Archived proceedings
16
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wykonanie prac budowlano-instalacyjnych związanych z remontem pomieszczeń socjalnych i sanitarnych na potrzeby pracowników i najemców budynków należących do LS AIRPORT SERVICES S. A. na terenie LS CARGO PARK w Warszawie przy ul. Wirażowej 35 

Marzec 02, 2021 r.

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wykonanie wykonania prac budowlano-instalacyjnych związanych z remontem pomieszczeń socjalnych i sanitarnych na terenie Terminala Cargo w Warszawie przy ul. Wirażowej 35.

Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

Składający zapytanie ofertowe:
LS Airport Services S.A.

J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości

NIP: 522-29-49-523

Tel.: (0 22) 206 95 00
E-mail: sekretariat@lsas.aero

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem postępowania jest wykonania prac budowlano-instalacyjnych,  polegających na  remoncie  pomieszczeń socjalnych i sanitarnych w budynku Terminala Cargo i budynku CSL w Warszawie przy ul. Wirażowej 35.

Pomieszczenia do remontu

 • Sanitariaty w budynku CSL parter
 • Sanitariaty w budynku Terminal Cargo na terenie magazynu i warsztatu
 • Pomieszczenia socjalne(kuchnie) na terenie Terminala Cargo na parterze, I i II piętrze

Zakres prac:

 • Prace rozbiórkowe

Demontaż drzwi  z ościeżnicą, demontaż sufitów , demontaż terakoty, demontaż okładzin ściennych,

demontaż akcesoriów łazienkowych, demontaż umywalki (wraz z syfonem), demontaż baterii umywalkowej, demontaż miski ustępowej

 • Roboty budowlane

Okładziny ścienne sanitariatów  płytki ceramiczne, wstawienia ścianek systemowych do wc damskiego i męskiego wykonanie sufitu podwieszonego z płyt  600x600, przygotowanie posadzki pod montaż płytek, wykonanie izolacji z foli w płynie, wykonanie okładzin posadzki z płytek ceramicznych

 • Montaż : drzwi pełne 90 cm z ościeżnicą, drzwi pełne 80 cm z ościeżnicą, drzwi przeszklone 80 cm z ościeżnicą
 • Roboty instalacyjne

Wykonanie nowej Instalacja oświetleniowej wraz z montażem nowych opraw oświetleniowych LED dostosowanie natężenia oświetlenia do poziomu 200 lux.

Wymiana instalacja sanitarnej wraz z montażem umywalki (wpuszczanej w blat), baterii umywalkowej, wpustu ściek.poz.fi  100  100x100 w łazienkach, pisuaru, montaż misek ustępowych wraz ze stelażem podtynkowym, wymiana wentylatora łazienkowego

 • Dostawa mebli i wyposażenia:

Zabudowy meblowe – systemowe. Montaż akcesoriów łazienkowych:  podajniki na papier,  dozowniki automatyczne na mydło, pojemników na papier toaletowy.

Warunki realizacji prac:

 1. Przed przystąpieniem do prac należy ustalić z zamawiającym harmonogram prac.
 2. Roboty budowlane powodujące zablokowanie ciągów komunikacyjnych, wymagające wejścia na obszary użytkowane przez najemców oraz powodujące uciążliwy hałas takie jak cięcie przy użyciu kątówki lub piły, wiercenie, kucie mogą być wykonywane po godzinie 18:00, do godziny 7:00.
 3. Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki i praktyki budowlanej, a w szczególności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego oraz wymogami BHP.
 4. Zastosowanie materiałów uzgodnionych z Klientem o zadawalającej jakości oraz odpowiednich ze względu na ich przeznaczenie.
 5. Przekazanie Klientowi certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów na materiały i urządzenia użyte podczas wykonywania robót remontowo - budowlanych.
 6. Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie może bezpośrednio wyrządzić w miejscu wykonywania prac, a także w sąsiednich nieruchomościach. Pozostawienie miejsca pracy w czystości i w stanie uporządkowanym po każdym dniu prac.
 7. Wykonawca winien posiadać polisę ubezpieczeniową obejmującą zakresem charakter wykonywanych prac o wartości minimum równej wartości ofertowanych prac.
 8. Gwarancja na wykonane prace powinna być nie krótsza niż 24 miesiące.
 9. Firma przystępująca do przetargu powinna wykazać w zakresie referencji realizację min. 2 podobnych zakresów prac

Uwaga! - Rozpatrywane będą tylko oferty powstałe w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną, kontakt w sprawie wizji lokalnej , patrz pkt 3 poniżej

2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

W sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie – I piętro, przy ul. J. Gordona Bennetta 2B  w Warszawie w terminie do dnia 17.03.2021 r. do godz. 14:00

3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela:

Małgorzata Rzeszótko tel. 693 925 476, e-mail: m.rzeszotko@lsas.aero 

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

W ofercie należy określić szacowany termin realizacji prac. W ofercie należy uwzględnić wymagany minimalny termin płatności – 30 dni.  Minimalny okres ważności oferty – 60 dni.

5. Załączniki:

 1. Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych DOWNLOAD
 2. Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe DOWNLOAD
 3. Załącznik 3 - Przedmiary robót DOWNLOAD
 4. Załącznik 4 - Zakres rzeczowy prac remontowych 1 DOWNLOAD
 5. Załącznik 5 - Zakres rzeczowy prac remontowych 2 DOWNLOAD
 6. Załącznik 6 - Zakres rzeczowy prac remontowych 3 DOWNLOAD
 7. Załącznik 7 - Zakres rzeczowy prac remontowych 4 DOWNLOAD
 8. Załącznik 8 - Zakres rzeczowy prac remontowych 5 DOWNLOAD
 9. Załącznik 9 - Zakres rzeczowy prac remontowych 6 DOWNLOAD
DOWNLOAD PDF
16
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wykonanie prac budowlano-instalacyjnych związanych z remontem pomieszczeń socjalnych i sanitarnych na potrzeby pracowników i najemców budynków należących do LS AIRPORT SERVICES S. A. na terenie LS CARGO PARK w Warszawie przy ul. Wirażowej 35 

Marzec 02, 2021 r.

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wykonanie wykonania prac budowlano-instalacyjnych związanych z remontem pomieszczeń socjalnych i sanitarnych na terenie Terminala Cargo w Warszawie przy ul. Wirażowej 35.

Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

Składający zapytanie ofertowe:
LS Airport Services S.A.

J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości

NIP: 522-29-49-523

Tel.: (0 22) 206 95 00
E-mail: sekretariat@lsas.aero

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem postępowania jest wykonania prac budowlano-instalacyjnych,  polegających na  remoncie  pomieszczeń socjalnych i sanitarnych w budynku Terminala Cargo i budynku CSL w Warszawie przy ul. Wirażowej 35.

Pomieszczenia do remontu

 • Sanitariaty w budynku CSL parter
 • Sanitariaty w budynku Terminal Cargo na terenie magazynu i warsztatu
 • Pomieszczenia socjalne(kuchnie) na terenie Terminala Cargo na parterze, I i II piętrze

Zakres prac:

 • Prace rozbiórkowe

Demontaż drzwi  z ościeżnicą, demontaż sufitów , demontaż terakoty, demontaż okładzin ściennych,

demontaż akcesoriów łazienkowych, demontaż umywalki (wraz z syfonem), demontaż baterii umywalkowej, demontaż miski ustępowej

 • Roboty budowlane

Okładziny ścienne sanitariatów  płytki ceramiczne, wstawienia ścianek systemowych do wc damskiego i męskiego wykonanie sufitu podwieszonego z płyt  600x600, przygotowanie posadzki pod montaż płytek, wykonanie izolacji z foli w płynie, wykonanie okładzin posadzki z płytek ceramicznych

 • Montaż : drzwi pełne 90 cm z ościeżnicą, drzwi pełne 80 cm z ościeżnicą, drzwi przeszklone 80 cm z ościeżnicą
 • Roboty instalacyjne

Wykonanie nowej Instalacja oświetleniowej wraz z montażem nowych opraw oświetleniowych LED dostosowanie natężenia oświetlenia do poziomu 200 lux.

Wymiana instalacja sanitarnej wraz z montażem umywalki (wpuszczanej w blat), baterii umywalkowej, wpustu ściek.poz.fi  100  100x100 w łazienkach, pisuaru, montaż misek ustępowych wraz ze stelażem podtynkowym, wymiana wentylatora łazienkowego

 • Dostawa mebli i wyposażenia:

Zabudowy meblowe – systemowe. Montaż akcesoriów łazienkowych:  podajniki na papier,  dozowniki automatyczne na mydło, pojemników na papier toaletowy.

Warunki realizacji prac:

 1. Przed przystąpieniem do prac należy ustalić z zamawiającym harmonogram prac.
 2. Roboty budowlane powodujące zablokowanie ciągów komunikacyjnych, wymagające wejścia na obszary użytkowane przez najemców oraz powodujące uciążliwy hałas takie jak cięcie przy użyciu kątówki lub piły, wiercenie, kucie mogą być wykonywane po godzinie 18:00, do godziny 7:00.
 3. Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki i praktyki budowlanej, a w szczególności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego oraz wymogami BHP.
 4. Zastosowanie materiałów uzgodnionych z Klientem o zadawalającej jakości oraz odpowiednich ze względu na ich przeznaczenie.
 5. Przekazanie Klientowi certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów na materiały i urządzenia użyte podczas wykonywania robót remontowo - budowlanych.
 6. Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie może bezpośrednio wyrządzić w miejscu wykonywania prac, a także w sąsiednich nieruchomościach. Pozostawienie miejsca pracy w czystości i w stanie uporządkowanym po każdym dniu prac.
 7. Wykonawca winien posiadać polisę ubezpieczeniową obejmującą zakresem charakter wykonywanych prac o wartości minimum równej wartości ofertowanych prac.
 8. Gwarancja na wykonane prace powinna być nie krótsza niż 24 miesiące.
 9. Firma przystępująca do przetargu powinna wykazać w zakresie referencji realizację min. 2 podobnych zakresów prac

Uwaga! - Rozpatrywane będą tylko oferty powstałe w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną, kontakt w sprawie wizji lokalnej , patrz pkt 3 poniżej

2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

W sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie – I piętro, przy ul. J. Gordona Bennetta 2B  w Warszawie w terminie do dnia 17.03.2021 r. do godz. 14:00

3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela:

Małgorzata Rzeszótko tel. 693 925 476, e-mail: m.rzeszotko@lsas.aero 

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

W ofercie należy określić szacowany termin realizacji prac. W ofercie należy uwzględnić wymagany minimalny termin płatności – 30 dni.  Minimalny okres ważności oferty – 60 dni.

5. Załączniki:

 1. Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych DOWNLOAD
 2. Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe DOWNLOAD
 3. Załącznik 3 - Przedmiary robót DOWNLOAD
 4. Załącznik 4 - Zakres rzeczowy prac remontowych 1 DOWNLOAD
 5. Załącznik 5 - Zakres rzeczowy prac remontowych 2 DOWNLOAD
 6. Załącznik 6 - Zakres rzeczowy prac remontowych 3 DOWNLOAD
 7. Załącznik 7 - Zakres rzeczowy prac remontowych 4 DOWNLOAD
 8. Załącznik 8 - Zakres rzeczowy prac remontowych 5 DOWNLOAD
 9. Załącznik 9 - Zakres rzeczowy prac remontowych 6 DOWNLOAD
DOWNLOAD PDF