Active proceedings
20
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania prac budowlanych polegających na rozbudowie pomieszczeń chłodni w magazynie Cargo na terenie LS CARGO PARK w Warszawie przy ul. Wirażowej 35 

18 stycznia 2022 r.

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie Oferty na wykonanie prac budowlanych wielobranżowych polegających na przebudowie pomieszczeń magazynu Cargo na potrzeby pomieszczeń chłodniczych w budynku Terminala Cargo na terenie LS CARGO PARK w Warszawie przy ul. Wirażowej 35.

Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

Składający zapytanie ofertowe:

LS Airport Services S.A.

ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości

NIP 522-29-49-523

Tel.: (0 22) 206 95 00,
E-mail: sekretariat@lsas.aero 

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie robót budowlanych w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i niskoprądowej celem dostosowania istniejącej powierzchni magazynowej do potrzeb magazynowania przesyłek o kontrolowanej temperaturze magazynowania.

W zakres prac wchodzą m.in. roboty polegające na:

 • Rozbiórka istniejących pomieszczeń magazynowych i biurowych – w technologii tradycyjnej oraz zabudów G-K.
 • Demontaże istniejących instalacji elektrycznych, niskoprądowych i sieciowych oraz HVAC.
 • Dostawa gotowych konstrukcji pomieszczeń chłodniczych wraz z montażem – szt. 2
 • Roboty w zakresie posadzek żywicznych.
 • Dostawa i montaż drzwi przesuwnych – szt. 3
 • Dostawa i montaż agregatów mroźniczych – szt. 3
 • Montaż instalacji freonowych – szt. 3
 • Montaż instalacji elektrycznych zasilających.
 • Montaż instalacji tryskaczowych.
 • Montaż instalacji sieci IT w tym w technologii kat. 5E i światłowodowej.
 • Montaż instalacji i czujników temperatur z podłączeniem do systemu monitoringu.
 • Montaż instalacji CCTV i SKD.
 • Roboty w zakresie dostosowania instalacji elektrycznej gniazd do układu funkcjonalnego.
 • Roboty w zakresie instalacji teletechnicznych IT – sieć IT wraz ze światłowodami;
 • Demontaż i montaż regałów magazynowych oraz innego wyposażenia.
 • Demontaże instalacji towarzyszących: wod-kan, tryskaczowa, wentylacji i klimatyzacji, itp.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia prac remontowo – budowlanych na etapie rozpatrywania ofert oraz w trakcie trwania wykonywanych ww. prac.

Warunki wykonywanych prac remontowo – budowlanych:

 1. Roboty budowlane powodujące zablokowanie ciągów komunikacyjnych oraz powodujące uciążliwy hałas takie jak cięcie przy użyciu kątówki lub piły, wiercenie, kucie mogą być wykonywane po godzinie 18.00. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia takiej technologii i organizacji terenu prac budowalnych aby do minimum ograniczyć rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń na teren magazynu.
 2. Wszelkie roboty demontażowe w zakresie instalacji elektrycznych i sieci IT mogą odbywać się tylko i wyłącznie po wykonaniu prac w zakresie wykonania zastępczych wewnętrznych linii zasilających i sieci IT.
 3. Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki i praktyki budowlanej, a w szczególności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego oraz wymogami BHP.
 4. Zastosowanie materiałów uzgodnionych z Klientem o zadawalającej jakości oraz odpowiednich ze względu na ich przeznaczenie.
 5. Przekazanie Klientowi certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów na materiały i urządzenia użyte podczas wykonywania robót remontowo - budowlanych.
 6. Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie może bezpośrednio wyrządzić w miejscu wykonywania prac, a także w sąsiednich nieruchomościach. Pozostawienie miejsca pracy w czystości i w stanie uporządkowanym po każdym dniu prac.

Jako załącznik do odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy dołączyć wypełnione o ceny jednostkowe przedmiary robót wraz z szczegółowym zakresem prac (załączniki A-E).

Uwaga!

 1. Rozpatrywane będą tylko oferty powstałe w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną.
 2. Na wizji lokalnej zostanie przekazana Oferentom Dokumentacja Projektowa.
 3. Do Oferenta należy weryfikacja zakresu prac w odniesieniu do przekazanej Dokumentacji Projektowej oraz zgłoszenie Zamawiającemu wszelkich uwag do przedłożonej dokumentacji i przedmiarów.  
 4. Wycen dokonać na załączonych do zapytania tabelach z przedmiarami, bez dokonywania zmian w opisach, ilościach i jednostkach . Wszelkie rozbieżności wynikające z analizy Oferenta należy zamieścić w oddzielnej tabeli. Nie dotyczy prac wykonywanych przez Podwykonawców wskazanych przez Zamawiającego.

2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

W sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie – I piętro, przy ul. Gordona Bennetta 2B w Warszawie w terminie do dnia 08.02.2022 r. do godz. 14:00

3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela:

Andrzej Basiak tel. 723 634 411, e-mail: a.basiak@lsas.aero

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Oferta winna spełniać poniższe kryteria i zawierać następujące informacje:

 1. Termin realizacji prac.
 2. Warunki płatności , a jeśli płatność ma następować częściami, w tym na podstawie zaliczki, to ze szczegółowym opisem od czego mają zależeć te płatności, tj. od realizacji części prac wg harmonogramu, od upływu terminu, etc.
 3. Potwierdzenie akceptacji 30 dniowego terminu płatności.
 4. Termin ważności oferty – min. 45 dni.
 5. Polisę OC (odpowiedzialność deliktowo-kontraktowa) obejmującą przedmiot oferty – wartość min. 3-krotność ceny ofertowej, ,
 6. Potwierdzenie, iż profil działalności opisany w PKD jest zgodny z zakresem robót.
 7. Portfolio potwierdzające doświadczenie przy wykonywaniu podobnych realizacji.
 8. Wstępny opis technologii i organizacji robót warunkujący spełnienie przez Zamawiającego obowiązków związanych z udostępnieniem Wykonawcy terenu prac i zaplecza.
 9. Warunki rękojmi/gwarancji na prace i urządzenia ze szczególnym uwzględnieniem wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy, tj. za co Wykonawca nie akceptuje odpowiedzialności.
 10. Wskazanie, czy Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawców.
 11. Wstępny ramowy harmonogram realizacji prac.
 12. Oświadczenie o udzielonym okresie gwarancji na urządzenia i roboty.

Nieprzedłożenie ww. informacji i/lub wycofanie się z ww. kryteriów w trakcie negocjacji umowy może spowodować natychmiastowe odrzucenie oferty i podjęcie negocjacji z innym oferentem.

Załączniki:

     1. Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych DOWNLOAD
     2. Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe DOWNLOAD
     3. Załącznik 3 - Oświadczenie potencjalnego wykonawcy DOWNLOAD
     4. Załącznik 4A - przedmiar instal elektr przedmiar DOWNLOAD
     5. Załącznik 4B - przedmiar Instalacja tryskaczowa DOWNLOAD
     6. Załącznik 4C - przedmiar arch_konstr DOWNLOAD
     7. Załącznik 4D - przedmiar konstrukcje wsporcze DOWNLOAD
     8. Załącznik 4E - Przedmiar techn DOWNLOAD
     9. Zapytanie ofertowe w formacie PDF DOWNLOAD
     DOWNLOAD PDF
     20
     Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania prac budowlanych polegających na rozbudowie pomieszczeń chłodni w magazynie Cargo na terenie LS CARGO PARK w Warszawie przy ul. Wirażowej 35 

     18 stycznia 2022 r.

     Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie Oferty na wykonanie prac budowlanych wielobranżowych polegających na przebudowie pomieszczeń magazynu Cargo na potrzeby pomieszczeń chłodniczych w budynku Terminala Cargo na terenie LS CARGO PARK w Warszawie przy ul. Wirażowej 35.

     Informujemy, że:

     • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
     • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
     • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

     Składający zapytanie ofertowe:

     LS Airport Services S.A.

     ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

     wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,
     XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości

     NIP 522-29-49-523

     Tel.: (0 22) 206 95 00,
     E-mail: sekretariat@lsas.aero 

     1. Przedmiot zapytania ofertowego:

     Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie robót budowlanych w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i niskoprądowej celem dostosowania istniejącej powierzchni magazynowej do potrzeb magazynowania przesyłek o kontrolowanej temperaturze magazynowania.

     W zakres prac wchodzą m.in. roboty polegające na:

     • Rozbiórka istniejących pomieszczeń magazynowych i biurowych – w technologii tradycyjnej oraz zabudów G-K.
     • Demontaże istniejących instalacji elektrycznych, niskoprądowych i sieciowych oraz HVAC.
     • Dostawa gotowych konstrukcji pomieszczeń chłodniczych wraz z montażem – szt. 2
     • Roboty w zakresie posadzek żywicznych.
     • Dostawa i montaż drzwi przesuwnych – szt. 3
     • Dostawa i montaż agregatów mroźniczych – szt. 3
     • Montaż instalacji freonowych – szt. 3
     • Montaż instalacji elektrycznych zasilających.
     • Montaż instalacji tryskaczowych.
     • Montaż instalacji sieci IT w tym w technologii kat. 5E i światłowodowej.
     • Montaż instalacji i czujników temperatur z podłączeniem do systemu monitoringu.
     • Montaż instalacji CCTV i SKD.
     • Roboty w zakresie dostosowania instalacji elektrycznej gniazd do układu funkcjonalnego.
     • Roboty w zakresie instalacji teletechnicznych IT – sieć IT wraz ze światłowodami;
     • Demontaż i montaż regałów magazynowych oraz innego wyposażenia.
     • Demontaże instalacji towarzyszących: wod-kan, tryskaczowa, wentylacji i klimatyzacji, itp.

     Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia prac remontowo – budowlanych na etapie rozpatrywania ofert oraz w trakcie trwania wykonywanych ww. prac.

     Warunki wykonywanych prac remontowo – budowlanych:

     1. Roboty budowlane powodujące zablokowanie ciągów komunikacyjnych oraz powodujące uciążliwy hałas takie jak cięcie przy użyciu kątówki lub piły, wiercenie, kucie mogą być wykonywane po godzinie 18.00. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia takiej technologii i organizacji terenu prac budowalnych aby do minimum ograniczyć rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń na teren magazynu.
     2. Wszelkie roboty demontażowe w zakresie instalacji elektrycznych i sieci IT mogą odbywać się tylko i wyłącznie po wykonaniu prac w zakresie wykonania zastępczych wewnętrznych linii zasilających i sieci IT.
     3. Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki i praktyki budowlanej, a w szczególności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego oraz wymogami BHP.
     4. Zastosowanie materiałów uzgodnionych z Klientem o zadawalającej jakości oraz odpowiednich ze względu na ich przeznaczenie.
     5. Przekazanie Klientowi certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów na materiały i urządzenia użyte podczas wykonywania robót remontowo - budowlanych.
     6. Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie może bezpośrednio wyrządzić w miejscu wykonywania prac, a także w sąsiednich nieruchomościach. Pozostawienie miejsca pracy w czystości i w stanie uporządkowanym po każdym dniu prac.

     Jako załącznik do odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy dołączyć wypełnione o ceny jednostkowe przedmiary robót wraz z szczegółowym zakresem prac (załączniki A-E).

     Uwaga!

     1. Rozpatrywane będą tylko oferty powstałe w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną.
     2. Na wizji lokalnej zostanie przekazana Oferentom Dokumentacja Projektowa.
     3. Do Oferenta należy weryfikacja zakresu prac w odniesieniu do przekazanej Dokumentacji Projektowej oraz zgłoszenie Zamawiającemu wszelkich uwag do przedłożonej dokumentacji i przedmiarów.  
     4. Wycen dokonać na załączonych do zapytania tabelach z przedmiarami, bez dokonywania zmian w opisach, ilościach i jednostkach . Wszelkie rozbieżności wynikające z analizy Oferenta należy zamieścić w oddzielnej tabeli. Nie dotyczy prac wykonywanych przez Podwykonawców wskazanych przez Zamawiającego.

     2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

     W sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie – I piętro, przy ul. Gordona Bennetta 2B w Warszawie w terminie do dnia 08.02.2022 r. do godz. 14:00

     3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

     Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela:

     Andrzej Basiak tel. 723 634 411, e-mail: a.basiak@lsas.aero

     4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

     Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

     Oferta winna spełniać poniższe kryteria i zawierać następujące informacje:

     1. Termin realizacji prac.
     2. Warunki płatności , a jeśli płatność ma następować częściami, w tym na podstawie zaliczki, to ze szczegółowym opisem od czego mają zależeć te płatności, tj. od realizacji części prac wg harmonogramu, od upływu terminu, etc.
     3. Potwierdzenie akceptacji 30 dniowego terminu płatności.
     4. Termin ważności oferty – min. 45 dni.
     5. Polisę OC (odpowiedzialność deliktowo-kontraktowa) obejmującą przedmiot oferty – wartość min. 3-krotność ceny ofertowej, ,
     6. Potwierdzenie, iż profil działalności opisany w PKD jest zgodny z zakresem robót.
     7. Portfolio potwierdzające doświadczenie przy wykonywaniu podobnych realizacji.
     8. Wstępny opis technologii i organizacji robót warunkujący spełnienie przez Zamawiającego obowiązków związanych z udostępnieniem Wykonawcy terenu prac i zaplecza.
     9. Warunki rękojmi/gwarancji na prace i urządzenia ze szczególnym uwzględnieniem wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy, tj. za co Wykonawca nie akceptuje odpowiedzialności.
     10. Wskazanie, czy Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawców.
     11. Wstępny ramowy harmonogram realizacji prac.
     12. Oświadczenie o udzielonym okresie gwarancji na urządzenia i roboty.

     Nieprzedłożenie ww. informacji i/lub wycofanie się z ww. kryteriów w trakcie negocjacji umowy może spowodować natychmiastowe odrzucenie oferty i podjęcie negocjacji z innym oferentem.

     Załączniki:

         1. Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych DOWNLOAD
         2. Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe DOWNLOAD
         3. Załącznik 3 - Oświadczenie potencjalnego wykonawcy DOWNLOAD
         4. Załącznik 4A - przedmiar instal elektr przedmiar DOWNLOAD
         5. Załącznik 4B - przedmiar Instalacja tryskaczowa DOWNLOAD
         6. Załącznik 4C - przedmiar arch_konstr DOWNLOAD
         7. Załącznik 4D - przedmiar konstrukcje wsporcze DOWNLOAD
         8. Załącznik 4E - Przedmiar techn DOWNLOAD
         9. Zapytanie ofertowe w formacie PDF DOWNLOAD
         DOWNLOAD PDF