Active proceedings
34
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na dostawę wody mineralnej dla LS Airport Services S.A.

Kwiecień 01, 2021 r.

W związku z rozwojem Spółki LS Airport Services S.A., (LSAS) chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w postępowaniu ofertowym na dostawę wody mineralnej dla pracowników naszej firmy.

Jesteśmy zainteresowani podpisaniem minimum rocznej umowy z możliwością jej przedłużenia.

Składający zapytanie ofertowe:

LS Airport Services S.A.,
ul. J. Gordona Bennetta 2B,02-159 Warszawa
wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości.
NIP: 522-29-49-523,
Tel.: +48 22 206 95 00,
E-mail: sekretariat@lsas.aero

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedstawienie oferty na dostawę wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w butelkach 0,5 litra.

Miejsce dostaw:

LS Airport Services S.A.

 • lotnisko w Warszawie,
 • lotnisko w Warszawie – Terminal Cargo,
 • lotnisko w Krakowie,
 • lotnisko w Katowicach,
 • lotnisko w Katowicach – Terminal Cargo,
 • lotnisko w Gdańsku.

Przewidywane ilości dostaw:

 • przewidywane roczne ilości dostaw wody gazowanej: 100.000 szt.
 • przewidywane roczne ilości dostaw wody niegazowanej: 50.000 szt.
 • przewidywana częstotliwość dostaw: 1-4 razy w miesiącu w zależności od temperatury.

Powyższe ilości i częstotliwość dostaw może ulec zmianie w zależności od, trudnej obecnie do przewidzenia, sytuacji epidemiologicznej związanej z występowaniem wirusa SARS-CoV-2 w naszym kraju i na świecie oraz rozwoju krajowego i międzynarodowego ruchu lotniczego.

2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Ofertę należy przesłać listownie na adres Spółki do dnia 15/04/2021 do godz.12.00., w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dostawę wody mineralnej dla LS Airport Services S.A. – nie otwierać”.
LS Airport Services S.A.,
ul. J. Gordona Bennetta 2B,
02-159 Warszawa,
Tel.: +48 22 206 95 00,
E-mail: sekretariat@lsas.aero 

Termin realizacji (rozpoczęcia dostaw) – zgodnie z podpisaną umową.

3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udzielają:

Pani Dorota Abramczyk
d.abramczyk@lsas.aero
tel. +48 22 209-49-91

Pani Eliza Szymańska
e.szymańska2@lsas.aero
tel. +48 22 209-49-46

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Oferta powinna zawierać:

 • dane Oferenta, adres, NIP, adres www, adres e-mail, status prawny, itp.,
 • oświadczenia Oferenta przystępującego do prowadzonego przez LS Airport Services S.A. postępowania na dostawę wody mineralnej dla LSAS (poufność, RODO, zgodnie ze wzorem,),
 • portfolio - doświadczenie w przedmiocie zamówienia (poświadczone referencjami),
 • zasoby kadrowe – wykaz osób oddelegowanych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem ich doświadczenia,
 • zaświadczenia Oferenta w zakresie jego zdolności do wykonania przedmiotu umowy, posiadanych zgód korporacyjnych, posiadania uprawnień do wykonania przedmiotu umowy, itp. jeśli występują,
 • oryginał lub potwierdzony notarialnie odpis pełnomocnictwa w przypadku, gdy oferta składana jest przez pełnomocnika,
 • dokumenty rejestrowe Oferenta,
 • formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
 • projekt umowy sprzedaży.

ponadto do formularza odpowiedzi na zapytanie ofertowe powinna być dołączona informacja nt.:

 • całościowego asortymentu (katalogu) oferowanych marek, rodzajów i pojemności wody mineralnej,
 • cen oferowanej wody mineralnej,
 • deklarowanego czasu dostawy,
 • deklarowanej częstotliwości dostaw,
 • kosztu dostaw do wyżej wspomnianej lokalizacji (minimum logistyczne),
 • gwarancji niezmienności cen w proponowanym okresie,
 • terminu ważności oferty.

Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

Załączniki:

 1. Załącznik 1 ? Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe LSAS DOWNLOAD
 2. Załącznik 2 ? Klauzula informacyjna RODO dla LSAS DOWNLOAD
 3. Załącznik 3 ? Oświadczenia wykonawcy w zakresie ochrony danych dla LSAS DOWNLOAD
 4. Załącznik 4 ? Oświadczenie wykonawcy w zakresie poufności dla LSAS DOWNLOAD
 5. Treść zapytania ofertowego w formacie PDF DOWNLOAD
DOWNLOAD PDF
34
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na dostawę wody mineralnej dla LS Airport Services S.A.

Kwiecień 01, 2021 r.

W związku z rozwojem Spółki LS Airport Services S.A., (LSAS) chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w postępowaniu ofertowym na dostawę wody mineralnej dla pracowników naszej firmy.

Jesteśmy zainteresowani podpisaniem minimum rocznej umowy z możliwością jej przedłużenia.

Składający zapytanie ofertowe:

LS Airport Services S.A.,
ul. J. Gordona Bennetta 2B,02-159 Warszawa
wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości.
NIP: 522-29-49-523,
Tel.: +48 22 206 95 00,
E-mail: sekretariat@lsas.aero

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedstawienie oferty na dostawę wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w butelkach 0,5 litra.

Miejsce dostaw:

LS Airport Services S.A.

 • lotnisko w Warszawie,
 • lotnisko w Warszawie – Terminal Cargo,
 • lotnisko w Krakowie,
 • lotnisko w Katowicach,
 • lotnisko w Katowicach – Terminal Cargo,
 • lotnisko w Gdańsku.

Przewidywane ilości dostaw:

 • przewidywane roczne ilości dostaw wody gazowanej: 100.000 szt.
 • przewidywane roczne ilości dostaw wody niegazowanej: 50.000 szt.
 • przewidywana częstotliwość dostaw: 1-4 razy w miesiącu w zależności od temperatury.

Powyższe ilości i częstotliwość dostaw może ulec zmianie w zależności od, trudnej obecnie do przewidzenia, sytuacji epidemiologicznej związanej z występowaniem wirusa SARS-CoV-2 w naszym kraju i na świecie oraz rozwoju krajowego i międzynarodowego ruchu lotniczego.

2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Ofertę należy przesłać listownie na adres Spółki do dnia 15/04/2021 do godz.12.00., w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dostawę wody mineralnej dla LS Airport Services S.A. – nie otwierać”.
LS Airport Services S.A.,
ul. J. Gordona Bennetta 2B,
02-159 Warszawa,
Tel.: +48 22 206 95 00,
E-mail: sekretariat@lsas.aero 

Termin realizacji (rozpoczęcia dostaw) – zgodnie z podpisaną umową.

3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udzielają:

Pani Dorota Abramczyk
d.abramczyk@lsas.aero
tel. +48 22 209-49-91

Pani Eliza Szymańska
e.szymańska2@lsas.aero
tel. +48 22 209-49-46

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Oferta powinna zawierać:

 • dane Oferenta, adres, NIP, adres www, adres e-mail, status prawny, itp.,
 • oświadczenia Oferenta przystępującego do prowadzonego przez LS Airport Services S.A. postępowania na dostawę wody mineralnej dla LSAS (poufność, RODO, zgodnie ze wzorem,),
 • portfolio - doświadczenie w przedmiocie zamówienia (poświadczone referencjami),
 • zasoby kadrowe – wykaz osób oddelegowanych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem ich doświadczenia,
 • zaświadczenia Oferenta w zakresie jego zdolności do wykonania przedmiotu umowy, posiadanych zgód korporacyjnych, posiadania uprawnień do wykonania przedmiotu umowy, itp. jeśli występują,
 • oryginał lub potwierdzony notarialnie odpis pełnomocnictwa w przypadku, gdy oferta składana jest przez pełnomocnika,
 • dokumenty rejestrowe Oferenta,
 • formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
 • projekt umowy sprzedaży.

ponadto do formularza odpowiedzi na zapytanie ofertowe powinna być dołączona informacja nt.:

 • całościowego asortymentu (katalogu) oferowanych marek, rodzajów i pojemności wody mineralnej,
 • cen oferowanej wody mineralnej,
 • deklarowanego czasu dostawy,
 • deklarowanej częstotliwości dostaw,
 • kosztu dostaw do wyżej wspomnianej lokalizacji (minimum logistyczne),
 • gwarancji niezmienności cen w proponowanym okresie,
 • terminu ważności oferty.

Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

Załączniki:

 1. Załącznik 1 ? Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe LSAS DOWNLOAD
 2. Załącznik 2 ? Klauzula informacyjna RODO dla LSAS DOWNLOAD
 3. Załącznik 3 ? Oświadczenia wykonawcy w zakresie ochrony danych dla LSAS DOWNLOAD
 4. Załącznik 4 ? Oświadczenie wykonawcy w zakresie poufności dla LSAS DOWNLOAD
 5. Treść zapytania ofertowego w formacie PDF DOWNLOAD
DOWNLOAD PDF