Archiwalne postępowania
01
01
Wróć do Przetargi
Archiwalne postępowania
01
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na sprzedaż oprogramowania wspomagającego controling.
02
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na usługę konserwacji i napraw układnicy magazynu wysokiego składowania wraz z dźwignika elektrycznego w obiekcie Terminala Cargo przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie.
03
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na dostawę i montaż wyposażenia pomieszczenia socjalnego w budynku Terminala Cargo przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie
04
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na sprzedaż oraz dostawę 6 agregatów prądotwórczych dla LS Airport Services S.A
05
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na sprzedaż i dostawę 52 sztuk przyczep bagażowych dla LS Airport Services S.A.
06
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na sprzedaż oraz dostawę 16 sztuk ciągarek elektrycznych dla LS Airport Services S.A.
07
Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu i dostawy artykułów spożywczych dla LS Airport Services S.A.
/
01
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na sprzedaż oprogramowania wspomagającego controling.

Sierpień 11, 2020


Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na dostawę systemu BI (hurtowania danych) oraz moduł budżetowania. Zakup obejmuje licencje oraz koszty wdrożenia


Informujemy, że:
zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.


Składający zapytanie ofertowe:
LS Airport Services S.A. ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości. NIP: 522-29-49-52 Tel.: 22 206 95 00 E-mail: sekretariat@lsas.aero

Przedmiot zapytania ofertowego:
Program wspomagający proces budżetowania oraz raportowania obejmujący następujące moduły : budżetowanie, analizy wielowymiarowe ( oparte o kostki OLAP ) , pulpity managerskie , hurtownię danych . Zakup obejmuje : licencje , koszt instalacji ( jeżeli występuje ) analizę przedwdrożeniową, koszty wsparcia w procesie wdrożenia ( co najmniej 1 mc asysta wdrożeniowa) miesięczne koszty utrzymania.
Miejsce i termin złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
Oferty należy składać w terminie do dnia 24.08. 2020 do godz. 12.oo na adres: sekretariat@lsas.aero

Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:
Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela:
w sprawach merytorycznych Michał Tarczyński, tel. +48 723 69 00 49, e-mailm: m.tarczynski@lsas.aero w sprawach formalnych Edwin Eliasz, tel 22 206 95 08, e-mail: e.eliasz@lsas.aero

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Załącznik:
• Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe

Formularz odpowiedzi na zapytanie wraz z oświadczeniami
POWRÓT DO LISTY
02
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na usługę konserwacji i napraw układnicy magazynu wysokiego składowania wraz z dźwignika elektrycznego w obiekcie Terminala Cargo przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie.

Listopad 13, 2019


Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na usługę konserwacji i napraw układnicy magazynu wysokiego składowania oraz z dźwignika elektrycznego w obiekcie Terminala Cargo przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie.


Informujemy, że: – zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty; – postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.; – przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania


Składający zapytanie ofertowe: LS Airport Services S.A. ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości NIP 522-29-49-523 Tel.: (0 22) 206 95 00, E-mail: sekretariat@lsas.aero
1.Przedmiot zapytania ofertowego: Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usługi serwisu i konserwacji obejmującej układnicę wysokiego składowania i dźwignik elektryczny w zakresie kompleksowego utrzymania technicznego w branży mechanicznej, elektrycznej, pneumatyki, elektrycznej i automatyki. Dane techniczne urządzeń podlegających umowie na serwis i konserwację A. Układnica wysokiego składowania – urządzenie zainstalowane w 1992 roku, prawdopodobnie jedyny model w kraju. Dok zewnętrzny obsługujący 90 gniazd magazynowych, ze stołem obrotowym i 2 wagami. Pełny dozór UDT


Podstawowe parametry techniczne urządzenia:
Urządzenie zostało wykonane przez: BBT TRANSPORTSYSTEMEN B.V.RAAMSDONKSVEER, HOLLAND Rok prod. – 1992 Nr. Fab. – ETV90.583 Masa – 13000 kg Udźwig znamionowy – 6800 kg Długość – 6400 mm Szerokość – 4100 mm Wysokość -10900 mm Prędkość pozioma – 75 m/min. Prędkość pośrednia – Sterowane częstotliwością (STEPHAN) Przyspieszenie poziome -02,/sec2 Napęd – SEW Motorgear 380V, 50Hz, 40KW, IP 23 Ilość przystanków poziomych – 16 Prędkość pionowa – 15 m/min. Prędkość pionowa dojazdowa – 1.25 m/min. Wyciągarka – DEMAG DH 2000 380V, 50Hz, 40KW, IP 23 Liny nośne – Stalowe fi 20mm, x2 1770 N/mm2, 287.3 kN CASAR 8 FKP Ilość przystanków pionowych – 3 Poziom obsługiwanych regałów –I + 3.800, II-i + 5.080,3-i +7.200


W załączniku 4 widoczny schemat ogólny układnicy oraz urządzeń współpracujących.
Instalacja automatyki została zmodernizowana w roku 2016 i jest w okresie gwarancji.
B. Dźwignik elektryczny zewnętrzny AX
Dźwignik zainstalowany na rampie zewnętrznej Terminala LS Cargo Park. Charakterystyczne dane techniczne w załączniku 6 do zapytania.
Zakres umowy serwisowej.


W zakresie usługi na serwis i konserwację należy ująć : – Wykonywanie planowanych przeglądów głównych; – Wykonywanie przeglądów bieżących; – Usuwanie awarii i usterek; – Wykonywania napraw bieżących; – Wykonywanie okresowych pomiarów elektrycznych; – Uczestnictwo w inspekcjach UDT; – Utrzymanie urządzenia w czystości ( okresowe czyszczenie urządzenia). – Wsparcie techniczne Zamawiającego w zakresie planowanych modernizacji i remontów. – Opracowywanie propozycji do budżetu remontowego. – Zapewnienie serwisu mobilnego.


Załączony do zapytanie harmonogram przeglądów ma charakter poglądowy i nie stanowi wyznacznika zakresu umowy serwisowej. Harmonogram docelowy ma być załącznikiem do umowy serwisowej i winien być opracowany przez Wykonawcę na podstawie przepisów prawnych, dokumentacji techniczno-ruchowej i doświadczenia Wykonawcy.
2.Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapy

tanie ofertowe:
Oferty należy przesyłać na poniższe adresy mailowe:
m.krawczyk@lsas.aero
h.glabowska@lsas.aero
do dnia 29.11.2019 do godz. 12.00


W postępowaniu rozpatrywane będą tylko oferty poprzedzone wykonaniem wizji lokalnej.
W formularzu odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy podać kwotę miesięczną netto za sprawowanie usługi serwisu i konserwacji.
W ofercie należy przedstawić stawki jednostkowe roboczogodzin serwisu w podziale na porę świadczenia usługi.
Do oferty załączyć propozycje poziomu SLA usługi oraz wartości wskaźników KPI pozwalające na ocenę poziomu świadczenia usługi.
Do oferty należy załączyć informację o proponowanym czasie reakcji serwisu mobilnego:
1. Dzień powszedni – ………….
2. Niedziele i święta – …………..
3. Pory nocne – …………..


3.Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela Andrzej Basiak.
tel. 723 634 411, e-mail: a.basiak@lsas.aero .


4.Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.


Załącznik:
1.) Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych.
2.) Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
3.) Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej.
4.) Schemat układnicy.
5.) Poglądowy harmonogram przeglądów.
6.) Dźwignik AX dane techniczne.

Poglądowy harmonogram przeglądów
Schemat układnicy
Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej
Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
POWRÓT DO LISTY
03
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na dostawę i montaż wyposażenia pomieszczenia socjalnego w budynku Terminala Cargo przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie

Marzec 2, 2020


Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na dostawę i montaż wyposażenia pomieszczenia socjalnego, znajdującego się w budynku Terminala Cargo, przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie.


Informujemy, że: – zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty; – postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.; – przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.


Składający zapytanie ofertowe: LS Airport Services S.A. ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości. NIP 522-29-49-523 Tel.: (0 22) 206 95 00 E-mail: sekretariat@lsas.aero

1. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup wraz z dostawą i montażem, wyposażenia pomieszczenia socjalnego „LS World Zone” w budynku Terminala Cargo przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie, zgodnie z wykonanym projektem (projekt oraz wizualizacje w załączeniu – rys.1, rys.2, rys.3).
Rysunki nie są rysunkami branżowymi. Niezbędne będzie wykonanie własnych pomiarów do wykonania zabudowy na wymiar – po zakończonym remoncie pomieszczenia.
Wymagania:
– wymagany okres rękojmi 24 miesiące, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru, przy czym okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji,
– doświadczenie wykonawcy w zakresie realizacji podobnych zleceń – przesłanie referencji,
– dopuszczalne jest zaproponowanie produktów równoważnych w stosunku do wskazanych przez zamawiającego w załączniku, pod warunkiem, że zaproponowane produkty będą spełniały wymogi minimalne wskazane przez zamawiającego.


2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
Termin składania ofert: 16.03.2020 r., godz. 16:00 (pod uwagę brany jest termin wpłynięcia oferty)
Miejsce: Sekretariat Spółki LS Airport Services, ul. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
Sposób: Osobiście lub pocztą w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Cargo – oferta na wyposażenie strefy socjalnej – proszę nie otwierać”


3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

– Hanna Głąbowska, tel.: 887 830 266, mail: h.glabowska@lsas.aero

– Dorota Abramczyk, tel.: 22 209 49 91, mail: d.abramczyk@lsas.aero

– Eliza Szymańska, tel.: 22 209 49 46, mail: e.szymanska2@lsas.aero

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
A) W ofercie należy zawrzeć:

– ofertę cenową w formie uzupełnionego pliku excel (w załączeniu),

– możliwy termin realizacji całego zadania,

– okres i warunki gwarancji,

– informacje o doświadczeniu w podobnych realizacjach.


B) Wymogami formalnymi są:

– zawarcie w ofercie informacji z pkt. A,

– dostarczenie oferty w wyznaczonym terminie (liczy się termin wpłynięcia oferty do siedziby Spółki),

– oferta podpisana przez przedstawiciela,

-przesłanie oferty w formularzu odpowiedzi na zapytanie ofertowe – załącznik do zapytania ofertowego,

– załączenie do oferty podpisanych oświadczeń potencjalnego wykonawcy w zakresie poufności i ochronie danych osobowych – druki w załączeniu;

Załączniki:

Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie wraz z oświadczeniami
Załącznik 3 - projekt
Załącznik 4 - rysunek 1
Załącznik 4 - rysunek 2
Załącznik 4 - rysunek 3
Załącznik 5 - Zakres prac w excel
POWRÓT DO LISTY
04
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na sprzedaż oraz dostawę 6 agregatów prądotwórczych dla LS Airport Services S.A

Luty 28, 2020


W związku z dynamicznym rozwojem LS Airport Services S.A. zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na sprzedaż 6 sztuk agregatów prądotwórczych (5 szt. agregatów dwunapięciowych 28/115V oraz 1 szt. agregatu jednonapięciowego 115V) wraz z dostawą do trzech różnych lokacji w Polsce.

Informujemy, że:

– zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;

– postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;

– przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.


Składający zapytanie ofertowe:
LS Airport Services S.A. ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości NIP 522-29-49-523 Tel.: (0 22) 206 95 00, E-mail: sekretariat@lsas.aero 

1. Przedmiot zapytania ofertowego – specyfikacja
Sprzedaż 6 sztuk agregatów prądotwórczych, w tym:

– 3 agregaty dwunapięciowe 28/115V z dostawa do Warszawy

– 2 agregaty dwunapięciowe 28/115V z dostawa do Krakowa

– 1 agregat jednonapięciowy 115V z dostawą do Katowic

specyfikacja dla agregatów 28/115V:
– gwarancja minimum 24 miesiące;

– agregat dwunapięciowy 28V/115V 400Hz;

– moc minimum 90KVa; – długość przewodów – 15 m;

– zabezpieczenie przed wyrwaniem wtyku w czasie gdy jest podłączony (blokada hamulca, również gdy dyszel w pozycji podniesionej);

– możliwość natychmiastowego rozruchu i użycia do zasilania samolotu;
– sprzęt zgodny z wytycznymi IATA AHM / EASA;

– preferowana lecz nie wymagana możliwość holowania agregatu z włączonym silnikiem (w trybie „biegu jałowego”) przy minimalnej prędkości;

– dokumentacja techniczno-ruchowa w języku polskim, z pełnym wykazem części.


specyfikacja dla agregatu 115V:
– gwarancja minimum 24 miesiące;

– agregat jednonapięciowy 115V 400Hz;

– moc minimum 90KVa;

– długość przewodów – 15 m;

– zabezpieczenie przed wyrwaniem wtyku w czasie gdy jest podłączony (blokada hamulca, również gdy dyszel w pozycji podniesionej);

– możliwość natychmiastowego rozruchu i użycia do zasilania samolotu;

– sprzęt zgodny z wytycznymi IATA AHM / EASA;

– preferowana lecz nie wymagana możliwość holowania agregatu z włączonym silnikiem (w trybie „biegu jałowego”) przy minimalnej prędkości;

– dokumentacja techniczno-ruchowa w języku polskim, z pełnym wykazem części.


Ponadto oferowane agregaty muszą posiać certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań polskich i europejskich norm dla urządzeń i sprzętu do obsługi naziemnej statków powietrznych.


Zamawiający oczekuje dostarczenia agregatów na testy lub możliwości zapoznania się z oferowanym sprzętem, w porcie o podobnym natężeniu ruchu lotniczego do Lotniska Chopina w Warszawie.


Oferta powinna zawierać:

– pełną specyfikację oferowanych pojazdów łącznie z możliwymi opcjami dodatkowymi,

– cenę netto oferowanych pojazdów,

– cenę netto opcji dodatkowych,

– termin dostawy,

– koszty dostawy,

– deklarowany okres gwarancji (minimum 24 miesiące),

– informacje nt. ważności oferty (minimum 3 miesiące),

– dokumentacja techniczno-ruchową z pełnym wykazem części (w języku polskim).


Dodatkowo oferta powinna zawierać:

– dane Wykonawcy, adres, NIP, adres WWW,

– portfolio – doświadczenie w przedmiocie zamówienia,

– zasoby kadrowe – wykaz osób oddelegowanych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem ich doświadczenia,

– oświadczenia Wykonawcy w zakresie jego zdolności do wykonania przedmiotu umowy,

– posiadanych zgód korporacyjnych, posiadania uprawnień do wykonania przedmiotu umowy,

– oświadczenia Wykonawcy przystępującego do prowadzonego przez LS Airport Services S.A. postępowania na zakup towarów/usług (zgodnie ze wzorem),

– dokumenty rejestrowe Wykonawcy,

– pisemna zgoda Wykonawcy na przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. danych osobowych, których jest on właścicielem, na potrzeby postępowania.


Oferty bez podania powyższych danych nie będą rozpatrywane.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki – budynek Orlen Aviation , I piętro, przy ul. J. Gordona Bennetta 2B w Warszawie w terminie do dnia 16.03.2020 r. do godz. 16:00 , w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dostawę 6 szt. agregatów elektrycznych dla LSAS – nie otwierać”.


3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:
Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udzielają:
– Adam Woźniak, mail: a.wozniak@lsas.aero

– Artur Rydzyński, mail: a.rydzynski@lsas.aero

– Miłosz Krawczyk, mail: m.krawczyk@lsas.aero


4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Załączniki:

Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
POWRÓT DO LISTY
05
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na sprzedaż i dostawę 52 sztuk przyczep bagażowych dla LS Airport Services S.A.

Luty 28, 2020


W związku z dynamicznym rozwojem LS Airport Services S.A. zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę 52 sztuk przyczep bagażowych.


Informujemy, że:

– zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;

– postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;

– przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.


Składający zapytanie ofertowe:
LS Airport Services S.A. ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości NIP 522-29-49-523 Tel.: (0 22) 206 95 00,


1. Przedmiot zapytania ofertowego – specyfikacja
Sprzedaż 52 sztuk ciągarek elektrycznych z dostawą do:

– 40 szt. z dostawą do Warszawy

– 12 szt. z dostawą do Katowic.


Specyfikacja przedmiotu zapytania:
– gwarancja minimum 24 miesiące,

– pojemność ładunkowa ok. 4 – 4,5 m³;

– maksymalna wysokość przyczepy 2000mm;

– maksymalna długość 2700mm;

– minimalna wysokość podłogi 500mm;

– podłoga ze spadkiem do środka z otworami umożliwiającymi swobodny odpływ wody;

– konstrukcja stalowa zabezpieczona przed wpływami czynników atmosferycznych;

– tylna część przyczepy w dwóch górnych rogach wyposażona w blachy aluminiowe (grubość min. 1,5 mm, o wymiarach 30-35mmx30-35mm);

– podłoga z blachy ryflowanej aluminiowej min. 4mm grubości;

– dach z blachy aluminiowej min. grubość 1,5mm, powierzchnia dachu węższa od powierzchni podłogi;

– plandeki zabezpieczające przestrzeń ładunkową z obu boków, materiał plandekowy PCV w kolorze granatowym o gramaturze min. 650 g/m²;

– mocowanie plandeki pozwalające na szybką wymianę;

– możliwość rolowania plandek;

– odboje boczne zabezpieczające plandeki przed obtarciami;

– zabezpieczanie i mocowanie plandek za pomocą ekspanderów;

– zaczep tylny automatyczny;

– dyszel, zaczep i hamulec o wytrzymałości wystarczającej do jednoczesnego holowania minimum czterech przyczep z pełnym obciążeniem;

– obrotnica dyszla oparta na łożyskach tocznych z możliwością smarowania z zewnątrz;

– ucho dyszla amortyzowane obustronnie (sprężyny);

– dopuszczalna prędkość holowania 25km/h;

– przednia oś wyposażona w hamulec postojowy uruchamiany przez podniesienie i zabezpieczenie dyszla w pozycji pionowej również, gdy dyszel zostanie opuszczony na podłoże;

– koła lane o wymiarach 4.00×8;

– na wyposażeniu odblaski ( przód białe, tył czerwone ), zabezpieczone przed uszkodzeniami;

Ponadto oferowane przyczepy muszą posiać certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań polskich i europejskich norm dla urządzeń i sprzętu do obsługi naziemnej statków powietrznych.


Zamawiający oczekuje dostarczenia przyczep na testy lub możliwości zapoznania się z oferowanym sprzętem, w porcie o podobnym natężeniu ruchu lotniczego do Lotniska Chopina w Warszawie.


Oferta powinna zawierać:

– pełną specyfikację oferowanych przyczep łącznie z możliwymi opcjami dodatkowymi,

– cenę netto oferowanych przyczep,

– cenę netto opcji dodatkowych,

– termin dostawy, – koszty dostawy,

– deklarowany okres gwarancji (minimum 24 miesiące),

– informacje nt. ważności oferty (minimum 3 miesiące),

– dokumentacja techniczno-ruchową z pełnym wykazem części (w języku polskim).


Dodatkowo oferta powinna zawierać:

– dane Wykonawcy, adres, NIP, adres WWW,

– portfolio – doświadczenie w przedmiocie zamówienia,

– zasoby kadrowe – wykaz osób oddelegowanych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem ich doświadczenia,

– oświadczenia Wykonawcy w zakresie jego zdolności do wykonania przedmiotu umowy,

– posiadanych zgód korporacyjnych, posiadania uprawnień do wykonania przedmiotu umowy,

– oświadczenia Wykonawcy przystępującego do prowadzonego przez LS Airport

Services S.A. postępowania na zakup towarów/usług (zgodnie ze wzorem),

– dokumenty rejestrowe Wykonawcy,

– pisemna zgoda Wykonawcy na przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. danych osobowych, których jest on właścicielem, na potrzeby postępowania.
Oferty bez podania powyższych danych nie będą rozpatrywane.


2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki – budynek Orlen Aviation , I piętro, przy ul. J. Gordona Bennetta 2B w Warszawie w terminie do dnia 16.03.2020 r. do godz. 16:00 , w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem: „Oferta na sprzedaż i dostawę 52 szt. przyczep bagażowych dla LSAS – nie otwierać”.
Oferty przesłane drogą mailową nie będą rozpatrywane.


3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:
Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udzielają:
w sprawach technicznych:

– Dariusz Kołakowski, mail: d.kołakowski@lsas.aero 

w sprawach handlowych:

– Adam Woźniak, mail: a.wozniak@lsas.aero

– Artur Rydzyński, mail: a.rydzynski@lsas.aero

– Miłosz Krawczyk, mail: m.krawczyk@lsas.aero


4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.


Załączniki:

Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
POWRÓT DO LISTY
06
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na sprzedaż oraz dostawę 16 sztuk ciągarek elektrycznych dla LS Airport Services S.A.

Luty 24, 2020

W związku z dynamicznym rozwojem LS Airport Services S.A. zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na sprzedaż 16 sztuk ciągarek elektrycznych wraz z dostawą do trzech różnych lokacji w Polsce.

Informujemy, że: – zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty; – postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.; – przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

Składający zapytanie ofertowe:

LS Airport Services S.A. ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości NIP 522-29-49-523 Tel.: (0 22) 206 95 00, E-mail: sekretariat@lsas.aero

1. Przedmiot zapytania ofertowego – specyfikacja

Sprzedaż 16 sztuk ciągarek elektrycznych w tym: – 7 szt. z dostawą do Warszawy – 4 szt. z dostawą do Krakowa, – 5 szt. z dostawą do Katowic.

Specyfikacja przedmiotu zapytania:

– Uciąg min. 15000kg;

– Prędkość ograniczona do 25 km/h;

– System szybkiej wymiany baterii trakcyjnej;

– Zasilanie baterią 80V około 500Ah;

– Ogumienie pneumatyczne;

– Stalowe osłony na lampach tylnych i przednich;

– Stalowa kratownica zabezpieczająca tylną szybę;

– System zewnętrznego sterowania powolną jazdą przód/tył zlokalizowany przy tylnym zaczepie;

– Fotele dla operatora i pasażera z pasami bezpieczeństwa;

– Elektryczne ogrzewanie kabiny;

– Wspomaganie układu kierowniczego działające również w czasie postoju;

– Hydrauliczny układ wspomagania kierownicy;

– Tylny zaczep wielopoziomowy umożliwiający obsługę mechanizmu jedną ręką;

– Elektryczny hamulec postojowy;

– Przestrzeń załadunkowa z tyłu ciągarki wyposażona w barierki ochronne;

– Oświetlenie drogowe przednie i tylne LED – zgodne z obowiązującymi przepisami „Prawo o ruchu drogowym”;

– Certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań polskich i europejskich norm dla urządzeń i sprzętu do obsługi naziemnej statków powietrznych;

– Sprzęt zgodny z wytycznymi IATA AHM / EASA;

– Dokumentacja techniczna w języku polskim, z pełnym wykazem części;

– Gwarancja minimum 24 miesiące

Ponadto oferowane pojazdy muszą posiadać certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań polskich i europejskich norm dla urządzeń i sprzętu do obsługi naziemnej statków powietrznych.

Zamawiający oczekuje dostarczenia ciągarek na testy lub możliwości zapoznania się z oferowanym sprzętem, w porcie o podobnym natężeniu ruchu lotniczego do Lotniska Chopina w Warszawie.

Oferta powinna zawierać:

– pełną specyfikację oferowanych pojazdów łącznie z możliwymi opcjami dodatkowymi,

– cenę netto oferowanych pojazdów,

 – cenę netto opcji dodatkowych,

– termin dostawy,

– koszty dostawy,

– deklarowany okres gwarancji (minimum 24 miesiące),

– informacje nt. ważności oferty (minimum 3 miesiące),

– dokumentacja techniczno-ruchową z pełnym wykazem części (w języku polskim).

Dodatkowo oferta powinna zawierać:

– dane Wykonawcy, adres, NIP, adres WWW,

– portfolio – doświadczenie w przedmiocie zamówienia,

– zasoby kadrowe – wykaz osób oddelegowanych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem ich doświadczenia,

– oświadczenia Wykonawcy w zakresie jego zdolności do wykonania przedmiotu umowy,

– posiadanych zgód korporacyjnych, posiadania uprawnień do wykonania przedmiotu umowy,

– oświadczenia Wykonawcy przystępującego do prowadzonego przez LS Airport Services S.A. postępowania na zakup towarów/usług (zgodnie ze wzorem),

– dokumenty rejestrowe Wykonawcy,

– pisemna zgoda Wykonawcy na przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. danych osobowych, których jest on właścicielem, na potrzeby postępowania.

Oferty bez podania powyższych danych nie będą rozpatrywane.

2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki – budynek Orlen Aviation , I piętro, przy ul. J. Gordona Bennetta 2B w Warszawie w terminie do dnia 9.03.2020 r. do godz. 16:00 , w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dostawę 16 szt. ciągarek elektrycznych dla LSAS – nie otwierać”.

3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udzielają:

w sprawach technicznych:

– Piotr Ruliński, mail: p.rulinski@lsas.aero

w sprawach handlowych:

– Adam Woźniak, mail: a.wozniak@lsas.aero

– Artur Rydzyński, mail: a.rydzynski@lsas.aero

– Miłosz Krawczyk, mail: m.krawczyk@lsas.aero

 

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

 

Załączniki:

Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
POWRÓT DO LISTY
07
Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu i dostawy artykułów spożywczych dla LS Airport Services S.A.

Luty 21, 2020

 

W związku z dynamicznym rozwojem Spółki LS Airport Services S.A., chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w postępowaniu ofertowym na zakup i dostawę artykułów spożywczych dla LSAS. Jesteśmy zainteresowani podpisaniem minimum rocznej umowy z możliwością jej przedłużenia.

Informujemy, że:

– zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;

– postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;

– przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

Składający zapytanie ofertowe: LS Airport Services S.A. ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości NIP 522-29-49-523 Tel.: (0 22) 206 95 00, E-mail: sekretariat@lsas.aero

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych dla LS Airport Services S.A

 Lp.

Wyszczególnienie

przewidywane zapotrzebowanie miesięcznie

przewidywane zapotrzebowanie roczne

1.

Herbata czarna (op. po 100 szt.)

60

720

2.

Herbata owocowa (op. po 100 szt.)

25

300

3.

Cukier 1 kg (szt.)

500

6000

4.

Mleko 2 % L (szt.)

3000

36000

5.

Woda mineralna gazowana 0,5 L (szt.)

1100

13200

6.

Woda mineralna niegazowana 0,5 L (szt.)

1100

13200

7.

Ciastka delicje – opakowania (szt.)

20

240

8.

Mieszanka Wedlowska – opakowania (szt.)

15

180

Jesteśmy zainteresowani produktami ze ”średniej półki jakościowej”.

Dostawa do oddziałów LSAS na lotniska w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku i Modlinie.

W ofercie proszę o podanie:

– cen jednostkowych w/w reprezentatywnych produktów, z wyszczególnieniem rodzaju, typu i producenta,

– czasu dostawy,

– możliwej częstotliwości dostaw,

– całkowitego asortymentu (katalogu) oferowanych artykułów spożywczych,

– terminu ważności oferty.

Dodatkowo proszę o podanie:

– danych Wykonawcy, adres, NIP, adres WWW, itp.,

– portfolio – doświadczenie w przedmiocie zamówienia (poświadczone referencjami),

– zasoby kadrowe – wykaz osób oddelegowanych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem ich doświadczenia,

– zaświadczenia Wykonawcy w zakresie jego zdolności do wykonania przedmiotu umowy, posiadanych zgód korporacyjnych, posiadania uprawnień do wykonania przedmiotu umowy, itp. jeśli występują,

– oświadczenia Wykonawcy przystępującego do prowadzonego przez LS Airport Services S.A. postępowania na zakup towarów/usług (zgodnie ze wzorem),

– dokumenty rejestrowe Wykonawcy.

w/w informacje powinny zostać dołączone jako załączniki do formularza odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Oferty bez podania powyższych danych nie będą rozpatrywane.

2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

W Sekretariacie LSAS – 1 piętro przy ul. Gordona Bennetta 2B, w Warszawie w terminie do 06.03.2020 do godziny 16:00, w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dostawę artykułów spożywczych dla LSAS – nie otwierać”.

Termin realizacji (rozpoczęcia dostaw) – zgodnie z podpisaną umową.

Kryterium oceny:

Głównym kryterium oceny ofert jest cena.

Ponadto, zamawiający brać będzie pod uwagę:

– deklarowaną możliwość dostaw do wszystkich, podanych powyżej, oddziałów LSAS,

– deklarowany czas dostaw,

– deklarowaną częstotliwość dostaw,

 – deklarowany pełny asortyment oferowanych artykułów spożywczych,

– poświadczone referencjami doświadczenie oferenta w obsłudze firm.

3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udzielają:

Pani Dorota Abramczyk d.abramczyk@lsas.aero tel. +48 (22) 209-49-91

Pan Zbigniew Roguski z.roguski@lsas.aero tel. +48 (22) 206-94-45

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Załączniki:

Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
POWRÓT DO LISTY