby identyfikacji źródeł finansowania

2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Oferty należy składać w terminie do 05.05.2021 r. (włącznie), w zamkniętych kopertach opisanych:  „Biznesplan – LS Cargo Park” w sekretariacie LS Airport Services S.A. przy ul. J. Gordona Bennetta 2b w Warszawie 02-159 (I piętro).

Wysłanie oferty mailem powoduje automatyczne odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymogów zapytania ofertowego.

3. Kontakt:

W sprawie zapytania ofertowego: Patrycja Walewska, tel.: 691 520 014, e-mail: p.walewska@lsas.aero

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Oferent wraz z ofertą cenową powinien dostarczyć:

 • Referencje dotyczące dedykowanego zespołu do projektu.
 • Informacja na temat posiadanego doświadczenia w realizacji projektów z branży lotniczej, w tym w szczególności z uwzględnieniem rynku przewozów ładunków lotniczych (cargo).

5. Załączniki:

 1. Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych POBIERZ
 2. Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe POBIERZ
 3. Treść zapytania ofertowego w PDF POBIERZ
POBIERZ PDF