Postępowania aktywne
28
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wykonanie prac budowlano-instalacyjnych związanych z remontem pomieszczeń Operatorów Kontroli Bezpieczeństwa  w budynku Terminala Cargo na terenie LS CARGO PARK w Warszawie  przy ul. Wirażowej 35 

7 lutego 2022 r.

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wykonanie wykonania prac budowlano-instalacyjnych związanych z remontem Operatorów Kontroli Bezpieczeństwa (OKB) na terenie Terminala Cargo (TC) w Warszawie, przy ul. Wirażowej 35.

Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

Składający zapytanie ofertowe (Spółka):
LS Airport Services S.A.
ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości
NIP 522-29-49-523
Tel.: (0 22) 206 95 00
E-mail: sekretariat@lsas.aero  

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem postępowania jest wykonania prac budowlano-instalacyjnych, polegających na remoncie pomieszczeń OKB w budynku Terminala Cargo w Warszawie przy ul.  Wirażowej 35.

Pomieszczenia do remontu

 • Pomieszczenie na parterze TC nr 131 – łazienka.
 • Pomieszczenie na parterze TC nr 132 – pomieszczenie OKB.

Zakres prac:

 • Prace rozbiórkowe

Demontaż drzwi z ościeżnicą, demontaż sufitów, demontaż posadzek, demontaż okładzin ściennych, demontaż akcesoriów łazienkowych, demontaż białego montażu oraz armatury łazienkowej.

 • Roboty budowlane

Wykonanie okładzin ściennych i podłogowych pomieszczeń z płytek gresowych wraz z przygotowaniem podłoża, wykonanie sufitu mineralnego podwieszonego z płyt 600x600 mm, wykonanie izolacji z foli w płynie, poszerzenie otworów oraz wymiana drzwi, prace malarskie.

 • Roboty instalacyjne

Wymiana opraw oświetleniowych LED, dostosowanie natężenia oświetlenia do poziomu 500 lux. Wymiana osprzętu elektrycznego: koryta, gniazda, włączniki oświetleniowe.

Wymiana niezbędnej instalacji sanitarnej, armatury i białego montażu: umywalek, natrysków

oraz ustępów.

Montaż akcesoriów łazienkowych typu podajniki na papier, dozowniki automatyczne na płyn, pojemniki na papier toaletowy.

Warunki realizacji prac:

 1. Przed przystąpieniem do prac należy ustalić z zamawiającym harmonogram prac.
 2. Roboty budowlane powodujące zablokowanie ciągów komunikacyjnych, wymagające wejścia na obszary użytkowane przez najemców oraz powodujące uciążliwy hałas takie jak cięcie, wiercenie, kucie mogą być wykonywane po godzinie 18:00, do godziny 7:00.
 3. Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki i praktyki budowlanej, a w szczególności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego oraz wymogami BHP.
 4. Zastosowanie materiałów uzgodnionych ze Spółką o zadawalającej jakości oraz odpowiednich ze względu na ich przeznaczenie.
 5. Przekazanie Spółce certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów na materiały i urządzenia użyte podczas wykonywania robót remontowo - budowlanych.
 6. Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie może bezpośrednio wyrządzić w miejscu wykonywania prac, a także w sąsiednich nieruchomościach. Pozostawienie miejsca pracy w czystości i w stanie uporządkowanym po każdym dniu prac.

Uwaga! Rozpatrywane będą tylko oferty powstałe w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną. Kontakt w sprawie wizji lokalnej: patrz pkt 3 poniżej.

2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

W sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie – I piętro, przy ul. J. Gordona Bennetta 2B w Warszawie, w terminie do dnia 22.02.2022 r. do godz. 14:00

3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Informacji dotyczących zapytania ofertowego oraz wizji lokalnej udziela:

p. Kasandra Wojtaczka tel. 693-925-476, e-mail: k.wojtaczka@lsas.aero

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

W ofercie należy zawrzeć:

 • Termin realizacji prac.
 • Warunki cenowe, a jeśli płatność ma następować częściami, w tym na podstawie zaliczki, to ze szczegółowym opisem od czego mają zależeć te płatności, tj. od realizacji części prac wg harmonogramu, od upływu terminu, etc.
 • Potwierdzenie akceptacji 30 dniowego terminu płatności.
 • Termin ważności oferty – min. 45 dni.
 • Polisę OC obejmującą przedmiot oferty – wartość min. 3-krotność ceny ofertowej, odpowiedzialność deliktowo-kontraktowa, PKD zgodne z zakresem robót.
 • Portfolio potwierdzające doświadczenie przy wykonywaniu podobnych realizacji.
 • Wstępny opis technologii i organizacji robót warunkujący spełnienie przez Spółkę obowiązków związanych z udostępnieniem Wykonawcy terenu prac i zaplecza.
 • Warunki rękojmi/gwarancji na prace i urządzenia ze szczególnym uwzględnieniem wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy, tj. za co Wykonawca nie akceptuje odpowiedzialności.
 • Wskazanie, czy Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawców.

Wycofanie się z ww. kryteriów w trakcie negocjacji umowy może spowodować natychmiastowe odrzucenie oferty i podjęcie negocjacji z innym oferentem.

Nie jest dopuszczalne składanie oferty jako tzw. konsorcjum.

Załączniki:

  1. Załącznik 1 - Klauzula Informacyjna w Przedmiocie Danych Osobowych POBIERZ
  2. Załącznik 2 - Formularz Odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe POBIERZ
  3. Załącznik 3 - Przedmiar Robót OKB POBIERZ
  4. Zapytanie Ofertowe w Formacie PDF POBIERZ
  POBIERZ PDF
  28
  Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wykonanie prac budowlano-instalacyjnych związanych z remontem pomieszczeń Operatorów Kontroli Bezpieczeństwa  w budynku Terminala Cargo na terenie LS CARGO PARK w Warszawie  przy ul. Wirażowej 35 

  7 lutego 2022 r.

  Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wykonanie wykonania prac budowlano-instalacyjnych związanych z remontem Operatorów Kontroli Bezpieczeństwa (OKB) na terenie Terminala Cargo (TC) w Warszawie, przy ul. Wirażowej 35.

  Informujemy, że:

  • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
  • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
  • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

  Składający zapytanie ofertowe (Spółka):
  LS Airport Services S.A.
  ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
  wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,
  XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości
  NIP 522-29-49-523
  Tel.: (0 22) 206 95 00
  E-mail: sekretariat@lsas.aero  

  1. Przedmiot zapytania ofertowego:

  Przedmiotem postępowania jest wykonania prac budowlano-instalacyjnych, polegających na remoncie pomieszczeń OKB w budynku Terminala Cargo w Warszawie przy ul.  Wirażowej 35.

  Pomieszczenia do remontu

  • Pomieszczenie na parterze TC nr 131 – łazienka.
  • Pomieszczenie na parterze TC nr 132 – pomieszczenie OKB.

  Zakres prac:

  • Prace rozbiórkowe

  Demontaż drzwi z ościeżnicą, demontaż sufitów, demontaż posadzek, demontaż okładzin ściennych, demontaż akcesoriów łazienkowych, demontaż białego montażu oraz armatury łazienkowej.

  • Roboty budowlane

  Wykonanie okładzin ściennych i podłogowych pomieszczeń z płytek gresowych wraz z przygotowaniem podłoża, wykonanie sufitu mineralnego podwieszonego z płyt 600x600 mm, wykonanie izolacji z foli w płynie, poszerzenie otworów oraz wymiana drzwi, prace malarskie.

  • Roboty instalacyjne

  Wymiana opraw oświetleniowych LED, dostosowanie natężenia oświetlenia do poziomu 500 lux. Wymiana osprzętu elektrycznego: koryta, gniazda, włączniki oświetleniowe.

  Wymiana niezbędnej instalacji sanitarnej, armatury i białego montażu: umywalek, natrysków

  oraz ustępów.

  Montaż akcesoriów łazienkowych typu podajniki na papier, dozowniki automatyczne na płyn, pojemniki na papier toaletowy.

  Warunki realizacji prac:

  1. Przed przystąpieniem do prac należy ustalić z zamawiającym harmonogram prac.
  2. Roboty budowlane powodujące zablokowanie ciągów komunikacyjnych, wymagające wejścia na obszary użytkowane przez najemców oraz powodujące uciążliwy hałas takie jak cięcie, wiercenie, kucie mogą być wykonywane po godzinie 18:00, do godziny 7:00.
  3. Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki i praktyki budowlanej, a w szczególności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego oraz wymogami BHP.
  4. Zastosowanie materiałów uzgodnionych ze Spółką o zadawalającej jakości oraz odpowiednich ze względu na ich przeznaczenie.
  5. Przekazanie Spółce certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów na materiały i urządzenia użyte podczas wykonywania robót remontowo - budowlanych.
  6. Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie może bezpośrednio wyrządzić w miejscu wykonywania prac, a także w sąsiednich nieruchomościach. Pozostawienie miejsca pracy w czystości i w stanie uporządkowanym po każdym dniu prac.

  Uwaga! Rozpatrywane będą tylko oferty powstałe w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną. Kontakt w sprawie wizji lokalnej: patrz pkt 3 poniżej.

  2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

  W sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie – I piętro, przy ul. J. Gordona Bennetta 2B w Warszawie, w terminie do dnia 22.02.2022 r. do godz. 14:00

  3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

  Informacji dotyczących zapytania ofertowego oraz wizji lokalnej udziela:

  p. Kasandra Wojtaczka tel. 693-925-476, e-mail: k.wojtaczka@lsas.aero

  4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

  Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

  W ofercie należy zawrzeć:

  • Termin realizacji prac.
  • Warunki cenowe, a jeśli płatność ma następować częściami, w tym na podstawie zaliczki, to ze szczegółowym opisem od czego mają zależeć te płatności, tj. od realizacji części prac wg harmonogramu, od upływu terminu, etc.
  • Potwierdzenie akceptacji 30 dniowego terminu płatności.
  • Termin ważności oferty – min. 45 dni.
  • Polisę OC obejmującą przedmiot oferty – wartość min. 3-krotność ceny ofertowej, odpowiedzialność deliktowo-kontraktowa, PKD zgodne z zakresem robót.
  • Portfolio potwierdzające doświadczenie przy wykonywaniu podobnych realizacji.
  • Wstępny opis technologii i organizacji robót warunkujący spełnienie przez Spółkę obowiązków związanych z udostępnieniem Wykonawcy terenu prac i zaplecza.
  • Warunki rękojmi/gwarancji na prace i urządzenia ze szczególnym uwzględnieniem wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy, tj. za co Wykonawca nie akceptuje odpowiedzialności.
  • Wskazanie, czy Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawców.

  Wycofanie się z ww. kryteriów w trakcie negocjacji umowy może spowodować natychmiastowe odrzucenie oferty i podjęcie negocjacji z innym oferentem.

  Nie jest dopuszczalne składanie oferty jako tzw. konsorcjum.

  Załączniki:

   1. Załącznik 1 - Klauzula Informacyjna w Przedmiocie Danych Osobowych POBIERZ
   2. Załącznik 2 - Formularz Odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe POBIERZ
   3. Załącznik 3 - Przedmiar Robót OKB POBIERZ
   4. Zapytanie Ofertowe w Formacie PDF POBIERZ
   POBIERZ PDF