Postępowania aktywne
25
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania remontu dachu nad I i II piętrem części biurowej budynku Terminala Cargo w Warszawie przy ul. Wirażowej 35 

15 marca 2022 r.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie prac remontowych dachu nad I i II piętrem budynku Terminala Cargo w Warszawie przy ul. Wirażowej 35.

Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

Składający zapytanie ofertowe:
LS Airport Services S.A.
ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości

NIP 522-29-49-523

Tel.: (0 22) 206 95 00,
E-mail: sekretariat@lsas.aero 

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie remontu dachu nad I i II piętrem części biurowej budynku Terminala Cargo przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie w oparciu o zakres prac określony na podstawie opracowanej przez Roof Consulting „Ekspertyzy technicznej pokrycia dachu obiektu Terminala Cargo” z dnia 3 listopada 2021 roku.

W zakres prac wchodzą m.in. roboty polegające na:

 1. Przemieszczanie narzutu kamiennego w rejonie wymiany membrany,
 2. Demontaż i ponowny montaż obróbek blacharskich na attyce.
 3. Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej.
 4. Relokacja anten i innego uzbrojenia na czas prac.
 5. Demontaż i utylizacja membrany dachowej na attykach oraz w przyległym do attyk pasie o szerokości 1 m. 
 6. Demontaż i utylizacja membrany dachowej przy świetlikach oraz przyległym do świetlików pasie o szerokości 1 m. 
 7. Demontaż starych i montaż nowych wpustów dachowych.
 8. Demontaż i ponowny montaż jednostek zewnętrznych klimatyzacji.
 9. Naprawy miejscowe konstrukcji betonowej dachu w pobliżu agregatów wody lodowej wraz z uszczelnieniem istniejącego otworu technologicznego.
 10. Ewentualne miejscowe korekty spadku dachu w miejscach naprawy membrany
 11. Uszczelnienie przejść technologicznych (okablowanie, przepusty, wywiewki, etc.).
 12. Zakup i montaż nowych wpustów dachowych i uszczelnienie styku izolacji wodochronnej z  wpustami.
 13. Zakup i montaż wodochronnej membrany w pasie przy attykach z wywinięciem na attykę.
 14. Zakup i montaż wodochronnej membrany w pasie przy świetlikach dachowych i elementach instalacyjnych przechodzących przez pokrycie.
 15. Uszczelnienie łączenia płyt elewacyjnych zabezpieczające przed zacinającym deszczem.
 16. Demontaż starej łaty naprawczej z papy, przyklejenie nowej z membrany.
 17. Wykonanie pomostu technicznego z blachy ażurowej nad istniejącymi rurami przy agregatach chłodniczych.
 18. Wzmocnienie wierzchniej warstwy dachu w ciągu komunikacyjnym przy wejściu z klatki schodowej na dach / ścieżki technologiczne.
 19. Opracowanie dokumentacji technicznej powykonawczej naprawy pokrycia dachu.
 20. Wykonanie próby szczelności pokrycia dachu nad piętrem I i II.
 21. Prace zabezpieczające.

  Wykonawca ma prawo zaproponować dodatkowe prace, jeśli uznaje je za konieczne do realizacji oferty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub przepisami prawa.

  Warunki wykonywanych prac remontowo – budowlanych: Stan istniejący i warunki realizacji:

  1. Wysokość dachu – ok.11 m.
  2. Dostęp przez klatkę schodową i drabinę włazową. Istnieje możliwość transportu materiałów np. dźwigiem.
  3. Należy wykonać prace towarzyszące – zabezpieczenie istniejącego dachu przed uszkodzeniem na czas prowadzenia prac.
  4. Na dachu znajdują się urządzenia telekomunikacyjne – należy tak realizować prace, aby zapewnić ciągłość usług telekomunikacyjnych.
  5. Prace można wykonywać 7 dni w tygodniu, prace głośne – od godz. 18.00 do 6:00 oraz w weekendy.
  6. Wykonawca odpowiada za przyjęcie takiej technologii wykonania prac, aby uniemożliwić wystąpienie przecieków w trakcie realizacji prac.
  7. Ze względu na bliskość lotniska, na dachu zabrania się składowania jakichkolwiek materiałów lekkich.
  8. Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki i praktyki budowlanej, a w szczególności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego oraz wymogami BHP.
  9. Zastosowanie materiałów uzgodnionych z LS Airport Services S.A. o zadawalającej jakości oraz odpowiednich ze względu na ich przeznaczenie.
  10. Przekazanie LS Airport Services S.A. certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów na materiały i urządzenia użyte podczas wykonywania robót remontowo - budowlanych.
  11. Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie może bezpośrednio wyrządzić w miejscu wykonywania prac, a także w sąsiednich nieruchomościach. Pozostawienie miejsca pracy w czystości i w stanie uporządkowanym po każdym dniu prac.

  Uwaga!

  1. Rozpatrywane będą tylko oferty powstałe w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną.
  2. Na wizji lokalnej zostanie przekazana Oferentom Ekspertyza Techniczna dotycząca pokrycia dachu obiektu Terminala Cargo.
  3. Do Oferenta należy weryfikacja zakresu prac w odniesieniu do przekazanej Ekspertyzy oraz zgłoszenie Zamawiającemu wszelkich uwag.
  4. Wyceny prosimy dokonać na podstawie wyspecyfikowanego zakresu prac /załącznik nr 3/,  wizji lokalnej oraz przekazanej  Ekspertyzy Technicznej. Wszelkie rozbieżności wynikające z  analiz Oferenta należy zamieścić w ofercie w oddzielnej tabeli.

  2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

  W sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie , opisanej „remont dachu Terminal Cargo” – I piętro, przy ul. Gordona Bennetta 2B w  Warszawie, w terminie do dnia 30.03.2022 r. do godz. 14:00

  3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

  Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela:

  Kasandra Wojtaczka, tel. 693 925 476, e-mail: k.wojtaczka@lsas.aero

  4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

  Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

  Oferta winna spełniać poniższe kryteria i zawierać następujące informacje:

  1. Termin realizacji prac.
  2. Warunki płatności, a jeśli płatność ma następować częściami, w tym na podstawie zaliczki, to ze szczegółowym opisem od czego mają zależeć te płatności, tj. od realizacji części prac wg harmonogramu, od upływu terminu, etc.
  3. Potwierdzenie akceptacji 30 dniowego terminu płatności.
  4. Termin ważności oferty – min. 45 dni.
  5. Polisę OC (odpowiedzialność deliktowo-kontraktowa, w tym obejmująca rażące niedbalstwo ) obejmującą przedmiot oferty – wartość min. 3-krotność ceny ofertowej.
  6. Potwierdzenie, iż profil działalności opisany w PKD jest zgodny z zakresem robót.
  7. Portfolio potwierdzające doświadczenie przy wykonywaniu podobnych realizacji.
  8. Wstępny opis technologii i organizacji robót warunkujący spełnienie przez Zamawiającego obowiązków związanych z udostępnieniem Wykonawcy terenu prac i zaplecza.
  9. Warunki rękojmi/gwarancji na prace ze szczególnym uwzględnieniem wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy, tj. za co Wykonawca nie akceptuje odpowiedzialności.
  10. Wskazanie, czy Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawców. W przypadku korzystania z podwykonawców polisa musi obejmować także odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców w takim zakresie, jak w stosunku do Wykonawcy.
  11. W przypadku korzystania z podwykonawców, obowiązywać będą dodatkowe zapisy umowne, m.in. płatność na rzecz Wykonawcy będzie dokonywana po przedłożeniu oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia.
  12. Wstępny ramowy harmonogram realizacji prac.
  13. Oświadczenie o udzielonym okresie gwarancji na urządzenia i roboty (minimalny wymagany okres 5 lat), a także ewentualne wyłączenia lub ograniczenia gwarancji.
  14. Ewentualne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy.

  Nieprzedłożenie ww. informacji i/lub wycofanie się z ww. kryteriów w trakcie negocjacji umowy może spowodować natychmiastowe odrzucenie oferty i podjęcie negocjacji z innym oferentem.

  Załączniki:

   1. Załącznik 1 - Formularz Odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe POBIERZ
   2. Załącznik 2 - Oświadczenie potencjalnego wykonawcy POBIERZ
   3. Załącznik 3 - Zakres Prac POBIERZ
   4. Załącznik 4 - Klauzula Informacyjna w Przedmiocie Danych Osobowych POBIERZ
   5. Zapytanie Ofertowe w formacie PDF POBIERZ
   POBIERZ PDF
   25
   Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania remontu dachu nad I i II piętrem części biurowej budynku Terminala Cargo w Warszawie przy ul. Wirażowej 35 

   15 marca 2022 r.

   Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie prac remontowych dachu nad I i II piętrem budynku Terminala Cargo w Warszawie przy ul. Wirażowej 35.

   Informujemy, że:

   • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
   • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
   • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

   Składający zapytanie ofertowe:
   LS Airport Services S.A.
   ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

   wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,
   XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości

   NIP 522-29-49-523

   Tel.: (0 22) 206 95 00,
   E-mail: sekretariat@lsas.aero 

   1. Przedmiot zapytania ofertowego:

   Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie remontu dachu nad I i II piętrem części biurowej budynku Terminala Cargo przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie w oparciu o zakres prac określony na podstawie opracowanej przez Roof Consulting „Ekspertyzy technicznej pokrycia dachu obiektu Terminala Cargo” z dnia 3 listopada 2021 roku.

   W zakres prac wchodzą m.in. roboty polegające na:

   1. Przemieszczanie narzutu kamiennego w rejonie wymiany membrany,
   2. Demontaż i ponowny montaż obróbek blacharskich na attyce.
   3. Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej.
   4. Relokacja anten i innego uzbrojenia na czas prac.
   5. Demontaż i utylizacja membrany dachowej na attykach oraz w przyległym do attyk pasie o szerokości 1 m. 
   6. Demontaż i utylizacja membrany dachowej przy świetlikach oraz przyległym do świetlików pasie o szerokości 1 m. 
   7. Demontaż starych i montaż nowych wpustów dachowych.
   8. Demontaż i ponowny montaż jednostek zewnętrznych klimatyzacji.
   9. Naprawy miejscowe konstrukcji betonowej dachu w pobliżu agregatów wody lodowej wraz z uszczelnieniem istniejącego otworu technologicznego.
   10. Ewentualne miejscowe korekty spadku dachu w miejscach naprawy membrany
   11. Uszczelnienie przejść technologicznych (okablowanie, przepusty, wywiewki, etc.).
   12. Zakup i montaż nowych wpustów dachowych i uszczelnienie styku izolacji wodochronnej z  wpustami.
   13. Zakup i montaż wodochronnej membrany w pasie przy attykach z wywinięciem na attykę.
   14. Zakup i montaż wodochronnej membrany w pasie przy świetlikach dachowych i elementach instalacyjnych przechodzących przez pokrycie.
   15. Uszczelnienie łączenia płyt elewacyjnych zabezpieczające przed zacinającym deszczem.
   16. Demontaż starej łaty naprawczej z papy, przyklejenie nowej z membrany.
   17. Wykonanie pomostu technicznego z blachy ażurowej nad istniejącymi rurami przy agregatach chłodniczych.
   18. Wzmocnienie wierzchniej warstwy dachu w ciągu komunikacyjnym przy wejściu z klatki schodowej na dach / ścieżki technologiczne.
   19. Opracowanie dokumentacji technicznej powykonawczej naprawy pokrycia dachu.
   20. Wykonanie próby szczelności pokrycia dachu nad piętrem I i II.
   21. Prace zabezpieczające.

    Wykonawca ma prawo zaproponować dodatkowe prace, jeśli uznaje je za konieczne do realizacji oferty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub przepisami prawa.

    Warunki wykonywanych prac remontowo – budowlanych: Stan istniejący i warunki realizacji:

    1. Wysokość dachu – ok.11 m.
    2. Dostęp przez klatkę schodową i drabinę włazową. Istnieje możliwość transportu materiałów np. dźwigiem.
    3. Należy wykonać prace towarzyszące – zabezpieczenie istniejącego dachu przed uszkodzeniem na czas prowadzenia prac.
    4. Na dachu znajdują się urządzenia telekomunikacyjne – należy tak realizować prace, aby zapewnić ciągłość usług telekomunikacyjnych.
    5. Prace można wykonywać 7 dni w tygodniu, prace głośne – od godz. 18.00 do 6:00 oraz w weekendy.
    6. Wykonawca odpowiada za przyjęcie takiej technologii wykonania prac, aby uniemożliwić wystąpienie przecieków w trakcie realizacji prac.
    7. Ze względu na bliskość lotniska, na dachu zabrania się składowania jakichkolwiek materiałów lekkich.
    8. Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki i praktyki budowlanej, a w szczególności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego oraz wymogami BHP.
    9. Zastosowanie materiałów uzgodnionych z LS Airport Services S.A. o zadawalającej jakości oraz odpowiednich ze względu na ich przeznaczenie.
    10. Przekazanie LS Airport Services S.A. certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów na materiały i urządzenia użyte podczas wykonywania robót remontowo - budowlanych.
    11. Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie może bezpośrednio wyrządzić w miejscu wykonywania prac, a także w sąsiednich nieruchomościach. Pozostawienie miejsca pracy w czystości i w stanie uporządkowanym po każdym dniu prac.

    Uwaga!

    1. Rozpatrywane będą tylko oferty powstałe w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną.
    2. Na wizji lokalnej zostanie przekazana Oferentom Ekspertyza Techniczna dotycząca pokrycia dachu obiektu Terminala Cargo.
    3. Do Oferenta należy weryfikacja zakresu prac w odniesieniu do przekazanej Ekspertyzy oraz zgłoszenie Zamawiającemu wszelkich uwag.
    4. Wyceny prosimy dokonać na podstawie wyspecyfikowanego zakresu prac /załącznik nr 3/,  wizji lokalnej oraz przekazanej  Ekspertyzy Technicznej. Wszelkie rozbieżności wynikające z  analiz Oferenta należy zamieścić w ofercie w oddzielnej tabeli.

    2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

    W sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie , opisanej „remont dachu Terminal Cargo” – I piętro, przy ul. Gordona Bennetta 2B w  Warszawie, w terminie do dnia 30.03.2022 r. do godz. 14:00

    3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

    Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela:

    Kasandra Wojtaczka, tel. 693 925 476, e-mail: k.wojtaczka@lsas.aero

    4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

    Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

    Oferta winna spełniać poniższe kryteria i zawierać następujące informacje:

    1. Termin realizacji prac.
    2. Warunki płatności, a jeśli płatność ma następować częściami, w tym na podstawie zaliczki, to ze szczegółowym opisem od czego mają zależeć te płatności, tj. od realizacji części prac wg harmonogramu, od upływu terminu, etc.
    3. Potwierdzenie akceptacji 30 dniowego terminu płatności.
    4. Termin ważności oferty – min. 45 dni.
    5. Polisę OC (odpowiedzialność deliktowo-kontraktowa, w tym obejmująca rażące niedbalstwo ) obejmującą przedmiot oferty – wartość min. 3-krotność ceny ofertowej.
    6. Potwierdzenie, iż profil działalności opisany w PKD jest zgodny z zakresem robót.
    7. Portfolio potwierdzające doświadczenie przy wykonywaniu podobnych realizacji.
    8. Wstępny opis technologii i organizacji robót warunkujący spełnienie przez Zamawiającego obowiązków związanych z udostępnieniem Wykonawcy terenu prac i zaplecza.
    9. Warunki rękojmi/gwarancji na prace ze szczególnym uwzględnieniem wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy, tj. za co Wykonawca nie akceptuje odpowiedzialności.
    10. Wskazanie, czy Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawców. W przypadku korzystania z podwykonawców polisa musi obejmować także odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców w takim zakresie, jak w stosunku do Wykonawcy.
    11. W przypadku korzystania z podwykonawców, obowiązywać będą dodatkowe zapisy umowne, m.in. płatność na rzecz Wykonawcy będzie dokonywana po przedłożeniu oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia.
    12. Wstępny ramowy harmonogram realizacji prac.
    13. Oświadczenie o udzielonym okresie gwarancji na urządzenia i roboty (minimalny wymagany okres 5 lat), a także ewentualne wyłączenia lub ograniczenia gwarancji.
    14. Ewentualne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy.

    Nieprzedłożenie ww. informacji i/lub wycofanie się z ww. kryteriów w trakcie negocjacji umowy może spowodować natychmiastowe odrzucenie oferty i podjęcie negocjacji z innym oferentem.

    Załączniki:

     1. Załącznik 1 - Formularz Odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe POBIERZ
     2. Załącznik 2 - Oświadczenie potencjalnego wykonawcy POBIERZ
     3. Załącznik 3 - Zakres Prac POBIERZ
     4. Załącznik 4 - Klauzula Informacyjna w Przedmiocie Danych Osobowych POBIERZ
     5. Zapytanie Ofertowe w formacie PDF POBIERZ
     POBIERZ PDF