Archived proceedings
20
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na  wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa LS Airport Services S.A. zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 o efektywności energetycznej  (DZ. U z 11.06.2016 poz 831)

Luty 15, 2021 r.

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wykonanie audytu efektywności energetycznej przedsiębiorstwa w celu spełnienia wymagań ustawy efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016r. (Dz. U. 2016,poz 831).

Informujemy, że:

  • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
  • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;

przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

Składający zapytanie ofertowe:
LS Airport Services S.A.

J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości

NIP: 522-29-49-523

Tel.: (0 22) 206 95 00 , 
E-mail: sekretariat@lsas.aero

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem postępowania jest opracowanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 20 maja 2016 o efektywności energetycznej.

Audyt należy opracować zgodnie z wymaganiami przepisów prawa oraz wszelkich wytycznych i metodologii wykonywania tego rodzaju prac audytorskich.

Audyt winien obejmować swym zakresem wszystkie poniższe lokalizacje przedsiębiorstwa LS AIRPORT SERVICES S.A.

Lokalizacja 1 –  Terminal Cargo, ul. Wirażowa 35 w Warszawie o powierzchni użytkowej 22186,19 m2

Lokalizacja 2 –  Budynek OAV, u.J.G. Bennetta 2a w Warszawie o powierzchni użytkowej około 2968,87m2

Lokalizacja 3 – Lotnisko Chopina w Warszawie, al. Żwirki i Wigury 1 w Warszawie o powierzchni użytkowej  524,45 m2

Lokalizacja 4 –  Port  Lotniczy Gdańsk, ul. J. Słowackiego 200  w Gdańsku o powierzchni użytkowej 397,50 m2

Lokalizacja 5 –  Port Lotniczy ul. kpt. M. Medweckiego  1  w Balicach o  powierzchni  użytkowej 834,21 m2

Lokalizacja 6 – Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice, ul. Wolności 90 w Ożarowicach o powierzchni użytkowej 1002,29

Lokalizacja 7 – Magazyn , ul. Poleczki 21/23 , Warszawa,  o powierzchni użytkowej  695,83

Lokalizacja 8 - DHL, ul. Wirażowa 37, Warszawa, o powierzchni użytkowej 5000 m2

Zakres audytu powinien spełniać następujące wymogi:

1. Wstęp i dane audytorów;

2. Podstawy prawne oraz normy;

3. Metodologia wykonania audytu energetycznego;

4. Opis działalności przedsiębiorstwa;

5. Podsumowanie (stan obecny) – bilans energetyczny przedsiębiorstwa;

6. Podsumowanie i analiza warunków umów dostaw mediów energetycznych;

7. Analiza obszarów gospodarki energetycznej:

a.) Budynki i instalacje budynkowe,

b.) Źródła energii i instalacje przesyłowe,

c.) Układy elektroenergetyczne,

d.) Procesy technologiczne,

e.) Środki transportu.

8. Analiza wskaźników zapotrzebowania na energię;

9. Systemy monitoringu i procedury zarządzania gospodarką energetyczną;

10. Wykaz rekomendowanych zmian organizacyjnych, zmian dostawców, zmian parametrów dostaw oraz wskazanie przedsięwzięć inwestycyjnych z analizą możliwych do uzyskania oszczędności oraz analizą kosztową cyklu życia inwestycji oraz okresu zwrotu;

11. Załączniki – dane, na których oparty jest audyt energetyczny.

2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

W sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie – I piętro, przy ul. J. Gordona Bennetta 2B  w Warszawie w terminie do dnia  02.03.2021 r. do godz. 14:00

3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela:

p. Małgorzata Rzeszótko tel. 693-925-476, e-mail: m.rzeszotko@lsas.aero

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

W ofercie należy zawrzeć szacowany termin realizacji prac oraz  projekt wstępny umowy na wykonywanie przez oferenta czynności objętych postępowaniem. ze wskazaniem terminów reakcji na zgłoszenie zamawiającego, terminami płatności za wykonane prace.

W ofercie należy uwzględnić wymagany minimalny termin płatności – 30 dni. 

Minimalny okres ważności oferty – 60 dni.

5. Załączniki:

  1. Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych DOWNLOAD
  2. Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe DOWNLOAD
DOWNLOAD PDF
20
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na  wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa LS Airport Services S.A. zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 o efektywności energetycznej  (DZ. U z 11.06.2016 poz 831)

Luty 15, 2021 r.

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wykonanie audytu efektywności energetycznej przedsiębiorstwa w celu spełnienia wymagań ustawy efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016r. (Dz. U. 2016,poz 831).

Informujemy, że:

  • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
  • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;

przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

Składający zapytanie ofertowe:
LS Airport Services S.A.

J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości

NIP: 522-29-49-523

Tel.: (0 22) 206 95 00 , 
E-mail: sekretariat@lsas.aero

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem postępowania jest opracowanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 20 maja 2016 o efektywności energetycznej.

Audyt należy opracować zgodnie z wymaganiami przepisów prawa oraz wszelkich wytycznych i metodologii wykonywania tego rodzaju prac audytorskich.

Audyt winien obejmować swym zakresem wszystkie poniższe lokalizacje przedsiębiorstwa LS AIRPORT SERVICES S.A.

Lokalizacja 1 –  Terminal Cargo, ul. Wirażowa 35 w Warszawie o powierzchni użytkowej 22186,19 m2

Lokalizacja 2 –  Budynek OAV, u.J.G. Bennetta 2a w Warszawie o powierzchni użytkowej około 2968,87m2

Lokalizacja 3 – Lotnisko Chopina w Warszawie, al. Żwirki i Wigury 1 w Warszawie o powierzchni użytkowej  524,45 m2

Lokalizacja 4 –  Port  Lotniczy Gdańsk, ul. J. Słowackiego 200  w Gdańsku o powierzchni użytkowej 397,50 m2

Lokalizacja 5 –  Port Lotniczy ul. kpt. M. Medweckiego  1  w Balicach o  powierzchni  użytkowej 834,21 m2

Lokalizacja 6 – Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice, ul. Wolności 90 w Ożarowicach o powierzchni użytkowej 1002,29

Lokalizacja 7 – Magazyn , ul. Poleczki 21/23 , Warszawa,  o powierzchni użytkowej  695,83

Lokalizacja 8 - DHL, ul. Wirażowa 37, Warszawa, o powierzchni użytkowej 5000 m2

Zakres audytu powinien spełniać następujące wymogi:

1. Wstęp i dane audytorów;

2. Podstawy prawne oraz normy;

3. Metodologia wykonania audytu energetycznego;

4. Opis działalności przedsiębiorstwa;

5. Podsumowanie (stan obecny) – bilans energetyczny przedsiębiorstwa;

6. Podsumowanie i analiza warunków umów dostaw mediów energetycznych;

7. Analiza obszarów gospodarki energetycznej:

a.) Budynki i instalacje budynkowe,

b.) Źródła energii i instalacje przesyłowe,

c.) Układy elektroenergetyczne,

d.) Procesy technologiczne,

e.) Środki transportu.

8. Analiza wskaźników zapotrzebowania na energię;

9. Systemy monitoringu i procedury zarządzania gospodarką energetyczną;

10. Wykaz rekomendowanych zmian organizacyjnych, zmian dostawców, zmian parametrów dostaw oraz wskazanie przedsięwzięć inwestycyjnych z analizą możliwych do uzyskania oszczędności oraz analizą kosztową cyklu życia inwestycji oraz okresu zwrotu;

11. Załączniki – dane, na których oparty jest audyt energetyczny.

2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

W sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie – I piętro, przy ul. J. Gordona Bennetta 2B  w Warszawie w terminie do dnia  02.03.2021 r. do godz. 14:00

3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela:

p. Małgorzata Rzeszótko tel. 693-925-476, e-mail: m.rzeszotko@lsas.aero

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

W ofercie należy zawrzeć szacowany termin realizacji prac oraz  projekt wstępny umowy na wykonywanie przez oferenta czynności objętych postępowaniem. ze wskazaniem terminów reakcji na zgłoszenie zamawiającego, terminami płatności za wykonane prace.

W ofercie należy uwzględnić wymagany minimalny termin płatności – 30 dni. 

Minimalny okres ważności oferty – 60 dni.

5. Załączniki:

  1. Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych DOWNLOAD
  2. Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe DOWNLOAD
DOWNLOAD PDF