Aktywne postępowania
01
01
Wróć do Przetargi
Aktywne postępowania
01
Zapytanie ofertowe  w sprawie przedstawienia oferty na usługę serwisu i konserwacji bieżącej układnicy wysokiego składowania oraz dźwigników zainstalowanych w budynku Terminala Cargo  przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie.
02
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na usługę wymiany 4 szt. bram szybkobieżnych w budynku Terminala Cargo przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie
03
Zapytanie ofertowe  w sprawie przedstawienia oferty na dostawę baterii kwasowych dedykowanych do elektrycznych wózków widłowych
04
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na zakup usługi kolokacji serwerów i urządzeń teleinformatycznych dla Spółki LS Airport Services S.A.
05
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na usługę zlecenia doradztwa w zakresie utworzenia agencji celnej w strukturach LS Airport Services S.A.
06
Zapytanie ofertowe  w sprawie przedstawienia oferty na zakup terminali mobilnych na potrzeby magazynu cargo w Warszawie i Katowicach
07
Zapytanie ofertowe  w sprawie przedstawienia oferty na zakup 50 szt. jednostek ładunkowych  (palet stalowych) na potrzeby Magazynu Cargo
08
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na usługę zaprojektowania i realizacji rozbudowy sieci WI-FI na potrzeby użytkowania bezprzewodowych terminali mobilnych na magazynie średniego składowania Terminala Cargo, przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie
09
Zapytanie ofertowe  w sprawie zakupu licencji Microsoft 365  dla Spółki LS Airport Services S.A.
10
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania remontu dachu nad I i II piętrem części biurowej budynku Terminala Cargo w Warszawie przy ul. Wirażowej 35 
11
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej zamierzenia inwestycyjnego p.n. „ Rozbudowa kompleksu LS CARGO PARK  przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie
12
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na dostawę i montaż regałów do składowania palet lotniczych
13
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wykonanie prac budowlano-instalacyjnych związanych z remontem pomieszczeń Operatorów Kontroli Bezpieczeństwa  w budynku Terminala Cargo na terenie LS CARGO PARK w Warszawie  przy ul. Wirażowej 35 
14
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania prac budowlanych polegających na rozbudowie pomieszczeń chłodni w magazynie Cargo na terenie LS CARGO PARK w Warszawie przy ul. Wirażowej 35 
15
Zapytanie ofertowe  w sprawie przedstawienia oferty na wynajem długoterminowy samochodu dostawczego typu VAN wg. załączonej specyfikacji.
16
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na stałą sprzedaż strojów (mundurów) męskich i damskich (stacjonarnie oraz przez internet) osobom zatrudnionym w Obsłudze Pasażerskiej / Obsłudze Klienta w Oddziale w Gdańsku, Krakowie, Katowicach i Warszawie, w formie dofinansowanej przez LS Airport Services S.A.
17
Inquiry on the presentation of the offer for the purchase of a 6 new beltloaders with extendable loading system, for the needs of Ramp Handling Department in Warsaw
18
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjnych Spółki LS Airport Services S.A. z siedzibą w Warszawie
19
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na dostawę kart pokładowych i przywieszek bagażowych dla Oddziału Katowice, Oddziału Kraków, Oddziału Gdańsk, Wydziału Obsługi Pasażerskiej  LS Airport Services S.A. w Warszawie.
20
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania prac budowlanych polegających na rozbudowie pomieszczeń chłodni w  magazynie Cargo na terenie LS CARGO PARK  w Warszawie przy ul. Wirażowej 35 
21
Zapytanie ofertowe na przedstawienie oferty na sprzedaż 5 sztuk przyczep frachtowych do przewozu kontenerów i palet lotniczych
22
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wynajem długoterminowy samochodu osobowego przystosowanego do przewodu 9-ciu osób wg załączonej specyfikacji
23
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na sprzedaż i dostawę obuwia ochronnego dla personelu w Oddziałach Spółki LS Airport Services S.A. (Warszawa, Kraków, Katowice, Gdańsk)
24
Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu odzieży roboczej  w Oddziałach Spółki LS Airport Services S.A.  (Warszawa, Kraków, Katowice, Gdańsk)
25
Zapytanie ofertowe  w sprawie przedstawienia oferty na zakup dyszla/zestawów dyszli i głowic wymiennych do następujących statków powietrznych: Beechcraft, Cessna, Bombardier, Embraer, Dassault, Gulfstream, Hawker, Honda Jet, Pilatus na potrzeby Działu Obsługi Płytowej Sekcji FBO w Warszawie
26
Ogłoszenie o przetargu: zbycie pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych oraz holownika
27
Zapytanie ofertowe w sprawie zlecenia wykonania analizy ekonomicznej zasadności inwestycji polegającej na rozbudowie pow. magazynowo-biurowej na terenie LS Cargo Park przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie.
28
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na dostawę wody mineralnej dla LS Airport Services S.A.
29
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na dostawę folii
30
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na dostawę desek posuszarnianych
31
Zapytanie ofertowe w sprawie wyboru dostawców materiałów biurowych dla LS Airport Services S.A.
32
Ogłoszenie dotyczące sprzedaży 26 wyeksploatowanych jednostek sprzętu GSE
/
01
Zapytanie ofertowe  w sprawie przedstawienia oferty na usługę serwisu i konserwacji bieżącej układnicy wysokiego składowania oraz dźwigników zainstalowanych w budynku Terminala Cargo  przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie.

16.09.2022 r.

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym w przedmiocie dostawy usługi serwisu i konserwacji bieżącej urządzeń dźwignicowych zainstalowanych w budynku Terminala Cargo, na terenie LS Cargo Park, położonym w Warszawie, przy ul. Wirażowej 35, należącym do LS AIRPORT SERVICES S.A.

Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

Składający zapytanie ofertowe:

LS Airport Services S.A.
ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usługi serwisu i konserwacji bieżącej urządzeń dźwignicowych: układnicy wysokiego składowania i dźwigników szt. 3 zainstalowanych w budynku Terminala Cargo.

Celem Zamawiającego jest podpisanie umowy serwisowej na okres 2 lat, w ramach której Wykonawca świadczył będzie usługę wykonywania przeglądów bieżących, okresowych oraz usługę usuwania awarii i usterek w branży mechanicznej, elektrycznej, pneumatyki, automatyki i hydrauliki.

Dane techniczne urządzeń podlegających umowie na serwis i konserwację.

 a) Układnica wysokiego składowania – urządzenie zainstalowane w 1992 roku, prawdopodobnie jedyny model w kraju. Urządzenie obsługuje 90 gniazd magazynowych, z urządzeniem zintegrowany jest stół obrotowy, stół unoszony ( dźwignik nożycowy), dok zewnętrzny( dźwignik nożycowy) oraz wagi. 

 Podstawowe parametry techniczne urządzenia:

 Urządzenie zostało wykonane przez :

BBT TRANSPORTSYSTEMEN B.V.RAAMSDONKSVEER, HOLLAND

Rok prod. – 1992

Nr. Fab. – ETV90.583

Masa – 13000 kg

Udźwig znamionowy – 6800 kg

Długość – 6400 mm

Szerokość – 4100 mm

Wysokość -10900 mm

Prędkość pozioma – 75 m/min.

Prędkość pośrednia – Sterowane częstotliwością (STEPHAN)

Przyspieszenie poziome -02,/sec2

Napęd – SEW Motorgear 380V, 50Hz, 40KW, IP 23

Ilość przystanków poziomych – 16

Prędkość pionowa – 15 m/min.

Prędkość pionowa dojazdowa – 1.25 m/min.

Wyciągarka – DEMAG DH 2000 380V, 50Hz, 40KW, IP 23

Liny nośne – Stalowe fi 20mm, x2 1770 N/mm2, 287.3 kN CASAR 8 FKP

Ilość przystanków pionowych – 3

Poziom obsługiwanych regałów –I + 3.800, II-i + 5.080,3-i +7.200

b) Dźwignik nożycowy zewnętrzny AX, wys. podn. 1,12 m, nośność 1000 kg.

c) Dźwignik nożycowy zewnętrzny – prod. ETV, wys. podn. 1,8 m , nośność 6800 kg

d) Dźwignik nożycowy wewnętrzny – prod. ETV, podn. 1,8 m., nośność 6800 kg

e) Sprężarka , poj. 270 l, 11 bar.

Instalacja automatyki została zmodernizowana w roku 2016 i jest w okresie gwarancji .

 Zakres umowy serwisowej:

 W zakresie umowy na serwis i konserwację należy przewidzieć:

 • Wykonywanie planowanych przeglądów głównych;
 • Wykonywanie przeglądów bieżących;
 • Usuwanie awarii i usterek;
 • Wykonywanie okresowych pomiarów elektrycznych;
 • Koordynacja działań kontrolnych z UDT ;
 • Utrzymanie urządzeń w czystości (okresowe czyszczenie urządzeń);
 • Wsparcie techniczne Zamawiającego w zakresie planowanych modernizacji i remontów;

 2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

 Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki, ul. J. G. Bennetta 2b, 02 -159 Warszawa – w terminie do dnia  03.10.2022 r., do godziny 14.00.

Złożenie oferty w formie e-mail powoduje automatyczne wykluczenie oferenta z postępowania.

Terminy wizji lokalnej do indywidualnego ustalenia.

Oferenci powinni zgłosić gotowość do przeprowadzenia wizji lokalnej nie później niż 2 dni przed datą planowanej wizji.

 Dodatkowe uwarunkowania :

 Oferent winien opracować w ramach umowy szczegółowy harmonogram konserwacji i serwisu zgodny z  DTR urządzeń oraz wszelkimi wymaganiami prawnymi w zakresie utrzymania technicznego urządzeń dźwignicowych, w tym  UDT i innymi.

Oferent w ramach oferty zaproponuje czas reakcji serwisu na wezwanie oraz warunki jego realizacji z uwzględnieniem zastrzeżenia Zamawiającego o wprowadzeniu do umowy zapisów oceniających skuteczność realizacji serwisu poprzez mierzenie poziomu SLA i wprowadzenie wskaźników KPI.

Oferent załączy do oferty informacje o składnikach cenowych, w których wyspecyfikuje :

 •  wartość roczną umowy obejmującą konserwację urządzeń
 • wartość roboczogodziny pracy serwisu w podziale na stawki: dzienną, nocną, świąteczną
 • inne ważne składniki cenowe pozwalające na rzetelną ocenę oferty przez Zamawiającego

 Uwaga! - Rozpatrywane będą tylko oferty powstałe w oparciu o przeprowadzoną  wizję lokalną.

3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela:

Andrzej Basiak, tel.: 723 634 411, e-mail: a.basiak@lsas.aero

 4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Minimalny czas ważności oferty: 60 dni

Oczekiwany termin płatności za wykonanie usługi: min. 30 dni

 Oferta winna zawierać :

 1. Wypełniony formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe (załącznik 1).
 2. Oświadczenie oferenta dotyczące informacji chronionych ( załącznik 2).
 3. Wykaz posiadanych świadectw kwalifikacyjnych, certyfikatów, akredytacji – uprawniających do wykonywania czynności objętych zapytaniem .
 4. Wykaz usług o podobnym profilu świadczonych na rzecz innych Klientów z ostatnich dwóch lat w zakresie serwisu i konserwacji podobnych urządzeń.
 5. Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej
 6. Projekt wstępny umowy na wykonanie przez oferenta czynności objętych postępowaniem,
 7. Załącznik z informacja o składnikach cenowych i stawkach
 8. Polisa OC

Załączniki:

  Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
  Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
  Załącznik 3 - Oświadczenia potencjalnego Wykonawcy
  Załącznik 4 - potwierdzenie odbycia wizji lokalnej
  pobierz wszystko
  POWRÓT DO LISTY
  POBIERZ PDF
  02
  Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na usługę wymiany 4 szt. bram szybkobieżnych w budynku Terminala Cargo przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie

  24.08.2022 r.

  Zwracamy się z zapytaniem ofertowym w przedmiocie dostawy i montażu 4 szt. bram szybkobieżnych (wymiar otworu w ścianie ok. 6000 x 4000 mm, 5000 x 4000 szer. x wys.) w obiekcie magazynowym Terminal Cargo, na terenie kompleksu LS CARGO PARK położonym w Warszawie przy ul. Wirażowej, 35 należącym do LS AIRPORT SERVICES S.A.

  Informujemy, że:

  • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
  • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
  • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

  Składający zapytanie ofertowe:

  LS Airport Services S.A.
  ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
  wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523

  1. Przedmiot zapytania ofertowego:

  Przedmiotem zapytania jest wymiana 4 sztuk bram szybkobieżnych dla otworów o wymiarach w świetle muru ok. 6000 x 4000 mm oraz 5000 x 4000 mm, miejsce montażu Terminal Cargo w Warszawie przy ul. Wirażowej 35.

  Szczegółowy opis zakresu zapytania ofertowego:

  Bramy szybkobieżne powinny spełniać następujące wymogi:

  • przeznaczona do pracy ciągłej, do zastosowania na zewnątrz budynku,
  • wymiar w świetle otworu ok. 6.000 mm x 4.000 mm, wymiary do weryfikacji w trakcie wizji lokalnej
  • wyposażona w system automatycznego sterowania, (podłączona pod dwustronne pętle indukcyjne wchodzące w przedmiot zamówienia dla przedmiotowej bramy),
  • wyposażona w sygnalizację świetlną,
  • wyposażona w dwustronne pętle indukcyjne,
  • odporność na obciążenie wiatrowe (wg PN EN 12424) - minimum 3 klasa,
  • płaszcz bramy odporny na działanie temperatur w zakresie od -30 0 C do 60 0 C,
  • wyposażona w sekcję przezroczystą zapewniającą widoczność po drugiej stronie bramy,
  • kolorystyka części nieprzeziernej płaszcza bramy do uzgodnienia z Zamawiającym,
  • oczekiwany czas otwarcia bramy < 3 s
  • sterowanie z możliwością ustawienia czasowego automatycznego zamykania bramy za pomocą sterownika umieszczonego wewnątrz przy bramie z wyłącznikiem głównym,,
  • awaryjne otwieranie ręczne z możliwością mechanicznego ryglowania bramy,
  • skrzynia sterownicza z awaryjnym wyłącznikiem i sterowaniem bramy w klasie ochrony min. IP 55, układ sterowania zabezpieczony przed dostępem osób trzecich,
  • bramy mają być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed niekontrolowanym opadnięciem,
  • zastosowane konstrukcje, połączenia montażowe i materiały mają być odporne na korozję,
  • regulowany czas postoju bramy w pozycji otwartej,
  • wykonanie obróbek wykończeniowych otworów wokół zamontowanych bram szybkobieżnych dostosować do istniejących rozwiązań architektonicznych, w uzgodnieniu z Zamawiającym,
  • wymiana zabezpieczeń prądowych na wlz zasilającym bramę zgodnie z wymaganiami DTR urządzenia.
  • minimalny okres gwarancji 36 miesięcy.

  Dla każdej z bram przewidywana ilość cykli otwierania i zamykania rocznie wynosi min. 150 000 cykli.

  Prosimy o wskazanie w ofercie kosztów serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz częstości ich wykonywania jako odrębnej pozycji.

  Prosimy o określenie w ofercie przewidywanego terminu realizacji usługi.

   Zakres zapytania obejmuje:

  • Demontaż i utylizację starych bram wraz konstrukcją i napędami,
  • Przygotowanie otworu pod montaż bramy w zakresie budowlanym i obróbek blacharskich;
  • Dostawa i montaż bramy szybkobieżnej,
  • Modernizacja zasilania w zakresie zabezpieczeń elektrycznych,
  • Montaż pętli indukcyjnych,
  • Malowanie oznakowania pętli indukcyjnych,
  • Sprawdzenie funkcji elektrycznych: ruch bramy, urządzenia zabezpieczające, funkcje mechaniczne,
  • Sporządzenie protokołu montażu wraz z dostarczeniem dokumentacji technicznej i gwarancji.
  • Wykonanie wszelkich prac towarzyszących celem realizacji zadania.

  Przed przystąpieniem do prac Wykonawca musi zapoznać się z wszelkimi dostępnymi Opisami Technicznymi dotyczącymi istniejącego obiektu oraz Regulaminem obowiązującym w obiekcie.

  Podczas prac w budynku Terminala Cargo Wykonawca jest zobowiązany do:

  1. każdorazowego zgłaszania robót mogących spowodować zagrożenie pożarowe bądź zapylenie i uruchomienie alarmu systemu sygnalizacji pożarowej do Kierownika Działu Technicznego,
  2. zabezpieczenia czujek systemu sygnalizacji pożarowego,
  3. poinformowania o zakończeniu robót Kierownika Działu Technicznego i zdemontowania zabezpieczeń czujek,
  4. zabezpieczenia terenu prowadzonych prac przed wejściem osób postronnych.
  5. bezwzględnego podporządkowania się poleceniom Ochrony Obiektu.

  2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki, ul. J. G. Bennetta 2b, 02 -159 Warszawa – w terminie do dnia  08.09.2022 do godziny 14.00.

  Złożenie oferty w formie maila powoduje automatyczne wykluczenie oferenta z postępowania.

  W postępowaniu rozpatrywane będą tylko oferty poprzedzone wykonaniem wizji lokalnej, na której przekazany zostanie schemat rozmieszczenia bram o którym mowa w zapytaniu.

  Terminy wizji lokalnej do indywidualnego ustalenia.

  Oferenci powinni zgłosić gotowość do przeprowadzenia wizji lokalnej nie później niż 2 dni przed datą planowanej wizji.

  3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

  Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela: p. Andrzej Basiak, tel.: 723 634 411, e-mail: a.basiak@lsas.aero

  4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

  Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

  Minimalny czas ważności oferty: 60 dni

  Oczekiwany termin płatności za wykonanie usługi: 30 dni

  Zamawiający nie przewiduje rozliczeń prac w formie zaliczkowania.

  Załączniki:

   Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
   Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
   Załącznik 3 - Oświadczenia potencjalnego Wykonawcy
   Załącznik 4 - potwierdzenie odbycia wizji lokalnej
   pobierz wszystko
   POWRÓT DO LISTY
   POBIERZ PDF
   03
   Zapytanie ofertowe  w sprawie przedstawienia oferty na dostawę baterii kwasowych dedykowanych do elektrycznych wózków widłowych

   19.08.2022 r.

   Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na dostawę 10 sztuk baterii kwasowych dedykowanych do elektrycznych wózków widłowych STILL RX20-20P

   Informujemy, że:

   • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
   • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
   • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

   Składający zapytanie ofertowe:

   LS Airport Services S.A.
   ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
   wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523

   1. Przedmiot zapytania ofertowego:
   Przedmiotem zapytania jest dostawa 10 sztuk baterii kwasowych typ 5PzS625 o pojemności 625Ah i napięciu 48V do elektrycznych wózków widłowych STILL RX20-20P, obsługujących magazyn LS CARGO, w Warszawie przy ul. Wirażowej 35.

   Specyfikacja baterii:

   • wymiary zewnętrzne baterii: szerokość 1027 mm, długość 526 mm, wysokość 627 mm,
   • układ centralnego napowietrzania EUW,
   • układ centralnego uzupełniania wody BFS,
   • wskaźnik poziomu elektrolitu,
   • ogniwa łączone giętkim przewodem,
   • wyprowadzone przewody 1500x50 z gniazdem SCHALTBAU 150VDC 320a/400A IP23 50 mm².

   2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
   Oferty można składać w formie maila, plik oferty zabezpieczony hasłem, na adres e-mail: d.abramczyk@lsas.aero w terminie do 15.09.2022 r. do godziny 16.00. Hasło do pliku prosimy przesłać na numer Członka Komisji Pani Doroty Abramczyk, tel. 887-831-122. Prosimy o zatytułowanie maila ,,Zakup 10 sztuk baterii do wózków STILL”.

   3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:
   Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela Pan Zygmunt Michnowski
   Tel. 532-913-365
   e-mail: z.michnowski@lsas.aero

   4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
   Zgodnie z formularzem odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
   Do odpowiedzi należy dołączyć projekt umowy.
   Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

   Oferta powinna spełniać poniższe kryteria i zawierać następujące informacje:

   1. Termin realizacji dostawy,
   2. Warunki płatności,
   3. Potwierdzenie akceptacji min. 30 dniowego terminu płatności,
   4. Termin ważności oferty – min 30 dni,
   5. Polisę OC,
   6. Potwierdzenie, że profil PKD jest zgodny z zakresem zamówienia,
   7. Warunki rękojmi, gwarancji na dostarczany towar,
   8. Oświadczenie o udzielonym 24 miesięcznym okresie gwarancji

   Nieprzedłożenie ww. informacji i/lub wycofanie się z ww. kryteriów w trakcie negocjacji umowy może spowodować natychmiastowe odrzucenie oferty i podjęcie negocjacji z innym oferentem.

   Załączniki:

    Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
    Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
    Załącznik 3 - Oświadczenia potencjalnego Wykonawcy
    POWRÓT DO LISTY
    POBIERZ PDF
    04
    Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na zakup usługi kolokacji serwerów i urządzeń teleinformatycznych dla Spółki LS Airport Services S.A.

    10.06.2022 r.

    Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na zakup usługi kolokacji serwerów
    i urządzeń teleinformatycznych dla Spółki LS Airport Services S.A.

    Informujemy, że:

    • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
    • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
    • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

    Składający zapytanie ofertowe:
    LS Airport Services S.A.
    ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
    wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523
    Tel.: (0 22) 206 95 00,
    E-mail: sekretariat@lsas.aero

    1. Przedmiot zapytania ofertowego:

    Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup usługi kolokacji serwerów i urządzeń teleinformatycznych dla Spółki LS Airport Services S.A.

    Dostawca usługi kolokacji musi spełniać następujące wymagania:

    1. Posiadanie lub dysponowanie wolną przestrzenią w pomieszczeniu, które określa, jako „serwerownia”, do umieszczenia obok siebie dwóch szaf teletechnicznych dla urządzeń komputerowych
    2. Zapewnienie wymaganego poziomu SLA – 99,5%
    3. System kontroli dostępu do serwerowni
    4. System wykrywania dymu
    5. System gaszenia gazem obojętnym lub inne rozwiązanie równorzędne, tj. nieszkodliwe dla zdrowia ludzkiego
    6. Serwerownia musi posiadać podłogę techniczną o nośności minimum 700 kg/m2
    7. Napięcie zasilania dostarczane do urządzeń komputerowych w serwerowni musi być zgodne z normą PN-IEC 60038:1999
    8. Zapewnienie pracy agregatu prądotwórczego, zasilającego autonomicznie serwerownię przez min. 24 godziny bez dodatkowego tankowania
    9. Zasilanie w szafach z dwóch niezależnych torów zasilania gwarantowanego z automatycznym przełącznikiem w przypadku zaniku zasilania, w jednym z torów
    10. Moc zasilania 6 KW na szafę
    11. Zapewnienie dla każdej szafy podlicznika energii elektrycznej
    12. Zapewnienie, że temperatura w serwerowni regulowana jest automatycznie w granicach od 18 do 24 st. C
    13. System klasy BMS do monitorowania dostępu do poszczególnych szaf i warunków środowiskowych w serwerowni udostępniany w postaci miesięcznych raportów
    14. Kontrola wilgotności w serwerowni
    15. Łączność serwerowni oferowana i realizowana przez Wykonawcę wyłącznie na potrzeby urządzeń Zamawiającego, niezbędna dla pracy urządzeń Zamawiającego, gdzie Zamawiający wymaga, aby w ramach usługi kolokacji Wykonawca zapewnił łącza światłowodowe w postaci dwóch ciemnych włókien w następujących relacjach:
     • Serwerownia Wykonawcy (urządzenia Zamawiającego) – budynek Zamawiającego w Warszawie, przy ul. Wirażowej 35 (1 szt. ciemnego włókna)
     • Serwerownia Wykonawcy (urządzenia Zamawiającego) – budynek Zamawiającego w Warszawie, przy ul. J. G. Bennetta 2B (1 szt. ciemnego włókna)
    16. Zamawiający zapewni łącze do internetu o przepustowości symetrycznej 1 Gbps minimum 32 adresami IP publicznymi
    17. Wykonawca udostępni dwie szafy RACK z zastrzeżeniem, że muszą być umieszczone obok siebie
    18. Wielkość szaf 42U, głębokość min. 1000 mm
    19. Dostęp do szaf Zamawiającego dla osób upoważnionych 24 h
    20. Wykonawca zapewni usługę tzw. „zdalnych rąk”.

    2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

    Osobiście w sekretariacie Spółki – Główna siedziba LS Airport Services S.A., ul. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa lub pocztą na adres: Sekretariat LS Airport Services S.A., ul. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa, z dopiskiem „Postępowanie na zakup usługi kolokacji serwerów i urządzeń teleinformatycznych” lub na adres a-mail: sekretariat@lsas.aero, w terminie do dnia 05.07.2022 r., do godz. 14.00.

    3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

    Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udzielają:

    • W kwestiach handlowych:

    Dorota Abramczyk, d.abramczyk@lsas.aero, tel. 887-831-122

    • W kwestiach IT:

    Maciej Buchert, m.buchert@lsas.aero, tel. 695-887-647

    Seweryn Kotlewski, s.kotlewski@lsas.aero, tel. 609-001-550

    4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

    Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

    Oferta winna spełniać poniższe kryteria i zawierać następujące informacje:

    1. Termin realizacji usługi
    2. Warunki płatności
    3. Potwierdzenie akceptacji 30 dniowego terminu płatności
    4. Termin ważności oferty – min. 30 dni/ preferowany 45 dni
    5. Polisę OC (odpowiedzialność obejmująca przedmiot oferty)
    6. Portfolio potwierdzające doświadczenie przy wykonywaniu podobnych realizacji
    7. Warunki rękojmi/ gwarancji ze szczególnym uwzględnieniem wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy, tj. za co Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności
    8. Wskaźnik PUE- prosimy o podanie w ofercie.

    Nieprzedłożenie ww. informacji i/ lub wycofanie się z ww. kryteriów w trakcie negocjacji umowy może spowodować natychmiastowe odrzucenie oferty i podjęcie negocjacji z innym oferentem.

    Załączniki:

     Zapytanie ofertowe kolokacja serwerów
     Załącznik 4 - Oświadczenie - poufność
     Załącznik 3 - Oświadczenie-ochrona danych osobowych
     Załącznik 2 - FORMULARZ ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE
     Załącznik 1 - KLAUZULA INFORMACYJNA W PRZEDMIOCIE DANYCH OSOBOWYCH
     POWRÓT DO LISTY
     POBIERZ PDF
     05
     Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na usługę zlecenia doradztwa w zakresie utworzenia agencji celnej w strukturach LS Airport Services S.A.

     26 maja 2022 r.

     Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na usługę zlecenia doradztwa w zakresie utworzenia agencji celnej w strukturach LS Airport Services S.A.

     Informujemy, że:

     • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
     • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
     • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

     Składający zapytanie ofertowe:
     LS Airport Services S.A.

     ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

     wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523

     Tel.: (0 22) 606 71 80,
     fax: (0 22) 606 78 11
     E-mail: sekretariat@lsas.aero

     1. Przedmiot zapytania ofertowego:

     Przedmiotem zapytania jest :

     Przedmiotem postępowania jest zlecenie usług doradczych w zakresie oceny stanu bieżącego, przygotowania i wsparcia w realizacji projektu polegającego na utworzeniu agencji celnej w strukturach LS Airport Services S.A. (Dalej: „LSAS”). Zakres ma obejmować:

     • analizę stanu obecnego i rekomendacje;
     • usługi doradcze w zakresie utworzenia agencji celnej w strukturze LSAS, w tym wsparcie w pozyskaniu stosownych pozwoleń i statusu AEO;
     • usługi doradcze w zakresie doboru i szkolenia kadry agentów celnych.

     Zakres prac z podziałem na etapy:

     Nazwa

     Cele do realizacji wg etapów

     Ogólny zakres czynności w ramach etapów

     I ETAP

     Analiza procesów logistycznych na magazynie czasowego składowania - due duilligence

     Identyfikacja istniejących procesów operacyjnych związanych z obsługą przesyłek w magazynie czasowego składowania

      

      

     Weryfikacja istniejących procedur operacyjnych i opisów poszczególnych procesów pod kątem przepisów celnych

     II ETAP

     Procesy finansowe, wnioski i pozwolenia związane z gwarancjami, systemy ewidencji i bezpieczeństwa danych

     Identyfikacja istniejących procesów i procedur finansowych

      

      

     Analiza możliwości pozyskania gwarancji - współpraca z wewnętrznym działem finansowym

     III ETAP

     Standardy, procesy bezpieczeństwa i ochrony w obszarze operacji

     Identyfikacja procesów Bezpieczeństwa i Ochrony w operacjach magazynowych - zabezpieczenie fizyczne magazynu czasowego składowania

      

     Bezpieczeństwo Informacji

     Due diligence w obszarze Bezpieczeństwa i Ochrony na potrzeby uzyskania zwolnienia z zabezpieczenia celnego, certyfikatu AEO

     IV ETAP

     Analizy ryzyka celnego, bezpieczeństwo i ochrona w obszarze usług celnych i struktury agencji celnej

     Identyfikacja procedur związanych z bezpieczeństwem informacji

      

      

     Wewnętrzny System Kontroli w zakresie związanym z obszarem celnym i bezpieczeństwem obrotu

     V ETAP

     Sprzęt IT , oprogramowanie specjalistyczne, wdrożenie, szkolenia

     Analiza rozwiązań informatycznych wspierających obsługę procesów celnych

      

      

     Szkolenia z obsługi wybranych w drodze doradztwa systemów

     VI ETAP

     Wnioski i pozwolenia operacyjne

     AEO

      

      

     Procedury Uproszczone

      

      

     Miejsca uznane

     VII ETAP

     Benchmark i cennik usług

     Przygotowanie cennika dla agencji celnej

      

     Zasoby specjalistyczne, wsparcie rekrutacji i szkolenia zawodowe

     Wsparcie w ocenie kandydatów do pracy (ocena wiedzy specjalistycznej) i szkolenia pracowników

     UWAGA: Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu poszczególnych zakresów w ramach konsultacji na etapie doprecyzowania oferty.

     2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

     Oferty należy składać w formie mailowej na adres a.abramczyk@lsas.aero, w formie zakodowanego pliku. Hasło do przesłanego pliku prosimy przesłać na numer telefonu Członka Komisji, Pani Anny Abramczyk-Abichou, tel. 538 503 965. Prosimy o zatytułowanie maila „Usługi doradcze – agencja celna ”.

     Termin składania ofert: 10.06.2022 do godz. 15.00

     3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

     Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela:

     Anna Abramczyk-Abichou

     Tel. 538 503 965

     e-mail: a.abramczyk@lsas.aero

     4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

     Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

     Oferta winna spełniać poniższe kryteria i zawierać następujące informacje:

     1. Rozpoczęcie współpracy na przełomie czerwca/lipca 2022. Estymowany czas realizacji zlecenia: 6 msc. Oczekiwany maksymalny czas na realizację projektu: I kwartał 2023.
     2. Portfolio potwierdzające doświadczenie podmiotu (członków grupy projektowej) w realizacji analogicznych projektów w obszarze obsługi celnej przesyłek cargo; znajomość procesów i funkcjonowania magazynu czasowego składowania; doświadczenie w procedowaniu uzyskania pozwoleń na prowadzenie magazynu czasowego składowania, zabezpieczeń celnych, certyfikacji AEO.
     3. Wstępny opis metodologii wykonania projektu.
     4. Warunki płatności, a jeśli płatność ma następować częściami, w tym na podstawie zaliczki, to ze szczegółowym opisem od czego mają zależeć te płatności, tj. od realizacji części prac wg. harmonogramu, od upływu terminu, etc.
     5. Potwierdzenie akceptacji 30 dniowego terminu płatności.
     6. Termin ważności oferty – oczekiwany 30 dni.

     Nieprzedłożenie ww. informacji i/ lub wycofanie się z ww. kryteriów w trakcie negocjacji umowy może spowodować natychmiastowe odrzucenie oferty i podjęcie negocjacji z innym oferentem.

     Załączniki:

      Załącznik 1 - Klauzula Informacyjna w Przedmiocie Danych Osobowych
      Załącznik 2 - Formularz Odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe
      Zapytanie Ofertowe w Formacie PDF
      POWRÓT DO LISTY
      POBIERZ PDF
      06
      Zapytanie ofertowe  w sprawie przedstawienia oferty na zakup terminali mobilnych na potrzeby magazynu cargo w Warszawie i Katowicach

      17 maja 2022 r.

      Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na zakup terminali/komputerów mobilnych w ilości od 45 do 55 sztuk w zależności od propozycji cenowej wraz z dostawą, akcesoriami i kontraktem serwisowym.

      Informujemy, że:

      • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
      • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
      • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

      Składający zapytanie ofertowe:
      LS Airport Services S.A.
      J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

      wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523.

      Tel.: (0 22) 206 95 00

      E-mail: sekretariat@lsas.aero

      1. Przedmiot zapytania ofertowego:

      Przedmiotem postępowania jest zakup terminali/komputerów mobilnych w ilości od 45 do 55 sztuk w zależności od propozycji cenowej wraz z dostawą, akcesoriami i kontraktem serwisowym.

      Podstawowa specyfikacja urządzenia:

      • odporność na wilgoć, kurz, niskie i wysokie temp. (od - 20°C do + 50°C),
      • odporność na upadki z wysokości do 2 m,
      • możliwie największa przekątna ekranu – dopuszczone są również terminale dotykowe,
      • system Android,
      • możliwość blokowania wybranych aplikacji lub zrootowane urządzenie,
      • odczyt od 5 cm do 4 m (skaner średniego zasięgu – kody 1D/2D Mid-Range)
      • aktualizacja systemu bezpieczeństwa Android,
      • wsparcie techniczne przy budowie aplikacji,
      • uchwyt typu gun,
      • klawiatura numeryczna - 29 klawiszy (nie dotyczy w przypadku urządzeń dotykowych),
      • akcesoria – stacja dokująca, kabel zasilający, zasilacz sieciowy, uchwyt do skanera na wózek widłowy.

      Uwaga:  

      • Zamawiający oczekuje dostarczenia urządzenia do przeprowadzenia testów. Zamawiający akceptuje testy urządzenie przeprowadzone przez LSAS na 12 msc wstecz przed uruchomieniem postępowania.
      • Zamawiający dopuszcza konsultacje techniczne w trakcie postępowania oraz zmianę rodzaju urządzenia (np. z terminala mobilnego na komputer mobilny), parametrów urządzeń i ilości akcesoriów względem ilości urządzeń.
      • Zamawiający oczekuje doradztwa w zakresie rekomendacji wyboru urządzenie do określonego procesu obsługowego.
      • Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia wizji lokalnej w celu zapoznania się z procesami magazynowymi i warunkami pracy przed złożeniem oferty.
      • Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji tylko z wybranymi podmiotami.

       2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

      Oferty należy składać w formie pliku zabezpieczonego hasłem, drogą mailową na adres e-mail: cargo-sekretariat@lsas.aero w terminie do dnia 06.06.2022 do godz.: 16:00. Prosimy o zatytułowanie maila „Zakup terminali mobilnych dla magazynu cargo”.

      Hasło do przesłanego pliku prosimy przesłać na numer telefonu Członka Komisji, Pani Patrycji Walewskiej, tel. 691 520 014.

      3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

      Osoby do kontaktu w kwestiach handlowych:

      • Artur Rydzyński – tel.: 22 206 94 87, e-mail: a.rydzynski@lsas.aero

      Osoba do kontaktu w kwestiach technicznych i organizacji wizji lokalnej:

      • Patrycja Walewska – tel + 48 691 520 014, e-mail: p.walewska@lsas.aero

      4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

      Wg załącznik nr 2 – formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

      Do odpowiedzi należy dołączyć projekt umowy zakupu i projekt umowy serwisowej.

      Oferta winna spełniać poniższe kryteria i zawierać następujące informacje:

      1.  Termin realizacji dostawy.
      2. Warunki płatności, a jeśli płatność ma następować częściami, w tym na podstawie zaliczki, to ze szczegółowym opisem od czego mają zależeć te płatności, tj. od realizacji części prac wg. harmonogramu, od upływu terminu, etc.
      3. Termin ważności oferty – preferowany to min. 30 dni.
      4. Portfolio i referencje potwierdzające doświadczenie przy dostawie urządzeń dla branży magazynowej.
      5. Warunki gwarancji.
      6. Warunki serwisu.
      7. Informacje o możliwości przeprowadzenia testów urządzeń.
      8. Informacja o kosztach i warunkach wypożyczenia urządzeń zastępczych do czasu realizacji zamówienia.

       Nieprzedłożenie ww. informacji i/lub wycofanie się z ww. kryteriów w trakcie negocjacji umowy może spowodować natychmiastowe odrzucenie oferty i podjęcie negocjacji z innym oferentem.

       

      Załączniki:

       Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
       Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
       Załącznik 3 - Oświadczenia potencjalnego Wykonawcy.
       Załącznik 4 - zapytanie ofertowe pdf
       POWRÓT DO LISTY
       POBIERZ PDF
       07
       Zapytanie ofertowe  w sprawie przedstawienia oferty na zakup 50 szt. jednostek ładunkowych  (palet stalowych) na potrzeby Magazynu Cargo

       17 maja 2022 r.

       Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na zakup 50 sztuk palet stalowych z dostawą do magazynu w Warszawie.

       Informujemy, że:

       • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
       • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
       • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

       Składający zapytanie ofertowe:
       LS Airport Services S.A.

       ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

       wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości

       NIP 522-29-49-523

       1. Przedmiot zapytania ofertowego:

       Przedmiotem zapytania jest dostawa 50 szt. palet stalowych do transportu i magazynowania towaru w magazynie Cargo wg poniższej specyfikacji:

       • Wymiary jednostki: 2100 x 2100 x 90 [mm],
       • Możliwość transportu palet wózkiem widłowym – kieszenie na widły na każdej z czterech stron palety,
       • Udźwig: 2000 kg,
       • Waga jednostki ok. 300 kg,
       • Ocynkowanie,
       • Bez zaczepów na pasy
       • Oznaczenie palet z numeracją na każdym boku palety, wg. wytycznych Zamawiającego

       UWAGA: Zlecający dopuszcza sugestie dostawcy co do zmiany specyfikacji.

       Możliwość odbycia wizji lokalnej i obejrzenia używanych palet przed złożeniem oferty.

       2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

       Oferty można składać w formie maila, plik oferty zabezpieczony hasłem, na adres e-mail: d.abramczyk@lsas.aero w terminie do dnia 01.06.2022 do godz: 16:00.

       Hasło do przesłanego pliku prosimy przesłać na numer telefonu Członka Komisji, Pani Doroty Abramczyk, tel. 887-831-122. Prosimy o zatytułowanie maila „Zakup 50 szt. jednostek ładunkowych (palet stalowych) na potrzeby magazynu Cargo”.

       Ponadto informujemy, że podejmiemy negocjacje tylko z wybranymi podmiotami.

       3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

       Osoby do kontaktu w kwestiach handlowych:

       • Dorota Abramczyk – tel. 887 831 122, e-mail: d.abramczyk@lsas.aero

       Osoba do kontaktu w kwestiach technicznych i organizacji wizji lokalnej:

       • Krzysztof Anuszewski – tel. 887 830 459 / 22 209 94 60, e-mail: k.anuszewski@lsas.aero

       4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

       • Zgodnie z formularzem odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
       • Do odpowiedzi należy dołączyć projekt umowy.
       • Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

       Oferta winna spełniać poniższe kryteria i zawierać następujące informacje:

       1. Termin realizacji prac.
       2. Warunki płatności, a jeśli płatność ma następować częściami, w tym na podstawie zaliczki, to ze szczegółowym opisem od czego mają zależeć te płatności, tj. od realizacji części prac wg. harmonogramu, od upływu terminu, etc.
       3. Potwierdzenie akceptacji 30 dniowego terminu płatności.
       4. Termin ważności oferty – min. 30 dni/preferowany 45 dni.
       5. Polisę OC (odpowiedzialność deliktowo-kontraktowa, w tym obejmująca rażące niedbalstwo) obejmującą przedmiot oferty – wartość min. 3-krotność ceny ofertowej) ,
       6. Potwierdzenie, iż profil działalności opisany w PKD jest zgodny z zakresem robót.
       7. Portfolio potwierdzające doświadczenie przy wykonywaniu podobnych realizacji.
       8. Warunki rękojmi/ gwarancji na prace ze szczególnym uwzględnieniem wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy, tj. za co Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
       9. Wskazanie, czy Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawców.
       10. Oświadczenie o udzielonym okresie gwarancji

       Nieprzedłożenie ww. informacji i/lub wycofanie się z ww. kryteriów w trakcie negocjacji umowy może spowodować natychmiastowe odrzucenie oferty i podjęcie negocjacji z innym oferentem.

       Załącznik:

        Załącznik 1 - Klauzula Informacyjna w Przedmiocie Danych Osobowych
        Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
        Załącznik 3 - Oświadczenie potencjalnego wykonawcy
        Zapytanie ofertowe w formie PDF
        POWRÓT DO LISTY
        POBIERZ PDF
        08
        Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na usługę zaprojektowania i realizacji rozbudowy sieci WI-FI na potrzeby użytkowania bezprzewodowych terminali mobilnych na magazynie średniego składowania Terminala Cargo, przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie

        26 kwietnia 2022 r.

        Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wykonanie dokumentacji projektowej oraz montażu sieci wi-fi wraz z robotami towarzyszącymi dla potrzeb realizacji transmisji bezprzewodowych terminali mobilnych na terenie magazynu Terminala Cargo w Warszawie, przy ul. Wirażowej 35.

        Informujemy, że:

        • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
        • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
        • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

        Składający zapytanie ofertowe:
        LS Airport Services S.A.
        ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

        wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523

        Tel.: (0 22) 606 71 80,
        fax: (0 22) 606 78 11
        e-mail: sekretariat@lsas.aero  

        1. Przedmiot zapytania ofertowego:

        Przedmiotem zapytania jest :

        1. Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej nowej sieci IT i zasilania elektrycznego;
        2. Dostawa i ułożenie sieci światłowodowej 8J single mode;
        3. Dostawa i ułożenie sieci okablowania sieciowego FTP kat.6.;
        4. Dostawa i montaż szaf 12 U wraz z wyposażeniem aktywnym i pasywnym;
        5. Dostawa i montaż urządzeń Access Point – ilość ok. 22 szt.;
        6. Dostawa i montaż urządzeń UPS;
        7. Budowa wewnętrznych sieci zasilających ~ 230 V;
        8. Próby, pomiary sprawdzające powykonawcze;
        9. Roboty towarzyszące – dostawa i montaż koryt kablowych, naprawy przejść ppoż, demontaż i montaż siatek przeciw ptakom.
        10. Serwis i konserwacja systemu.

        Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik nr 1 do zapytania

        Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia prac remontowo – budowlanych na etapie rozpatrywania ofert oraz w trakcie trwania wykonywanych ww. prac.

        Warunki wykonywanych prac montażowych:

        • Wysokość montażu sieci i urządzeń – od 4,5 do 6,5 m.
        • Prace można wykonywać 7 dni w tygodniu, prace głośne – od godz.18.00 do 6:00 oraz w weekendy.
        • Prace wymagające wyłączeń zasilania: tylko i wyłącznie na warunkach Zamawiającego po uprzednich uzgodnieniach.
        • Wykonawca odpowiada za przyjęcie takiej technologii wykonania prac, aby do minimum ograniczyć utrudnienia dla pracowników i użytkowników Terminala Cargo.
        • Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki i praktyki budowlanej, a w szczególności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego oraz wymogami BHP.
        • Zastosowanie materiałów uzgodnionych i zatwierdzonych przez Klienta o zadawalającej jakości oraz odpowiednich ze względu na ich przeznaczenie.
        • Przekazanie Klientowi certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów na materiały i urządzenia użyte podczas wykonywania robót remontowo - budowlanych.
        • Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie może bezpośrednio wyrządzić w miejscu wykonywania prac, a także w sąsiednich nieruchomościach. Pozostawienie miejsca pracy w czystości i w stanie uporządkowanym po każdym dniu prac.

        2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

        Oferty należy składać w formie mailowej- na adres d.abramczyk@lsas.aero, w formie zakodowanego pliku. Hasło do przesłanego pliku prosimy przesłać na numer telefonu Członka Komisji, Pani Doroty Abramczyk, tel. 887-831-122 . Prosimy o zatytułowanie maila „rozbudowa sieci wi-fi Terminal Cargo”.

        Termin składania ofert: 25.05.2022 r.

        3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

        Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela:
        Andrzej Basiak
        tel 723 634 411,
        e-mail: a.basiak@lsas.aero  

        4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

        Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

        Rozpatrywane będą tylko oferty powstałe w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną. Do Oferenta należy weryfikacja zakresu prac w odniesieniu do przekazanych przez  Zamawiającego wytycznych oraz zgłoszenie Zamawiającemu wszelkich uwag.

        Wyceny należy dokonać na podstawie wyspecyfikowanego zakresu prac oraz  wizji lokalnej.  Wszelkie rozbieżności (prace nieujęte w zakresie) wynikające z analiz Oferenta należy zamieścić w ofercie w oddzielnej tabeli.

        Oferta winna spełniać poniższe kryteria i zawierać następujące informacje:

        1. Termin realizacji prac.
        2. Warunki płatności, a jeśli płatność ma następować częściami, w tym na podstawie zaliczki, to ze szczegółowym opisem od czego mają zależeć te płatności, tj. od realizacji części prac wg. harmonogramu, od upływu terminu, etc.
        3. Potwierdzenie akceptacji 30 dniowego terminu płatności.
        4. Termin ważności oferty – min. 30 dni/ preferowany 45 dni.
        5. Polisę OC (odpowiedzialność deliktowo-kontraktowa, w tym obejmująca rażące niedbalstwo) obejmującą przedmiot oferty – wartość min. 3-krotność ceny ofertowej) ,
        6. Potwierdzenie, iż profil działalności opisany w PKD jest zgodny z zakresem robót.
        7. Portfolio potwierdzające doświadczenie przy wykonywaniu podobnych realizacji.
        8. Wstępny opis technologii i organizacji robót warunkujący spełnienie przez Zamawiającego obowiązków związanych z udostępnieniem Wykonawcy terenu prac i zaplecza.
        9. Warunki rękojmi/ gwarancji na prace ze szczególnym uwzględnieniem wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy, tj. za co Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
        10. Wskazanie, czy Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawców.
        11. Wstępny ramowy harmonogram realizacji prac.
        12. Oświadczenie o udzielonym okresie gwarancji na urządzenia i roboty (oczekiwany okres 5 lat na sieci, na urządzenia – zgodny z gwarancją producenta).

        Nieprzedłożenie ww. informacji i/ lub wycofanie się z ww. kryteriów w trakcie negocjacji umowy może spowodować natychmiastowe odrzucenie oferty i podjęcie negocjacji z innym oferentem.

        Załączniki:

         Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
         Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
         Załącznik 3 - Zakres prac - specyfikacja
         Załącznik 4 - Rzut poziomy
         Zapytanie ofertowe w formacie PDF
         POWRÓT DO LISTY
         POBIERZ PDF
         09
         Zapytanie ofertowe  w sprawie zakupu licencji Microsoft 365  dla Spółki LS Airport Services S.A.

         22 kwietnia 2022 r.

         Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na zakup licencji Microsoft 365 dla Spółki LS Airport Services S.A.

         Informujemy, że:

         • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
         • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
         • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

         Składający zapytanie ofertowe:
         LS Airport Services S.A.
         ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

         wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości

         NIP 522-29-49-523

         Tel.: (0 22) 206 95 00

         1. Przedmiot zapytania ofertowego:

         Przedmiotem zapytania jest zakup licencji Microsoft 365 dla Spółki LS Airport Services S.A., wg poniżej specyfikacji:

         • 200 szt. licencji Microsoft 365 Business Standard (z możliwością dowolnej i dynamicznej zmiany ilości licencji w trakcie trwania umowy).

         2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

         Osobiście w sekretariacie Spółki – Główna siedziba LS Airport Services, ul. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa lub pocztą na adres: Sekretariat LS Airport Services S.A. ul. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa, z dopiskiem „Postępowanie na zakup licencji Microsoft 365” lub na adres e-mail: sekretariat@lsas.aero, w terminie do dnia 29.04.2022 do godz. 16:00.

         Ponadto informujemy, że podejmiemy negocjacje tylko z wybranymi podmiotami.

         3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

         Osoby do kontaktu w kwestiach handlowych:

         Dorota Abramczyk, d.abramczyk@lsas.aero; tel. 887-831-122

         Osoba do kontaktu w kwestiach IT:

         Maciej Buchert, m.buchert@lsas.aero; tel. 695-887-647

         4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

         • Zgodnie z formularzem odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
         • Do odpowiedzi należy dołączyć projekt umowy.
         • Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

         Oferta winna spełniać poniższe kryteria i zawierać następujące informacje:

         1. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy
         2. Warunki płatności
         3. Potwierdzenie akceptacji 30 dniowego terminu płatności
         4. Termin ważności oferty – min 45 dni

         Nieperzedłożenie ww. informacji i/lub wycofanie się z ww. kryteriów w trakcie negocjacji umowy może spowodować natychmiastowe odrzucenie oferty i podjęcie negocjacji z innym oferentem.

         Załączniki:

          Załącznik 1 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
          Załącznik 2 - Oświadczenie potencjalnego wykonawcy
          Załącznik 3 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
          Załącznik 4 - Zapytanie ofertowe w formacie PDF
          POWRÓT DO LISTY
          POBIERZ PDF
          10
          Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania remontu dachu nad I i II piętrem części biurowej budynku Terminala Cargo w Warszawie przy ul. Wirażowej 35 

          15 marca 2022 r.

          Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie prac remontowych dachu nad I i II piętrem budynku Terminala Cargo w Warszawie przy ul. Wirażowej 35.

          Informujemy, że:

          • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
          • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
          • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

          Składający zapytanie ofertowe:
          LS Airport Services S.A.
          ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

          wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,
          XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości

          NIP 522-29-49-523

          Tel.: (0 22) 206 95 00,
          E-mail: sekretariat@lsas.aero 

          1. Przedmiot zapytania ofertowego:

          Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie remontu dachu nad I i II piętrem części biurowej budynku Terminala Cargo przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie w oparciu o zakres prac określony na podstawie opracowanej przez Roof Consulting „Ekspertyzy technicznej pokrycia dachu obiektu Terminala Cargo” z dnia 3 listopada 2021 roku.

          W zakres prac wchodzą m.in. roboty polegające na:

          1. Przemieszczanie narzutu kamiennego w rejonie wymiany membrany,
          2. Demontaż i ponowny montaż obróbek blacharskich na attyce.
          3. Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej.
          4. Relokacja anten i innego uzbrojenia na czas prac.
          5. Demontaż i utylizacja membrany dachowej na attykach oraz w przyległym do attyk pasie o szerokości 1 m. 
          6. Demontaż i utylizacja membrany dachowej przy świetlikach oraz przyległym do świetlików pasie o szerokości 1 m. 
          7. Demontaż starych i montaż nowych wpustów dachowych.
          8. Demontaż i ponowny montaż jednostek zewnętrznych klimatyzacji.
          9. Naprawy miejscowe konstrukcji betonowej dachu w pobliżu agregatów wody lodowej wraz z uszczelnieniem istniejącego otworu technologicznego.
          10. Ewentualne miejscowe korekty spadku dachu w miejscach naprawy membrany
          11. Uszczelnienie przejść technologicznych (okablowanie, przepusty, wywiewki, etc.).
          12. Zakup i montaż nowych wpustów dachowych i uszczelnienie styku izolacji wodochronnej z  wpustami.
          13. Zakup i montaż wodochronnej membrany w pasie przy attykach z wywinięciem na attykę.
          14. Zakup i montaż wodochronnej membrany w pasie przy świetlikach dachowych i elementach instalacyjnych przechodzących przez pokrycie.
          15. Uszczelnienie łączenia płyt elewacyjnych zabezpieczające przed zacinającym deszczem.
          16. Demontaż starej łaty naprawczej z papy, przyklejenie nowej z membrany.
          17. Wykonanie pomostu technicznego z blachy ażurowej nad istniejącymi rurami przy agregatach chłodniczych.
          18. Wzmocnienie wierzchniej warstwy dachu w ciągu komunikacyjnym przy wejściu z klatki schodowej na dach / ścieżki technologiczne.
          19. Opracowanie dokumentacji technicznej powykonawczej naprawy pokrycia dachu.
          20. Wykonanie próby szczelności pokrycia dachu nad piętrem I i II.
          21. Prace zabezpieczające.

           Wykonawca ma prawo zaproponować dodatkowe prace, jeśli uznaje je za konieczne do realizacji oferty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub przepisami prawa.

           Warunki wykonywanych prac remontowo – budowlanych: Stan istniejący i warunki realizacji:

           1. Wysokość dachu – ok.11 m.
           2. Dostęp przez klatkę schodową i drabinę włazową. Istnieje możliwość transportu materiałów np. dźwigiem.
           3. Należy wykonać prace towarzyszące – zabezpieczenie istniejącego dachu przed uszkodzeniem na czas prowadzenia prac.
           4. Na dachu znajdują się urządzenia telekomunikacyjne – należy tak realizować prace, aby zapewnić ciągłość usług telekomunikacyjnych.
           5. Prace można wykonywać 7 dni w tygodniu, prace głośne – od godz. 18.00 do 6:00 oraz w weekendy.
           6. Wykonawca odpowiada za przyjęcie takiej technologii wykonania prac, aby uniemożliwić wystąpienie przecieków w trakcie realizacji prac.
           7. Ze względu na bliskość lotniska, na dachu zabrania się składowania jakichkolwiek materiałów lekkich.
           8. Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki i praktyki budowlanej, a w szczególności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego oraz wymogami BHP.
           9. Zastosowanie materiałów uzgodnionych z LS Airport Services S.A. o zadawalającej jakości oraz odpowiednich ze względu na ich przeznaczenie.
           10. Przekazanie LS Airport Services S.A. certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów na materiały i urządzenia użyte podczas wykonywania robót remontowo - budowlanych.
           11. Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie może bezpośrednio wyrządzić w miejscu wykonywania prac, a także w sąsiednich nieruchomościach. Pozostawienie miejsca pracy w czystości i w stanie uporządkowanym po każdym dniu prac.

           Uwaga!

           1. Rozpatrywane będą tylko oferty powstałe w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną.
           2. Na wizji lokalnej zostanie przekazana Oferentom Ekspertyza Techniczna dotycząca pokrycia dachu obiektu Terminala Cargo.
           3. Do Oferenta należy weryfikacja zakresu prac w odniesieniu do przekazanej Ekspertyzy oraz zgłoszenie Zamawiającemu wszelkich uwag.
           4. Wyceny prosimy dokonać na podstawie wyspecyfikowanego zakresu prac /załącznik nr 3/,  wizji lokalnej oraz przekazanej  Ekspertyzy Technicznej. Wszelkie rozbieżności wynikające z  analiz Oferenta należy zamieścić w ofercie w oddzielnej tabeli.

           2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

           W sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie , opisanej „remont dachu Terminal Cargo” – I piętro, przy ul. Gordona Bennetta 2B w  Warszawie, w terminie do dnia 30.03.2022 r. do godz. 14:00

           3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

           Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela:

           Kasandra Wojtaczka, tel. 693 925 476, e-mail: k.wojtaczka@lsas.aero

           4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

           Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

           Oferta winna spełniać poniższe kryteria i zawierać następujące informacje:

           1. Termin realizacji prac.
           2. Warunki płatności, a jeśli płatność ma następować częściami, w tym na podstawie zaliczki, to ze szczegółowym opisem od czego mają zależeć te płatności, tj. od realizacji części prac wg harmonogramu, od upływu terminu, etc.
           3. Potwierdzenie akceptacji 30 dniowego terminu płatności.
           4. Termin ważności oferty – min. 45 dni.
           5. Polisę OC (odpowiedzialność deliktowo-kontraktowa, w tym obejmująca rażące niedbalstwo ) obejmującą przedmiot oferty – wartość min. 3-krotność ceny ofertowej.
           6. Potwierdzenie, iż profil działalności opisany w PKD jest zgodny z zakresem robót.
           7. Portfolio potwierdzające doświadczenie przy wykonywaniu podobnych realizacji.
           8. Wstępny opis technologii i organizacji robót warunkujący spełnienie przez Zamawiającego obowiązków związanych z udostępnieniem Wykonawcy terenu prac i zaplecza.
           9. Warunki rękojmi/gwarancji na prace ze szczególnym uwzględnieniem wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy, tj. za co Wykonawca nie akceptuje odpowiedzialności.
           10. Wskazanie, czy Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawców. W przypadku korzystania z podwykonawców polisa musi obejmować także odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców w takim zakresie, jak w stosunku do Wykonawcy.
           11. W przypadku korzystania z podwykonawców, obowiązywać będą dodatkowe zapisy umowne, m.in. płatność na rzecz Wykonawcy będzie dokonywana po przedłożeniu oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia.
           12. Wstępny ramowy harmonogram realizacji prac.
           13. Oświadczenie o udzielonym okresie gwarancji na urządzenia i roboty (minimalny wymagany okres 5 lat), a także ewentualne wyłączenia lub ograniczenia gwarancji.
           14. Ewentualne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy.

           Nieprzedłożenie ww. informacji i/lub wycofanie się z ww. kryteriów w trakcie negocjacji umowy może spowodować natychmiastowe odrzucenie oferty i podjęcie negocjacji z innym oferentem.

           Załączniki:

            Załącznik 1 - Formularz Odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe
            Załącznik 2 - Oświadczenie potencjalnego wykonawcy
            Załącznik 3 - Zakres Prac
            Załącznik 4 - Klauzula Informacyjna w Przedmiocie Danych Osobowych
            Zapytanie Ofertowe w formacie PDF
            POWRÓT DO LISTY
            POBIERZ PDF
            11
            Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej zamierzenia inwestycyjnego p.n. „ Rozbudowa kompleksu LS CARGO PARK  przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie

            24 lutego 2022 r.

            Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na opracowanie Dokumentacji Projektowej zamierzenia Inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa kompleksu LS CARGO PARK przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie” w zakresie:

            • Rozbudowa i przebudowa budynku Terminala Cargo,
            • Budowa 2 budynków magazynowych wraz z wewnętrznymi instalacjami,
            • Budowa przyłączy do nowych budynków, przebudowa zewnętrznych instalacji/ sieci/ przyłączy),
            • Przebudowa układu komunikacyjnego terenu zewnętrznego.

            Informujemy, że:

            • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
            • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
            • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

            Składający zapytanie ofertowe:
            LS Airport Services S.A.
            ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

            wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523

            Tel.: (0 22) 606 71 80,
            fax: (0 22) 606 78 11
            E-mail: sekretariat@lsas.aero

            1. Przedmiot zapytania ofertowego:

            Opracowanie Dokumentacji Projektowej zamierzenia Inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa kompleksu LS CARGO PARK, przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie” w zakresie :

            • Rozbudowa i przebudowa budynku Terminala Cargo (wraz z zabudową ramp) oraz wewnętrznymi instalacjami – pow. netto ok. 2060 m2
            • Budowa budynku magazynowego wraz z wewnętrznymi instalacjami, pow. netto ok. 3750 m2
            • Budowa budynku magazynowego wraz z wewnętrznymi instalacjami , pow. netto ok. 2200 m2
            • Przebudowa układu komunikacyjnego (drogi wewnętrzne, place manewrowe, miejsca postojowe, chodniki)
            • Budowa przyłączy do nowego budynku, przebudowa zewnętrznych instalacji / sieci / przyłączy

            Szczegółowy zakres zapytania określa załącznik nr 1 do zapytania.

            W postępowaniu mogą uczestniczyć podmioty, które wykażą w swoim doświadczeniu prace projektowe o zbliżonym charakterze, tj. Wykonania na przestrzeni ostatnich 5 lat min. 2 projektów dokumentacji projektowej obiektów biurowo-magazynowych o pow. 3000-10000 m2, przy czym minimum jeden projekt zrealizowany w obiektach funkcjonujących, oraz zlokalizowanych w sąsiedztwie infrastruktury lotniska.

            2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

            Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem „Oferta na dokumentację projektową rozbudowy LS CAGO PARK” w Sekretariacie Spółki, ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa Piętro I budynku B, w terminie do dnia 15 kwietnia 2022 r.

            3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

            Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela Andrzej Basiak.

            Tel. 723 634 411., e-mail: a.basiak@lsas.aero

            Dodatkowe informacje szczegółowe związane z zakresem zapytania ofertowego zostaną przekazane Oferentom po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności (wzór w załączniku do zapytania)

            4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

            Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

            W ofercie należy zawrzeć następujące informacje :

            1. Termin realizacji prac ze wskazaniem harmonogramu realizacji poszczególnych etapów- zakresów objętych zapytaniem z uwzględnieniem czasu na konsultacje i uzyskanie akceptacji Zamawiającego, Zarządcy Portu Lotniczego Chopina oraz podmiotu trzeciego.
            2. Warunki cenowe, a jeśli płatność ma następować częściami, w tym na podstawie zaliczki, to ze szczegółowym opisem od czego mają zależeć te płatności, tj. od realizacji części prac wg harmonogramu, od upływu terminu, etc.
            3. Potwierdzenie akceptacji 30 dniowego terminu płatności.
            4. Termin ważności oferty – min. 45 dni.
            5. Polisę OC obejmującą przedmiot oferty – wartość min. 2.000.000,00 zł , odpowiedzialność deliktowo-kontraktowa, PKD zgodne z zakresem zapytania.
            6. Warunki gwarancji ze szczególnym uwzględnieniem wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy, tj. za co Wykonawca nie akceptuje odpowiedzialności.
            7. Wskazanie, czy Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawców.
            8. Portfolio oraz referencje prac projektowych o charakterze zbliżonym do przedmiotu zapytania ofertowego.
            9. Informację o przeniesieniu praw autorskich na Zamawiającego w tym za opracowane wizualizacje.
            10. Ilość iteracji wersji / zmian w koncepcji oraz dokumentacji jakich Zamawiający może zażądać w ramach wyceny ofertowej wraz z opisem zakresu takich zmian.

            Załączniki:

             Załącznik 1 - Szczegółowy zakres prac objętych zapytaniem ofertowym
             Załącznik 2 - Wzór umowy
             Załącznik 3 - Klauzula Informacyjna w Przedmiocie Danych Osobowych
             Załącznik 4 - Formularz Odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe
             Załącznik 5 - Oświadczenie Wykonawcy (poufność)
             Załącznik 6 - Oświadczenie Wykonawcy (ochrona danych osobowych)
             Zapytanie ofertowe w formacie PDF
             POWRÓT DO LISTY
             POBIERZ PDF
             12
             Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na dostawę i montaż regałów do składowania palet lotniczych

             15 lutego 2022 r.

             Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na dostawę i montaż regałów do składowania palet lotniczych.

             Informujemy, że:

             • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
             • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
             • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

             Składający zapytanie ofertowe:

             LS Airport Services S.A.
             J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

             wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości

             NIP 522-29-49-523
             Tel.: (0 22) 206 95 00
             E-mail: sekretariat@lsas.aero

             1. Przedmiot zapytania ofertowego:

             Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup wraz z dostawą i montażem regałów w Magazynie Cargo (LS Cargo Terminal, ul. Wirażowa 35, 02-158 Warszawa), zgodnie z poniższą specyfikacją:

             • regał do składowania pustych palet lotniczych wraz z niezbędnymi akcesoriami (tj. ograniczniki, ochrony słupów i ram, inne),
             • regał montowany na zewnątrz magazynu, narażony na działanie warunków atmosferycznych (częściowo zadaszony),
             • stelaż montowany do betonowego podłoża,
             • Obsługa załadunku palet PMC na stelaż za pomocą wózka widłowego.
             • Na każdej z kondygnacji poprzeczne płozy umożliwiające wprowadzenie wideł wózka widłowego pod stos palet, górna kondygnacja bez zadaszenia.

             Rodzaj składowanych palet:

             Paleta lotnicza PMC

             Paleta lotnicza PAJ

             Wymiar palety:

             318 cm x 244 cm

             318 cm x 224 cm

             Waga palety:

             ok. 100 kg

             ok. 90 kg

             Max. ilość palet składowanych w stosie (w gnieździe):

             max. 15 szt.

             Wysokość stosu palet:

             ok. 60 cm

             Sposób załadunku palet:

             Z użyciem wózka widłowego, palety ładowane pojedynczo

             Pobieranie palet:

             Z jednej strony regału

             Ilość regałów

             6

             3

             Liczba gniazd:

             18

             9

             Liczba kolumn:

             6

             3

             Liczba poziomów:

             3

             3

             Pierwszy poziom na wysokości:

             ok. 50 cm

             Schematyczny rysunek rozmieszczenia regałów - Załącznik nr 5

             Wymogiem jest udział w wizji lokalnej w celu obejrzenia miejsca montażu. Złożenie oferty będzie stanowiło o akceptacji miejsca i warunków montażu. Wizja lokalna może odbyć się z min. jednodniowym wyprzedzeniem.

              2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

             Termin składania ofert:  28.02.2022godz. 16:00 (pod uwagę brany jest termin wpłynięcia oferty)

             Miejsce: Sekretariat Spółki LS Airport Services, w zamkniętej kopercie – I piętro, przy  ul. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

             Sposób: Osobiście lub pocztą w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Cargo – oferta na zakup regałów”

              3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

             W kwestiach handlowych: Dorota Abramczyk d.abramczyk@lsas.aero ; tel: 887 831 122

             W kwestiach technicznych i wizji lokalnej: Krzysztof Anuszewski tel: 695 887 649

             4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

             Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

              W ofercie należy zawrzeć:

             1. Termin realizacji prac
             2. Warunki cenowe, a jeśli płatność ma następować częściami, w tym na podstawie zaliczki, to ze szczegółowym opisem od czego mają zależeć te płatności, tj. od realizacji części prac wg harmonogramu, od upływu terminu, etc.
             3. Potwierdzenie akceptacji 30 dniowego terminu płatności.
             4. Termin ważności oferty – minimum 45 dni.
             5. Polisę OC obejmującą przedmiot oferty – wartość min. 3-krotność ceny ofertowej, odpowiedzialność deliktowo-kontraktowa, PKD zgodne z zakresem robót.
             6. Portfolio potwierdzające doświadczenie przy wykonywaniu podobnych realizacji.
             7. Wstępny opis technologii i organizacji robót warunkujący spełnienie przez Zamawiającego obowiązków związanych z udostępnieniem Wykonawcy terenu prac i zaplecza.
             8. Warunki rękojmi/gwarancji na prace i urządzenia ze szczególnym uwzględnieniem wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy, tj. za co Wykonawca nie akceptuje odpowiedzialności.
             9. Wskazanie czy Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawców.
             10. Informację o metodzie ochrony konstrukcji przed korozją spowodowaną oddziaływaniem warunków atmosferycznych,
             11. Informacje o szacunkowym koszcie przeglądu rocznego,
             12. Rysunki techniczne regałów

             Wycofanie się z ww. kryteriów w trakcie negocjacji umowy może spowodować natychmiastowe odrzucenie oferty i podjęcie negocjacji z innym oferentem.

             Wymogami formalnymi są:

             • zawarcie w ofercie informacji wymienionych powyżej,
             • udział w wizji lokalnej przed złożeniem oferty,
             • występowanie przez oferenta samodzielnie, nie w formie konsorcjum
             • dostarczenie oferty w wyznaczonym terminie (liczy się termin wpłynięcia oferty do siedziby Spółki),
             • oferta podpisana przez przedstawiciela,
             • przesłanie oferty w formularzu odpowiedzi na zapytanie ofertowe – załącznik do zapytania ofertowego,
             • załączenie do oferty podpisanych oświadczeń potencjalnego wykonawcy w zakresie poufności i ochronie danych osobowych – druki w załączeniu,

             5. Istotne parametry poza cenowe:

             • Okres gwarancji
             • Czas dostawy
             • Referencje – min. dwie realizacje podobnego zamówienia dla podmiotów z sektora air cargo
             • Solidność konstrukcji będąca wynikiem wykonania regałów ze stalowych profili hutniczych.

             6. Załączniki:

              Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
              Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
              Załącznik 3 - Oświadczenie Wykonawcy przystępującego do prowadzonego przez LS Airport Services S.A.
              Załącznik 4 - Oświadczenie potencjalnego Wykonawcy przystępującego do prowadzonego przez LS Airport Services S.A.
              Załącznik nr 5 - Schematyczny rysunek rozmieszczenia regałów
              Załącznik 6 - Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na dostawę i montaż regałów do składowania palet lotniczych
              POWRÓT DO LISTY
              POBIERZ PDF
              13
              Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wykonanie prac budowlano-instalacyjnych związanych z remontem pomieszczeń Operatorów Kontroli Bezpieczeństwa  w budynku Terminala Cargo na terenie LS CARGO PARK w Warszawie  przy ul. Wirażowej 35 

              7 lutego 2022 r.

              Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wykonanie wykonania prac budowlano-instalacyjnych związanych z remontem Operatorów Kontroli Bezpieczeństwa (OKB) na terenie Terminala Cargo (TC) w Warszawie, przy ul. Wirażowej 35.

              Informujemy, że:

              • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
              • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
              • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

              Składający zapytanie ofertowe (Spółka):
              LS Airport Services S.A.
              ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
              wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,
              XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości
              NIP 522-29-49-523
              Tel.: (0 22) 206 95 00
              E-mail: sekretariat@lsas.aero  

              1. Przedmiot zapytania ofertowego:

              Przedmiotem postępowania jest wykonania prac budowlano-instalacyjnych, polegających na remoncie pomieszczeń OKB w budynku Terminala Cargo w Warszawie przy ul.  Wirażowej 35.

              Pomieszczenia do remontu

              • Pomieszczenie na parterze TC nr 131 – łazienka.
              • Pomieszczenie na parterze TC nr 132 – pomieszczenie OKB.

              Zakres prac:

              • Prace rozbiórkowe

              Demontaż drzwi z ościeżnicą, demontaż sufitów, demontaż posadzek, demontaż okładzin ściennych, demontaż akcesoriów łazienkowych, demontaż białego montażu oraz armatury łazienkowej.

              • Roboty budowlane

              Wykonanie okładzin ściennych i podłogowych pomieszczeń z płytek gresowych wraz z przygotowaniem podłoża, wykonanie sufitu mineralnego podwieszonego z płyt 600x600 mm, wykonanie izolacji z foli w płynie, poszerzenie otworów oraz wymiana drzwi, prace malarskie.

              • Roboty instalacyjne

              Wymiana opraw oświetleniowych LED, dostosowanie natężenia oświetlenia do poziomu 500 lux. Wymiana osprzętu elektrycznego: koryta, gniazda, włączniki oświetleniowe.

              Wymiana niezbędnej instalacji sanitarnej, armatury i białego montażu: umywalek, natrysków

              oraz ustępów.

              Montaż akcesoriów łazienkowych typu podajniki na papier, dozowniki automatyczne na płyn, pojemniki na papier toaletowy.

              Warunki realizacji prac:

              1. Przed przystąpieniem do prac należy ustalić z zamawiającym harmonogram prac.
              2. Roboty budowlane powodujące zablokowanie ciągów komunikacyjnych, wymagające wejścia na obszary użytkowane przez najemców oraz powodujące uciążliwy hałas takie jak cięcie, wiercenie, kucie mogą być wykonywane po godzinie 18:00, do godziny 7:00.
              3. Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki i praktyki budowlanej, a w szczególności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego oraz wymogami BHP.
              4. Zastosowanie materiałów uzgodnionych ze Spółką o zadawalającej jakości oraz odpowiednich ze względu na ich przeznaczenie.
              5. Przekazanie Spółce certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów na materiały i urządzenia użyte podczas wykonywania robót remontowo - budowlanych.
              6. Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie może bezpośrednio wyrządzić w miejscu wykonywania prac, a także w sąsiednich nieruchomościach. Pozostawienie miejsca pracy w czystości i w stanie uporządkowanym po każdym dniu prac.

              Uwaga! Rozpatrywane będą tylko oferty powstałe w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną. Kontakt w sprawie wizji lokalnej: patrz pkt 3 poniżej.

              2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

              W sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie – I piętro, przy ul. J. Gordona Bennetta 2B w Warszawie, w terminie do dnia 22.02.2022 r. do godz. 14:00

              3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

              Informacji dotyczących zapytania ofertowego oraz wizji lokalnej udziela:

              p. Kasandra Wojtaczka tel. 693-925-476, e-mail: k.wojtaczka@lsas.aero

              4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

              Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

              W ofercie należy zawrzeć:

              • Termin realizacji prac.
              • Warunki cenowe, a jeśli płatność ma następować częściami, w tym na podstawie zaliczki, to ze szczegółowym opisem od czego mają zależeć te płatności, tj. od realizacji części prac wg harmonogramu, od upływu terminu, etc.
              • Potwierdzenie akceptacji 30 dniowego terminu płatności.
              • Termin ważności oferty – min. 45 dni.
              • Polisę OC obejmującą przedmiot oferty – wartość min. 3-krotność ceny ofertowej, odpowiedzialność deliktowo-kontraktowa, PKD zgodne z zakresem robót.
              • Portfolio potwierdzające doświadczenie przy wykonywaniu podobnych realizacji.
              • Wstępny opis technologii i organizacji robót warunkujący spełnienie przez Spółkę obowiązków związanych z udostępnieniem Wykonawcy terenu prac i zaplecza.
              • Warunki rękojmi/gwarancji na prace i urządzenia ze szczególnym uwzględnieniem wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy, tj. za co Wykonawca nie akceptuje odpowiedzialności.
              • Wskazanie, czy Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawców.

              Wycofanie się z ww. kryteriów w trakcie negocjacji umowy może spowodować natychmiastowe odrzucenie oferty i podjęcie negocjacji z innym oferentem.

              Nie jest dopuszczalne składanie oferty jako tzw. konsorcjum.

              Załączniki:

               Załącznik 1 - Klauzula Informacyjna w Przedmiocie Danych Osobowych
               Załącznik 2 - Formularz Odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe
               Załącznik 3 - Przedmiar Robót OKB
               Zapytanie Ofertowe w Formacie PDF
               POWRÓT DO LISTY
               POBIERZ PDF
               14
               Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania prac budowlanych polegających na rozbudowie pomieszczeń chłodni w magazynie Cargo na terenie LS CARGO PARK w Warszawie przy ul. Wirażowej 35 

               18 stycznia 2022 r.

               Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie Oferty na wykonanie prac budowlanych wielobranżowych polegających na przebudowie pomieszczeń magazynu Cargo na potrzeby pomieszczeń chłodniczych w budynku Terminala Cargo na terenie LS CARGO PARK w Warszawie przy ul. Wirażowej 35.

               Informujemy, że:

               • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
               • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
               • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

               Składający zapytanie ofertowe:

               LS Airport Services S.A.

               ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

               wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,
               XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości

               NIP 522-29-49-523

               Tel.: (0 22) 206 95 00,
               E-mail: sekretariat@lsas.aero 

               1. Przedmiot zapytania ofertowego:

               Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie robót budowlanych w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i niskoprądowej celem dostosowania istniejącej powierzchni magazynowej do potrzeb magazynowania przesyłek o kontrolowanej temperaturze magazynowania.

               W zakres prac wchodzą m.in. roboty polegające na:

               • Rozbiórka istniejących pomieszczeń magazynowych i biurowych – w technologii tradycyjnej oraz zabudów G-K.
               • Demontaże istniejących instalacji elektrycznych, niskoprądowych i sieciowych oraz HVAC.
               • Dostawa gotowych konstrukcji pomieszczeń chłodniczych wraz z montażem – szt. 2
               • Roboty w zakresie posadzek żywicznych.
               • Dostawa i montaż drzwi przesuwnych – szt. 3
               • Dostawa i montaż agregatów mroźniczych – szt. 3
               • Montaż instalacji freonowych – szt. 3
               • Montaż instalacji elektrycznych zasilających.
               • Montaż instalacji tryskaczowych.
               • Montaż instalacji sieci IT w tym w technologii kat. 5E i światłowodowej.
               • Montaż instalacji i czujników temperatur z podłączeniem do systemu monitoringu.
               • Montaż instalacji CCTV i SKD.
               • Roboty w zakresie dostosowania instalacji elektrycznej gniazd do układu funkcjonalnego.
               • Roboty w zakresie instalacji teletechnicznych IT – sieć IT wraz ze światłowodami;
               • Demontaż i montaż regałów magazynowych oraz innego wyposażenia.
               • Demontaże instalacji towarzyszących: wod-kan, tryskaczowa, wentylacji i klimatyzacji, itp.

               Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia prac remontowo – budowlanych na etapie rozpatrywania ofert oraz w trakcie trwania wykonywanych ww. prac.

               Warunki wykonywanych prac remontowo – budowlanych:

               1. Roboty budowlane powodujące zablokowanie ciągów komunikacyjnych oraz powodujące uciążliwy hałas takie jak cięcie przy użyciu kątówki lub piły, wiercenie, kucie mogą być wykonywane po godzinie 18.00. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia takiej technologii i organizacji terenu prac budowalnych aby do minimum ograniczyć rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń na teren magazynu.
               2. Wszelkie roboty demontażowe w zakresie instalacji elektrycznych i sieci IT mogą odbywać się tylko i wyłącznie po wykonaniu prac w zakresie wykonania zastępczych wewnętrznych linii zasilających i sieci IT.
               3. Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki i praktyki budowlanej, a w szczególności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego oraz wymogami BHP.
               4. Zastosowanie materiałów uzgodnionych z Klientem o zadawalającej jakości oraz odpowiednich ze względu na ich przeznaczenie.
               5. Przekazanie Klientowi certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów na materiały i urządzenia użyte podczas wykonywania robót remontowo - budowlanych.
               6. Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie może bezpośrednio wyrządzić w miejscu wykonywania prac, a także w sąsiednich nieruchomościach. Pozostawienie miejsca pracy w czystości i w stanie uporządkowanym po każdym dniu prac.

               Jako załącznik do odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy dołączyć wypełnione o ceny jednostkowe przedmiary robót wraz z szczegółowym zakresem prac (załączniki A-E).

               Uwaga!

               1. Rozpatrywane będą tylko oferty powstałe w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną.
               2. Na wizji lokalnej zostanie przekazana Oferentom Dokumentacja Projektowa.
               3. Do Oferenta należy weryfikacja zakresu prac w odniesieniu do przekazanej Dokumentacji Projektowej oraz zgłoszenie Zamawiającemu wszelkich uwag do przedłożonej dokumentacji i przedmiarów.  
               4. Wycen dokonać na załączonych do zapytania tabelach z przedmiarami, bez dokonywania zmian w opisach, ilościach i jednostkach . Wszelkie rozbieżności wynikające z analizy Oferenta należy zamieścić w oddzielnej tabeli. Nie dotyczy prac wykonywanych przez Podwykonawców wskazanych przez Zamawiającego.

               2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

               W sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie – I piętro, przy ul. Gordona Bennetta 2B w Warszawie w terminie do dnia 08.02.2022 r. do godz. 14:00

               3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

               Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela:

               Andrzej Basiak tel. 723 634 411, e-mail: a.basiak@lsas.aero

               4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

               Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

               Oferta winna spełniać poniższe kryteria i zawierać następujące informacje:

               1. Termin realizacji prac.
               2. Warunki płatności , a jeśli płatność ma następować częściami, w tym na podstawie zaliczki, to ze szczegółowym opisem od czego mają zależeć te płatności, tj. od realizacji części prac wg harmonogramu, od upływu terminu, etc.
               3. Potwierdzenie akceptacji 30 dniowego terminu płatności.
               4. Termin ważności oferty – min. 45 dni.
               5. Polisę OC (odpowiedzialność deliktowo-kontraktowa) obejmującą przedmiot oferty – wartość min. 3-krotność ceny ofertowej, ,
               6. Potwierdzenie, iż profil działalności opisany w PKD jest zgodny z zakresem robót.
               7. Portfolio potwierdzające doświadczenie przy wykonywaniu podobnych realizacji.
               8. Wstępny opis technologii i organizacji robót warunkujący spełnienie przez Zamawiającego obowiązków związanych z udostępnieniem Wykonawcy terenu prac i zaplecza.
               9. Warunki rękojmi/gwarancji na prace i urządzenia ze szczególnym uwzględnieniem wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy, tj. za co Wykonawca nie akceptuje odpowiedzialności.
               10. Wskazanie, czy Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawców.
               11. Wstępny ramowy harmonogram realizacji prac.
               12. Oświadczenie o udzielonym okresie gwarancji na urządzenia i roboty.

               Nieprzedłożenie ww. informacji i/lub wycofanie się z ww. kryteriów w trakcie negocjacji umowy może spowodować natychmiastowe odrzucenie oferty i podjęcie negocjacji z innym oferentem.

               Załączniki:

                Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
                Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
                Załącznik 3 - Oświadczenie potencjalnego wykonawcy
                Załącznik 4A - przedmiar instal elektr przedmiar
                Załącznik 4B - przedmiar Instalacja tryskaczowa
                Załącznik 4C - przedmiar arch_konstr
                Załącznik 4D - przedmiar konstrukcje wsporcze
                Załącznik 4E - Przedmiar techn
                Zapytanie ofertowe w formacie PDF
                POWRÓT DO LISTY
                POBIERZ PDF
                15
                Zapytanie ofertowe  w sprawie przedstawienia oferty na wynajem długoterminowy samochodu dostawczego typu VAN wg. załączonej specyfikacji.

                15 grudnia 2021 r.

                Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wynajem długoterminowy z umową serwisową oraz pakietem OC/AC/Assistance jednego samochodu dostawczego typu VAN do przewozu towarów i DMC 3,5T (prawo jazdy kat.B) na okres 60-ciu miesięcy z limitem kilometrów 20.000 km / rok.

                Informujemy, że:

                • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
                • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
                • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

                Składający zapytanie ofertowe:

                LS Airport Services S.A.
                ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
                wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości
                NIP 522-29-49-523
                Tel.: (0 22) 606 71 80,
                fax: (0 22) 606 78 11
                E-mail: sekretariat@lsas.aero 

                1. Przedmiot zapytania ofertowego:

                Przedstawienie oferty wynajmu długoterminowego wraz z umową serwisową oraz pakietem OC/AC/Assistance na pojazd dostawczy typu VAN o DMC 3,5T (prawo jazdy kat.B) dla następującego okresu:

                • 60 miesięcy z limitem kilometrów 20.000 / rok

                Przy kalkulacji należy również uwzględnić następujące parametry:

                • Ubezpieczenie OC/AC po stronie po stronie CFM;
                • Pakiet Assistance po stronie dostawcy (CFM);
                • Obsługa szkodowa door-to-door;

                Specyfikacja zamawianego pojazdu (co najmniej):

                • DMC: do 3,5 tony;
                • Ilość miejsc: kierowca + 2 pasażerów;
                • podwyższony dach, umożliwiający swobodne poruszanie się osoby dorosłej (ok.190cm wzrostu) w pozycji stojącej;
                • część towarowa oddzielona stałą grodzią;
                • centralny zamek;
                • klimatyzacja;
                • radio;
                • czujniki parkowania tył;
                • gniazdo USB szybkiego ładowania;
                • siedzenia z materiałów łatwych w utrzymaniu (czyszczeniu);
                • sklejka zabezpieczająca ściany wnętrze przestrzeni ładunkowej pojazdu;
                • podłoga przestrzeni ładunkowej pojazdu zabezpieczona mocną sklejką;
                • drzwi boczne przesuwne, z otworem o wielkości która umożliwia załadunek boczny przy użyciu wózka widłowego;
                • drzwi tylne dwuskrzydłowe blaszane pełne (bez okien), umożliwiające załadunek przy użyciu wózka widłowego – zawiasy umożliwiające otwarcie o min. 180 stopni;
                • wymiary przestrzeni ładunkowej muszą umożliwiać załadowanie na pojazd równocześnie 4 palet typu EURO (4x 1200 x 800mm), tj. minimalna długość przestrzeni ładunkowej 3272mm oraz minimalna szerokość przestrzeni ładunkowej pomiędzy nadkolami pojazdu wewnątrz 1350mm

                2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                W sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie z opisem „Oferta dot. wynajmu długoterminowego samochodu dla Cargo VAL” – I piętro, przy ul. J. Gordona Bennetta 2B  w Warszawie w terminie do dnia 04.02.2022 rdo godz. 16:00

                3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

                Informacji dotyczących postępowania ofertowego udzielają

                Wszelkie pytania dotyczące postępowania ofertowego należy zadawać z zachowaniem formy pisemnej i za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres:

                • kwestie handlowe / niezbędne dokumenty: p. Zbigniew Roguski – roguski@lsas.aero
                • kwestie techniczne / zabudowa: p. Adam Woźniak – wozniak@lsas.aero

                W przypadku otrzymania istotnych z punktu widzenia prowadzonego postępowania pytań do przedmiotu zapytania, zamawiający zastrzega możliwość publikacji odpowiedzi w formie publicznej wiadomości, za pośrednictwem strony internetowej Spółki pod adresem: https://www.lsas.aero/o-firmie/przetargi/aktywne-postepowania

                4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

                Wypełniając Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe w pkt.3 (warunki cenowe netto) należy podać wartość netto raty miesięcznej uwzględniając wszelkie koszty dla oferowanego pojazdu (wartość łączna miesięcznej raty leasingowej, serwisowej, ubezpieczeniowej).

                W ofercie należy podać dostępność / przewidywany termin oczekiwania na pojazd, licząc od chwili podpisania umowy lub złożenia pisemnego zamówienia.

                Ważne!:

                • Jako dodatkowy załącznik należy załączyć dokładne kalkulacje zawierające poszczególne składowe oferty z rozbiciem na koszt raty leasingowej oraz serwisowej, ubezpieczenia z uwzględnieniem miesięcznym.
                • Ważność złożonej oferty powinna wynosić co najmniej 2 miesiące (60 dni kalendarzowych).
                • Zamawiający dopuszcza oferty na pojazdy wszelkich marek - MAN, Iveco, Mercedes, VW, Peugeot, Ford, Fiat, Renault, Citroen, Opel.
                • Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert wariantowych na pojazdy kilku marek.
                • Kryterium oceny ofert jest: cena oraz dostępność.

                Załączniki:

                 Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
                 Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
                 Zapytanie ofertowe w formacie PDF
                 POWRÓT DO LISTY
                 POBIERZ PDF
                 16
                 Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na stałą sprzedaż strojów (mundurów) męskich i damskich (stacjonarnie oraz przez internet) osobom zatrudnionym w Obsłudze Pasażerskiej / Obsłudze Klienta w Oddziale w Gdańsku, Krakowie, Katowicach i Warszawie, w formie dofinansowanej przez LS Airport Services S.A.

                 30 listopada 2021 r.

                 Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na stałą sprzedaż strojów służbowych damskich i męskich (mundurów) stacjonarnie oraz przez internet, osobom zatrudnionym w Obsłudze Pasażerskiej / Obsłudze Klienta w Oddziale w Gdańsku, Krakowie, Katowicach i Warszawie, w formie dofinansowanej przez LS Airport Services S.A. 

                  Informujemy, że:

                 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
                 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
                 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

                  

                 Składający zapytanie ofertowe:
                 LS Airport Services S.A. (dalej jako: LSAS)
                 ul. J. Gordona Bennetta 2B,
                 02-159 Warszawa
                 wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523.

                 1. Przedmiot zapytania ofertowego:

                 Przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę strojów służbowych (mundurów) dla Oddziałów LS Airport Services S.A. w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku.

                 Specyfikacja stroju służbowego (munduru):

                 1)  Kostium damski (żakiet + spódnica + spodnie + bluzki)

                 Rodzaj tkaniny: zwiększona odporność na zagniatanie, właściwości hydrofobowe (plamy które można łatwo usunąć z powierzchni ubrania), elastyczna zwiększający komfort codziennego użytkowania kostiumowa, miękka, gładka, odporna na mechacenie oraz przecieranie.

                 Skład tkaniny: preferowana elanowełna, co najmniej 43% wełny, 53% poliestru, 4% lycry/elastanu

                 Gramatura: min. 190 g/m2

                 Podszewka: wiskoza z dodatkiem około 4% lycry/elastanu, w kolorze tkaniny wierzchniej.

                 •  Żakiet na podszewce
                 1. Jednorzędowy,
                 2. Lekko dopasowany
                 3. Zapinany na dwa guziki w kolorze tkaniny
                 4. Z wykładanymi klapami
                 5. Z przodu cięcia rozpoczynające się od linii ramienia, biegnące poprzez biust, talię, aż do zakończenia żakietu
                 6. Tył żakietu z cięciem pośrodku pleców i z takimi cięciami jak z przodu
                 7. Na dole żakietu dwie kieszenie odszywane, cięte poprzecznie
                 8. Długie rękawy
                 9. Długość żakietu do połowy linii bioder
                 10. Poły żakietu lekko zaokrąglone
                 11. Rozmiary od 158/32 do 182/54
                 12. Kolor granatowy

                 • Spódnica na podszewce
                 1. Klasyczna, prosta
                 2. Z tyłu spódnicy lub z boku zamek błyskawiczny kryty
                 3. Zaszewki z tyłu i z przodu
                 4. Z tyłu spódnicy kryty rozporek
                 5. Długość spódnicy do kolan
                 6. Rozmiary od 158/32 do 182/54
                 7. Kolor granatowy

                 • Spodnie damskie z kantem bez podszewki
                 1. Krój spodni klasyczny, ze szlufkami
                 2. Nogawka lekko zwężająca się ku dołowi
                 3. Spodnie zapinane z przodu na zamek błyskawiczny i guzik
                 4. Kieszenie po bokach spodni
                 5. Rozmiary od 158/32 do 182/54
                 6. Kolor granatowy

                 • Bluzka damska z krótkim rękawem, w kolorze białym, typu Slim Fit oraz Regular
                 1. Wykonana z min. bawełny 70% oraz poliestru 30%
                 2. Zapinana na małe guziki dwu-dziurkowe w kolorze tkaniny i dziurki bieliźniane
                 3. Bluzka z kołnierzykiem, zapinana z przodu, dekolt „w serek”
                 4. Rękaw krótki
                 5. Zaszewki na biuście
                 6. Zaszewki modelujące
                 7. Rozmiary od 32/158 do 56/182
                 8. Ewentualnie po lewej stronie na wysokości piersi, naszyta otwarta kieszeń ze ściętymi rogami w dolnej jej części.

                 • Bluzka damska z długim rękawem, w kolorze białym, typu Slim Fit / Regular
                 1. Wykonana z bawełny 70% oraz poliestru 30%
                 2. Zapinana na małe guziki dwu-dziurkowe w kolorze tkaniny i dziurki bieliźniane
                 3. Bluzka z kołnierzykiem, zapinana z przodu, dekolt „w serek”
                 4. Rękaw długi z rozporkiem, wykończone mankietem zapinanym na guzik i dziurkę bieliźnianą
                 5. Zaszewki na biuście
                 6. Zaszewki modelujące
                 7. Rozmiary od 32/158 do 56/182
                 8. Ewentualnie po lewej stronie na wysokości piersi, naszyta otwarta kieszeń ze ściętymi rogami w dolnej jej części

                 • Apaszka
                 1. Wykonana 100% mikrofibra
                 2. Kolory wg wzoru LS – (wzór zostanie dostarczony w późniejszym terminie)

                 Koszule męskie i bluzki damskie wykonane z tkaniny o gramaturze min. 120 g/m2, posiadającej OEKO-TEX STANDARD 100, PN EN 340

                 2)  Garnitur męski (marynarka + spodnie + koszule)

                 Rodzaj tkaniny: zwiększona odporność na zagniatanie, właściwości hydrofobowe (plamy które można łatwo usunąć z powierzchni ubrania), elastyczna zwiększający komfort codziennego użytkowania kostiumowa, miękka, gładka, odporna na mechacenie oraz przecieranie.

                 Skład tkaniny: co najmniej 43% wełny, 53% poliestru oraz 4% lycry/elastanu

                 Gramatura: min. 190 g/m2

                 Podszewka- skład: wiskoza z dodatkiem około 4% lycry/elastanu, w kolorze tkaniny wierzchniej

                 • Marynarka
                 1. Jednorzędowa
                 2. Lekko dopasowana
                 3. Tył z dwoma rozcięciami
                 4. Zapinana na dwa guziki w kolorze tkaniny
                 5. Klapy typowe
                 6. Na lewej piersi kieszeń „poszetkowa”
                 7. Na dole średniej wielkości kieszenie z patką
                 8. Guziki przy rękawach
                 9. Kieszeń wewnętrzna
                 10. Poły zaokrąglone
                 11. Długość standardowa
                 12. Rozmiary od 164/42 do 194/68
                 13. Kolor granatowy

                 • Spodnie męskie
                 1. Nogawka bez mankietu lekko zwężająca się ku dołowi
                 2. Kieszenie boczne cięte skośnie
                 3. Kieszonka tylna w ramce zapinana na guzik
                 4. Spodnie gładkie z przodu
                 5. Pasek ze szlufkami, wykończony gurtem
                 6. Podszewka kolan zabezpieczająca przed wypychaniem
                 7. Spodnie zapinane na zamek błyskawiczny i guzik
                 8. Rozmiary od 164/42 do 194/68
                 9. Kolor granatowy

                 • Koszula męska z długim rękawem, w kolorze białym, krój klasyczny oraz taliowany
                 1. Wykonana z bawełny 70% oraz poliestru 30%
                 2. Zapinana na małe guziki dwudziurkowe w kolorze tkaniny i dziurki bieliźniane
                 3. Kołnierz na odcinanej stójce zapinanej na jeden guzik
                 4. Kołnierzyk usztywniany
                 5. Tył z odcinanym dwuwarstwowym karczkiem
                 6. Szwy barkowe skierowane do przodu
                 7. Rękaw długi z rozporkiem odszytym pliską z zamocowaniem, wykończone mankietem zapinanym na guzik (możliwość regulacji za pomocą drugiego guzika wszytego w poziomie)
                 8. Dół koszuli zaokrąglony i obrębiony
                 9. Po lewej stronie na wysokości piersi naszyta otwarta kieszeń
                 10. Rozmiary od 36/164 do 50/194*

                 • Koszula męska z krótkim rękawem, w kolorze białym, krój klasyczny oraz taliowany
                 1. Wykonana z bawełny 70% i poliestru 30%
                 2. Zapinana na małe guziki dwudziurkowe w kolorze tkaniny i dziurki bieliźniane
                 3. Kołnierz na odcinanej stójce zapinanej na jeden guzik
                 4. Kołnierzyk usztywniany
                 5. Tył z odcinanym dwuwarstwowym karczkiem
                 6. Szwy barkowe skierowane do przodu
                 7. Dół koszuli zaokrąglony i obrębiony
                 8. Po lewej stronie na wysokości piersi naszyta otwarta kieszeń,
                 9. Rozmiary od 36/164 do 50/194*

                 • Krawat
                 1. Wykonany 100% mikrofibra
                 2. Kolory wg wzoru LS – (wzór zostanie dostarczony w późniejszym terminie)

                 Koszule męskie i bluzki damskie wykonane z tkaniny o gramaturze min. 120 g/m2, posiadającej OEKO-TEX STANDARD 100, PN EN 340

                 3)  Sweter damski

                 Preferowany skład: min.50% bawełna, 50% akryl, w kolorze granatowym

                 1. Kształt dekoltu „ w serek”
                 2. Zapinany na guziki
                 3. Gładka dzianina
                 4. Elastyczne ściągacze
                 5. Rozmiary od XS do XL+

                 4)  Sweter męski

                 Preferowany skład: min.50% bawełna, 50% akryl, w kolorze granatowym

                 1. Kształt dekoltu „w serek”
                 2. Gładka tkanina
                 3. Elastyczne ściągacze
                 4. Rozmiary od S do 3XL

                 5)  Polar damski w kolorze granatowym

                 1. Rozmiary (XS-2XL)
                 2. Gramatura min. 400 g/m2
                 3. Dwie kieszenie boczne zapinane na zamek
                 4. System ściągaczy u dołu wewnątrz
                 5. Zapięcie na suwak

                 6)  Polar męski w kolorze granatowym

                 1. Rozmiary (XS-5XL)
                 2. Gramatura min. 400 g/m2
                 3. Dwie kieszenie boczne zapinane na zamek
                 4. System ściągaczy u dołu wewnątrz,
                 5. Zapięcie na suwak

                 Rozmiary numeryczne wg PN – odpowiednik w cm

                 *około 3% rozmiarów niestandardowych

                 Gwarancja niezmienności cen w proponowanym okresie (min. 12 miesięcy)

                 Preferowana gwarancja 12 miesięcy na użytkowanie strojów służbowych (mundurów).

                 Dostawa odzieży do Oddziałów LS AS w lokalizacjach: Warszawa, Kraków, Katowice i Gdańsk miesięcznie na podstawie złożonych zleceń lub do wskazanych punktów do samodzielnego obioru przez pracowników wymienionych powyżej miastach.

                 Preferowane narzędzie do kontroli i nadzoru nad procesem sprzedaży i dostawy.

                 Estymowane  liczby zamawianych strojów służbowych:

                 Stroje służbowe (mundury), w skład których wchodzą:

                 Żakiety/ marynarki, spódnice, spodnie damskie, spodnie męskie, bluzki, koszule z krótkim rękawem, koszule z długim rękawem, sweterki damskie, sweterki męskie, polary damskie, polary męskie, na potrzeby Oddziałów Spółki LS AS (Warszawa, Kraków, Katowice, Gdańsk):

                 - Dział Obsługi Pasażerskiej Warszawa, Oddział Cargo Warszawa – ok. 500 kompletów,

                 - Dział Obsługi Pasażerskiej Katowice, Oddział Cargo Katowice – ok. 100 kompletów,

                 - Dział Obsługi Pasażerskiej Gdańsk – ok. 60 kompletów,

                 - Dział Obsługi Pasażerskiej Kraków – ok. 70 kompletów.

                 Do formularza odpowiedzi na zapytanie ofertowe, powinna być dołączona informacja nt.:

                 • Cen jednostkowych w/w reprezentatywnych produktów, z wyszczególnieniem kategorii, rodzaju, typu wycenianej pozycji,
                 • Czasu dostawy od dnia złożenia zamówienia,
                 • Możliwej częstotliwości realizowanych dostaw,
                 • Kosztu dostaw do wyżej wspomnianych lokalizacji (jakie jest minimum logistyczne),
                 • Gwarancji niezmienności cen w proponowanym okresie (min. 12 miesięcy),
                 • Gwarancji na użytkowanie proponowanych produktów na okres minimum 12 miesięcy (gwarancja liczona od momentu wydania odzieży pracownikowi LS AS),
                 • Udostępnienia narzędzia do kontroli i nadzoru nad procesem składania zamówień i ich dystrybucji,

                 Oferty przesłane bez powyższych danych, nie będą rozpatrywane.

                 Dodatkowo, dla Oferentów, którzy są w stanie i są zainteresowani przedstawić ofertę cenową na poniższe, prosimy o dołączenie do przedstawionej oferty cenowej na odzież:

                 • Ewentualnego zapewnienia możliwości zakupu poszczególnych elementów odzieży bezpośrednio przez personel Spółki, we wszystkich wskazanych lokalizacjach,
                 • Ewentualnego przejęcia do zarządzania lub odkupu obecnych stanów magazynowych Spółki LS AS. W razie zainteresowania przedstawieniem oferty w tym temacie, prosimy o informację zwrotną i przekażemy zainteresowanym Oferentom wszelkie niezbędne dane, ilości, itp.

                 Po weryfikacji zebranych ofert, które zostaną do nas złożone w formie listownej, zaprosimy wybranych Oferentów do II etapu postępowania, w którym wymagane będzie:

                 • Dostarczenie próbek tkanin dla każdego elementu ze specyfikacji wraz z opisami technicznymi i deklaracjami zgodności;
                 • Bezzwrotne dostarczenie wzorów odzieży na testy;

                 2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                 Oferty należy składać osobiście w Sekretariacie Spółki lub wysłać pocztą na adres Sekretariatu Spółki

                 w Warszawie (02-159) ul. J. Gordona Bennetta 2b

                 w kopercie adresowanej na Pana Norberta Pik, z dopiskiem „Oferta na stałą sprzedaż mundurów dla osób zatrudnionych w Obsłudze Pasażerskiej / Obsłudze Klienta we wszystkich Oddziałach Spółki” w terminie do dnia 30.12.2021 r. do godziny 15:00.

                 !! UWAGA, ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19, termin składania ofert został wydłużony do 17.01.2022 r.  !!

                 Termin realizacji (rozpoczęcia współpracy) – zgodnie z podpisaną umową.

                 Ponadto informujemy, że podejmiemy negocjacje tylko z wybranymi podmiotami.

                 3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

                 Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udzielają:

                 Norbert Pik – tel. 695-887-481, e-mail: n.pik@lsas.aero,

                 Ewelina Mordarska – tel. 887-880-796, e-mail: e.mordarska@lsas.aero

                 Magdalena Tusznio – tel. 723-660-485, e-mail: m.tusznio@lsas.aero

                 Artur Rydzyński – tel. 22 206-94-87, e-mail: a.rydzynski@lsas.aero

                 4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                 Zgodnie z formularzem odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Do odpowiedzi należy dołączyć oświadczenia potencjalnego wykonawcy i projekt umowy współpracy. Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

                 Ponadto, do formularza odpowiedzi na zapytanie ofertowe, powinna być dołączona informacja nt.:

                 • Cen jednostkowych oferowanych strojów służbowych (mundurów);
                 • Gwarancji niezmienności cen w proponowanym okresie (min. 12 miesięcy);
                 • Gwarancji 12 miesięcy na użytkowanie obuwia;
                 • Narzędzia do kontroli i nadzoru nad procesem sprzedaży i rozliczenia;
                 • Ważność oferty – 90 dni;
                 • Preferowany 45 dniowy termin płatności FV;
                 • Zdjęcia / wizualizacje oferowanych strojów służbowych (mundurów);
                 • Wykaz lokalizacji i domen, w których możliwy będzie zakup strojów służbowych (mundurów) od oferenta;
                 • Opis rekomendowanego przez oferenta sposobu dofinansowania / rozliczenia dofinansowania przez LSAS zakupu strojów służbowych (mundurów).

                 Załączniki:

                  Treść zapytania ofertowego w formacie PDF
                  Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
                  Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
                  Załącznik 3 - Oświadczenie wykonawcy – poufność
                  Załącznik 4 - Oświadczenie wykonawcy – ochrona danych
                  POWRÓT DO LISTY
                  POBIERZ PDF
                  17
                  Inquiry on the presentation of the offer for the purchase of a 6 new beltloaders with extendable loading system, for the needs of Ramp Handling Department in Warsaw

                  11th October 2021

                  LS Airport Services  hereby invites you to participate in the procedure for the purchase of a 6 new beltloaders with extendable loading system, for Ramp Handling Department in Warsaw.

                  LS Airport Services S.A.                                                          

                  Having its principal office at: Warsaw (02-159), at 2b J. Gordon Bennett Street, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XIV Commercial Division of the National Court Register, under the no 0000355602, tax identification number (NIP): 522-29-49-523, share capital PLN 40.440.020,00 paid in full, waste disposal database number (BDO): 000113178.

                  Pursuant to article 4c of the Act of 8 March 2013 on preventing excessive delays in commercial transactions (Journal of laws 2013, item 403/Dz.U. z 2013 r. poz. 403 as amended) LS Airport Services S.A. declares its status of a large entrepreneur within the meaning of article 4 point 6) of the abovementioned Act.                                             

                  1. Subject of the inquiry

                  Presentation of the offer for purchase of a 6 new beltloaders with extendable loading system, for Ramp Handling Department in Warsaw.

                  Specification and important parameters beyond the price:

                  • Conveyor belt (boom) with extendable loading system allowing effective handling of Boeing 737- ALL/ Embraer 195/ Airbus 220 and 320 Family, Bulk Load in all Cargo holds;
                  • Top speed limited to 25 km/h;
                  • Auto levelling system;
                  • Operational in typical weather conditions with temperature within -20°C, to +30°C range;
                  • Ability to load/ offload aircraft by a team of 2 (1 person inside Cargo hold and 1 person outside);
                  • Extendable loading system to be able to go min. 90 degrees angle left or right inside the Cargo hold with turn radius suitable for Boeing 737 -ALL, Embraer 195, Airbus 220 and 320 Family, Bulk Load;
                  • Extendable loading system must be flexible, to adjust itself when in position on the aircraft floor;
                  • Belt extension to reach min. 6 m inside aircraft Cargo compartment;
                  • In case of complete breakdown and extendable part being stuck inside the aircraft Cargo hold, system must be designed in such way, that it can be removed from the aircraft within 5-10 minutes, without damaging the extendable system nor the aircraft;
                  • Elevating loading head;
                  • Adjustable conveyor belt speed with control panel at both ends;
                  • Foldable railings along the belt with no protruding parts;
                  • Prevention from straps and similar to get stuck during loading/ offloading;
                  • Width of transmitting belt min. 590 mm;
                  • Ability to handle single loads up to 400 kgs.
                  • Warranty for a minimum of 24 months (preferable 36 months);
                  • Compliance of the proposed equipment with the requirements of Polish an European regulations and standards for ground handling equipment;
                  • References from ground handling company, where such equipment is in use, operating at the airport with similar to Warsaw Chopin Airport air traffic. References should include any optimization in ground handling process, service time reduction, reduced amount of staff to perform effective handling of the aircraft;
                  • Confirmation of exclusion from IATA AHM913 regulations (permission to operate inside the fuselage of the aircraft);
                  • Documentation with spare part listing in Polish language.

                  Optional (to be calculated as an option in the offer):

                  • Installed baggage counter;
                  • Telemetric data available for customer (including GPS, worktime in motohours, pieces of baggage loaded, etc.);
                  • Preferable DEUTZ engine;
                  • Driver cabin fitted with ventilation and heating system;
                  • Necessary maintenance programme including service and parts costs in a period of 5 years (standard maintenance) – additional calculation;

                  2. Place, date and method of submitting the response to the inquiry:

                  Please send the offer by post to the Company's address by October 19, 2021, at 12:00 p.m., in a sealed envelope with the note: "The offer to purchase sets of 6 beltloaders with extendable loading system, for Ramp Handling Department in Warsaw LS Airport Services S.A. - do not open" addressed to: Michał Sasin.

                  LS Airport Services S.A.

                  Gordona Bennetta 2B Street, 02-159 Warsaw

                  Phone: (0 22) 206 95 00,

                  E-mail: sekretariat@lsas.aero

                  3. Contact regarding the inquiry

                  Information regarding the inquiry:

                  In commercial matters: Dorota Abramczyk

                  e-mail: d.abramczyk@lsas.aero

                  Information regarding the inquiry:

                  Technical aspects: Michał Sasin

                  e-mail: m.sasin@lsas.aero

                  4. The method of preparing a response to an inquiry:

                  The method of preparing the response to the request for proposal is set out in the attachment to this request for proposal – ‘Request for proposal response form’.

                  The offer should include:

                  • Tenderer's data, address, tax identification number, website address, e-mail address, legal status, etc.,
                  • Declarations of the Tenderer joining the service run by LS Airport Services S.A. proceedings for the purchase of goods / services (confidentiality, GDPR (RODO), in accordance with the template),
                  • Portfolio - experience in the subject of the contract (certified with references),
                  • Tenderer's certificates in terms of his ability to perform the subject of the contract, corporate approvals, possession of the authority to perform the subject of the contract, etc., if any,
                  • original or notarized copy of the power of attorney if the offer is submitted by a proxy,
                  • Tenderer's registration documents,
                  • Response form to an inquiry,
                  • Sales contract draft

                  In addition, the response form to the request for quotation should be accompanied by information on:

                  • completion date
                  • offer validity period (preferred by the ordering party, at least 90 days)
                  • payments term (preferred by the ordering party: 45 days)

                  Offers without the above data will not be considered.

                  Please be advised that:

                  • an inquiry is not an invitation to submit offers under the Public Procurement Law (Journal of Laws of 2017, item 1579), therefore we reserve the right to freely choose the submitted offer;
                  • the bid selection procedure may be terminated at any time until the contract is signed, without giving any reason, without selecting the Contractor and the Contractor is not entitled to any claims against LS Airport Services S.A. in this respect;
                  • providing any personal data constitutes consent to their processing by LS Airport Services S.A. for the purposes of these proceedings.

                  Attachment:

                   Response form to the LSAS request for quotation
                   GDPR (RODO) information clause for LSAS
                   Contractor's statements on data protection for LSAS
                   Contractor's confidentiality declaration for LSAS
                   The inquiry in PDF format
                   POWRÓT DO LISTY
                   POBIERZ PDF
                   18
                   Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjnych Spółki LS Airport Services S.A. z siedzibą w Warszawie

                   5 października 2021 r.

                   Spółka LS Airport Services S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jamesa Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000355602, o kapitale zakładowym i opłaconym 40 440 020 złotych (dalej zwana „Spółką”), w związku z wszczęciem przez Radę Nadzorczą Spółki postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:


                   Członka Zarządu ds. Operacyjnych
                   Spółki LS Airport Services S.A.
                   z siedzibą w Warszawie

                   Szczegóły znajdują się w poniższych załącznikach:

                    Ogłoszenie LSAS
                    Kwestionariusz dla kandydata
                    POWRÓT DO LISTY
                    POBIERZ PDF
                    19
                    Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na dostawę kart pokładowych i przywieszek bagażowych dla Oddziału Katowice, Oddziału Kraków, Oddziału Gdańsk, Wydziału Obsługi Pasażerskiej  LS Airport Services S.A. w Warszawie.

                    22 września 2021 r.

                    1. Składający zapytanie ofertowe:

                    LS Airport Services S.A.
                    ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
                    wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości
                    NIP: 522-29-49-523

                    2. Przedmiot zapytania ofertowego:

                    Przedmiotem zapytania ofertowego jest przedstawienie oferty na dostawę kart pokładowych i przywieszek bagażowych dla Oddziału Katowice, Oddziału Kraków, Oddziału Gdańsk, Wydziału Obsługi Pasażerskiej  LS Airport Services S.A. w Warszawie.
                    zgodnie z załączonymi wzorami, w ilościach:

                    • karty pokładowe (Zał. 5) – 435 000 szt.,
                    • przywieszki bagażowe (Zał. 6), wielkość 20,25 cala – 290 000 szt.,
                    • przywieszki bagażowe (Zał. 7), wielkość 18 cali – 140 000 szt.

                    Dostawa do poszczególnych Oddziałów LS Airport Services S.A. w ilościach określonych poniżej:

                    Warszawa:

                    • karty pokładowe – 250 000 szt.,
                    • przywieszki bagażowe 20,25 cala – 100 000 szt.

                    Gdańsk:

                    • karty pokładowe – 15 000 szt.,
                    • przywieszki bagażowe 20,25 cala – 20 000 szt.

                    Kraków:

                    • karty pokładowe – 50 000 szt.,
                    • przywieszki bagażowe 20,25 cala – 50 000 szt.

                    Katowice:

                    • karty pokładowe – 120 000 szt.,
                    • przywieszki bagażowe 20,25 cala – 120 000 szt.,
                    • przywieszki bagażowe 18 cali – 140 000 szt.

                    3. Specyfikacja przedmiotu zapytania ofertowego:

                    • Karty pokładowe z logiem LS Airport Services wg wzoru z załącznika nr. 5 – papier termiczny 170g
                    • Przywieszki bagażowe 20,25 cala z logiem LS Airport Services wg wzoru z załącznika nr. 6 – papier termiczny z folią polipropylenową.
                    • Przywieszki bagażowe 18 cali z logiem LS Airport Services wg wzoru z załącznika nr. 7 – papier termiczny z folią polipropylenową.

                    Powyższe materiały muszą być wykonane wg standardów IATA.

                    4. Termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego:

                    Zgodnie z podpisaną umową.

                    5. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                    Zgodnie z formularzem odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
                    Do odpowiedzi należy dołączyć oświadczenie potencjalnego wykonawcy i projekt umowy współpracy.
                    Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

                    6. Miejsce i termin złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                    Oferty należy składać osobiście w Sekretariacie Spółki lub wysłać pocztą na adres Sekretariatu Spółki w Warszawie ul. J. Gordona Gennetta 2b z dopiskiem Dostawa karty pokładowych i przywieszek bagażowych dla LS Airport Services S.A.”  w terminie do dnia 08.10.2021 r.

                    Ponadto informujemy, że podejmiemy negocjacje tylko z wybranymi podmiotami.

                    7. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

                    Wszelkich informacji w sprawach zapytania ofertowego dotyczących spraw merytorycznych udziela: Norbert Pik, tel.: + 48 695 887 481, e-mail: n.pik@lsas.aero,
                    a w sprawach handlowych: Artur Rydzyński , tel.: 22-2069487, e-mail: a.rydzynski@lsas.aero 

                    Ponadto informujemy, że:

                    • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
                    • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
                    • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

                    Załącznik:

                     Załącznik 1 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
                     Załącznik 2 - Klauzula informacyjna RODO
                     Załącznik 3 - oświadczenie wykonawcy - ochrona danych
                     Załącznik 4 - oświadczenie wykonawcy - poufność
                     Załącznik 5 - Karta pokładowa
                     Załącznik 6 - Przywieszka bagażowa 20,25 cala
                     Załącznik 7 - Przywieszka bagażowa 18 cali
                     POWRÓT DO LISTY
                     POBIERZ PDF
                     20
                     Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania prac budowlanych polegających na rozbudowie pomieszczeń chłodni w  magazynie Cargo na terenie LS CARGO PARK  w Warszawie przy ul. Wirażowej 35 

                     6 września 2021 r.

                     Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie Oferty na wykonanie prac budowlanych wielobranżowych polegających na przebudowie pomieszczeń magazynu Cargo na potrzeby pomieszczeń chłodniczych w budynku Terminala Cargo na terenie LS CARGO PARK w Warszawie przy ul. Wirażowej 35.

                     Informujemy, że:

                     • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
                     • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
                     • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

                     Składający zapytanie ofertowe:
                     LS Airport Services S.A.
                     J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

                     wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości

                     NIP 522-29-49-523
                     Tel.: (0 22) 206 95 00,
                     E-mail: sekretariat@lsas.aero

                     1. Przedmiot zapytania ofertowego:

                     Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie robót budowlanych w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej , elektrycznej i niskoprądowej celem dostosowania istniejącej powierzchni magazynowej do potrzeb magazynowania przesyłek o kontrolowanej temperaturze magazynowania.

                     W zakres prac wchodzą m.in. roboty polegające na :

                     • Rozbiórka istniejących pomieszczeń magazynowych i biurowych – w technologii tradycyjnej oraz zabudów G-K.
                     • Demontaże istniejących instalacji elektrycznych, niskoprądowych i sieciowych oraz HVAC.
                     • Dostawa gotowych konstrukcji pomieszczeń chłodniczych wraz z montażem – szt. 2
                     • Roboty w zakresie posadzek żywicznych.
                     • Dostawa i montaż drzwi przesuwnych -szt. 3
                     • Dostawa i montaż agregatów mroźniczych – szt. 3
                     • Montaż instalacji freonowych – szt. 3
                     • Montaż instalacji elektrycznych zasilających.
                     • Montaż instalacji tryskaczowych.
                     • Montaż instalacji sieci IT w tym w technologii kat. 5E i światłowodowej.
                     • Montaż instalacji i czujników temperatur z podłączeniem do systemu monitoringu.
                     • Montaż instalacji CCTV i SKD.
                     • Roboty w zakresie dostosowania instalacji elektrycznej gniazd do układu funkcjonalnego.
                     • Roboty w zakresie instalacji teletechnicznych IT – sieć IT wraz ze światłowodami;
                     • Demontaż i montaż regałów magazynowych oraz innego wyposażenia.
                     • Demontaże instalacji towarzyszących: wod-kan, tryskaczowa, wentylacji i klimatyzacji

                     Zamawiający  zastrzega sobie prawo do ograniczenia prac remontowo – budowlanych na etapie rozpatrywania ofert oraz w trakcie trwania wykonywanych ww. prac.

                     Warunki wykonywanych prac remontowo – budowlanych:

                     1. Roboty budowlane powodujące zablokowanie ciągów komunikacyjnych oraz powodujące uciążliwy hałas takie jak cięcie przy użyciu kątówki lub piły, wiercenie, kucie mogą być wykonywane po godzinie 18.00. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia takiej technologii i organizacji terenu prac budowalnych aby do minimum ograniczyć rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń na teren magazynu.
                     2. Wszelkie roboty demontażowe w zakresie instalacji elektrycznych i sieci IT mogą odbywać się tylko i wyłącznie po wykonaniu prac w zakresie wykonania zastępczych wewnętrznych linii zasilających i sieci IT.
                     3. Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki i praktyki budowlanej, a w szczególności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego oraz wymogami BHP.
                     4. Zastosowanie materiałów uzgodnionych z Klientem o zadawalającej jakości oraz odpowiednich ze względu na ich przeznaczenie.
                     5. Przekazanie Klientowi certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów na materiały i urządzenia użyte podczas wykonywania robót remontowo - budowlanych.
                     6. Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie może bezpośrednio wyrządzić w miejscu wykonywania prac, a także w sąsiednich nieruchomościach. Pozostawienie miejsca pracy w czystości i w stanie uporządkowanym po każdym dniu prac.

                     Jako załącznik do odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy dołączyć wypełnione o ceny jednostkowe przedmiary robót wraz z szczegółowym zakresem prac (załączniki A-E).

                     Uwaga! - Rozpatrywane będą tylko oferty powstałe w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną.

                     Na wizji lokalnej zostanie przekazana Oferentom Dokumentacja Projektowa. Do Oferenta należy weryfikacja zakresu prac w odniesieniu do przekazanej Dokumentacji Projektowej.

                     2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                     W sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie – I piętro, przy ul. Gordona Bennetta 2B w Warszawie w terminie do dnia 29.09.2019 r. do godz. 14:00

                     3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

                     Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela:

                     Andrzej Basiak tel. 723 634 411, e-mail: a.basiak@lsas.aero

                     4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                     Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

                     W ofercie należy zawrzeć :

                     • Termin realizacji prac 
                     • Potwierdzenie akceptacji 30 dniowego terminu płatności
                     • Termin ważności oferty – min. 45 dni
                     • Polisę OC obejmującą przedmiot oferty – wartość min. 3 krotność ceny ofertowej

                     Załącznik:

                      Załącznik 1 – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe LSAS
                      Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
                      Załącznik 3 – Oświadczenia wykonawcy w zakresie ochrony danych dla LSAS
                      Załącznik 4 – Oświadczenie wykonawcy w zakresie poufności dla LSAS
                      Przedmiar A
                      Przedmiar B
                      Przedmiar C
                      Przedmiar D
                      Przedmiar E
                      Przedmiar F
                      POWRÓT DO LISTY
                      POBIERZ PDF
                      21
                      Zapytanie ofertowe na przedstawienie oferty na sprzedaż 5 sztuk przyczep frachtowych do przewozu kontenerów i palet lotniczych

                      26 sierpnia 2021 r.

                      Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na sprzedaż 5 sztuk przyczep frachtowych do przewozu kontenerów i palet lotniczych.

                      Informujemy, że:

                      • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
                      • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
                      • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

                       Składający zapytanie ofertowe:
                      LS Airport Services S.A.
                      J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
                      wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości
                      NIP 522-29-49-523
                      Tel.: +48 22 206 95 00
                      E-mail: sekretariat@lsas.aero

                      1. Przedmiot zapytania ofertowego:

                      Przedstawienie oferty na sprzedaż 5 sztuk przyczep frachtowych do przewozu kontenerów i palet lotniczych wg. poniższej specyfikacji:

                      • Nośność minimum 7000 kg,
                      • Możliwość transportu palet lotniczych o wymiarach 125“x96“, 125“x88“, 108“x88“,
                      • Możliwość transportu kontenerów lotniczych LD-7, LD-9, LD-29, LD-26, LD-8, LD-6, LD-11, 2x LD-1/LD-3,
                      • Możliwość zabezpieczenia transportowanych palet i/lub kontenerów przed niekontrolowanym przemieszczaniem w czasie transportu,
                      • Załadunek po dłuższym boku,
                      • Dyszel do ciągnięcia przyczepy i zaczep do podpięcia na krótszym boku,
                      • Hamulec postojowy działający po podniesieniu, opuszczeniu dyszla,
                      • Prędkość holowania minimum 25 km/h,
                      • Koła pełne,
                      • Nowe lub używane sprawne (wyremontowane),
                      1. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                      W sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie z opisem „Oferta dot. Sprzedaży 5 sztuk przyczep frachtowych na potrzeby oddziału LS Airport Services S.A. w Katowicach” – I piętro, przy ul. J. Gordona Bennetta 2B  w Warszawie w terminie do dnia 10.09.2021 rdo godz. 16:00 

                      1. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

                      Wszelkie pytania dotyczące postępowania ofertowego należy zadawać z zachowaniem formy pisemnej i za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: z.roguski@lsas.aero

                      W przypadku otrzymania istotnych z punktu widzenia prowadzonego postępowania pytań do przedmiotu zapytania, zamawiający zastrzega możliwość publikacji odpowiedzi w formie publicznej wiadomości, za pośrednictwem strony internetowej Spółki pod adresem: https://www.lsas.aero/o-firmie/przetargi/aktywne-postepowania

                      1. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                      Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

                      W ofercie należy podać:

                      • Koszt netto 5 sztuk przyczep frachtowych do przewozu kontenerów i/lub palet lotniczych powyższej specyfikacji,
                      • Koszt dostawy na lotnisko w Katowicach,
                      • Przewidywany termin dostawy na lotnisko w Katowicach, licząc od chwili podpisania umowy lub złożenia pisemnego zamówienia.

                      Ważne!:

                      • Ważność złożonej oferty powinna wynosić co najmniej 3 miesiące.

                      Załączniki:

                       Załącznik 1 – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe LSAS
                       Załącznik 2 – Klauzula informacyjna RODO dla LSAS
                       POWRÓT DO LISTY
                       POBIERZ PDF
                       22
                       Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wynajem długoterminowy samochodu osobowego przystosowanego do przewodu 9-ciu osób wg załączonej specyfikacji

                       16 sierpnia 2021 r.

                       Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wynajem długoterminowy z umową serwisową jednego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu 9-ciu osób (kat.B) na okres 36-ciu oraz 60-ciu miesięcy z limitem kilometrów 10.000 oraz 15.000/rok.

                       Informujemy, że:

                       • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
                       • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
                       • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

                       Składający zapytanie ofertowe:
                       LS Airport Services S.A.
                       ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
                       wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości
                       NIP 522-29-49-523,
                       Tel.: +48 22 206 95 00,
                       E-mail: sekretariat@lsas.aero  

                       1. Przedmiot zapytania ofertowego:

                       Przedstawienie wariantowej oferty wynajmu długoterminowego wraz z umową serwisową na pojazd osobowy, przystosowanego do przewozu 9-ciu osób wraz z kierowcą (prawo jazdy kat. B) dla następujących okresów:

                       • 36 miesięcy z limitem kilometrów 10.000 / rok
                       • 36 miesięcy z limitem kilometrów 15.000 / rok
                       • 60 miesięcy z limitem kilometrów 10.000 / rok
                       • 60 miesięcy z limitem kilometrów 15.000 / rok

                       Przy kalkulacji należy również uwzględnić następujące parametry:

                       • Ubezpieczenie OC/AC po stronie zamawiającego (LSAS) z likwidacją szkód po stronie CFM w Warsztatach wskazanych przez CFM;
                       • Obsługa szkodowa door-to-door wraz z pojazdem zastępczym podobnej klasy;
                       • Pakiet Assistance po stronie dostawcy (CFM);

                       Specyfikacja pojazdu:

                       • Preferowany silnik benzynowy;
                       • Kolor nadwozia ciemny w odcieniu granatowym;
                       • Przystosowany do przewozu 9-ciu osób (łącznie z kierowcą);
                       • Wysokie nadwozie (podwyższony dach), umożliwiające swobodne poruszanie się osoby dorosłej w pozycji stojącej;
                       • Przyciemnione szyby przedziału pasażerskiego;
                       • Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej;
                       • Ogrzewanie postojowe z programatorem oraz wyprowadzeniem nadmuchu zarówno z przodu jak i na przestrzeń pasażerską;
                       • Sposób montażu ogrzewania postojowego powinien uniemożliwiać uszkodzenie jego mechaniczne przez przewożone osoby - odpowiednio zabezpieczone / ukryte przewody;
                       • Drzwi boczne przesuwne z prawej strony pojazdu;
                       • Elektrycznie wysuwany stopień, aktywowany automatycznie przy otwarciu drzwi bocznych;
                       • Układ foteli: 2 + 2 + 2 + 3;
                       • Drugi oraz trzeci rząd siedzeń w układzie klubowym;
                       • Demontowany bez użycia narzędzi bądź składany stolik pomiędzy drugim oraz trzecim rzędem siedzeń w układzie klubowym;
                       • Wszystkie fotele w pojeździe 1-osobowe;
                       • Fotele wyposażone w podłokietniki;
                       • Fotele skórzane;
                       • Kierownica wielofunkcyjna (sterowanie radiem, telefonem kom.);
                       • Lusterka podgrzewane, sterowane elektrycznie;
                       • Szyby sterowane elektrycznie;
                       • Czujniki parkowania tył;
                       • Koło zapasowe pełne;
                       • Radio z Bluetooth;
                       • Głośniki w przestrzeni pasażerskiej;
                       • Regulowane oświetlenie LED przedziału pasażerskiego (mocniejsze podczas wsiadania/wysiadania oraz delikatne podczas jazdy);
                       • Boczne ściany obite materiałem;
                       • Podsufitka obita materiałem;
                       • Podłoga przestrzeni pasażerskiej (materiał, wykładzina, dywan);
                       • Bagażnik oddzielony szczelną grodzią od przestrzeni pasażerskiej o głębokości ok. 1 metra, uwzględniając uchwyt/drążek na szafy ubraniowe.
                       • Tylne drzwi (bagażnika) dwuskrzydłowe;

                       Zamawiający informuje o możliwości udostępnienia zdjęć posiadanego w swojej flocie pojazdu o zabudowie oraz parametrach zbliżonych do zamawianego pojazdu.

                       2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                       W sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie z opisem „Oferta dot. wynajmu długoterminowego samochodu osob. VIP” – I piętro, przy ul. J. Gordona Bennetta 2B  w Warszawie w terminie do dnia 10.09.2021 rdo godz. 16:00

                       3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

                       Informacji dotyczących postępowania ofertowego udzielają

                       Wszelkie pytania dotyczące postępowania ofertowego należy zadawać z zachowaniem formy pisemnej i za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: flota@lsas.aero.

                       W przypadku otrzymania istotnych z punktu widzenia prowadzonego postępowania pytań do przedmiotu zapytania, zamawiający zastrzega możliwość publikacji odpowiedzi w formie publicznej wiadomości, za pośrednictwem strony internetowej Spółki pod adresem: https://www.lsas.aero/o-firmie/przetargi/aktywne-postepowania

                       4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                       Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

                       Wypełniając Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe w pkt.3 (warunki cenowe netto) należy podać wartość netto raty miesięcznej uwzględniając wszelkie koszty dla oferowanego wariantu w następującej formie:

                       • okres leasingu 36 miesięcy – limit km: 10.000 – wartość miesięcznej raty netto.
                       • okres leasingu 36 miesięcy – limit km: 15.000 – wartość miesięcznej raty netto.
                       • okres leasingu 60 miesięcy – limit km: 10.000 – wartość miesięcznej raty netto.
                       • okres leasingu 60 miesięcy – limit km: 15.000 – wartość miesięcznej raty netto..

                       W ofercie należy podać przewidywany termin oczekiwania na pojazd, licząc od chwili podpisania umowy lub złożenia pisemnego zamówienia.

                       Ważne!:

                       • Jako dodatkowy załącznik należy załączyć dokładne kalkulacje zawierające poszczególne składowe oferty z rozbiciem na koszt raty leasingowej oraz serwisowej.
                       • Jako dodatkowy załącznik należy załączyć informacje nt. ilości punktów serwisów mechanicznych oraz serwisów blacharskich z którymi oferent ma podpisane umowy dotyczące napraw, zlokalizowanych w następujących miastach: Gdańsk, Kraków, Katowice, Warszawa.
                       • Ważność złożonej oferty powinna wynosić co najmniej 2 miesiące (60 dni kalendarzowych).

                       Załączniki:

                        Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
                        Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
                        Zapytanie ofertowe w formacie PDF
                        POWRÓT DO LISTY
                        POBIERZ PDF
                        23
                        Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na sprzedaż i dostawę obuwia ochronnego dla personelu w Oddziałach Spółki LS Airport Services S.A. (Warszawa, Kraków, Katowice, Gdańsk)

                        16 czerwca 2021 r.

                        Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę obuwia ochronnego dla personelu w Oddziałach Spółki LSAS.

                        Informujemy, że:

                        • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
                        • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
                        • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

                        Równocześnie LS Airport Services S.A. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podania przyczyn w dowolnej chwili a Oferentom nie będzie przysługiwało z tego tytułu żadne odszkodowanie.

                        Składający zapytanie ofertowe:

                        LS Airport Services S.A. (dalej jako: LSAS),
                        ul. Gordona Bennetta 2B,
                        02-159 Warszawa,

                        wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości

                        NIP: 522-29-49-523
                        Tel.:(0 22) 206 95 00,
                        E-mail: sekretariat@lsas.aero

                        1. Przedmiot zapytania ofertowego:

                        Przedmiotem postępowania jest przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę obuwia ochronnego dla personelu w Oddziałach Spółki LS Airport Services S.A. w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku. Jesteśmy zainteresowani podpisaniem minimum 2- letniej umowy z możliwością jej przedłużenia.

                        Specyfikacja obuwia ochronnego:

                                    a) Półbuty ochronne – bezpieczne klasa S3, estymowana liczba ok. 2500 szt. w ciągu 24 miesięcy

                        Zapewniające okres użytkowania min. 24 miesiące (gwarancja liczona od momentu wydania obuwia  pracownikowi LS Airport Services)

                        • Wykonane z wysokiej jakości skóry licowej lub szlifowanej o właściwościach hydrofobowych
                        • Podnosek kompozytowy w rozmiarze 10-11, ochrona do 200J
                        • Wkładka antyprzebiciowa kompozytowa
                        • Podeszwa wykonana z PU/PU, PU/TPU lub gumy
                        • Podeszwa antypoślizgowa SRC, antyelektrostatyczna odporna na oleje napędowe
                        • Absorbcja energii w części piętowej podeszwy
                        • Wkładka wewnętrzna perforowana wymienna, oddychająca
                        • Wyściółka buta z materiału perforowanego oddychającego
                        • Język miechowy ze skóry lub materiału technicznego
                        • Miękki zapiętek z dodatkową szlufką do zakładania buta
                        • Obuwie wyposażone w łatwy system sznurowania
                        • Obuwie bez elementów metalowych NON METALIC
                        • Rozmiary damskie: 35-42 (1% ponadnormatywnych rozmiarów)
                        • Rozmiary męskie: 39-48 (1% ponadnormatywnych rozmiarów 49, 50)
                        • Tęgość H ½
                        • EN ISO 345

                                b) Trzewiki ochronne – bezpieczne, klasa S3 CL wielosezonowe Lato/Zima, estymowana liczba ok. 2500 szt. w ciągu 24 miesięcy

                        Zapewniające okres użytkowania min. 24 miesiące (gwarancja liczona od momentu wydania obuwia  pracownikowi LS Airport Services)

                        • Cholewka wykonana z jakościowej skóry licowej
                        • Właściwości hydrofobowe
                        • Wstawka dystansowa zwiększająca komfort użytkowania
                        • Górna część cholewki zakończona przyjaznym kołnierzem ochronnym
                        • Język buta wykonany z materiału technicznego lub skóry
                        • Podnosek kompozytowy w rozmiarze 10-11 ochrona do 200J
                        • Wkładka antyprzebiciowa kompozytowa
                        • Prosty system sznurowania
                        • Podeszwa antypoślizgowa SRC, antyelektrostatyczna odporna na oleje napędowe
                        • Absorbcja energii w części piętowej podeszwy
                        • Podeszwa PU/TPU lub PU/PU
                        • Wkładka wewnętrzna buta wykonana z tkaniny o bardzo dobrych właściwościach higienicznych, wymienna
                        • Wyściółka buta wykonana z materiału 3D pochłaniającego wilgoć
                        • Obuwie bez elementów metalowych NON METALIC
                        • Rozmiary damskie: 35-42 (1% ponadnormatywnych rozmiarów)
                        • Rozmiary męskie: 39-48 (1% ponadnormatywnych rozmiarów 49, 50)
                        • Tęgość H ½
                        • EN ISO 345

                        Dostawy obuwia ochronnego do Oddziałów LS AS w lokalizacjach: Warszawa, Kraków, Katowice i Gdańsk.

                        Estymowane liczby planowanych zamówień w czasie trwania 2 letniej umowy

                        • Warszawa – półbuty ochronne ok. 2000 szt., trzewiki ochronne wielosezonowe ok. 2000 szt.
                        • Kraków – półbuty ochronne ok. 200 szt., trzewiki ochronne wielosezonowe ok. 200 szt.
                        • Katowice – półbuty ochronne ok. 300 szt., trzewiki ochronne wielosezonowe ok. 300 szt.
                        • Gdańsk – półbuty ochronne ok. 100 szt., trzewiki ochronne wielosezonowe ok. 100 szt.

                        2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                        Ofertę należy składać w terminie do dnia 29.06.2021 r., do godz. 14.00., w zapieczętowanej kopercie adresowanej na Panią Dorotę Abramczyk, z dopiskiem: „Oferta na zakup obuwia ochronnego dla personelu LS Airport Services S.A. – nie otwierać” w sekretariacie LS Airport Services S.A. przy ul. J. Gordona Bennetta 2b w Warszawie 02-159 (I piętro).

                        Termin realizacji (rozpoczęcia dostaw) – zgodnie z podpisaną umową.

                        3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

                        Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udzielają:

                        W kwestiach handlowych – Dorota Abramczyk, d.abramczyk@lsas.aero, tel. 887-831-122

                        W kwestiach merytorycznych – Jarosław Bartczak, j.bartczak@lsas.aero, tel. 723-630-516

                        4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                        Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

                        Oferta powinna zawierać:

                        • Dane Oferenta, adres, NIP, adres www, adres e-mail, status prawny, itp.,
                        • Oświadczenia Oferenta przystępującego do prowadzonego przez LS Airport Services S.A. postępowania na zakup towarów/usług (Poufność, Rodo, zgodnie ze wzorem),
                        • Portfolio – doświadczenie w przedmiocie zamówienia (poświadczone referencjami),
                        • Zasoby kadrowe – wykaz osób oddelegowanych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem ich doświadczenia,
                        • Zaświadczenie Oferenta w zakresie jego zdolności do wykonania przedmiotu umowy, posiadanych zgód korporacyjnych, posiadania uprawnień do wykonania przedmiotu umowy, itp. jeśli występują,
                        • Oryginał lub potwierdzony notarialnie odpis pełnomocnictwa w przypadku, gdy oferta składana jest przez pełnomocnika,
                        • Dokumenty rejestrowe Oferenta,
                        • Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
                        • Projekt umowy sprzedaży.

                        Ponadto, do formularza odpowiedzi na zapytanie ofertowe, powinna być dołączona informacja nt.:

                        • Cen jednostkowych w/w reprezentatywnych produktów, z wyszczególnieniem kategorii, rodzaju, typu wycenianej pozycji,
                        • Przedstawienia kart technicznych obuwia oraz Deklaracji Zgodności CE;
                        • Czasu dostawy zamówień bieżących, od dnia złożenia zamówienia (czas oczekiwania na realizację zamówienia max. 5 dni), do każdej lokalizacji
                        • Czasu dostawy zamówień zbiorczych/sezonowych – (cykliczne, wynikające z czasookresów przyjętych w LS Airport Services), do każdej lokalizacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia – konfekcjonowanie per pracownik (komplet),
                        • Kosztu dostaw do wyżej wspomnianych lokalizacji (jakie jest minimum logistyczne),
                        • Gwarancji niezmienności cen w proponowanym okresie (min. 12 miesięcy),
                        • Gwarancji na użytkowanie proponowanych produktów na okres 24 miesięcy (gwarancja liczona od momentu wydania obuwia pracownikowi LS Airport Services),
                        • Narzędzia do kontroli i nadzoru nad procesem składania zamówień i ich dystrybucji,
                        • Ważność oferty – 90 dni
                        • Preferowany 45 dniowy termin płatności FV

                        Oferty przesłane bez powyższych danych, nie będą rozpatrywane.

                        Dodatkowo, dla Oferentów, którzy są w stanie i są zainteresowani przedstawić ofertę cenową na poniższe, prosimy o dołączenie do przedstawionej oferty cenowej na obuwie:

                        • Ewentualnego przejęcia do zarządzania lub odkupu obecnych stanów magazynowych Spółki LS Airport Services. W razie zainteresowania przedstawieniem oferty w tym temacie, prosimy o informację zwrotną i przekażemy zainteresowanym Oferentom wszelkie niezbędne dane, ilości, itp.

                        Po weryfikacji zebranych ofert, które zostaną do nas złożone w formie listownej, zaprosimy wybranych Oferentów do II etapu postępowania, w którym wymagane będzie:

                        • Bezzwrotne dostarczenie wzorów obuwia na testy (dostarczenie obuwia do testów po 1 parze każdego rodzaju: półbuty rozm. 38, rozm. 43; trzewiki w rozm. 38 oraz rozmiarze 43). Obuwie będzie testowane przez okres 21 dni kalendarzowych.


                         Załączniki:
                        Treść zapytania ofertowego w formacie PDF
                        Załącznik 1 – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe LSAS
                        Załącznik 2 – Klauzula informacyjna RODO dla LSAS
                        Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy w zakresie ochrony danych dla LSAS
                        Załącznik 4 – Oświadczenie wykonawcy w zakresie poufności dla LSAS
                        POWRÓT DO LISTY
                        POBIERZ PDF
                        24
                        Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu odzieży roboczej  w Oddziałach Spółki LS Airport Services S.A.  (Warszawa, Kraków, Katowice, Gdańsk)

                        15 czerwca 2021 r.

                        Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu odzieży roboczej w Oddziałach Spółki LS Airport Services S.A. (Warszawa, Kraków, Katowice, Gdańsk).

                        W związku ze zmianą wytycznych, dotyczących odzieży roboczej pracowników Spółki LS Airport Services S.A., chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w postępowaniu ofertowym na sprzedaż i dostawę odzieży roboczej dla wszystkich Oddziałów Spółki LSAS.

                        Jesteśmy zainteresowani podpisaniem minimum 2- letniej umowy z możliwością jej przedłużenia.

                        Składający zapytanie ofertowe:

                        LS Airport Services S.A. (dalej jako: LSAS),
                        Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa,
                        wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości.
                        NIP: 522-29-49-523
                        Tel.:(0 22) 206 95 00,
                        E-mail: sekretariat@lsas.aero 

                        1. Przedmiot zapytania ofertowego:
                        Przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę odzieży roboczej dla Oddziałów LS Airport Services S.A. w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku.

                        Prosimy o przedstawienie oferty cenowej w dwóch wariantach:

                        • Wariant I: wycena i podanie terminu realizacji zamówień, licząc od dnia złożenia zamówienia na poniższe kategorie odzieżowe z wyszytym/nadrukowanym logo LS Airport Services S.A
                        •  Wariant II: wycena i podanie terminu realizacji zamówień, licząc od dnia złożenia zamówienia na poniższe kategorie odzieżowe bez wyszycia/nadruku logo LS Airport Services S.A

                        Specyfikacja odzieży roboczej:

                        a) Koszulka Polo z krótkim i długim rękawem

                        • Taśmy ostrzegawcze o szerokości 5 cm, w kolorze srebrnym
                        • Koszulka z kołnierzykiem
                        • Rozpięcie na min. 3 guziki
                        • Kolor fluorescencyjny: żółty i pomarańczowy
                        • Materiał oddychający, odprowadzający wilgoć
                        • Preferowany skład: bawełna i poliester
                        • Gramatura min. 175 g/m2
                        • Certyfikowany na min. 50 cykli pralniczych
                        • Rozmiary XS – 5 XL UNISEX
                        • Koszulka z długim rękawem zakończona ściągaczami
                        • Zgodność z normą EN ISO 20471 CLASS 2

                         b) T-shirt ostrzegawczy z taśmami odblaskowymi, krótki i długi rękaw

                        • Taśmy ostrzegawcze o szerokości 5 cm, w kolorze srebrnym
                        • Kolor fluorescencyjny: żółty i pomarańczowy
                        • Wycięcie pod szyją
                        • Materiał oddychający, odprowadzający wilgoć
                        • Preferowany skład: bawełna i poliester
                        • Gramatura min. 175 g/m2
                        • Certyfikowany na min. 50 cykli pralniczych
                        • Rozmiary XS – 5XL UNISEX
                        • Zgodność z normą EN ISO 20471 CLASS 2

                        c ) Spodnie robocze męskie i damskie letnie (jednokolorowe)

                        • Krój prosty
                        • Kolor granatowy lub czarny
                        • Kieszenie przednie wpuszczane
                        • Kieszenie tylne naszywane
                        • Gumka regulacyjna w pasie
                        • Szwy ryglowane
                        • Preferowana dodatkowa kieszeń z boku spodni
                        • Rozporek na zamek
                        • Preferowany skład: stretch poliestrowo-bawełniany
                        • Na nogawkach taśmy odblaskowe 5 cm
                        • Na kolanach kieszenie na wkładki ochronne
                        • Gramatura min. 240 g/m2
                        • Certyfikowane na min. 50 cykli pralniczych
                        • Rozmiary męskie: od 164/44 do 194/66
                        • Rozmiary damskie: od 158/34 do 182/54

                        d) Spodnie robocze męskie i damskie letnie (z elementami odblaskowymi)

                        • Krój prosty
                        • Kolor granatowy lub czarny
                        • Pomiędzy taśmami wstawki fluorescencyjne w kolorze żółtym i pomarańczowym
                        • Kieszenie przednie wpuszczane
                        • Kieszenie tylne naszywane
                        • Gumka regulacyjna w pasie
                        • Szwy ryglowane
                        • Preferowana dodatkowa kieszeń z boku spodni
                        • Rozporek na zamek
                        • Preferowany skład: stretch poliestrowo-bawełniany
                        • Na nogawkach taśmy odblaskowe 5 cm
                        • Na kolanach kieszenie na wkładki ochronne
                        • Certyfikowane na min. 50 cykli pralniczych
                        • Gramatura min. 240 g/m2
                        • Rozmiary męskie: od 164/44 do 194/66
                        • Rozmiary damskie: od 158/34 do 182/54

                        e) Spodnie robocze ogrodniczki ocieplane męskie i damskie (jednokolorowe)

                        • Kolor granatowy lub czarny
                        • Kieszenie przednie zapinane na zamek
                        • Kieszenie tylne naszywane
                        • Gumka regulacyjna w pasie
                        • Szwy ryglowane
                        • Szelki regulowane
                        • Dwie kieszenie boczne
                        • Rozporek na zamek
                        • Preferowany skład: stretch poliestrowo-bawełniany lub BEAVER NYLON
                        • Na nogawkach po dwie taśmy odblaskowe 5 cm
                        • Certyfikowane na min. 50 cykli pralniczych
                        • Gramatura min. 240 g/m2
                        • Gramatura ociepliny min. 130 g/m2
                        • Rozmiary męskie: od 164/44 do 194/66
                        • Rozmiary damskie: od 158/34 do 182/54
                        • Na kolanach kieszenie na wkładki ochronne

                        f) Bluza polar z długim rękawem

                        • Bluza krój klasyczny
                        • Zapinana na zamek/suwak
                        • Kołnierz w stójkę
                        • Rękawy wykończone ściągaczem
                        • Taśmy ostrzegawcze srebrne 5 cm
                        • Dwie kieszenie boczne zapinane na zamek
                        • Kieszeń wewnętrzna
                        • Wykończenie antypilingowe dwustronne
                        • Dół bluzy zakończony ściągaczem lub regulowany sznurkiem
                        • Kolor: granatowe lub czarne panele dół tułowia + rękawy
                        • Gramatura min. 300 g/m2
                        • Kolor fluorescencyjny: żółty i pomarańczowy
                        • Rozmiary: S – 5XL UNISEX
                        • Certyfikowana na 50 cykli pralniczych
                        • PN-EN 14058
                        • Zgodność z normą EN ISO 20471 CLASS 2

                        g) Softshell

                        • Krój klasyczny
                        • Zapinana na zamek
                        • Kołnierz w stójkę
                        • Rękaw zakończony mankietem na rzep
                        • Taśmy ostrzegawcze srebrne na rękawach i tułowiu
                        • Wykonany z poliestru z dodatkiem elastanu
                        • Gramatura: materiał wierzchni min. 160 g/m2
                        • Laminowana 3 warstwowa
                        • Dolna część tułowia oraz rękawy w kolorze granat lub czerń
                        • Trzy kieszenie zewnętrzne, jedna wewnętrzna
                        • Kieszeń zewnętrzna górna zapinana na zamek
                        • Certyfikowana na 50 cykli pralniczych
                        • Kolor fluorescencyjny: żółty i pomarańczowy
                        • Rozmiary XS – 5XL UNISEX
                        • Zgodność z normą EN ISO 20471 CLASS 2

                        h) Kurtka całoroczna - ostrzegawcza o podwyższonej widzialności

                        • Długość kurtki ¾
                        • Kolor fluorescencyjny: żółty i pomarańczowy
                        • Wstawki granatowe/czarne na rękawach do wysokości ¼ dł. od nadgarstka
                        • Wstawki granatowe/czarne na korpusie kurtki 1/3 powierzchni od dołu kurtki z przodu i z tyłu
                        • Taśma odblaskowa srebrna 5 cm, po 2 cm na rękawach, 2 na obwodzie kurtki
                        • Szwy podklejane przed przemakaniem
                        • Rękawy zapinane na zatrzaski/regulacja
                        • Kurtka zapinana na dwustronny kostkowy zamek, kryty listwą zapinaną na zatrzaski
                        • Wysoka stójka lub kołnierz
                        • Dwie kieszenie boczne dolne, wpuszczane lub naszywane, kryte/ z otworami bocznymi
                        • Kieszeń wewnętrzna zamykana
                        • Po lewej stronie na piersi kieszeń wpuszczana na zamek pionowy
                        • Kaptur odpinany, osłaniający podbródek, zapięcie na rzep
                        • Podszewka siatka poliester min. 60 g
                        • Wierzch kurtki 100% poliester (preferowany Oxford Ripstop 300D) powlekany PU 190 g
                        • Ocieplacz 100% poliester o gramaturze min. 280 g/m2 ze stójką
                        • Zapinanym na zamek dwustronny kostkowy
                        • Polar kolor żółty fluorescencyjny z granatowymi wstawkami, jak w kurtce i taśmami odblaskowymi
                        • Wykończenie polaru antypilingowe
                        • 2 kieszenie dolne zapinane na zamek/wpuszczane
                        • Kieszeń wewnętrzna zamykana
                        • Rękaw wykończony ściągaczem
                        • Certyfikowana na 50 cykli pralniczych
                        • Rozmiary UNISEX od XS do 5 XL
                        • EN 342, EN ISO 343 Class 3, EN ISO 20471 Class2

                        Zamawiający przewiduje również zapotrzebowanie na elementy w/w asortymentu w nienormatywnych rozmiarach. Nie więcej jednak niż 1% ogólnego zamówienia.

                        Dostawy odzieży do Oddziałów LSAS w lokalizacjach: Warszawa, Kraków, Katowice i Gdańsk.

                        Estymowana liczba poszczególnych rodzajów odzieży roboczej dla pracowników LSAS w skali 2 lat:
                        Odzież robocza, w skład której wchodzą:

                        Kurtka wielosezonowa hi-vis, softshell hi-vis, polar hi-vis, koszulki z krótkim i długim rękawem hi-vis, spodnie robocze letnie, spodnie robocze zimowe, na potrzeby Oddziałów Spółki LS AS (Warszawa, Kraków, Katowice, Gdańsk), szacowane w skali 2 lat trwania umowy, w liczbie około: 

                        Warszawa

                        Kraków

                        Katowice

                        Gdańsk

                        Łącznie

                        Kurtka całoroczna

                        2000 szt.

                        200 szt.

                        300 szt.

                        100 szt.

                        2600 szt.

                        Softshell

                        2000 szt.

                        200 szt.

                        300 szt.

                        100 szt.

                        2600 szt.

                        Polar

                        2000 szt.

                        200 szt.

                        300 szt.

                        100 szt.

                        2600 szt.

                        Koszulka kr. Rękaw

                        6000 szt.

                        600 szt.

                        900 szt.

                        300 szt.

                        7800 szt.

                        Koszulka dł. Rękaw

                        4000 szt.

                        400 szt.

                        600 szt.

                        200 szt.

                        5200 szt.

                        Spodnie letnie

                        4000 szt.

                        400 szt.

                        600 szt.

                        200 szt.

                        5200 szt.

                        Spodnie zimowe

                        4000 szt.

                        400 szt.

                        600 szt.

                        200 szt.

                        5200 szt.

                         Na modelowy komplet dla jednego pracownika, składa się poniższy asortyment:

                        Lato:

                        • Koszulki polo lub T-shirt krótki rękaw – 3 szt.
                        • Spodnie robocze letnie – 2 szt.
                        • Softshell/Polar – 1 szt.

                        Zima:

                        • Koszula długi rękaw – 2 szt.
                        • Kurtka całoroczna – 1 szt.
                        • Spodnie zimowe/ogrodniczki – 2 szt.

                        2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                        Ofertę należy przesłać listownie na adres Spółki do dnia 28.06.2021 r., do godz. 14.00., w zapieczętowanej kopercie adresowanej na Panią Dorotę Abramczyk, z dopiskiem: „Oferta na zakup i dostawę odzieży roboczej/ochronnej dla LS Airport Services S.A. – nie otwierać”.

                        LS Airport Services S.A.
                        Ul. Gordona Bennetta 2B,
                        02-159 Warszawa
                        tel.: (0 22) 206 95 00
                        E-mail: sekretariat@lsas.aero 

                        Termin realizacji (rozpoczęcia dostaw) – zgodnie z podpisaną umową.

                        3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

                        Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udzielają:
                        W kwestiach handlowych – Dorota Abramczyk, d.abramczyk@lsas.aero, tel. 887 831 122
                        W kwestiach merytorycznych – Jarosław Bartczak, j.bartczak@lsas.aero, tel. 723 630 516

                        4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                        Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

                        Oferta powinna zawierać:

                        • Dane Oferenta, adres, NIP, adres www, adres e-mail, status prawny, itp.,
                        • Oświadczenia Oferenta przystępującego do prowadzonego przez LS Airport Services S.A. postępowania na zakup towarów/usług (Poufność, Rodo, zgodnie ze wzorem),
                        • Portfolio – doświadczenie w przedmiocie zamówienia (poświadczone referencjami),
                        • Zasoby kadrowe – wykaz osób oddelegowanych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem ich doświadczenia,
                        • Zaświadczenie Oferenta w zakresie jego zdolności do wykonania przedmiotu umowy, posiadanych zgód korporacyjnych, posiadania uprawnień do wykonania przedmiotu umowy, itp. jeśli występują,
                        • Oryginał lub potwierdzony notarialnie odpis pełnomocnictwa w przypadku, gdy oferta składana jest przez pełnomocnika,
                        • Dokumenty rejestrowe Oferenta,
                        • Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
                        • Projekt umowy sprzedaży.

                        Ponadto, do formularza odpowiedzi na zapytanie ofertowe, powinna być dołączona informacja nt.:

                        • Cen jednostkowych w/w reprezentatywnych produktów, z wyszczególnieniem kategorii, rodzaju, typu wycenianej pozycji,
                        • Czasu dostawy zamówień bieżących, od dnia złożenia zamówienia (czas oczekiwania na realizację zamówienia max. 5 dni), do każdej lokalizacji
                        • Czasu dostawy zamówień zbiorczych/sezonowych – (cykliczne, wynikające z czasookresów przyjętych w LS Airport Services), do każdej lokalizacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia – konfekcjonowanie per pracownik (komplet),
                        • Kosztu dostaw do wyżej wspomnianych lokalizacji (jakie jest minimum logistyczne),
                        • Gwarancji niezmienności cen w proponowanym okresie (min. 12 miesięcy),
                        • Gwarancji na użytkowanie proponowanych produktów na okres 24 miesięcy (gwarancja liczona od momentu wydania odzieży pracownikowi LS AS),
                        • Narzędzia do kontroli i nadzoru nad procesem składania zamówień i ich dystrybucji,
                        • Zastosowania logotypu LS Airport Services (nadruk lub haft) na koszulkach polo, T-shirt, z długim rękawem, softshell’ach/polarach, kurtkach całorocznych
                        • Ważność oferty – 90 dni
                        • Preferowany 45 dniowy termin płatności FV

                        Oferty przesłane bez powyższych danych, nie będą rozpatrywane.

                        Dodatkowo, dla Oferentów, którzy są w stanie i są zainteresowani przedstawić ofertę cenową na poniższe, prosimy o dołączenie do przedstawionej oferty cenowej na odzież:

                        • Ewentualnego przejęcia do zarządzania lub odkupu obecnych stanów magazynowych Spółki LS Airport Services. W razie zainteresowania przedstawieniem oferty w tym temacie, prosimy o informację zwrotną i przekażemy zainteresowanym Oferentom wszelkie niezbędne dane, ilości, itp.

                        Po weryfikacji zebranych ofert, które zostaną do nas złożone w formie listownej, zaprosimy wybranych Oferentów do II etapu postępowania, w którym wymagane będzie:

                        • Bezzwrotne dostarczenie wzorów odzieży na testy, w skład których wchodzić powinny: koszulka polo, T-shirt, koszula z długim rękawem, polar, softshell, spodnie letnie spodnie zimowe, kurtka całoroczna;

                        Ponadto informujemy, że:

                        • Zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
                        • Postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
                        • Przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.
                         Równocześnie LS Airport Services S.A. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podania przyczyn w dowolnej chwili a Oferentom nie będzie przysługiwało z tego tytułu żadne odszkodowanie.

                        Załączniki:

                        Treść zapytania ofertowego w PDF
                        Załącznik nr 1 – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe LSAS
                        Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna RODO dla LSAS
                        Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy w zakresie ochrony danych dla LSAS
                        Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy w zakresie poufności dla LSAS
                        POWRÓT DO LISTY
                        POBIERZ PDF
                        25
                        Zapytanie ofertowe  w sprawie przedstawienia oferty na zakup dyszla/zestawów dyszli i głowic wymiennych do następujących statków powietrznych: Beechcraft, Cessna, Bombardier, Embraer, Dassault, Gulfstream, Hawker, Honda Jet, Pilatus na potrzeby Działu Obsługi Płytowej Sekcji FBO w Warszawie

                        15 czerwca 2021 r.

                        Zapytanie ofertowe
                        w sprawie przedstawienia oferty na zakup dyszla/zestawów dyszli i głowic wymiennych do następujących statków powietrznych: Beechcraft, Cessna, Bombardier, Embraer, Dassault, Gulfstream, Hawker, Honda Jet, Pilatus na potrzeby Działu Obsługi Płytowej Sekcji FBO w Warszawie.

                        Składający zapytanie ofertowe:
                        LS Airport Services S.A.
                        J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

                        wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości.

                        NIP 522-29-49-523
                        Tel.: (0 22) 606 71 80,
                        fax: (0 22) 606 78 11
                        E-mail: sekretariat@lsas.aero 

                        1. Przedmiot zapytania ofertowego

                        Przedstawienie oferty na zakup dyszla/zestawu dyszli i głowic wymiennych do wypychania statków powietrznych zawartych w poniższej tabeli:

                        Lp

                        Producent

                        Model

                         

                        MTOW (kg)

                        1

                        Beechcraft

                        400A Beechjet (400XP)

                        BE40

                        7303

                        2

                        Cessna

                        Citation 525 CJ2

                        C25A

                        5613

                        3

                        Cessna

                        Citation 525 CJ4

                        C25C

                        7761

                        4

                        Cessna

                        Cessna 500 Citation I

                        C500

                        5300

                        5

                        Cessna

                        Cessna Citation Mustang

                        C510

                        3921

                        6

                        Cessna

                        Citation 525 CJ1

                        C525

                        4800

                        7

                        Cessna

                        Citation II

                        C550

                        6000

                        8

                        Cessna

                        Citation V

                        C560

                        7400

                        9

                        Cessna

                        Cessna 560X Citation Excel

                        C56X

                        9200

                        10

                        Cessna

                        650 Citation

                        C650

                        10200

                        11

                        Cessna

                        Cessna Citation C680 Sovereign

                        C680

                        13600

                        12

                        Cessna

                        Citation Longitude

                        C700

                        17900

                        13

                        Cessna

                        Citation X

                        C750

                        36600

                        14

                        Bombardier

                        Challenger 300

                        CL30

                        14330

                        15

                        Bombardier

                        Challenger 350

                        CL35

                        14350

                        16

                        Bombardier

                        Challenger 600

                        CL60

                        20460

                        17

                        Embraer

                        Embraer Phenom 100

                        E50P

                        4750

                        18

                        Embraer

                        Embraer Legacy 450

                        E545

                        16000

                        19

                        Embraer

                        Embraer Legacy 500

                        E550

                        16220

                        20

                        Embraer

                        Embraer Phenom 300

                        E55P

                        7951

                        21

                        Dassault

                        Falcon 2000/200DX/200EASY/200EX/200LX

                        F2TH

                        19000

                        22

                        Cessna

                        Reims-Caravan II

                        F406

                        4400

                        23

                        Dassault

                        Falcon 900

                        F900

                        22050

                        24

                        Dassault

                        Falcon 50

                        FA50

                        17600

                        25

                        Dassault

                        Falcon 7X

                        FA7X

                        31300

                        26

                        Dassault

                        Falcon 8X

                        FA8X

                        33100

                        27

                        Gulfstream

                        Gulfstream G650

                        G650

                        48800

                        28

                        Gulfstream

                        Gulfstream G200

                        GALX

                        16100

                        29

                        Bombardier

                        Global 5000

                        GL5T

                        40000

                        30

                        Bombardier

                        Bombardier Global Express

                        GLEX

                        42000

                        31

                        Gulfstream

                        Gulfstream 3

                        GLF3

                        31600

                        32

                        Gulfstream

                        Gulfstream 300/350/4/400/450/4SP

                        GLF4

                        33840

                        33

                        Gulfstream

                        Gulfstream 5/500/550

                        GLF5

                        41000

                        34

                        Gulfstream

                        Gulfstream 650

                        GLF6

                        45200

                        35

                        Hawker

                        Hawker 750/800/800SP/800XP/850XP/900/900XP

                        H25B

                        12701

                        36

                        Honda Jet

                        Honda HA-420

                        HDJT

                        4519

                        37

                        Bombardier

                        Learjet 35

                        LJ35

                        8200

                        38

                        Bombardier

                        Learjet 45

                        LJ45

                        9800

                        39

                        Bombardier

                        Learjet 55

                        LJ55

                        9700

                        40

                        Bombardier

                        Learjet 60

                        LJ60

                        10700

                        41

                        Bombardier

                        Learjet 70/75

                        LJ75

                        9700

                        42

                        Pilatus

                        Pilatus PC12

                        PC12

                        4740

                        43

                        Pilatus

                        Pilatus PC24 Super Versatile Jet

                        PC24

                        8200

                        44

                        Beechcraft

                        Beechcraft Premier I

                        PRM1

                        5500

                        Specyfikacja oraz istotne parametry poza cenowe:

                        • Koła gumowe pompowane lub gumowe pełne;
                        • Gwarancja minimum 24 miesiące;
                        • Zgodność sprzętu z najnowszymi wytycznymi IATA AHM / EASA;
                        • Zgodność proponowanego sprzętu z certyfikatem potwierdzającym spełnienie wymagań polskich i europejskich norm dla urządzeń i sprzętu do obsługi naziemnej statków powietrznych;
                        • Dokumentacja techniczno - ruchowa w języku polskim z pełnym wykazem części.
                        • Dostępność części zamiennych z dostawą do Polski w ciągu 7 dni roboczych;
                        • Kompatybilność z:
                         Mulag Comet 6 ucho zaczepu na sworzeń 50mm lub 70mm (w przypadku statków powietrznych z MTOW do 50 000kg);
                         Trepel Challenger 150 ucho zaczepu na sworzeń 70mm;
                        • Możliwość wymiany głowicy w warunkach roboczych/operacyjnych przez personel Zamawiającego (szybki montaż i demontaż);
                        • Preferowana kompatybilność z modelem dyszla Tronair model 01-1201-000 lub JMS J-TOWbiz1;
                        • Opcjonalnie: przedstawienie urządzenia/narzędzia do składowania/przechowywania dyszla/zestawu dyszli i głowic wymiennych;
                        • Doświadczenie producenta – poświadczone referencjami.

                        2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                        Ofertę należy przesłać listownie na adres Spółki do dnia 28.06.2021, do godz.12.00., w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem: „Oferta na zakup zestawów dyszli i głowic wymiennych dla LS Airport Services S.A. – nie otwierać” adresowanej na: Piotr Wodzyński

                        LS Airport Services S.A.
                        Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa,
                        Tel.:(0 22) 206 95 00,
                        E-mail: sekretariat@lsas.aero 

                        3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

                        Informację dotyczące zapytania ofertowego:
                        W sprawach handlowych: Eliza Szymańska
                        Tel:. 22 2094946, e-mail: e.szymanska2@lsas.aero 

                        Informację dotyczące zapytania ofertowego:
                        W sprawach merytorycznych: Piotr Wodzyński
                        tel. 48 695 88 74 14, e-mail: p.wodzynski@lsas.aero  

                        4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                        Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
                        Oferta powinnazawierać:

                        • dane Oferenta, adres, NIP, adres www, adres e-mail, status prawny itp.,
                        • oświadczenia Oferenta przystępującego do prowadzonego przez LS Airport Services S.A. postępowania na zakup towarów/usług (poufność, RODO, zgodnie ze wzorem,),
                        • portfolio - doświadczenie w przedmiocie zamówienia (poświadczone referencjami),
                        • zaświadczenia Oferenta w zakresie jego zdolności do wykonania przedmiotu umowy, posiadanych zgód korporacyjnych, posiadania uprawnień do wykonania przedmiotu umowy, itp. jeśli występują,
                        • oryginał lub potwierdzony notarialnie odpis pełnomocnictwa w przypadku, gdy oferta składana jest przez pełnomocnika,
                        • dokumenty rejestrowe Oferenta,
                        • formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
                        • projekt umowy sprzedaży.

                        Ponadto do formularza odpowiedzi na zapytanie ofertowe powinna być dołączona informacja nt.:

                        • terminu realizacji (preferowany: 31.08.2021),
                        • okresu ważności oferty (preferowany przez zamawiającego min.90 dni),
                        • terminu płatności (preferowany przez zamawiającego: 45 dni),

                        Oferty bez podania powyższych danych nie będą rozpatrywane.

                        Informujemy, że:

                        • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
                        • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
                        • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

                        Załącznik:

                        Załącznik nr 1 – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe LSAS
                        Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna RODO dla LSAS
                        Załącznik nr 3 – Oświadczenia wykonawcy w zakresie ochrony danych dla LSAS
                        Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy w zakresie poufności dla LSAS
                        Załącznik 5 - Treść zapytania ofertowego w formacie PDF
                        POWRÓT DO LISTY
                        POBIERZ PDF
                        26
                        Ogłoszenie o przetargu: zbycie pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych oraz holownika

                        10 maja 2021 r.

                        Nr ref. przetargu: 1/SSAT/2021

                        Firma, siedziba i adres organizatora przetargu:

                        LS Airport Services S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. J. Gordona Bennetta 2b, 02-159 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000355602, o numerze NIP: 5222949523 oraz numerze REGON: 142405221 (dalej jako „LSAS")

                        Rodzaj i liczba zbywanych składników aktywów trwałych:
                        1. Pojazd do transportu osób niepełnosprawnych Mallaghan ML6100D, nr boczny 1162, nr ew. 743/1/0024; LT 07/2021
                        2. Pojazd do transportu osób niepełnosprawnych Mallaghan ML6100D, nr boczny 1149, nr ew. 743/0382; LT 06/2021
                        3. Holownik Shopf F106, nr boczny 193. nr ew. LSASKTW746/1/0008; LT 18/2020.

                        Termin i miejsce, w którym można obejrzeć zbywane składniki aktywów trwałych:
                        Ad. 1 ul. Wirażowa 35, 02-158 Warszawa (pn-pt 8:00 – 17:00)
                        Ad. 2 ul. Wirażowa 35, 02-158 Warszawa (pn-pt 8:00 – 17:00)
                        Ad. 3 ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice (pn-pt 7:00 – 15:00)

                        Do przetargu zastosowanie mają postanowienia Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych LS Airport Services S.A. z dnia 17 października 2019 r. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego treści.

                        Załączniki:

                        1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez LSAS, skierowana do oferenta, w związku z prowadzonym przetargiem,
                        2. Wzór formularza ofertowego,
                        3. Wzór instrukcji płatniczej zwrotu wadium.

                        Ogłoszenie o przetargu
                        Załącznik 1 - klauzula informacyjna RODO
                        Załącznik 2 - wzór formularza ofertowego
                        Załącznik 3 - wzór instrukcji płatniczej zwrotu wadium
                        POWRÓT DO LISTY
                        POBIERZ PDF
                        27
                        Zapytanie ofertowe w sprawie zlecenia wykonania analizy ekonomicznej zasadności inwestycji polegającej na rozbudowie pow. magazynowo-biurowej na terenie LS Cargo Park przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie.

                        Kwiecień 13, 2021 r.

                        Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wykonanie analizy ekonomicznej zasadności inwestycji polegającej na rozbudowie pow. magazynowo-biurowej na terenie LS Cargo Park przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie.

                         Informujemy, że:

                        • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
                        • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
                        • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

                        Składający zapytanie ofertowe:
                        LS Airport Services S.A.
                        J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
                        wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości
                        NIP 522-29-49-523
                        Tel.: (22) 206 95 00

                        1. Przedmiot zapytania ofertowego:

                        Przedmiotem postępowania jest opracowanie analizy ekonomicznej zasadności inwestycji polegającej na rozbudowie pow. magazynowo-biurowej na terenie LS Cargo Park przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie.

                        Dokument powinien zawierać:

                        1. Analizy scenariuszowe (działanie istniejącej części magazynowo-biurowej i analiza możliwości wykorzystania nowej zabudowy w dostępnych wariantach wskazanych w analizie zagospodarowania nieruchomości);
                         • Analiza nieruchomości jako jeden kompleks – bieżące oraz nowe zabudowania;
                         • Benchmark nieruchomości, na których zlokalizowane są terminale cargo w zakresie podaży, popytu, najemców, warunków najmu, stawek czynszowych, rynku inwestycyjnego;
                         • Ustalenie funkcji użytkowych (podział biura vs. magazyn; na podstawie zgłaszanego popytu na najem);
                         • Analiza scenariuszowa dla JV i samodzielnej realizacji (uproszczona analiza finansowa);
                         • Scenariusze dezinwestycji przy założeniu relokacji działalności operacyjnej LS Airport Services do Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) - (wartość gruntu, wartość nieruchomości, możliwe kierunki rozwoju).
                         • Analiza scenariuszy realizacji przy założeniu różnych terminów przeniesienia działalności do CPK (uproszczona analiza finansowa).

                        Celem analizy jest wypracowanie optymalnego scenariusza do realizacji inwestycji z uwzględnieniem przeniesienia działalności do CPK.

                        1. Przygotowanie biznes planu w formacie spełniającym wymogi pozyskania kapitału od instytucji finansowych (analiza finansowa – model finansowy, ocena projektu inwestycyjnego, analiza SWOT)

                        Dokument będzie prezentowany na potrzeby pozyskania wewnętrznych zgód korporacyjnych oraz  pozyskania finansowania zewnętrznego.

                        1. Finansowanie – badanie rynku na potrzeby identyfikacji źródeł finansowania

                        2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                        Oferty należy składać w terminie do 05.05.2021 r. (włącznie), w zamkniętych kopertach opisanych:  „Biznesplan – LS Cargo Park” w sekretariacie LS Airport Services S.A. przy ul. J. Gordona Bennetta 2b w Warszawie 02-159 (I piętro).

                        Wysłanie oferty mailem powoduje automatyczne odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymogów zapytania ofertowego.

                        3. Kontakt:

                        W sprawie zapytania ofertowego: Patrycja Walewska, tel.: 691 520 014, e-mail: p.walewska@lsas.aero

                        4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                        Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

                        Oferent wraz z ofertą cenową powinien dostarczyć:

                        • Referencje dotyczące dedykowanego zespołu do projektu.
                        • Informacja na temat posiadanego doświadczenia w realizacji projektów z branży lotniczej, w tym w szczególności z uwzględnieniem rynku przewozów ładunków lotniczych (cargo).

                        5. Załączniki:

                        Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
                        Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
                        Treść zapytania ofertowego w PDF
                        POWRÓT DO LISTY
                        POBIERZ PDF
                        28
                        Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na dostawę wody mineralnej dla LS Airport Services S.A.

                        Kwiecień 01, 2021 r.

                        W związku z rozwojem Spółki LS Airport Services S.A., (LSAS) chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w postępowaniu ofertowym na dostawę wody mineralnej dla pracowników naszej firmy.

                        Jesteśmy zainteresowani podpisaniem minimum rocznej umowy z możliwością jej przedłużenia.

                        Składający zapytanie ofertowe:

                        LS Airport Services S.A.,
                        ul. J. Gordona Bennetta 2B,
                        02-159 Warszawa
                        wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości.
                        NIP: 522-29-49-523,
                        Tel.: +48 22 206 95 00,
                        E-mail: sekretariat@lsas.aero 

                        1. Przedmiot zapytania ofertowego:

                        Przedstawienie oferty na dostawę wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w butelkach 0,5 litra.

                        Miejsce dostaw:

                        LS Airport Services S.A.

                        • lotnisko w Warszawie,
                        • lotnisko w Warszawie – Terminal Cargo,
                        • lotnisko w Krakowie,
                        • lotnisko w Katowicach,
                        • lotnisko w Katowicach – Terminal Cargo,
                        • lotnisko w Gdańsku.

                        Przewidywane ilości dostaw:

                        • przewidywane roczne ilości dostaw wody gazowanej: 100.000 szt.
                        • przewidywane roczne ilości dostaw wody niegazowanej: 50.000 szt.
                        • przewidywana częstotliwość dostaw: 1-4 razy w miesiącu w zależności od temperatury.

                        Powyższe ilości i częstotliwość dostaw może ulec zmianie w zależności od, trudnej obecnie do przewidzenia, sytuacji epidemiologicznej związanej z występowaniem wirusa SARS-CoV-2 w naszym kraju i na świecie oraz rozwoju krajowego i międzynarodowego ruchu lotniczego.

                        2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                        Ofertę należy przesłać listownie na adres Spółki do dnia 15/04/2021 do godz.12.00., w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dostawę wody mineralnej dla LS Airport Services S.A. – nie otwierać”.
                        LS Airport Services S.A.,
                        ul. J. Gordona Bennetta 2B,
                        02-159 Warszawa,
                        Tel.: +48 22 206 95 00,
                        E-mail: sekretariat@lsas.aero 

                        Termin realizacji (rozpoczęcia dostaw) – zgodnie z podpisaną umową.

                        3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

                        Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udzielają:

                        Pani Dorota Abramczyk
                        d.abramczyk@lsas.aero
                        tel. +48 22 209-49-91

                        Pani Eliza Szymańska
                        e.szymańska2@lsas.aero
                        tel. +48 22 209-49-46

                        4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                        Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

                        Oferta powinna zawierać:

                        • dane Oferenta, adres, NIP, adres www, adres e-mail, status prawny, itp.,
                        • oświadczenia Oferenta przystępującego do prowadzonego przez LS Airport Services S.A. postępowania na dostawę wody mineralnej dla LSAS (poufność, RODO, zgodnie ze wzorem,),
                        • portfolio - doświadczenie w przedmiocie zamówienia (poświadczone referencjami),
                        • zasoby kadrowe – wykaz osób oddelegowanych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem ich doświadczenia,
                        • zaświadczenia Oferenta w zakresie jego zdolności do wykonania przedmiotu umowy, posiadanych zgód korporacyjnych, posiadania uprawnień do wykonania przedmiotu umowy, itp. jeśli występują,
                        • oryginał lub potwierdzony notarialnie odpis pełnomocnictwa w przypadku, gdy oferta składana jest przez pełnomocnika,
                        • dokumenty rejestrowe Oferenta,
                        • formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
                        • projekt umowy sprzedaży.

                        ponadto do formularza odpowiedzi na zapytanie ofertowe powinna być dołączona informacja nt.:

                        • całościowego asortymentu (katalogu) oferowanych marek, rodzajów i pojemności wody mineralnej,
                        • cen oferowanej wody mineralnej,
                        • deklarowanego czasu dostawy,
                        • deklarowanej częstotliwości dostaw,
                        • kosztu dostaw do wyżej wspomnianej lokalizacji (minimum logistyczne),
                        • gwarancji niezmienności cen w proponowanym okresie,
                        • terminu ważności oferty.

                        Informujemy, że:

                        • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
                        • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
                        • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

                        Załączniki:

                        Załącznik 1 – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe LSAS
                        Załącznik 2 – Klauzula informacyjna RODO dla LSAS
                        Załącznik 3 – Oświadczenia wykonawcy w zakresie ochrony danych dla LSAS
                        Załącznik 4 – Oświadczenie wykonawcy w zakresie poufności dla LSAS
                        Treść zapytania ofertowego w formacie PDF
                        POWRÓT DO LISTY
                        POBIERZ PDF
                        29
                        Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na dostawę folii

                        Marzec 26, 2021 r.

                        W związku z rozwojem Spółki LS Airport Services S.A., (LSAS) chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w postępowaniu ofertowym na dostawę folii dla Oddziału Cargo.
                        Jesteśmy zainteresowani podpisaniem minimum rocznej umowy z możliwością jej przedłużenia.

                        Składający zapytanie ofertowe:

                        LS Airport Services S.A.
                        ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
                        wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości.
                        NIP: 522-29-49-523,
                        Tel.: +48 22 206 95 00,
                        E-mail: sekretariat@lsas.aero 

                        1. Przedmiot zapytania ofertowego:

                        Przedstawienie oferty na dostawę folii.

                        Miejsce dostaw:

                        LS Airport Services S.A.
                        Oddział Cargo
                        Wirażowa 35
                        02-158 Warszawa

                        Wymagane parametry i ilości dostaw:

                        Typ folii: półrękaw
                        Materiał folii: regranulat (LDPE)
                        Szerokość folii: ok 600 cm (po rozłożeniu)
                        Grubość folii: 55 mic.
                        Kolor folii: bezbarwna
                        Waga rolki: 60-70 kg
                        Inne wymagania: folia nawinięta na gilzę, szerokość rolki ok. 160 cm
                        Ilość w dostawie: ok. 3200 kg
                        Ilość dostaw w miesiącu: jedna dostawa

                        2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                        Ofertę należy przesłać listownie na adres Spółki do dnia 30.04.2021 do godz. 14.00., w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dostawę folii dla LS Airport Services S.A. – nie otwierać”.

                        LS Airport Services S.A.
                        Gordona Bennetta 2B,
                        02-159 Warszawa,
                        Tel.: +48 22 206 95 00,
                        E-mail: sekretariat@lsas.aero

                        Termin realizacji (rozpoczęcia dostaw) – zgodnie z podpisaną umową.

                        3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

                        Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udzielają:

                        Pani Dorota Abramczyk
                        d.abramczyk@lsas.aero
                        tel. +48 22 209-49-91

                        Pan Artur Rydzyński
                        a.rydzynski@lsas.aero
                        tel. +48 22 206-94-87

                        4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                        Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

                        Oferta powinna zawierać:

                        • dane Oferenta, adres, NIP, adres www, adres e-mail, status prawny, itp.,
                        • oświadczenia Oferenta przystępującego do prowadzonego przez LS Airport Services S.A. postępowania na dostawę folii (poufność, RODO, zgodnie ze wzorem,),
                        • portfolio - doświadczenie w przedmiocie zamówienia (poświadczone referencjami),
                        • zasoby kadrowe – wykaz osób oddelegowanych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem ich doświadczenia,
                        • zaświadczenia Oferenta w zakresie jego zdolności do wykonania przedmiotu umowy, posiadanych zgód korporacyjnych, posiadania uprawnień do wykonania przedmiotu umowy, itp. jeśli występują,
                        • oryginał lub potwierdzony notarialnie odpis pełnomocnictwa w przypadku, gdy oferta składana jest przez pełnomocnika,
                        • dokumenty rejestrowe Oferenta,
                        • formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
                        • projekt umowy sprzedaży.

                        ponadto do formularza odpowiedzi na zapytanie ofertowe powinna być dołączona informacja nt.:

                        • całościowego asortymentu (katalogu) oferowanych folii z wyszczególnieniem rodzaju wymiarów, materiału, itp.
                        • cen oferowanych folii,
                        • czasu dostawy,
                        • możliwej częstotliwości dostaw,
                        • kosztu dostaw do wyżej wspomnianej lokalizacji (minimum logistyczne),
                        • gwarancji niezmienności cen w proponowanym okresie,
                        • terminu ważności oferty.

                        Informujemy, że:

                        • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
                        • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
                        • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

                        Załącznik:

                        Załącznik 1 – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe LSAS
                        Załącznik 2 – Klauzula informacyjna RODO dla LSAS
                        Załącznik 3 – Oświadczenia wykonawcy w zakresie ochrony danych dla LSAS
                        Załącznik 4 – Oświadczenie wykonawcy w zakresie poufności dla LSAS
                        Treść zapytania ofertowego w PDF
                        POWRÓT DO LISTY
                        POBIERZ PDF
                        30
                        Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na dostawę desek posuszarnianych

                        Marzec 24, 2021 r.

                        W związku z rozwojem Spółki LS Airport Services S.A., chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w postępowaniu ofertowym na dostawę desek posuszarnianych dla LSAS.
                        Jesteśmy zainteresowani podpisaniem minimum rocznej umowy z możliwością jej przedłużenia.

                        Składający zapytanie ofertowe:

                        LS Airport Services S.A.
                        ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
                        wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości.
                        NIP: 522-29-49-523,
                        Tel.: +48 22 206 95 00,
                        E-mail: sekretariat@lsas.aero 

                        1. Przedmiot zapytania ofertowego:

                        Przedstawienie oferty na dostawę desek posuszarnianych.

                        Miejsce dostaw:

                        LS Airport Services S.A.
                        Oddział Cargo, ul. Wirażowa 35, 02-158 Warszawa

                        Wymagane parametry i ilości dostaw:

                        • Typ deski: deska posuszarniana,
                        • Rodzaj drewna: sosna,
                        • Wilgotność: 12% - 15%,
                        • Wymiary: 100x15x2,5 cm,
                        • Stopień obróbki powierzchni: tarcica,
                        • Rodzaj zabezpieczenia przed owadami: brak,
                        • Inne wymagania: brak sinicy i sęków,
                        • Ilość w dostawie: 12m3,
                        • Przewidywana ilość dostaw w miesiącu: 1 dostawa.

                        2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                        Ofertę należy przesłać listownie na adres Spółki do dnia 30.04.2021, do godz. 14.00., w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dostawę desek posuszarnianych dla LS Airport Services S.A. – nie otwierać”.
                        LS Airport Services S.A.
                        Gordona Bennetta 2B,
                        02-159 Warszawa,
                        Tel.: +48 22 206 95 00,
                        E-mail: sekretariat@lsas.aero

                        Termin realizacji (rozpoczęcia dostaw) – zgodnie z podpisaną umową.

                        3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

                        Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udzielają:

                        Pani Dorota Abramczyk
                        d.abramczyk@lsas.aero 
                        tel. +48 22 209 49 91

                        Pan Artur Rydzyński
                        a.rydzynski@lsas.aero 
                        tel. +48 22 206 94 87

                        4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                        Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

                        Oferta powinna zawierać:

                        • dane Oferenta, adres, NIP, adres www, adres e-mail, status prawny itp.,
                        • oświadczenie Oferenta przystępującego do prowadzonego przez LS Airport Services S.A. postępowania na dostawę desek posuszarnianych (poufność, RODO, zgodnie ze wzorem,),
                        • portfolio - doświadczenie w przedmiocie zamówienia (poświadczone referencjami),
                        • zasoby kadrowe – wykaz osób oddelegowanych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem ich doświadczenia,
                        • zaświadczenia Oferenta w zakresie jego zdolności do wykonania przedmiotu umowy, posiadanych zgód korporacyjnych, posiadania uprawnień do wykonania przedmiotu umowy, itp. jeśli występują,
                        • oryginał lub potwierdzony notarialnie odpis pełnomocnictwa w przypadku, gdy oferta składana jest przez pełnomocnika,
                        • dokumenty rejestrowe Oferenta,
                        • formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
                        • projekt umowy sprzedaży.

                        ponadto do formularza odpowiedzi na zapytanie ofertowe powinna być dołączona informacja nt.:

                        • całościowego asortymentu (katalogu) oferowanych desek posuszarnianych z wyszczególnieniem rodzaju drewna, wymiarów, stopnia wysuszenia, zabezpieczenia, itp.
                        • ceny m3 oferowanych desek,
                        • czasu dostawy,
                        • możliwej częstotliwości dostaw,
                        • kosztu dostaw do wyżej wspomnianej lokalizacji (minimum logistyczne),
                        • gwarancji niezmienności cen w proponowanym okresie,
                        • terminu ważności oferty.

                        Informujemy, że:

                        • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
                        • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
                        • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

                        Załącznik:

                        Załącznik 1 – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe LSAS
                        Załącznik 2 – Klauzula informacyjna RODO dla LSAS
                        Załącznik 3 – Oświadczenia wykonawcy w zakresie ochrony danych dla LSAS
                        Załącznik 4 – Oświadczenie wykonawcy w zakresie poufności dla LSAS
                        Treść zapytania ofertowego w PDF
                        POWRÓT DO LISTY
                        POBIERZ PDF
                        31
                        Zapytanie ofertowe w sprawie wyboru dostawców materiałów biurowych dla LS Airport Services S.A.

                        Marzec 22, 2021 r.

                        W związku z rozwojem Spółki LS Airport Services S.A., chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w postępowaniu ofertowym na sprzedaż i dostawę materiałów biurowych dla LSAS.

                        Jesteśmy zainteresowani podpisaniem minimum rocznej umowy z możliwością jej przedłużenia.

                        Składający zapytanie ofertowe:

                        LS Airport Services S.A. (dalej jako: LSAS), Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości

                        NIP: 522-29-49-523

                        Tel.: +48 (22) 206 95 00,

                        E-mail: sekretariat@lsas.aero

                        1. Przedmiot zapytania ofertowego:

                        Przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę materiałów biurowych dla oddziałów LS Airport Services S.A. w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku.

                        Orientacyjne miesięczne i roczne zapotrzebowanie na reprezentatywne materiały biurowe dla oddziałów LSAS.

                        l.p

                        nazwa artykułu

                        j.m.

                        Zapotrzebowanie estymowane

                        Miesięcznie

                        rocznie

                        1

                        papier xero A4

                        ryza

                        350

                        4200

                        2

                        papier xero A3

                        ryza

                        25

                        300

                        3

                        papier Drescher 1+0

                        karton

                        1

                        12

                        4

                        segregator A4 (szeroki)

                        szt.

                        50

                        600

                        5

                        segregator A4 (wąski)

                        szt.

                        25

                        300

                        6

                        segregator A5 (szeroki)

                        szt.

                        10

                        120

                        7

                        teczka z gumką plastikowa

                        szt.

                        25

                        300

                        8

                        teczka biała z gumką

                        szt.

                        10

                        120

                        9

                        koperty białe C6 z klejem samoprzylepne (50 szt.)

                        op.

                        70

                        840

                        10

                        koperty białe C5 z klejem samoprzylepne (50 szt.)

                        op.

                        460

                        5520

                        11

                        koperty białe C4 z klejem samoprzylepne (50 szt.)

                        op.

                        200

                        2400

                        12

                        koperty białe B4 z klejem samoprzylepne (50 szt.)

                        op.

                        250

                        3000

                        13

                        koperty białe na A4 (poszerzone) z klejem samoprzylepne (50 szt.).

                        op.

                        120

                        1440

                        14

                        koperty B4 brązowe (50 szt.)

                        op.

                        70

                        840

                        15

                        koperty A4 białe (50 szt.)

                        op.

                        550

                        6600

                        16

                        akumulatorki alkaiczne AA

                        szt.

                        140

                        1680

                        17

                        akumulatorki alkaiczne AAA

                        szt.

                        110

                        1320

                        18

                        zakreślacze 4-kolorowe

                        op.

                        40

                        480

                        19

                        markery czarne (permanent)

                        szt.

                        70

                        840

                        20

                        karteczki samoprzylepne sticky notes 75x75 mm

                        op.

                        70

                        840

                        21

                        karteczki samoprzylepne sticky notes 51x38 mm

                        op.

                        30

                        360

                        22

                        karteczki kolorowe kostka nieklejona

                        szt.

                        15

                        180

                        23

                        koszulki na dokumenty, groszkowe (100 szt.)

                        op.

                        10

                        120

                        24

                        koszulki na dokumenty, krystaliczne (100 szt.)

                        op.

                        15

                        180

                        25

                        zszywki miedziowane 24/6 (10x1000 szt.)

                        op.

                        20

                        240

                        26

                        zszywki stalowe 24/6 (10x1000 szt.)

                        op.

                        5

                        60

                        27

                        zszywki no.10 (10x1000 szt.)

                        op.

                        1

                        12

                        28

                        klipsy biurowe 19mm (12 szt.)

                        op.

                        5

                        60

                        29

                        klipsy biurowe 25mm (12 szt.)

                        op.

                        10

                        120

                        30

                        klipsy biurowe 41mm (12 szt.)

                        op.

                        10

                        120

                        31

                        spinacz do kartek (małe) (100 szt.)

                        op.

                        15

                        180

                        32

                        spinacz do kartek (średnie) (100 szt.)

                        op.

                        15

                        180

                        33

                        spinacz do kartek (duże) (100 szt.)

                        op.

                        10

                        120

                        34

                        chusteczki nawilżane (70 szt.)

                        op.

                        15

                        180

                        35

                        chusteczki do czyszczenia mebli (70 szt.)

                        op.

                        10

                        120

                        36

                        chusteczki nawilżane do monitora (70 szt.)

                        op.

                        15

                        180

                        37

                        sprężone powietrze w spray

                        szt.

                        15

                        180

                        38

                        teczka z klipsem A4 (prosta)

                        szt.

                        35

                        420

                        39

                        teczka z klipsem A4 (z okładką)

                        szt.

                        45

                        540

                        40

                        dziurkacz do papieru

                        szt.

                        10

                        120

                        41

                        zszywacz nożycowy Rapid K1

                        szt.

                        1

                        12

                        42

                        zszywacz biurkowy Leitz 5502 (30 kartek)

                        szt.

                        10

                        120

                        43

                        zeszyt A4

                        szt.

                        1

                        12

                        44

                        zeszyt A3

                        szt.

                        1

                        12

                        45

                        holdery na identyfikatory

                        szt.

                        120

                        1440

                        46

                        zawieszki do kluczy

                        szt.

                        70

                        840

                        47

                        taśma klejąca szeroka bezbarwna

                        szt.

                        50

                        600

                        48

                        taśma pakowa brązowa

                        szt.

                        45

                        540

                        49

                        taśma klejąca Scotch

                        szt.

                        45

                        540

                        50

                        taśma klejąca dwustronna

                        szt.

                        15

                        180

                        51

                        folia do laminowania A4 250 mikronów (100 szt.)

                        op.

                        25

                        300

                        52

                        gumki recepturki 50g

                        op.

                        1

                        12

                        53

                        gumka do ścierania

                        szt.

                        5

                        60

                        54

                        magnesy na tablicę magnetyczną (20 szt.)

                        op.

                        10

                        120

                        55

                        korektor w taśmie

                        szt.

                        55

                        660

                        56

                        nożyczki biurowe

                        szt.

                        10

                        120

                        57

                        tusz do stempli

                        szt.

                        5

                        60

                        58

                        kuweta/taca na dokumenty A4 (bezbarwna)

                        szt.

                        15

                        180

                        59

                        ołówek z gumką

                        szt.

                        15

                        180

                        60

                        ołówek automatyczny

                        szt.

                        10

                        120

                        61

                        teczka na akta osobowe Esselte

                        szt.

                        60

                        720

                        62

                        długopis na sprężynce

                        szt.

                        20

                        240

                        63

                        zakładki indeksujące Post It (4 kolory 100 szt.)

                        op.

                        15

                        180

                        64

                        marker do tablic suchościeralnych

                        szt.

                        30

                        360

                        65

                        przekładki alfabetyczne do segregatora

                        kpl.

                        15

                        180

                        66

                        rozszywacz Donau

                        szt.

                        10

                        120

                         

                        Jesteśmy zainteresowani zakupem produktów ze ”średniej półki jakościowej”.

                        W ofercie prosimy o zachowanie numeracji oferowanych produktów zgodnie z powyższą tabelą.

                        Dostawa do oddziałów LSAS na lotniska w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Gdańsku.

                        1. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                        Ofertę należy przesłać listownie na adres Spółki do dnia 06 kwietnia 2021, do godz.12.00., w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dostawę materiałów biurowych dla LS Airport Services S.A. – nie otwierać”.

                        LS Airport Services S.A. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa,

                        Tel.: +48 (22) 206 95 00,

                        E-mail: sekretariat@lsas.aero

                        Termin realizacji (rozpoczęcia dostaw) – zgodnie z podpisaną umową.

                        1. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

                        Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udzielają:

                        Dorota Abramczyk

                        d.abramczyk@lsas.aero

                        tel. +48 (22) 209-49-91

                        Pan Zbigniew Roguski

                        z.roguski@lsas.aero

                        tel. +48 (22) 206-94-45

                        1. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                        Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

                        Oferta powinna zawierać:

                        • dane Oferenta, adres, NIP, adres www, adres e-mail, status prawny itp.,
                        • oświadczenia Oferenta przystępującego do prowadzonego przez LS Airport Services S.A. postępowania na zakup towarów/usług (poufność, RODO, zgodnie ze wzorem,),
                        • portfolio - doświadczenie w przedmiocie zamówienia (poświadczone referencjami),
                        • zasoby kadrowe – wykaz osób oddelegowanych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem ich doświadczenia,
                        • zaświadczenia Oferenta w zakresie jego zdolności do wykonania przedmiotu umowy, posiadanych zgód korporacyjnych, posiadania uprawnień do wykonania przedmiotu umowy, itp. jeśli występują,
                        • oryginał lub potwierdzony notarialnie odpis pełnomocnictwa w przypadku, gdy oferta składana jest przez pełnomocnika,
                        • dokumenty rejestrowe Oferenta,
                        • formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
                        • projekt umowy sprzedaży

                        ponadto do formularza odpowiedzi na zapytanie ofertowe powinna być dołączona informacja nt.:

                        • cen jednostkowych w/w reprezentatywnych produktów, z wyszczególnieniem rodzaju, typu i producenta,
                        • czasu dostawy,
                        • możliwej częstotliwości dostaw,
                        • kosztu dostaw do wyżej wspomnianych lokalizacji (minimum logistyczne),
                        • całościowego asortymentu (katalogu) oferowanych materiałów biurowych,
                        • gwarancji niezmienności cen w proponowanym okresie,
                        • terminu ważności oferty.

                        Oferty bez podania powyższych danych nie będą rozpatrywane.

                        Ponadto informujemy że:

                        • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
                        • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
                        • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

                        Równocześnie LS Airport Services S.A. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podania przyczyn w dowolnej chwili a oferentom nie będzie przysługiwało w tego tytułu żadne odszkodowanie.

                        Załączniki:

                         

                        Załącznik 1 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe LSAS
                        Załącznik 2 – Klauzula informacyjna RODO dla LSAS
                        Załącznik 3 – Oświadczenia wykonawcy w zakresie ochrony danych dla LSAS
                        Załącznik 4 – Oświadczenie wykonawcy w zakresie poufności dla LSAS
                        POWRÓT DO LISTY
                        POBIERZ PDF
                        32
                        Ogłoszenie dotyczące sprzedaży 26 wyeksploatowanych jednostek sprzętu GSE

                        Marzec 12, 2021 r.

                        LS Airport Services S.A ogłasza wszczęcie postępowania ofertowego na sprzedaż 26 wyeksploatowanych jednostek sprzętu GSE.

                        Poniżej wykaz sprzętu i miejsce jego lokalizacji.

                        Lokalizacja Katowice

                        LS Airport Services S.A.

                        ul. Wolności 90

                        42-625 Ożarowice

                        Osoba odpowiedzialna: Marcin Majcher:

                        tel.: 887 831 211

                        e-mail: m.majcher@lsas.aero 

                        Nr kat.

                        Nr boczny

                        Nazwa sprzętu

                        TYP sprzętu

                        Nr seryjny

                        Rok produkcji

                        Przebieg mth

                        Stan fizyczny

                        1

                        177

                        Lotniskowy agregat prądotwórczy

                        HOUCHIN

                        103469

                        2005

                        B.d.

                        Niesprawność 90%

                        3

                        74

                        Ciągnik lotniskowy

                        ROFAN T344 T4DK

                        425DHF982073

                        1998

                        56639

                        Niesprawność 100%

                        4

                        65

                        Ciągnik lotniskowy

                        ROFAN T344

                        330DVF931618

                        1993

                        B.d.

                        Niesprawność 100%

                        5

                        2326

                        CIĄGARKA ELEKTRYCZNA

                        LEŻAJSK WAN13-0202

                        33439

                        2010

                        B.d.

                        Niesprawność 100%

                        6

                        179

                        TAŚMOCIĄG

                        ERMA TLD

                        48694

                        1999

                        16581

                        Niesprawność 100%

                        7

                        60

                        TAŚMOCIĄG

                        FRECH Z6475

                        650792

                        1970

                        B.d.

                        Niesprawność 90%

                        8

                        50

                        Agregat do rozruchu silników lotniczych

                        GARRETT RST160

                        90-912

                        1990

                        B.d.

                        Niesprawność 80%

                        Lokalizacja Warszawa

                        LS Airport Services S.A.

                        ul. Wirażowa 35

                        02-158 Warszawa

                        Osoba odpowiedzialna: Marcin Stasiak:

                        tel.: 22 206 9589

                        e-mail: m.stasiak2@lsas.aero

                        Nr kat.

                        Nr boczny

                        Nazwa sprzętu

                        TYP sprzętu

                        Nr seryjny

                        Rok produkcji

                        Przebieg mth

                        Stan fizyczny

                        9

                        LST013

                        Pojazd asenizacyjny

                        MAN 8100

                        WVM L012513G057568

                        1999

                        28390 km

                        na chodzie, brak pompy fekalii,

                        10

                        4500

                        Wózek paletowy

                         

                        278

                        1979

                        B.d.

                        Niesprawność 100%

                        11

                        4140

                        Przyczepa bagażowa

                        RAWA PB-1,5

                        267

                        1990

                        B.d.

                        Niesprawność 100%

                        12

                        121

                        Schody lotniskowe

                         

                        10262

                        1989

                        B.d.

                        Niesprawność 100%

                        13

                        1180

                        Platforma załadunkowa

                        TREPEL CHAMP 70

                         350480675

                        2000

                        3826 mth

                        Stan dobry, w eksploatacji, aktualne badanie UDT

                        14

                        1071

                        Platforma załadunkowa

                        TREPEL PCL 70/56

                         350203434

                        1996

                        5261 mth

                        Stan dobry, w eksploatacji, aktualne badanie UDT

                        15

                        2332

                        Cięgarka elektryczna

                        LEZAJSK WAC 23-0122

                        33724

                        2013

                        B.d.

                        Niesprawność 100%

                        16

                        2338

                        Cięgarka elektryczna

                        LEZAJSK WAC 23-0122

                        33748

                        2013

                        B.d.

                        Niesprawność 100%

                        17

                        1171

                        Cięgarka elektryczna

                        CHARLATTE T-30

                        4664

                        2001

                        B.d.

                        Niesprawność 100%

                        18

                        1261

                        Przyczepa bagażowa

                        WL20

                        020/98

                        1998

                        B.d.

                        Niesprawność 100%

                        19

                        5028

                        Podnośnik paletowy

                        BT-LPE 200

                        985 151 /  2007 

                        2007

                        B.d.

                        Niesprawność 100%

                        20

                        1108

                        Cięgarka elektryczna

                        CHARLATTE T-30

                        4574

                        1998

                        B.d.

                        Niesprawność 100%

                        21

                        247

                        CYSTERNA WODNA

                        Mercedes 809 Vestergaard WS

                        WDB 67301215434464

                        1989

                        213000 km/53000 mth

                         

                        22

                        327

                        CYSTERNA WODNA

                        Mercedes 809 Vestergaard WS

                        WDB 67301015542736

                        1990

                        257000 km/47300 mth

                         

                        Lokalizacja Kraków

                        LS Airport Services S.A.

                        ul. Kpt. M. Medweckiego 1

                        32-083 Balice

                        Osoba odpowiedzialna: Piotr Szczepanek:

                        tel.: +48 723 698 985

                        e-mail: p.szczepanek@lsas.aero 

                        Nr kat.

                        Nr boczny

                        Nazwa sprzętu

                        TYP sprzętu

                        Nr seryjny

                        Rok produkcji

                        Przebieg mth

                        Stan fizyczny

                        23

                        94

                        Wózek widłowy

                         GPW-2009

                        136111

                        1989

                        B.d.

                        wycieki, uszkodzony silnik

                        24

                        328

                        Pojazd asenizacyjny

                        MERCEDES 809_VESTERGAARD VTS

                        WDB 67301015

                        545426

                        1989

                        B.d.

                        Niesprawność 100%

                        25

                        1008

                        Lotniskowy agregat prądotwórczy

                        HOUCHIN D690-100DV

                        101697

                        1997

                        B.d.

                        Niesprawność 100%

                        26

                        1112

                        Ciągarka elektryczna

                        CHARLATTE T-30

                        4578

                         

                        B.d.

                        Niesprawność 100%

                        27

                        1021

                        Lotniskowy agregat prądotwórczy

                        HITZINGER GPU 120MDI1

                        121484

                        2005

                        59539mth

                        uszkodzony generator

                           

                          Termin i miejsce składania ofert:

                          Ofertę należy przesłać na adres e-mail sekretariatu Spółki lub listownie na adres spółki do dnia 26 marca 2021 do godz. 12:00.

                          LS Airport Services S.A.

                          ul. J. Gordona Bennetta 2b

                          02-159 Warszawa

                          e-mail: sekretariat@lsas.aero

                          Tel. 48 22 206 95 00

                          Wszelkich dodatkowych informacji nt. oferowanego do sprzedaży sprzętu GSE, udzielą wyznaczeni w poszczególnych lokalizacjach pracownicy.

                          Zdjęcia oferowanego do sprzedaży sprzętu, zainteresowanym osobą/firmą, mogą przesłać, drogą elektroniczną, wyznaczeni w poszczególnych lokalizacjach pracownicy.

                          Wizję lokalną można przeprowadzić po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z osobami odpowiedzialnymi w poszczególnych lokalizacjach.

                          Oferta powinna zawierać:

                          • Formularz ofertowy (Zał.1),
                          • Zgodę na zachowanie poufności (Zał.3),
                          • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Zał.4),
                          • Oryginał lub potwierdzony notarialne odpis pełnomocnictwa w przypadku, gdy oferta składana jest przez pełnomocnika.

                          Oferty niezawierające powyższych informacji nie będą rozpatrywane.

                          Oferty przesłane/złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

                          Ponadto informujemy, że:

                          zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;

                          postępowanie w przedmiocie wyboru Oferenta może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Oferenta, zaś Oferentom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;

                          przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

                          administratorem Państwa danych osobowych jest LS Airport Services S.A. z siedzibą w Warszawie (02-159), przy ul. J. Gordona Bennetta 2B. Dane będą przetwarzane m. in. w celu realizacji zapytania zgodnie z jego zakresem. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności https://www.lsas.aero/o-firmie/rodo/dokumenty-rodo-do-pobrania

                          podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania.

                          Załączniki:

                          Załącznik 1 - Formularz ofertowy
                          Załącznik 2 - Klauzula informacyjna RODO
                          Załącznik 3 - Oświadczenie oferenta - poufność
                          Załącznik 4 - Oświadczenie oferenta - ochrona danych
                          POWRÓT DO LISTY
                          POBIERZ PDF