Archived proceedings
14
Zapytanie ofertowe  w sprawie przedstawienia oferty na zakup urządzenia do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych (ETD) na potrzeby Oddziału Cargo Warszawa LS Airport Services. S.A.

Kwiecień 08, 2021 r.

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na dostawę urządzenia do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych (ETD), przeznaczonego do prowadzenia kontroli bezpieczeństwa ładunków przewożonych drogą lotniczą, które będą obsługiwane w obiekcie LS Cargo Terminal w Warszawie.

Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

Składający zapytanie ofertowe:

LS Airport Services S.A.,
ul. J. Gordona Bennetta 2B,
02-159 Warszawa
wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości.
NIP: 522-29-49-523,
Tel.: +48 22 206 95 00,

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem postępowania jest zakup urządzenia do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych (ETD), przeznaczonego do prowadzenia kontroli bezpieczeństwa ładunków przewożonych drogą lotniczą, które będą obsługiwane w obiekcie LS Cargo Terminal w Warszawie.

Dostawca urządzenia powinien zapewnić:

 • możliwość wynajmu urządzenia zastępczego od dnia 01.07.2021 do czasu dostawy przedmiotu zamówienia,
 • niezbędną dokumentację w języku polskim dotyczącą obsługi i użytkowania urządzenia,
 • szkolenie operatorów kontroli bezpieczeństwa zatrudnionych przez LSAS w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia,
 • serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny w czasie 24h od zaistnienia usterki,
 • urządzenie zastępcze na czas naprawy,
 • możliwość zaopatrzenia w materiały eksploatacyjne przez cały okres użytkowania urządzenia,
 • co najmniej 24 miesięczny okres gwarancji,
 • bezpłatne dostarczanie aktualizacji oprogramowania, niezbędnego do wykrywania i identyfikacji materiałów wybuchowych.

Urządzenie do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych (ETD), przeznaczone do kontroli bezpieczeństwa ładunków musi:

 • spełniać wszystkie wymagania określone w unijnych i krajowych przepisach o ochronie lotnictwa cywilnego,
 • posiadać certyfikaty ECAC i TSA,
 • spełniać wszelkie międzynarodowe normy bezpieczeństwa określone dla tych urządzeń,
 • zapewniać analizę mikrocząsteczek,
 • charakteryzować się dużą czułością, niezawodnością, krótkim czasem analizy i bezpieczeństwem obsługi,
 • posiadać wbudowaną drukarkę,
 • być wyposażone w oprogramowanie w języku polskim lub musi być zapewnione jego dokładne tłumaczenie.

2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Oferty należy składać w terminie do 22.04.2021 r. (włącznie), w zamkniętych kopertach opisanych:  „Oferta na dostawę ETD na potrzeby Cargo” w sekretariacie LS Airport Services S.A. przy ul. J. Gordona Bennetta 2b w Warszawie 02-159 (I piętro).

Wysłanie oferty mailem powoduje automatyczne odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymogów zapytania ofertowego.

3. Kontakt:

W sprawie zapytania ofertowego: Hanna Głąbowska, tel. 887 830 266, e-mail: h.glabowska@lsas.aero  
W kwestiach technicznych: Marcin Fudała, tel. 695 887 561, e-mail: m.fudala@lsas.aero 

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Oferent wraz z ofertą cenową powinien dostarczyć:

 • Referencje dotyczące użytkowania urządzenia przy obsłudze ładunków przewożonych drogą lotniczą w terminalach cargo w Polsce i Europie,
 • Informację o okresie i warunkach gwarancji,
 • Informację o kosztach eksploatacji urządzenia tzn.
  • koszt i częstotliwość przeglądów,
  • roczny koszt materiałów eksploatacyjnych (wylistowanie niezbędnych materiałów wraz z cenami jednostkowymi).

5. Załączniki:

 1. Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych DOWNLOAD
 2. Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe DOWNLOAD
 3. Treść zapytania ofertowego w PDF DOWNLOAD
DOWNLOAD PDF
14
Zapytanie ofertowe  w sprawie przedstawienia oferty na zakup urządzenia do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych (ETD) na potrzeby Oddziału Cargo Warszawa LS Airport Services. S.A.

Kwiecień 08, 2021 r.

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na dostawę urządzenia do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych (ETD), przeznaczonego do prowadzenia kontroli bezpieczeństwa ładunków przewożonych drogą lotniczą, które będą obsługiwane w obiekcie LS Cargo Terminal w Warszawie.

Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

Składający zapytanie ofertowe:

LS Airport Services S.A.,
ul. J. Gordona Bennetta 2B,
02-159 Warszawa
wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości.
NIP: 522-29-49-523,
Tel.: +48 22 206 95 00,

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem postępowania jest zakup urządzenia do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych (ETD), przeznaczonego do prowadzenia kontroli bezpieczeństwa ładunków przewożonych drogą lotniczą, które będą obsługiwane w obiekcie LS Cargo Terminal w Warszawie.

Dostawca urządzenia powinien zapewnić:

 • możliwość wynajmu urządzenia zastępczego od dnia 01.07.2021 do czasu dostawy przedmiotu zamówienia,
 • niezbędną dokumentację w języku polskim dotyczącą obsługi i użytkowania urządzenia,
 • szkolenie operatorów kontroli bezpieczeństwa zatrudnionych przez LSAS w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia,
 • serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny w czasie 24h od zaistnienia usterki,
 • urządzenie zastępcze na czas naprawy,
 • możliwość zaopatrzenia w materiały eksploatacyjne przez cały okres użytkowania urządzenia,
 • co najmniej 24 miesięczny okres gwarancji,
 • bezpłatne dostarczanie aktualizacji oprogramowania, niezbędnego do wykrywania i identyfikacji materiałów wybuchowych.

Urządzenie do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych (ETD), przeznaczone do kontroli bezpieczeństwa ładunków musi:

 • spełniać wszystkie wymagania określone w unijnych i krajowych przepisach o ochronie lotnictwa cywilnego,
 • posiadać certyfikaty ECAC i TSA,
 • spełniać wszelkie międzynarodowe normy bezpieczeństwa określone dla tych urządzeń,
 • zapewniać analizę mikrocząsteczek,
 • charakteryzować się dużą czułością, niezawodnością, krótkim czasem analizy i bezpieczeństwem obsługi,
 • posiadać wbudowaną drukarkę,
 • być wyposażone w oprogramowanie w języku polskim lub musi być zapewnione jego dokładne tłumaczenie.

2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Oferty należy składać w terminie do 22.04.2021 r. (włącznie), w zamkniętych kopertach opisanych:  „Oferta na dostawę ETD na potrzeby Cargo” w sekretariacie LS Airport Services S.A. przy ul. J. Gordona Bennetta 2b w Warszawie 02-159 (I piętro).

Wysłanie oferty mailem powoduje automatyczne odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymogów zapytania ofertowego.

3. Kontakt:

W sprawie zapytania ofertowego: Hanna Głąbowska, tel. 887 830 266, e-mail: h.glabowska@lsas.aero  
W kwestiach technicznych: Marcin Fudała, tel. 695 887 561, e-mail: m.fudala@lsas.aero 

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Oferent wraz z ofertą cenową powinien dostarczyć:

 • Referencje dotyczące użytkowania urządzenia przy obsłudze ładunków przewożonych drogą lotniczą w terminalach cargo w Polsce i Europie,
 • Informację o okresie i warunkach gwarancji,
 • Informację o kosztach eksploatacji urządzenia tzn.
  • koszt i częstotliwość przeglądów,
  • roczny koszt materiałów eksploatacyjnych (wylistowanie niezbędnych materiałów wraz z cenami jednostkowymi).

5. Załączniki:

 1. Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych DOWNLOAD
 2. Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe DOWNLOAD
 3. Treść zapytania ofertowego w PDF DOWNLOAD
DOWNLOAD PDF