Postępowania aktywne
23
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na usługę zaprojektowania i realizacji rozbudowy sieci WI-FI na potrzeby użytkowania bezprzewodowych terminali mobilnych na magazynie średniego składowania Terminala Cargo, przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie

26 kwietnia 2022 r.

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wykonanie dokumentacji projektowej oraz montażu sieci wi-fi wraz z robotami towarzyszącymi dla potrzeb realizacji transmisji bezprzewodowych terminali mobilnych na terenie magazynu Terminala Cargo w Warszawie, przy ul. Wirażowej 35.

Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

Składający zapytanie ofertowe:
LS Airport Services S.A.
ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523

Tel.: (0 22) 606 71 80,
fax: (0 22) 606 78 11
e-mail: sekretariat@lsas.aero  

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania jest :

 1. Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej nowej sieci IT i zasilania elektrycznego;
 2. Dostawa i ułożenie sieci światłowodowej 8J single mode;
 3. Dostawa i ułożenie sieci okablowania sieciowego FTP kat.6.;
 4. Dostawa i montaż szaf 12 U wraz z wyposażeniem aktywnym i pasywnym;
 5. Dostawa i montaż urządzeń Access Point – ilość ok. 22 szt.;
 6. Dostawa i montaż urządzeń UPS;
 7. Budowa wewnętrznych sieci zasilających ~ 230 V;
 8. Próby, pomiary sprawdzające powykonawcze;
 9. Roboty towarzyszące – dostawa i montaż koryt kablowych, naprawy przejść ppoż, demontaż i montaż siatek przeciw ptakom.
 10. Serwis i konserwacja systemu.

Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik nr 1 do zapytania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia prac remontowo – budowlanych na etapie rozpatrywania ofert oraz w trakcie trwania wykonywanych ww. prac.

Warunki wykonywanych prac montażowych:

 • Wysokość montażu sieci i urządzeń – od 4,5 do 6,5 m.
 • Prace można wykonywać 7 dni w tygodniu, prace głośne – od godz.18.00 do 6:00 oraz w weekendy.
 • Prace wymagające wyłączeń zasilania: tylko i wyłącznie na warunkach Zamawiającego po uprzednich uzgodnieniach.
 • Wykonawca odpowiada za przyjęcie takiej technologii wykonania prac, aby do minimum ograniczyć utrudnienia dla pracowników i użytkowników Terminala Cargo.
 • Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki i praktyki budowlanej, a w szczególności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego oraz wymogami BHP.
 • Zastosowanie materiałów uzgodnionych i zatwierdzonych przez Klienta o zadawalającej jakości oraz odpowiednich ze względu na ich przeznaczenie.
 • Przekazanie Klientowi certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów na materiały i urządzenia użyte podczas wykonywania robót remontowo - budowlanych.
 • Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie może bezpośrednio wyrządzić w miejscu wykonywania prac, a także w sąsiednich nieruchomościach. Pozostawienie miejsca pracy w czystości i w stanie uporządkowanym po każdym dniu prac.

2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Oferty należy składać w formie mailowej- na adres d.abramczyk@lsas.aero, w formie zakodowanego pliku. Hasło do przesłanego pliku prosimy przesłać na numer telefonu Członka Komisji, Pani Doroty Abramczyk, tel. 887-831-122 . Prosimy o zatytułowanie maila „rozbudowa sieci wi-fi Terminal Cargo”.

Termin składania ofert: 25.05.2022 r.

3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela:
Andrzej Basiak
tel 723 634 411,
e-mail: a.basiak@lsas.aero  

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Rozpatrywane będą tylko oferty powstałe w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną. Do Oferenta należy weryfikacja zakresu prac w odniesieniu do przekazanych przez  Zamawiającego wytycznych oraz zgłoszenie Zamawiającemu wszelkich uwag.

Wyceny należy dokonać na podstawie wyspecyfikowanego zakresu prac oraz  wizji lokalnej.  Wszelkie rozbieżności (prace nieujęte w zakresie) wynikające z analiz Oferenta należy zamieścić w ofercie w oddzielnej tabeli.

Oferta winna spełniać poniższe kryteria i zawierać następujące informacje:

 1. Termin realizacji prac.
 2. Warunki płatności, a jeśli płatność ma następować częściami, w tym na podstawie zaliczki, to ze szczegółowym opisem od czego mają zależeć te płatności, tj. od realizacji części prac wg. harmonogramu, od upływu terminu, etc.
 3. Potwierdzenie akceptacji 30 dniowego terminu płatności.
 4. Termin ważności oferty – min. 30 dni/ preferowany 45 dni.
 5. Polisę OC (odpowiedzialność deliktowo-kontraktowa, w tym obejmująca rażące niedbalstwo) obejmującą przedmiot oferty – wartość min. 3-krotność ceny ofertowej) ,
 6. Potwierdzenie, iż profil działalności opisany w PKD jest zgodny z zakresem robót.
 7. Portfolio potwierdzające doświadczenie przy wykonywaniu podobnych realizacji.
 8. Wstępny opis technologii i organizacji robót warunkujący spełnienie przez Zamawiającego obowiązków związanych z udostępnieniem Wykonawcy terenu prac i zaplecza.
 9. Warunki rękojmi/ gwarancji na prace ze szczególnym uwzględnieniem wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy, tj. za co Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Wskazanie, czy Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawców.
 11. Wstępny ramowy harmonogram realizacji prac.
 12. Oświadczenie o udzielonym okresie gwarancji na urządzenia i roboty (oczekiwany okres 5 lat na sieci, na urządzenia – zgodny z gwarancją producenta).

Nieprzedłożenie ww. informacji i/ lub wycofanie się z ww. kryteriów w trakcie negocjacji umowy może spowodować natychmiastowe odrzucenie oferty i podjęcie negocjacji z innym oferentem.

Załączniki:

  1. Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych POBIERZ
  2. Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe POBIERZ
  3. Załącznik 3 - Zakres prac - specyfikacja POBIERZ
  4. Załącznik 4 - Rzut poziomy POBIERZ
  5. Zapytanie ofertowe w formacie PDF POBIERZ
  POBIERZ PDF
  23
  Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na usługę zaprojektowania i realizacji rozbudowy sieci WI-FI na potrzeby użytkowania bezprzewodowych terminali mobilnych na magazynie średniego składowania Terminala Cargo, przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie

  26 kwietnia 2022 r.

  Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wykonanie dokumentacji projektowej oraz montażu sieci wi-fi wraz z robotami towarzyszącymi dla potrzeb realizacji transmisji bezprzewodowych terminali mobilnych na terenie magazynu Terminala Cargo w Warszawie, przy ul. Wirażowej 35.

  Informujemy, że:

  • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
  • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
  • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

  Składający zapytanie ofertowe:
  LS Airport Services S.A.
  ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

  wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523

  Tel.: (0 22) 606 71 80,
  fax: (0 22) 606 78 11
  e-mail: sekretariat@lsas.aero  

  1. Przedmiot zapytania ofertowego:

  Przedmiotem zapytania jest :

  1. Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej nowej sieci IT i zasilania elektrycznego;
  2. Dostawa i ułożenie sieci światłowodowej 8J single mode;
  3. Dostawa i ułożenie sieci okablowania sieciowego FTP kat.6.;
  4. Dostawa i montaż szaf 12 U wraz z wyposażeniem aktywnym i pasywnym;
  5. Dostawa i montaż urządzeń Access Point – ilość ok. 22 szt.;
  6. Dostawa i montaż urządzeń UPS;
  7. Budowa wewnętrznych sieci zasilających ~ 230 V;
  8. Próby, pomiary sprawdzające powykonawcze;
  9. Roboty towarzyszące – dostawa i montaż koryt kablowych, naprawy przejść ppoż, demontaż i montaż siatek przeciw ptakom.
  10. Serwis i konserwacja systemu.

  Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik nr 1 do zapytania

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia prac remontowo – budowlanych na etapie rozpatrywania ofert oraz w trakcie trwania wykonywanych ww. prac.

  Warunki wykonywanych prac montażowych:

  • Wysokość montażu sieci i urządzeń – od 4,5 do 6,5 m.
  • Prace można wykonywać 7 dni w tygodniu, prace głośne – od godz.18.00 do 6:00 oraz w weekendy.
  • Prace wymagające wyłączeń zasilania: tylko i wyłącznie na warunkach Zamawiającego po uprzednich uzgodnieniach.
  • Wykonawca odpowiada za przyjęcie takiej technologii wykonania prac, aby do minimum ograniczyć utrudnienia dla pracowników i użytkowników Terminala Cargo.
  • Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki i praktyki budowlanej, a w szczególności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego oraz wymogami BHP.
  • Zastosowanie materiałów uzgodnionych i zatwierdzonych przez Klienta o zadawalającej jakości oraz odpowiednich ze względu na ich przeznaczenie.
  • Przekazanie Klientowi certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów na materiały i urządzenia użyte podczas wykonywania robót remontowo - budowlanych.
  • Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie może bezpośrednio wyrządzić w miejscu wykonywania prac, a także w sąsiednich nieruchomościach. Pozostawienie miejsca pracy w czystości i w stanie uporządkowanym po każdym dniu prac.

  2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

  Oferty należy składać w formie mailowej- na adres d.abramczyk@lsas.aero, w formie zakodowanego pliku. Hasło do przesłanego pliku prosimy przesłać na numer telefonu Członka Komisji, Pani Doroty Abramczyk, tel. 887-831-122 . Prosimy o zatytułowanie maila „rozbudowa sieci wi-fi Terminal Cargo”.

  Termin składania ofert: 25.05.2022 r.

  3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

  Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela:
  Andrzej Basiak
  tel 723 634 411,
  e-mail: a.basiak@lsas.aero  

  4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

  Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

  Rozpatrywane będą tylko oferty powstałe w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną. Do Oferenta należy weryfikacja zakresu prac w odniesieniu do przekazanych przez  Zamawiającego wytycznych oraz zgłoszenie Zamawiającemu wszelkich uwag.

  Wyceny należy dokonać na podstawie wyspecyfikowanego zakresu prac oraz  wizji lokalnej.  Wszelkie rozbieżności (prace nieujęte w zakresie) wynikające z analiz Oferenta należy zamieścić w ofercie w oddzielnej tabeli.

  Oferta winna spełniać poniższe kryteria i zawierać następujące informacje:

  1. Termin realizacji prac.
  2. Warunki płatności, a jeśli płatność ma następować częściami, w tym na podstawie zaliczki, to ze szczegółowym opisem od czego mają zależeć te płatności, tj. od realizacji części prac wg. harmonogramu, od upływu terminu, etc.
  3. Potwierdzenie akceptacji 30 dniowego terminu płatności.
  4. Termin ważności oferty – min. 30 dni/ preferowany 45 dni.
  5. Polisę OC (odpowiedzialność deliktowo-kontraktowa, w tym obejmująca rażące niedbalstwo) obejmującą przedmiot oferty – wartość min. 3-krotność ceny ofertowej) ,
  6. Potwierdzenie, iż profil działalności opisany w PKD jest zgodny z zakresem robót.
  7. Portfolio potwierdzające doświadczenie przy wykonywaniu podobnych realizacji.
  8. Wstępny opis technologii i organizacji robót warunkujący spełnienie przez Zamawiającego obowiązków związanych z udostępnieniem Wykonawcy terenu prac i zaplecza.
  9. Warunki rękojmi/ gwarancji na prace ze szczególnym uwzględnieniem wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy, tj. za co Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
  10. Wskazanie, czy Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawców.
  11. Wstępny ramowy harmonogram realizacji prac.
  12. Oświadczenie o udzielonym okresie gwarancji na urządzenia i roboty (oczekiwany okres 5 lat na sieci, na urządzenia – zgodny z gwarancją producenta).

  Nieprzedłożenie ww. informacji i/ lub wycofanie się z ww. kryteriów w trakcie negocjacji umowy może spowodować natychmiastowe odrzucenie oferty i podjęcie negocjacji z innym oferentem.

  Załączniki:

   1. Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych POBIERZ
   2. Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe POBIERZ
   3. Załącznik 3 - Zakres prac - specyfikacja POBIERZ
   4. Załącznik 4 - Rzut poziomy POBIERZ
   5. Zapytanie ofertowe w formacie PDF POBIERZ
   POBIERZ PDF