Postępowania aktywne
16
Zapytanie ofertowe  w sprawie przedstawienia oferty na usługę serwisu i konserwacji bieżącej układnicy wysokiego składowania oraz dźwigników zainstalowanych w budynku Terminala Cargo  przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie.

16.09.2022 r.

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym w przedmiocie dostawy usługi serwisu i konserwacji bieżącej urządzeń dźwignicowych zainstalowanych w budynku Terminala Cargo, na terenie LS Cargo Park, położonym w Warszawie, przy ul. Wirażowej 35, należącym do LS AIRPORT SERVICES S.A.

Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

Składający zapytanie ofertowe:

LS Airport Services S.A.
ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usługi serwisu i konserwacji bieżącej urządzeń dźwignicowych: układnicy wysokiego składowania i dźwigników szt. 3 zainstalowanych w budynku Terminala Cargo.

Celem Zamawiającego jest podpisanie umowy serwisowej na okres 2 lat, w ramach której Wykonawca świadczył będzie usługę wykonywania przeglądów bieżących, okresowych oraz usługę usuwania awarii i usterek w branży mechanicznej, elektrycznej, pneumatyki, automatyki i hydrauliki.

Dane techniczne urządzeń podlegających umowie na serwis i konserwację.

 a) Układnica wysokiego składowania – urządzenie zainstalowane w 1992 roku, prawdopodobnie jedyny model w kraju. Urządzenie obsługuje 90 gniazd magazynowych, z urządzeniem zintegrowany jest stół obrotowy, stół unoszony ( dźwignik nożycowy), dok zewnętrzny( dźwignik nożycowy) oraz wagi. 

 Podstawowe parametry techniczne urządzenia:

 Urządzenie zostało wykonane przez :

BBT TRANSPORTSYSTEMEN B.V.RAAMSDONKSVEER, HOLLAND

Rok prod. – 1992

Nr. Fab. – ETV90.583

Masa – 13000 kg

Udźwig znamionowy – 6800 kg

Długość – 6400 mm

Szerokość – 4100 mm

Wysokość -10900 mm

Prędkość pozioma – 75 m/min.

Prędkość pośrednia – Sterowane częstotliwością (STEPHAN)

Przyspieszenie poziome -02,/sec2

Napęd – SEW Motorgear 380V, 50Hz, 40KW, IP 23

Ilość przystanków poziomych – 16

Prędkość pionowa – 15 m/min.

Prędkość pionowa dojazdowa – 1.25 m/min.

Wyciągarka – DEMAG DH 2000 380V, 50Hz, 40KW, IP 23

Liny nośne – Stalowe ? 20mm, x2 1770 N/mm2, 287.3 kN CASAR 8 FKP

Ilość przystanków pionowych – 3

Poziom obsługiwanych regałów –I + 3.800, II-i + 5.080,3-i +7.200

b) Dźwignik nożycowy zewnętrzny AX, wys. podn. 1,12 m, nośność 1000 kg.

c) Dźwignik nożycowy zewnętrzny – prod. ETV, wys. podn. 1,8 m , nośność 6800 kg

d) Dźwignik nożycowy wewnętrzny – prod. ETV, podn. 1,8 m., nośność 6800 kg

e) Sprężarka , poj. 270 l, 11 bar.

Instalacja automatyki została zmodernizowana w roku 2016 i jest w okresie gwarancji .

 Zakres umowy serwisowej:

 W zakresie umowy na serwis i konserwację należy przewidzieć:

 • Wykonywanie planowanych przeglądów głównych;
 • Wykonywanie przeglądów bieżących;
 • Usuwanie awarii i usterek;
 • Wykonywanie okresowych pomiarów elektrycznych;
 • Koordynacja działań kontrolnych z UDT ;
 • Utrzymanie urządzeń w czystości (okresowe czyszczenie urządzeń);
 • Wsparcie techniczne Zamawiającego w zakresie planowanych modernizacji i remontów;

 2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

 Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki, ul. J. G. Bennetta 2b, 02 -159 Warszawa – w terminie do dnia  03.10.2022 r., do godziny 14.00.

Złożenie oferty w formie e-mail powoduje automatyczne wykluczenie oferenta z postępowania.

Terminy wizji lokalnej do indywidualnego ustalenia.

Oferenci powinni zgłosić gotowość do przeprowadzenia wizji lokalnej nie później niż 2 dni przed datą planowanej wizji.

 Dodatkowe uwarunkowania :

 Oferent winien opracować w ramach umowy szczegółowy harmonogram konserwacji i serwisu zgodny z  DTR urządzeń oraz wszelkimi wymaganiami prawnymi w zakresie utrzymania technicznego urządzeń dźwignicowych, w tym  UDT i innymi.

Oferent w ramach oferty zaproponuje czas reakcji serwisu na wezwanie oraz warunki jego realizacji z uwzględnieniem zastrzeżenia Zamawiającego o wprowadzeniu do umowy zapisów oceniających skuteczność realizacji serwisu poprzez mierzenie poziomu SLA i wprowadzenie wskaźników KPI.

Oferent załączy do oferty informacje o składnikach cenowych, w których wyspecyfikuje :

 •  wartość roczną umowy obejmującą konserwację urządzeń
 • wartość roboczogodziny pracy serwisu w podziale na stawki: dzienną, nocną, świąteczną
 • inne ważne składniki cenowe pozwalające na rzetelną ocenę oferty przez Zamawiającego

 Uwaga! - Rozpatrywane będą tylko oferty powstałe w oparciu o przeprowadzoną  wizję lokalną.

3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela:

Andrzej Basiak, tel.: 723 634 411, e-mail: a.basiak@lsas.aero

 4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Minimalny czas ważności oferty: 60 dni

Oczekiwany termin płatności za wykonanie usługi: min. 30 dni

 Oferta winna zawierać :

 1. Wypełniony formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe (załącznik 1).
 2. Oświadczenie oferenta dotyczące informacji chronionych ( załącznik 2).
 3. Wykaz posiadanych świadectw kwalifikacyjnych, certyfikatów, akredytacji – uprawniających do wykonywania czynności objętych zapytaniem .
 4. Wykaz usług o podobnym profilu świadczonych na rzecz innych Klientów z ostatnich dwóch lat w zakresie serwisu i konserwacji podobnych urządzeń.
 5. Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej
 6. Projekt wstępny umowy na wykonanie przez oferenta czynności objętych postępowaniem,
 7. Załącznik z informacja o składnikach cenowych i stawkach
 8. Polisa OC

Załączniki:

  1. Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych POBIERZ
  2. Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe POBIERZ
  3. Załącznik 3 - Oświadczenia potencjalnego Wykonawcy POBIERZ
  4. Załącznik 4 - potwierdzenie odbycia wizji lokalnej POBIERZ
  5. pobierz wszystko POBIERZ
  POBIERZ PDF
  16
  Zapytanie ofertowe  w sprawie przedstawienia oferty na usługę serwisu i konserwacji bieżącej układnicy wysokiego składowania oraz dźwigników zainstalowanych w budynku Terminala Cargo  przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie.

  16.09.2022 r.

  Zwracamy się z zapytaniem ofertowym w przedmiocie dostawy usługi serwisu i konserwacji bieżącej urządzeń dźwignicowych zainstalowanych w budynku Terminala Cargo, na terenie LS Cargo Park, położonym w Warszawie, przy ul. Wirażowej 35, należącym do LS AIRPORT SERVICES S.A.

  Informujemy, że:

  • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
  • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
  • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

  Składający zapytanie ofertowe:

  LS Airport Services S.A.
  ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
  wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523

  1. Przedmiot zapytania ofertowego:

  Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usługi serwisu i konserwacji bieżącej urządzeń dźwignicowych: układnicy wysokiego składowania i dźwigników szt. 3 zainstalowanych w budynku Terminala Cargo.

  Celem Zamawiającego jest podpisanie umowy serwisowej na okres 2 lat, w ramach której Wykonawca świadczył będzie usługę wykonywania przeglądów bieżących, okresowych oraz usługę usuwania awarii i usterek w branży mechanicznej, elektrycznej, pneumatyki, automatyki i hydrauliki.

  Dane techniczne urządzeń podlegających umowie na serwis i konserwację.

   a) Układnica wysokiego składowania – urządzenie zainstalowane w 1992 roku, prawdopodobnie jedyny model w kraju. Urządzenie obsługuje 90 gniazd magazynowych, z urządzeniem zintegrowany jest stół obrotowy, stół unoszony ( dźwignik nożycowy), dok zewnętrzny( dźwignik nożycowy) oraz wagi. 

   Podstawowe parametry techniczne urządzenia:

   Urządzenie zostało wykonane przez :

  BBT TRANSPORTSYSTEMEN B.V.RAAMSDONKSVEER, HOLLAND

  Rok prod. – 1992

  Nr. Fab. – ETV90.583

  Masa – 13000 kg

  Udźwig znamionowy – 6800 kg

  Długość – 6400 mm

  Szerokość – 4100 mm

  Wysokość -10900 mm

  Prędkość pozioma – 75 m/min.

  Prędkość pośrednia – Sterowane częstotliwością (STEPHAN)

  Przyspieszenie poziome -02,/sec2

  Napęd – SEW Motorgear 380V, 50Hz, 40KW, IP 23

  Ilość przystanków poziomych – 16

  Prędkość pionowa – 15 m/min.

  Prędkość pionowa dojazdowa – 1.25 m/min.

  Wyciągarka – DEMAG DH 2000 380V, 50Hz, 40KW, IP 23

  Liny nośne – Stalowe ? 20mm, x2 1770 N/mm2, 287.3 kN CASAR 8 FKP

  Ilość przystanków pionowych – 3

  Poziom obsługiwanych regałów –I + 3.800, II-i + 5.080,3-i +7.200

  b) Dźwignik nożycowy zewnętrzny AX, wys. podn. 1,12 m, nośność 1000 kg.

  c) Dźwignik nożycowy zewnętrzny – prod. ETV, wys. podn. 1,8 m , nośność 6800 kg

  d) Dźwignik nożycowy wewnętrzny – prod. ETV, podn. 1,8 m., nośność 6800 kg

  e) Sprężarka , poj. 270 l, 11 bar.

  Instalacja automatyki została zmodernizowana w roku 2016 i jest w okresie gwarancji .

   Zakres umowy serwisowej:

   W zakresie umowy na serwis i konserwację należy przewidzieć:

  • Wykonywanie planowanych przeglądów głównych;
  • Wykonywanie przeglądów bieżących;
  • Usuwanie awarii i usterek;
  • Wykonywanie okresowych pomiarów elektrycznych;
  • Koordynacja działań kontrolnych z UDT ;
  • Utrzymanie urządzeń w czystości (okresowe czyszczenie urządzeń);
  • Wsparcie techniczne Zamawiającego w zakresie planowanych modernizacji i remontów;

   2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

   Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki, ul. J. G. Bennetta 2b, 02 -159 Warszawa – w terminie do dnia  03.10.2022 r., do godziny 14.00.

  Złożenie oferty w formie e-mail powoduje automatyczne wykluczenie oferenta z postępowania.

  Terminy wizji lokalnej do indywidualnego ustalenia.

  Oferenci powinni zgłosić gotowość do przeprowadzenia wizji lokalnej nie później niż 2 dni przed datą planowanej wizji.

   Dodatkowe uwarunkowania :

   Oferent winien opracować w ramach umowy szczegółowy harmonogram konserwacji i serwisu zgodny z  DTR urządzeń oraz wszelkimi wymaganiami prawnymi w zakresie utrzymania technicznego urządzeń dźwignicowych, w tym  UDT i innymi.

  Oferent w ramach oferty zaproponuje czas reakcji serwisu na wezwanie oraz warunki jego realizacji z uwzględnieniem zastrzeżenia Zamawiającego o wprowadzeniu do umowy zapisów oceniających skuteczność realizacji serwisu poprzez mierzenie poziomu SLA i wprowadzenie wskaźników KPI.

  Oferent załączy do oferty informacje o składnikach cenowych, w których wyspecyfikuje :

  •  wartość roczną umowy obejmującą konserwację urządzeń
  • wartość roboczogodziny pracy serwisu w podziale na stawki: dzienną, nocną, świąteczną
  • inne ważne składniki cenowe pozwalające na rzetelną ocenę oferty przez Zamawiającego

   Uwaga! - Rozpatrywane będą tylko oferty powstałe w oparciu o przeprowadzoną  wizję lokalną.

  3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

  Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela:

  Andrzej Basiak, tel.: 723 634 411, e-mail: a.basiak@lsas.aero

   4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

  Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

  Minimalny czas ważności oferty: 60 dni

  Oczekiwany termin płatności za wykonanie usługi: min. 30 dni

   Oferta winna zawierać :

  1. Wypełniony formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe (załącznik 1).
  2. Oświadczenie oferenta dotyczące informacji chronionych ( załącznik 2).
  3. Wykaz posiadanych świadectw kwalifikacyjnych, certyfikatów, akredytacji – uprawniających do wykonywania czynności objętych zapytaniem .
  4. Wykaz usług o podobnym profilu świadczonych na rzecz innych Klientów z ostatnich dwóch lat w zakresie serwisu i konserwacji podobnych urządzeń.
  5. Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej
  6. Projekt wstępny umowy na wykonanie przez oferenta czynności objętych postępowaniem,
  7. Załącznik z informacja o składnikach cenowych i stawkach
  8. Polisa OC

  Załączniki:

   1. Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych POBIERZ
   2. Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe POBIERZ
   3. Załącznik 3 - Oświadczenia potencjalnego Wykonawcy POBIERZ
   4. Załącznik 4 - potwierdzenie odbycia wizji lokalnej POBIERZ
   5. pobierz wszystko POBIERZ
   POBIERZ PDF