Aktywne postępowania
01
01
Wróć do Przetargi
Aktywne postępowania
01
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na dostawę kart pokładowych i przywieszek bagażowych dla LS Airport Services S.A.
02
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wykonanie modernizacji instalacji hydrantowej wraz z opracowaniem dokumentacji w obiektach LS CARGO PARK w Warszawie przy ul. Wirażowej 35.
03
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usług budowlanych w zakresie wykonania ogrodzenia wraz z robotami towarzyszącymi (reorganizacji strefy AIRSIDE) na terenie Terminala CARGO w Warszawie przy ul. Wirażowej 35 
04
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wymianę wentylatorów dachowych w budynkach LS CARGO PARK w Warszawie przy ul. Wirażowej 35 
05
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na dostawę i montaż bramek do wykrywania metali wraz z zestawami do testowania: do Magazynu Cargo w Warszawie (3 szt.) i Magazynu Cargo w Ożarowicach (1 szt.)
06
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wykonanie projektu oznakowania magazynu i terenu zewnętrznego wraz z realizacją prac budowlano – montażowych na terenie Magazynu Cargo w LS Cargo Terminal, przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie
07
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania prac remontowo-budowlanych magazynu lotniczych przesyłek towarowych podlegających kontroli fitosanitarnej na terenie LS CARGO PARK w Warszawie przy ul. Wirażowej 35 dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
08
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wykonanie pomiarów elektrycznych 5-letnich wraz z inwentaryzacją i drobnymi naprawami w kompleksie LS CARGO PARK w Warszawie przy ul. Wirażowej 35 
/
01
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na dostawę kart pokładowych i przywieszek bagażowych dla LS Airport Services S.A.

Styczeń 18, 2021

1. Składający zapytanie ofertowe:

LS Airport Services S.A.

J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości

NIP: 522-29-49-523

2. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przedstawienie oferty na dostawę kart pokładowych i przywieszek bagażowych dla LS Airport Services S.A. zgodnie z załączonym wzorem, w ilościach:

 • karty pokładowe (Zał. 5) – 810 000 szt.,
 • przywieszki bagażowe (Zał. 6), wielkość 20,25 cala – 430 000 szt.,
 • przywieszki bagażowe (Zał. 7), wielkość 18 cali – 150 000 szt.

Dostawa do poszczególnych Oddziałów LS Airport Services S.A. w ilościach określonych poniżej:

Warszawa:

 • karty pokładowe – 360 tys. szt.,

Gdańsk:

 • karty pokładowe – 60 tys. szt.,
 • przywieszki bagażowe, wielkość 20,25 cala – 50 tys. szt.

Kraków:

 • karty pokładowe – 100 tys. szt.,
 • przywieszki bagażowe, wielkość 20,25 cala – 80 tys. szt.

Katowice:

 • karty pokładowe – 290 tys. szt.,
 • przywieszki bagażowe, wielkość 20,25 cala – 300 tys. szt.,
 • przywieszki bagażowe, wielkość 18 cali – 150 tys. szt.

3. Specyfikacja przedmiotu zapytania ofertowego:

 • Karty pokładowe z logiem LS Airport Services wg wzoru z załącznika nr. 5 – papier termiczny 170g
 • Przywieszki bagażowe 20,25 cala z logiem LS Airport Services wg wzoru z załącznika nr. 6 – papier termiczny z folią polipropylenową.
 • Przywieszki bagażowe 18 cali z logiem LS Airport Services wg wzoru z załącznika nr. 7 – papier termiczny z folią polipropylenową.

Powyższe materiały muszą być wykonane wg standardów IATA.

4. Termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego:

Zgodnie z podpisaną umową.

5. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Zgodnie z formularzem odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Do odpowiedzi należy dołączyć oświadczenie potencjalnego wykonawcy i projekt umowy współpracy.

Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

6. Miejsce i termin złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Oferty należy składać osobiście w Sekretariacie Spółki lub wysłać pocztą na adres Sekretariatu Spółki w Warszawie ul. J. Gordona Gennetta 2b z dopiskiem Dostawa karty pokładowych i przywieszek bagażowych dla LS Airport Services S.A.” lub na adres e-mail: sekretariat@lsas.aero w terminie do dnia 31.01.2021 r.

Ponadto informujemy, że podejmiemy negocjacje tylko z wybranymi podmiotami.

7. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji w sprawach zapytania ofertowego udziela Pan Zbigniew Roguski tel. 695 669 736, e-mail: z.roguski@lsas.aero.

Ponadto informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

8. Załączniki:

Załącznik 1 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Załącznik 2 - Klauzula informacyjna RODO
Załącznik 3 - Oświadczenie wykonawcy - ochrona danych
Załącznik 4 - Oświadczenie wykonawcy - poufność
Załącznik 5 - Karta pokładowa
Załącznik 6 - Przywieszka bagażowa 20,25 cali
Załącznik 7 - Przywieszka bagażowa 18 cali
POWRÓT DO LISTY
02
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wykonanie modernizacji instalacji hydrantowej wraz z opracowaniem dokumentacji w obiektach LS CARGO PARK w Warszawie przy ul. Wirażowej 35.

Wrzesień 22, 2020

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wykonanie robót branży sanitarnej polegających na modernizacji instalacji hydrantowej w budynkach Terminala Cargo oraz Centrum Spedycji Lotniczej na terenie LS CARGO PARK przy ul.Wirażowej 35 w Warszawie.


Informujemy, że:
zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;

postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;

przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

Składający zapytanie ofertowe:

LS Airport Services S.A.
ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości
NIP 522-29-49-523
Tel.: (0 22) 206 95 00 ,
E-mail: sekretariat@lsas.aero

Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zapytania ofertowego są roboty projektowe i montażowe w branży
instalacji sanitarnych – instalacji hydrantowej w następującym zakresie :
1. Analiza i opracowanie dokumentacji technicznej projektowej z uzgodnieniami rzeczoznawcy ppoż ( opracowanie przez projektanta z upr. projektowymi w branży sanitarnej).
2. Montaż rurociągu bypass – na odcinku ok.100 mb
3. Podłączenie bypass do istniejącej instalacji hydrantowej – szt. 3
4. Dobór, dostawa i montaż wodomierza sprzężonego – szt. 1
5. Dobór, dostawa i montaż reduktora ciśnienia na instalacji hydrantowej – szt. 2
6. Wymiana zaworów hydrantowych – szt. 5
7. Wszelkie wymagane regulacje ( w tym sprawdzenie i regulacja progów załączania pomp głównych i pilotowej ) rozruchy, próby oraz pomiary sprawdzające wydajności i ciśnień instalacji hydrantowej ( 31 hydrantów)

Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
Oferty należy składać w terminie do 12.10.2020 włącznie, w zamkniętych kopertach opisanych „oferta na modernizację instalacji hydrantowej w kompleksie LS CARGO PARK” w sekretariacie Spółki na I piętrze budynku OAV przy ul. J. Gordona Bennetta 2b w Warszawie.
Wysłanie oferty mailem powoduje automatyczne odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymogów zapytania ofertowego

Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:
Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela
Andrzej Basiak Tel. 723 634 411 , e-mail: a.basiak@lsas.aero

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
Wymagana wizja lokalna – jako warunek uczestnictwa w postępowaniu.

Oczekiwany termin realizacji : 15.12.2020

Załącznik:
* Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych

* Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe

Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
POWRÓT DO LISTY
03
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usług budowlanych w zakresie wykonania ogrodzenia wraz z robotami towarzyszącymi (reorganizacji strefy AIRSIDE) na terenie Terminala CARGO w Warszawie przy ul. Wirażowej 35 

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegających na wykonaniu ogrodzenia oraz dostawy i montażu kontenera wartowniczegon a dz. nr ew. 11/23, 11/24, obr. 2-06-17 na terenie Terminala Cargo, położonego w Warszawie przy Wirażowej 35.

Informujemy, że: 

– zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty; 
– postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.; 
 – przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania. 

Składający zapytanie ofertowe: 

LS Airport Services S.A. 
ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa  
wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości 

NIP 522-29-49-523
Tel.: (0 22) 206 95 00,  
e-mail: sekretariat@lsas.aero 

1. Przedmiot zapytania ofertowego: 

Przedmiotem zapytania ofertowego są prace polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem ogrodzenia oraz dostawą i montażem kontenera wartowniczego dz. nr ew. 11/23, 11/24, obr. 2-06-17 na terenie Terminala Cargo, położonego w Warszawie przy Wirażowej 35. 

Zakres przedmiotowego zamówienia: 

1. Przygotowanie projektu architektoniczno–wykonawczego wraz z uzgodnieniami z rzeczoznawcami branżowymi stanowiącego podstawę do realizacji projektów branżowych oraz niezbędnych procedur administracyjnych wymaganych ustawą Prawo Budowlane. 

2. Ogrodzenie systemowe z siatki cynkowane oraz powlekanej wraz z montażem drutu kolczastego. 

– wysokość do 2,5 m; 
– długości 120,0 m; 
– słupki o rozstawie 2,5 m; 
– podmurówka o wysokości 30 cm wraz z łącznikami betonowymi (prostymi i narożnymi); 

3. Brama przesuwna o długości 7 m 

– brama przesuwna, automatyczna (brama obsługiwana nadajnikiem automatycznego sterowania) o konstrukcji samonośnej z napędem w szafie,
– wypełnienie dostosowane do elementów ogrodzenia frontowego, szer. w świetle 7,0 m,  
– posadowienie, słupy konstrukcyjne, napęd w szafie oraz wszelkie akcesoria dodatkowe dostosowane do wymagań producenta,  
– zabezpieczony poprzez ocynkowanie i powlekanie farbą poliestrową w kolorze RAL 5002 (ultramaryna) do uzgodnienie z Inwestorem 

4. Brama o długości 4m

– Brama stalowa ocynkowana, 2-skrzydłowa, wypełnienie panelowe kratowe wypełnienie dostosowane do elementów ogrodzenia frontowego, szer. w świetle 4,0 m, 
– posadowienie, słupki konstrukcyjne,  
– zabezpieczony poprzez ocynkowanie i powlekanie farbą poliestrową w kolorze RAL 5002 (ultramaryna) do uzgodnienie z Inwestorem. 

5. Furtki szt. 2 

6. Dostawa i montaż kontenera wartowniczego o wymiarach 2,45 x 2,45 x 2,80 

7. Instalacja elektryczna sieci IT. 

8. Wymalowanie oznaczeń poziomych na nawierzchni asfaltowej i betonowej: wyznaczenie miejsc rozładunkowych, dróg dojazdowych, ciągów pieszych, oznaczeń ramp, wyznaczenie lokacji na placu np. składowanie sprzętu GSE (ok. 600 m linii). 

9. Opracowanie dokumentacji powykonawczej. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia prac remontowo – budowlanych na etapie rozpatrywania ofert oraz w trakcie trwania wykonywanych ww. prac. 

Warunki realizacji prac: 

a) Przed przystąpieniem do prac należy ustalić z zamawiającym harmonogram prac. 
b) Roboty budowlane powodujące zablokowanie ciągów komunikacyjnych, wymagające wejścia na obszary użytkowane przez najemców oraz powodujące uciążliwy hałas takie jak cięcie przy użyciu kątówki lub piły, wiercenie, kucie mogą być wykonywane po godzinie 17:00, do godziny 7:00. 
c) Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki i praktyki budowlanej, a w szczególności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego oraz wymogami BHP. 
d) Zastosowanie materiałów uzgodnionych z Klientem o zadawalającej jakości oraz odpowiednich ze względu na ich przeznaczenie. 
e) Przekazanie Klientowi certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów na materiały i urządzenia użyte podczas wykonywania robót remontowo – budowlanych. 
f) Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie może bezpośrednio wyrządzić w miejscu wykonywania prac, a także w sąsiednich nieruchomościach. Pozostawienie miejsca pracy w czystości i w stanie uporządkowanym po każdym dniu prac. 
g) Wykonawca winien posiadać polisę ubezpieczeniową obejmującą zakresem charakter wykonywanych prac o wartości minimum równej wartości ofertowanych prac. 
h) Gwarancja na wykonane prace powinna być nie niższa niż 24 miesiące. 
i) Firma przystępująca do przetargu powinna wykazać w zakresie referencji realizację min. 1 podobnego zakresu prac. 

Uwaga! – Rozpatrywane będą tylko oferty powstałe w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną. W celem uzyskania pełnego projektu w edytowalnej wersji elektronicznej prosimy o zabranie na wizje lokalną nośników elektronicznych umożliwiających sporządzenie kopii. 

Terminy wizji lokalnej: 

17.03.2020 godz.12.00
18.03.2020 godz.12.00 
do ustalenia po wcześniejszym kontakcie telefonicznym 

2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe: 

W sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie – I piętro, przy ul. J. Gordona Bennetta 2B w Warszawie w terminie do dnia 3.06.2020 r. do godz. 14:00 

3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego: 

Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela: 

p. Andrzej Basiak, tel. 723-634-411, e-mail: a.basiak@lsas.aero

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe: 

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Do formularza oferty należy dołączyć kosztorysy robót. 

W ofercie należy zawrzeć szacowany termin realizacji prac oraz informację o długości udzielonego okresu gwarancji.  

Do oferty należy dołączyć załącznik ze szczegółową ofertą handlową według załącznika z przedmiarem.

Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe, oświadczenie wykonawcy przystępującego do prowadzonego postępowania o poufności oraz ochronie danych osobowych
Zakres robót ogrodzenie - przedmiar
Schemat obrazujący układ ogrodzenia
Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej
POWRÓT DO LISTY
04
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wymianę wentylatorów dachowych w budynkach LS CARGO PARK w Warszawie przy ul. Wirażowej 35 

Lipiec 29, 2020

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wykonanie robót montażowych polegających na wymianie 7 szt. wentylatorów dachowych wentylacji ogólnej na dachu budynku Terminala Cargo oraz 1 szt. wentylatora w wykonaniu Ex w budynku Akumulatorni na terenie Terminala Cargo przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie.

Informujemy, że: 

– zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;

– postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;

– przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

Składający zapytanie ofertowe: 

LS Airport Services S.A.
ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa 
wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości 

NIP 522-29-49-523
Tel.: (0 22) 206 95 00 
E-mail: sekretariat@lsas.aero 

1. Przedmiot zapytania ofertowego: 

Przedmiotem zapytania ofertowego są roboty montażowe w zakresie demontażu i instalacji nowych wentylatorów dachowych w następującym zakresie : 

Demontaż wentylatorów dachowych – szt. 8 
Adaptacja / wymiana podstaw dachowych – szt. 8 
Dostawa i montaż wentylatorów dachowych – szt. 7 
Podłączenie elektryczne, próby, rozruchy, pomiary wydajności. 

2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Oferty należy składać w terminie do 1.09.2020, w zamkniętych kopertach opisanych „oferta na wymianę wentylatorów dachowych Terminal Cargo” w sekretariacie Spółki na I piętrze budynku OAV przy ul. J. Gordona Bennetta 2b w Warszawie. 

Wysłanie oferty mailem powoduje automatyczne odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymogów zapytania ofertowego. 

3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego: 

Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela Pan Andrzej Basiak, tel. 723 634 411 , e-mail: a.basiak@lsas.aero 

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe: 

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe. 

Uwagi: 

W zakresie oferty należy uwzględnić dobór nowych wentylatorów do projektowanej wydajności. Dokumentacja projektowa zostanie przekazana Oferentowi. 
Zamawiający z wyjątkiem wentylatora Ex nie narzuca Oferentowi producenta i typu wentylatorów. Celem procesu jest uzyskanie sprawnej instalacji o projektowanej wydajności. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 szt. wentylatora (WD 315 II) z magazynu Zamawiającego. W załączniku do zapytania wykaz wentylatorów podlegających wymianie, wraz z typoszeregiem 

Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Karta Identyfikacyjna Wentylatora
Typoszereg
Wykaz
POWRÓT DO LISTY
05
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na dostawę i montaż bramek do wykrywania metali wraz z zestawami do testowania: do Magazynu Cargo w Warszawie (3 szt.) i Magazynu Cargo w Ożarowicach (1 szt.)

Lipiec 9, 2020

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na dostawę i montaż 4 szt. bramek do wykrywania metali (WTMD) wraz z zestawami do testowania: – 3 szt. do magazynu w Warszawie; – 1 szt. do magazynu w Ożarowicach.

Informujemy, że: – zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty; – postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.; – przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

Składający zapytanie ofertowe

LS Airport Services S.A. ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości; NIP 522-29-49-523 Tel.: (0 22) 206 95 00 E-mail: sekretariat@lsas.aero

1. Przedmiot zapytania ofertowego

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa i montaż bramek do wykrywania metali (WTMD) oraz 4 szt. zestawów do testowania:

3 szt. w Magazynie Cargo w Warszawie, przy ul. Wirażowej 35,

1 szt. w Magazynie Cargo w Ożarowicach, przy ul. Wolności 90,

zgodnie z poniższą specyfikacją:

– Spełnienie normy 2 zgodnie z zapisami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego; – Zgodność z wymogami zawartymi w dodatku 12-A do załącznika do decyzji wykonawczej Komisji C(2015) 8005 z dnia 16.11.2015 r. ustanawiającej szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego, zawierające informacje, o których mowa w art. 18 lit. a) rozporządzenia (WE) 300/2008; – Certyfikat ECAC; – Odporność na zakłócenia zewnętrzne, pole elektromagnetyczne i mechaniczną ingerencję; – Wielostrefowe wskazywanie położenia obiektu; – Łatwość obsługi i testowania urządzenia; – Doświadczenie firmy na rynku polskim oraz międzynarodowym – potwierdzenie min. 1 realizacji; – Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny w czasie 24h od zaistnienia usterki; – Dostępność oryginalnych części zamiennych.

Możliwość odbycia wizji lokalnej w celu oględzin miejsca montażu bramek. Termin do ustalenia indywidualnie.

2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

LS Airport Services S.A., ul. Bennetta 2B, 02-159 Warszawa (Sekretariat LSAS – I piętro). Sposób: pocztą lub osobiście, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Cargo – oferta na bramki WTMD”; Termin: 27.07.2020, godz. 14:00.

3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

W kwestiach technicznych: – Marcin Fudała, tel. 695 887 561, mail: m.fudala@lsas.aero

W kwestiach wizji lokalnej: – Hanna Głąbowska, tel. 887 830 266, mail: h.glabowska@lsas.aero

W kwestiach formalnych: – Eliza Szymańska, tel. (22) 209 49 46, mail: e.szymanska2@lsas.aero – Adam Woźniak, tel. (22) 206 94 46, mail: a.wozniak@lsas.aero

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Wymogami formalnymi są: – dostarczenie oferty w wyznaczonym terminie; – oferta podpisana przez przedstawiciela; – przesłanie oferty w formularzu odpowiedzi na zapytanie ofertowe – załącznik do zapytania ofertowego; – załączenie do oferty podpisanych oświadczeń potencjalnego wykonawcy w zakresie poufności i ochronie danych osobowych – druki w załączeniu.

Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

W ofercie należy zawrzeć: – cenę zakupu i montażu; – możliwy termin realizacji zadania; – informację o doświadczeniu w podobnych realizacjach; – informację o okresie udzielonej gwarancji; – informację o możliwości zawarcia umowy serwisowej i jej warunkach. Dokumenty powinny być złożone w wyznaczonym terminie, w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Cargo – oferta na bramki WTMD”

Załączniki:

Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz z oświadczeniami wykonawcy w zakresie poufności i ochronie danych
POWRÓT DO LISTY
06
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wykonanie projektu oznakowania magazynu i terenu zewnętrznego wraz z realizacją prac budowlano – montażowych na terenie Magazynu Cargo w LS Cargo Terminal, przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie

Czerwiec 30, 2020

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wykonanie projektu oznakowania magazynu i terenu zewnętrznego wraz z realizacją prac budowlano – montażowych, na terenie Magazynu Cargo w LS Cargo Terminal, przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie.

Informujemy, że:

– zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;

– postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;

– przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

Składający zapytanie ofertowe: LS Airport Services S.A. ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości; NIP 522-29-49-523 Tel.: (0 22) 206 95 00 E-mail: sekretariat@lsas.aero

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

– wykonanie projektu oznaczeń poziomych magazynu tj. ciągi piesze, drogi transportowe, lokacje magazynowe, miejsca składowania wewnątrz magazynu i w strefach zewnętrznych, a także oznaczenia pionowe – zgodnie z Polskimi Normami, wytycznymi BHP oraz istniejącymi przepisami prawa o ruchu drogowym. Projekt powinien zostać zatwierdzony przez Rzeczoznawcę ds. BHP i zostać złożony w formie papierowej w terminie zgodnym z podpisaną umową. Projekt powinien być wynikową konsultacji technicznych z przedstawicielami LSAS. Wstępna koncepcja zostanie przedstawiona w trakcie wizji lokalnej.

Powierzchnia hali oraz terenów zewnętrznych, które również wchodzą w zakres inwestycji to ok. 16 tys. m^2, długość linii we wstępnej koncepcji to ok. 5 tys. mb.

– realizacja zatwierdzonego projektu – wykonanie oznakowań zgodnie z projektem, a także usunięcie istniejących oznaczeń, przygotowanie i czyszczenie posadzki, roboty towarzyszące przy montażu oznakowań pionowych (drobne naprawy ścian, malowanie, naprawy nawierzchni asfaltowej itp.). Realizacja zgodnie z ustalonym harmonogramem, dopasowanym do pracy operacyjnej magazynu (możliwość etapowania wykonania, wykonanie również w godzinach nocnych i weekendy – do ustalenia).

Warunkiem formalnym jest udział w wizji lokalnej.

Terminy wizji lokalnych 01-15.07.2020 (po wcześniejszym ustaleniu z min. jednodniowym wyprzedzeniem).

2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Miejsce: LS Airport Services S.A., ul. Bennetta 2B, 02-159 Warszawa (Sekretariat LSAS, I piętro)

Sposób: pocztą lub osobiście, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Cargo – oferta na oznakowanie magazynu”

Termin: 31.07.2020, do godz. 14:00.

 3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

W kwestiach technicznych oraz wizji lokalnej: Hanna Głąbowska, tel. 887 830 266, mail: h.glabowska@lsas.aero

W kwestiach formalnych: Eliza Szymańska, tel. 22 209 49 46, mail: e.szymanska2@lsas.aero Dorota Abramczyk, tel. 22 209 49 91, mail: d.abramczyk@lsas.aero

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

A. Wymogami formalnymi są:

– dostarczenie oferty w wyznaczonym terminie, – oferta podpisana przez przedstawiciela, – przesłanie oferty w formularzu odpowiedzi na zapytanie ofertowe – załącznik do zapytania ofertowego, – załączenie do oferty podpisanych oświadczeń potencjalnego wykonawcy w zakresie poufności i ochronie danych osobowych – druki w załączeniu, – udział w wizji lokalnej.

Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

B. W ofercie należy zawrzeć:

– koszt inwestycji, w rozbiciu na projekt oraz wykonanie, – możliwy termin realizacji zadania, w rozbiciu na projekt oraz wykonanie,

– informację o doświadczeniu w podobnych realizacjach, – informację o technologii wykonania oznakowania, – informację o okresie udzielonej gwarancji, oczekiwany przez Zamawiającego 36 m-cy na trwałość związania z podłożem.

Załączniki:

Klauzula informacyjna w przedmiocie danych ocobowych
Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
POWRÓT DO LISTY
07
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania prac remontowo-budowlanych magazynu lotniczych przesyłek towarowych podlegających kontroli fitosanitarnej na terenie LS CARGO PARK w Warszawie przy ul. Wirażowej 35 dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Czerwiec 19, 2020

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie Oferty na wykonanie robót remontowo budowlanych polegających na dostosowaniu magazynu lotniczych przesyłek towarowych podlegających kontroli fitosanitarnej na terenie LS CARGO PARK w Warszawie przy ul. Wirażowej 35 do nowych przepisów UE.

Informujemy, że:

– zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;

– postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;

– przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

Składający zapytanie ofertowe: LS Airport Services S.A. ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523; Tel.: (0 22) 206 95 00, E-mail: sekretariat@lsas.aero

 1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie robót remontowo-budowlanych celem dostosowania istniejącej powierzchni magazynowo – biurowo – socjalnej do potrzeb WIORIN w budynku magazynu lotniczych przesyłek towarowych w Warszawie przy ul. Wirażowej 35. Prace będą polegały na wykonaniu kompleksowych robót budowlano-montażowych w zakresie branży budowlanej, elektrycznej (w tym sieci IT) i sanitarnej na powierzchni ok. 90 m2.

Rzuty pomieszczeń objętych zapytaniem ofertowym stanowią załączniki do zapytania ofertowego.

W zakres remontu wchodzą roboty remontowo – budowlane (szczegółowo określone w załączniku do zapytania – Zakres prac) polegające na:

– Budowy wygrodzenia z płyty warstwowej

– Budowie pomieszczenia chłodni z płyty warstwowej

– Dostawa i montaż mroźni modułowej

– Remontu wjazdowej bramy rolowanej

– Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i okiennej

– Zmiana okładzin ściennych i malowanie

– Roboty w zakresie dostosowania instalacji elektrycznej gniazd do układu funkcjonalnego.

– Roboty w zakresie instalacji teletechnicznych IT – sieć IT wraz ze światłowodem;

– Montaż instalacji oświetleniowej;

– Montaż instalacji sanitarnej: wod-kan, wentylacji i klimatyzacji

– Montaż sufitów podwieszanych;

– Dostawa wyposażenia: meble laboratoryjne i biurowe i chłodnia

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia prac remontowo – budowlanych na etapie rozpatrywania ofert oraz w trakcie trwania wykonywanych ww. prac.

Warunki wykonywanych prac remontowo – budowlanych:

a) Przed przystąpieniem do prac należy ustalić z zamawiającym harmonogram prac.

b) Roboty budowlane powodujące zablokowanie ciągów komunikacyjnych oraz powodujące uciążliwy hałas takie jak cięcie przy użyciu kątówki lub piły, wiercenie, kucie mogą być wykonywane po godzinie 18.00.

c) Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki i praktyki budowlanej, a w szczególności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego oraz wymogami BHP. d) Zastosowanie materiałów uzgodnionych z Klientem o zadawalającej jakości oraz odpowiednich ze względu na ich przeznaczenie.

e) Przekazanie Klientowi certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów na materiały i urządzenia użyte podczas wykonywania robót remontowo – budowlanych.

f) Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie może bezpośrednio wyrządzić w miejscu wykonywania prac, a także w sąsiednich nieruchomościach. Pozostawienie miejsca pracy w czystości i w stanie uporządkowanym po każdym dniu prac.

Jako załącznik do odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy dołączyć wypełniony o ceny jednostkowe przedmiar robót wraz z szczegółowym zakresem prac (załącznik nr 4).

Uwaga! – Rozpatrywane będą tylko oferty powstałe w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną.

Terminy wizji lokalnej: 25.06.2019 godz.12.00

 1. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

W sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie – I piętro, przy ul. Gordona Bennetta 2B w Warszawie w terminie do dnia 01.07.2019 r. do godz. 14:00

 1. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela: Anna Zielińska-Żmuda tel. 887-830-867, e-mail: a.zielinska2@lsas.aero

 1. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Załącznik:

Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe oraz oświadczenie potencjalnego Wykonawcy.
Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej
Przedmiar robót
Projekt koncepcyjny
POWRÓT DO LISTY
08
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wykonanie pomiarów elektrycznych 5-letnich wraz z inwentaryzacją i drobnymi naprawami w kompleksie LS CARGO PARK w Warszawie przy ul. Wirażowej 35 

Maj 19, 2020

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wykonanie badań instalacji elektrycznych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, wraz z inwentaryzacją instalacji elektrycznych i wykonaniem drobnych napraw instalacji elektrycznych w obiektach biurowo-magazynowych w kompleksie LS CARGO PARK w Warszawie przy ul. Wirażowej 35.

Informujemy, że:

– zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;

– postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;

– przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

Składający zapytanie ofertowe:

LS Airport Services S.A. ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości NIP 522-29-49-523 Tel.: (0 22) 206 95 00, E-mail: sekretariat@lsas.aero

 1. Przedmiot zapytania ofertowego:

W zakresie usługi przewiduje się:

 1. Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej poprzez samoczynne wyłączenie.
 2. Badanie ciągłości przewodu ochronnego;
 3. Badanie rezystancji izolacji obwodów;
 4. Badanie wyłączników różnicowo-prądowych
 5. Pomiary oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
 6. Pomiary kontrolne transformatorów;
 7. Pomiary instalacji odgromowej;
 8. Pomiary kabli SN;
 9. Przegląd komór TRAFO;
 10. Przegląd rozdzielni SN i NN.
 11. Przegląd rozdzielnic nn piętrowych.
 12. Przegląd zasilaczy UPS wraz z badaniem baterii;
 13. Kontrola tablic i rozdzielni kamerą IR;
 14. Wymiana uszkodzonych aparatów elektrycznych wraz z naprawami tablic rozdzielczych;
 15. Lokalizacja i likwidacja nieczynnych obwodów elektrycznych;
 16. Inwentaryzacja instalacji elektrycznych wraz z uzupełnieniem i zmianami istniejącej dokumentacji, schematów i opisów w rozdzielniach i osprzęcie elektrycznym.

Ofertę należy przygotować przy następujących założeniach co do warunków realizacji prac:

Prace należy tak zorganizować aby ograniczyć konieczność wyłączeń zasilania do niezbędnego minimum.

W ofercie należy zawrzeć koszty dostawy, podłączenia, obsługi i konserwacji agregatów prądotwórczych pozwalających na podtrzymanie zasilania energetycznego wskazanych strategicznych odbiorów w obiekcie.

Wyniki pomiarów i sprawdzeń należy zawrzeć w protokole w formie tabelarycznej pozwalającej na jednoznaczną lokalizację i identyfikację badanego obwodu, aparatu, osprzętu e.t.c

W przypadku pomiarów natężenia oświetlenia czy badań instalacji odgromowej należy załączyć szkice sytuacyjne z naniesionymi punktami pomiarowymi, złączami.

Przyrządy pomiarowe winny być dopuszczone do użytkowania poprzez posiadanie stosownych świadectw kalibracji, certyfikacji.

Sprawdzenie kamerą IR wykonać podczas normalnego obciążenia w ciągu dnia roboczego.

Osoby wykonujące pomiary winny wykazać się świadectwami kwalifikacyjnymi w zakresie eksploatacji i dozoru dla wykonywania obsługi, konserwacji i pomiarów w zakresie >1 kV.

W ofercie należy przyjąć, iż 10 % osprzętu w tablicach rozdzielczych będzie podlegać wymianie na nowe. Prace można będzie wykonywać w ściśle określonych porach, zazwyczaj tylko nocnych i weekendowych. Należy przewidzieć wszelkie utrudnienia związane z pracą w czynnym obiekcie oraz związane z zabezpieczeniem tymczasowych instalacji elektrycznych ( rozdzielnice RB, okablowanie od agregatów prądotwórczych, przedłużacze). Obiekty Terminala Cargo są czynne w trybie 24/7/365.

Zamawiający ocenia, iż koniecznym będzie wykonania 4 wyłączeń w okresie weekendowym, celem zapewnienie zasilania niezbędnych odbiorów koniecznym będzie podłączenie min. 2 agregatów prądotwórczych o mocy ok. 100-150 kVA każdy na okres 48 godzin ( do weryfikacji i decyzji Oferenta).

Warunki realizacji prac:

 1. Zamawiający przewiduje termin rozpoczęcia prac : lipiec 2020.
 2. Przed przystąpieniem do prac należy ustalić z zamawiającym harmonogram prac.
 3. Roboty wymagające wejścia na obszary użytkowane przez najemców mogą być wykonywane po godzinie 18:00, do godziny 7:00.
 4. Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki i praktyki budowlanej, a w szczególności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego oraz wymogami BHP.
 5. Zastosowanie materiałów uzgodnionych z Klientem o odpowiednich ze względu na ich przeznaczenie.
 6. Przekazanie Klientowi certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów na materiały i urządzenia użyte podczas wykonywania prac pomiarowych .
 7. Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie może bezpośrednio wyrządzić w miejscu wykonywania prac. Pozostawienie miejsca pracy w czystości i w stanie uporządkowanym po każdym dniu prac.
 8. Wykonawca winien posiadać polisę ubezpieczeniową obejmującą zakresem charakter wykonywanych prac o wartości minimum równej wartości oferowanych prac.
 9. Gwarancja na wykonane prace powinna być nie krótsza niż 24 miesiące.
 10. Firma przystępująca do przetargu powinna wykazać w zakresie doświadczenia realizację min. 2 podobnego zakresu prac.
 11. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie firmy LS AIRPORT SERVICES S.A. ul. J .Gordona Bennetta 2b , 02-159 Warszawa, do dnia 12 czerwca 2020 do godz. 12.00

 1. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela Andrzej Basiak, tel. 723 634 411, e-mail: a.basiak@lsas.aero

 1. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Rozpatrywane będą tylko oferty poprzedzone wizją lokalną. Prosimy o zabranie na wizję lokalną nośnika pendrive.

Terminy wizji lokalnych : 25.05.2020 i 26.05.2020, godz. 12.00

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

 

Załącznik:

Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
POWRÓT DO LISTY