Active proceedings
11
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na usługę zlecenia doradztwa w zakresie utworzenia agencji celnej w strukturach LS Airport Services S.A.

26 maja 2022 r.

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na usługę zlecenia doradztwa w zakresie utworzenia agencji celnej w strukturach LS Airport Services S.A.

Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

Składający zapytanie ofertowe:
LS Airport Services S.A.

ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523

Tel.: (0 22) 606 71 80,
fax: (0 22) 606 78 11
E-mail: sekretariat@lsas.aero

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania jest :

Przedmiotem postępowania jest zlecenie usług doradczych w zakresie oceny stanu bieżącego, przygotowania i wsparcia w realizacji projektu polegającego na utworzeniu agencji celnej w strukturach LS Airport Services S.A. (Dalej: „LSAS”). Zakres ma obejmować:

 • analizę stanu obecnego i rekomendacje;
 • usługi doradcze w zakresie utworzenia agencji celnej w strukturze LSAS, w tym wsparcie w pozyskaniu stosownych pozwoleń i statusu AEO;
 • usługi doradcze w zakresie doboru i szkolenia kadry agentów celnych.

Zakres prac z podziałem na etapy:

Nazwa

Cele do realizacji wg etapów

Ogólny zakres czynności w ramach etapów

I ETAP

Analiza procesów logistycznych na magazynie czasowego składowania - due duilligence

Identyfikacja istniejących procesów operacyjnych związanych z obsługą przesyłek w magazynie czasowego składowania

 

 

Weryfikacja istniejących procedur operacyjnych i opisów poszczególnych procesów pod kątem przepisów celnych

II ETAP

Procesy finansowe, wnioski i pozwolenia związane z gwarancjami, systemy ewidencji i bezpieczeństwa danych

Identyfikacja istniejących procesów i procedur finansowych

 

 

Analiza możliwości pozyskania gwarancji - współpraca z wewnętrznym działem finansowym

III ETAP

Standardy, procesy bezpieczeństwa i ochrony w obszarze operacji

Identyfikacja procesów Bezpieczeństwa i Ochrony w operacjach magazynowych - zabezpieczenie fizyczne magazynu czasowego składowania

 

Bezpieczeństwo Informacji

Due diligence w obszarze Bezpieczeństwa i Ochrony na potrzeby uzyskania zwolnienia z zabezpieczenia celnego, certyfikatu AEO

IV ETAP

Analizy ryzyka celnego, bezpieczeństwo i ochrona w obszarze usług celnych i struktury agencji celnej

Identyfikacja procedur związanych z bezpieczeństwem informacji

 

 

Wewnętrzny System Kontroli w zakresie związanym z obszarem celnym i bezpieczeństwem obrotu

V ETAP

Sprzęt IT , oprogramowanie specjalistyczne, wdrożenie, szkolenia

Analiza rozwiązań informatycznych wspierających obsługę procesów celnych

 

 

Szkolenia z obsługi wybranych w drodze doradztwa systemów

VI ETAP

Wnioski i pozwolenia operacyjne

AEO

 

 

Procedury Uproszczone

 

 

Miejsca uznane

VII ETAP

Benchmark i cennik usług

Przygotowanie cennika dla agencji celnej

 

Zasoby specjalistyczne, wsparcie rekrutacji i szkolenia zawodowe

Wsparcie w ocenie kandydatów do pracy (ocena wiedzy specjalistycznej) i szkolenia pracowników

UWAGA: Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu poszczególnych zakresów w ramach konsultacji na etapie doprecyzowania oferty.

2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Oferty należy składać w formie mailowej na adres a.abramczyk@lsas.aero, w formie zakodowanego pliku. Hasło do przesłanego pliku prosimy przesłać na numer telefonu Członka Komisji, Pani Anny Abramczyk-Abichou, tel. 538 503 965. Prosimy o zatytułowanie maila „Usługi doradcze – agencja celna ”.

Termin składania ofert: 10.06.2022 do godz. 15.00

3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela:

Anna Abramczyk-Abichou

Tel. 538 503 965

e-mail: a.abramczyk@lsas.aero

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Oferta winna spełniać poniższe kryteria i zawierać następujące informacje:

 1. Rozpoczęcie współpracy na przełomie czerwca/lipca 2022. Estymowany czas realizacji zlecenia: 6 msc. Oczekiwany maksymalny czas na realizację projektu: I kwartał 2023.
 2. Portfolio potwierdzające doświadczenie podmiotu (członków grupy projektowej) w realizacji analogicznych projektów w obszarze obsługi celnej przesyłek cargo; znajomość procesów i funkcjonowania magazynu czasowego składowania; doświadczenie w procedowaniu uzyskania pozwoleń na prowadzenie magazynu czasowego składowania, zabezpieczeń celnych, certyfikacji AEO.
 3. Wstępny opis metodologii wykonania projektu.
 4. Warunki płatności, a jeśli płatność ma następować częściami, w tym na podstawie zaliczki, to ze szczegółowym opisem od czego mają zależeć te płatności, tj. od realizacji części prac wg. harmonogramu, od upływu terminu, etc.
 5. Potwierdzenie akceptacji 30 dniowego terminu płatności.
 6. Termin ważności oferty – oczekiwany 30 dni.

Nieprzedłożenie ww. informacji i/ lub wycofanie się z ww. kryteriów w trakcie negocjacji umowy może spowodować natychmiastowe odrzucenie oferty i podjęcie negocjacji z innym oferentem.

Załączniki:

     1. Załącznik 1 - Klauzula Informacyjna w Przedmiocie Danych Osobowych DOWNLOAD
     2. Załącznik 2 - Formularz Odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe DOWNLOAD
     3. Zapytanie Ofertowe w Formacie PDF DOWNLOAD
     DOWNLOAD PDF
     11
     Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na usługę zlecenia doradztwa w zakresie utworzenia agencji celnej w strukturach LS Airport Services S.A.

     26 maja 2022 r.

     Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na usługę zlecenia doradztwa w zakresie utworzenia agencji celnej w strukturach LS Airport Services S.A.

     Informujemy, że:

     • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
     • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
     • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

     Składający zapytanie ofertowe:
     LS Airport Services S.A.

     ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

     wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523

     Tel.: (0 22) 606 71 80,
     fax: (0 22) 606 78 11
     E-mail: sekretariat@lsas.aero

     1. Przedmiot zapytania ofertowego:

     Przedmiotem zapytania jest :

     Przedmiotem postępowania jest zlecenie usług doradczych w zakresie oceny stanu bieżącego, przygotowania i wsparcia w realizacji projektu polegającego na utworzeniu agencji celnej w strukturach LS Airport Services S.A. (Dalej: „LSAS”). Zakres ma obejmować:

     • analizę stanu obecnego i rekomendacje;
     • usługi doradcze w zakresie utworzenia agencji celnej w strukturze LSAS, w tym wsparcie w pozyskaniu stosownych pozwoleń i statusu AEO;
     • usługi doradcze w zakresie doboru i szkolenia kadry agentów celnych.

     Zakres prac z podziałem na etapy:

     Nazwa

     Cele do realizacji wg etapów

     Ogólny zakres czynności w ramach etapów

     I ETAP

     Analiza procesów logistycznych na magazynie czasowego składowania - due duilligence

     Identyfikacja istniejących procesów operacyjnych związanych z obsługą przesyłek w magazynie czasowego składowania

      

      

     Weryfikacja istniejących procedur operacyjnych i opisów poszczególnych procesów pod kątem przepisów celnych

     II ETAP

     Procesy finansowe, wnioski i pozwolenia związane z gwarancjami, systemy ewidencji i bezpieczeństwa danych

     Identyfikacja istniejących procesów i procedur finansowych

      

      

     Analiza możliwości pozyskania gwarancji - współpraca z wewnętrznym działem finansowym

     III ETAP

     Standardy, procesy bezpieczeństwa i ochrony w obszarze operacji

     Identyfikacja procesów Bezpieczeństwa i Ochrony w operacjach magazynowych - zabezpieczenie fizyczne magazynu czasowego składowania

      

     Bezpieczeństwo Informacji

     Due diligence w obszarze Bezpieczeństwa i Ochrony na potrzeby uzyskania zwolnienia z zabezpieczenia celnego, certyfikatu AEO

     IV ETAP

     Analizy ryzyka celnego, bezpieczeństwo i ochrona w obszarze usług celnych i struktury agencji celnej

     Identyfikacja procedur związanych z bezpieczeństwem informacji

      

      

     Wewnętrzny System Kontroli w zakresie związanym z obszarem celnym i bezpieczeństwem obrotu

     V ETAP

     Sprzęt IT , oprogramowanie specjalistyczne, wdrożenie, szkolenia

     Analiza rozwiązań informatycznych wspierających obsługę procesów celnych

      

      

     Szkolenia z obsługi wybranych w drodze doradztwa systemów

     VI ETAP

     Wnioski i pozwolenia operacyjne

     AEO

      

      

     Procedury Uproszczone

      

      

     Miejsca uznane

     VII ETAP

     Benchmark i cennik usług

     Przygotowanie cennika dla agencji celnej

      

     Zasoby specjalistyczne, wsparcie rekrutacji i szkolenia zawodowe

     Wsparcie w ocenie kandydatów do pracy (ocena wiedzy specjalistycznej) i szkolenia pracowników

     UWAGA: Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu poszczególnych zakresów w ramach konsultacji na etapie doprecyzowania oferty.

     2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

     Oferty należy składać w formie mailowej na adres a.abramczyk@lsas.aero, w formie zakodowanego pliku. Hasło do przesłanego pliku prosimy przesłać na numer telefonu Członka Komisji, Pani Anny Abramczyk-Abichou, tel. 538 503 965. Prosimy o zatytułowanie maila „Usługi doradcze – agencja celna ”.

     Termin składania ofert: 10.06.2022 do godz. 15.00

     3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

     Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela:

     Anna Abramczyk-Abichou

     Tel. 538 503 965

     e-mail: a.abramczyk@lsas.aero

     4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

     Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

     Oferta winna spełniać poniższe kryteria i zawierać następujące informacje:

     1. Rozpoczęcie współpracy na przełomie czerwca/lipca 2022. Estymowany czas realizacji zlecenia: 6 msc. Oczekiwany maksymalny czas na realizację projektu: I kwartał 2023.
     2. Portfolio potwierdzające doświadczenie podmiotu (członków grupy projektowej) w realizacji analogicznych projektów w obszarze obsługi celnej przesyłek cargo; znajomość procesów i funkcjonowania magazynu czasowego składowania; doświadczenie w procedowaniu uzyskania pozwoleń na prowadzenie magazynu czasowego składowania, zabezpieczeń celnych, certyfikacji AEO.
     3. Wstępny opis metodologii wykonania projektu.
     4. Warunki płatności, a jeśli płatność ma następować częściami, w tym na podstawie zaliczki, to ze szczegółowym opisem od czego mają zależeć te płatności, tj. od realizacji części prac wg. harmonogramu, od upływu terminu, etc.
     5. Potwierdzenie akceptacji 30 dniowego terminu płatności.
     6. Termin ważności oferty – oczekiwany 30 dni.

     Nieprzedłożenie ww. informacji i/ lub wycofanie się z ww. kryteriów w trakcie negocjacji umowy może spowodować natychmiastowe odrzucenie oferty i podjęcie negocjacji z innym oferentem.

     Załączniki:

         1. Załącznik 1 - Klauzula Informacyjna w Przedmiocie Danych Osobowych DOWNLOAD
         2. Załącznik 2 - Formularz Odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe DOWNLOAD
         3. Zapytanie Ofertowe w Formacie PDF DOWNLOAD
         DOWNLOAD PDF