Active proceedings
01
01
Go back to Proceedings
Active proceedings
01
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wykonanie opracowania Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynków Terminala Cargo i Centrum Spedycji Lotniczej wraz z terenem przyległym tj. zabudowaniami kompleksu LS CARGO PARK przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie
02
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na zlecenie usługi remontu bieżącego korytarzy oraz klatek schodowych w budynkach Terminala Cargo oraz Centrum Spedycji Lotniczej przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie
03
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na  usługi wymiany 1 szt. bramy szybkobieżnej o wymiarach 6,3m x 4m w świetle w obiekcie Terminala Cargo, ul. Wirażowa 35 w Warszawie
04
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na prace remontowo-montażowe p.n. „wymiana 2 szt. tablic piętrowych w bud. Terminala Cargo i Centrum Spedycji Lotniczej, Warszawa ul. Wirażowa 35„
05
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na zlecenie usługi budowy dwóch doków przeładunkowych na terenie Terminala Cargo w Warszawie
06
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na  remont bieżący nawierzchni rampy Terminala Cargo
07
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wykonanie rozbudowy infrastruktury ładowania akumulatorów w budynku Terminal Cargo
08
Zapytanie ofertowe  w sprawie przedstawienia oferty na wykonanie audytu warunków zaopatrzenia w media budynków kompleksu LS CARGO PARK
09
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na zakup dwóch samochodów osobowych o wysokim standardzie wyposażenia i wykończenia wnętrza.
10
Sprzedaż materiałów części zamiennych z magazynu LS Airport Services S.A.
11
Offer inquiry for purchase of baggage tags for LS Airport Services S.A. and permanent contract signage for future purchases, determined non-price parameters
12
Zapytanie ofertowe  w sprawie przedstawienia oferty na usługę serwisu i konserwacji bieżącej układnicy wysokiego składowania oraz dźwigników zainstalowanych w budynku Terminala Cargo  przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie.
13
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na usługę wymiany 4 szt. bram szybkobieżnych w budynku Terminala Cargo przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie
14
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienie oferty na dostawę 10 sztuk baterii kwasowych dedykowanych do elektrycznych wózków widłowych STILL RX20-20P
15
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na zakup usługi kolokacji serwerów i urządzeń teleinformatycznych dla Spółki LS Airport Services S.A.
16
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na usługę zlecenia doradztwa w zakresie utworzenia agencji celnej w strukturach LS Airport Services S.A.
17
Zapytanie ofertowe  w sprawie przedstawienia oferty na zakup terminali mobilnych na potrzeby magazynu cargo w Warszawie i Katowicach
18
Zapytanie ofertowe  w sprawie przedstawienia oferty na zakup 50 szt. jednostek ładunkowych  (palet stalowych) na potrzeby Magazynu Cargo
19
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na usługę zaprojektowania i realizacji rozbudowy sieci WI-FI na potrzeby użytkowania bezprzewodowych terminali mobilnych na magazynie średniego składowania Terminala Cargo, przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie
20
Zapytanie ofertowe  w sprawie zakupu licencji Microsoft 365  dla Spółki LS Airport Services S.A.
21
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania remontu dachu nad I i II piętrem części biurowej budynku Terminala Cargo w Warszawie przy ul. Wirażowej 35 
22
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej zamierzenia inwestycyjnego p.n. ? Rozbudowa kompleksu LS CARGO PARK  przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie
23
Inquiry on the presentation of the offer for supply and installation of racks for the storage of aircraft pallets for the needs of Ramp Handling Department in Warsaw.
24
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wykonanie prac budowlano-instalacyjnych związanych z remontem pomieszczeń Operatorów Kontroli Bezpieczeństwa  w budynku Terminala Cargo na terenie LS CARGO PARK w Warszawie  przy ul. Wirażowej 35 
25
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania prac budowlanych polegających na rozbudowie pomieszczeń chłodni w magazynie Cargo na terenie LS CARGO PARK w Warszawie przy ul. Wirażowej 35 
26
Zapytanie ofertowe  w sprawie przedstawienia oferty na wynajem długoterminowy samochodu dostawczego typu VAN wg. załączonej specyfikacji.
27
Inquiry offer for sale and constant delivery of staff outfits (uniforms) for male and female (stationary and via internet) for employees of Passenger Service / Customer Service in Gdańsk, Kraków, Katowice and Warsaw, subsided by LS Airport Services.
28
Inquiry on the presentation of the offer for the purchase of a 6 new beltloaders with extendable loading system, for the needs of Ramp Handling Department in Warsaw
29
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjnych Spółki LS Airport Services S.A. z siedzibą w Warszawie
30
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na dostawę kart pokładowych i przywieszek bagażowych dla Oddziału Katowice, Oddziału Kraków, Oddziału Gdańsk, Wydziału Obsługi Pasażerskiej  LS Airport Services S.A. w Warszawie.
31
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania prac budowlanych polegających na rozbudowie pomieszczeń chłodni w  magazynie Cargo na terenie LS CARGO PARK  w Warszawie przy ul. Wirażowej 35 
32
Zapytanie ofertowe na przedstawienie oferty na sprzedaż 5 sztuk przyczep frachtowych do przewozu kontenerów i palet lotniczych
33
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wynajem długoterminowy samochodu osobowego przystosowanego do przewodu 9-ciu osób wg załączonej specyfikacji
34
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na sprzedaż i dostawę obuwia ochronnego dla personelu w Oddziałach Spółki LS Airport Services S.A. (Warszawa, Kraków, Katowice, Gdańsk)
35
Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu odzieży roboczej w Oddziałach Spółki LS Airport Services S.A. (Warszawa, Kraków, Katowice, Gdańsk)
36
Inquiry on the presentation of the offer for the purchase of towbar/ set of towbars and quick-release towbar heads kits
37
Ogłoszenie o przetargu: zbycie pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych oraz holownika
38
Zapytanie ofertowe w sprawie zlecenia wykonania analizy ekonomicznej zasadności inwestycji polegającej na rozbudowie pow. magazynowo-biurowej na terenie LS Cargo Park przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie.
39
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na dostawę wody mineralnej dla LS Airport Services S.A.
40
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na dostawę folii
41
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na dostawę desek posuszarnianych
42
Zapytanie ofertowe w sprawie wyboru dostawców materiałów biurowych dla LS Airport Services S.A.
43
Notice on the sale of 26 used GSE units
/
01
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wykonanie opracowania Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynków Terminala Cargo i Centrum Spedycji Lotniczej wraz z terenem przyległym tj. zabudowaniami kompleksu LS CARGO PARK przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym w przedmiocie wykonania dokumentacji ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynków Terminala Cargo i Centrum Spedycji Lotniczej wraz z terenem przyległym, stanowiącym część kompleksu LS Cargo Park przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie.

Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

Składający zapytanie ofertowe:
LS Airport Services S.A.
J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości
NIP 522-29-49-523
Tel.: (0 22) 206 95 00
E-mail: sekretariat@lsas.aero 

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie dokumentacji ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynków Terminala Cargo i Centrum Spedycji Lotniczej wraz z terenem przyległym, stanowiącym część kompleksu LS Cargo Park przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie.

Dokumentację należy przygotować w oparciu o stan aktualny budynków, weryfikację dokumentacji archiwalnej, aktualnych przepisów, wytycznych Państwowej Straży Pożarnej (PSP), dla tego typu opracowań  przy uwzględnieniu aktualnych i planowanych inwestycji LSAS na terenie LS Cargo Park, postanowień zgodnie z poniższym zakresem i wymaganiami:

W zakresie usługi należy przewidzieć :

 • wykonanie wizji lokalnej (wszystkich pomieszczeń i stref obiektów Terminala Cargo, Centrum Spedycji Lotniczych, terenu LS Cargo Park)
 • inwentaryzację budynków i terenu przyległego pod względem stanu ochrony przeciwpożarowej
 • przygotowanie zakresu i harmonogramu czynności dotyczących niezgodności koniecznych
  do usunięcia w trybie natychmiastowym (jeśli wystąpią), uwzględniając etapowanie prac
 • sporządzenie ekspertyz/y (wraz z uwzględnieniem wytycznych PSP co do formy i zawartości opracowania tego typu), ze wskazaniem i wykonaniem opisu występujących niezgodności stanu istniejącego z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych, określeniem proponowanych rozwiązań podstawowych i zamiennych zapewniających prawidłowy poziom bezpieczeństwa pożarowego, przedstawienia kategorii zagrożenia ludzi, podziału na strefy pożarowe, klasy odporności pożarowej budynku oraz klasy odporności ogniowej, warunków ewakuacji, oznakowania na potrzeby ewakuacji dróg i pomieszczeń, oświetlenia awaryjnego, wyposażenia w gaśnice, zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia pożaru, dróg pożarowych, wykazu niezgodności w zakresie przepisów techniczno - budowlanych i przeciwpożarowych które zostaną i nie zostaną doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami, zestawienia planowanych rozwiązań zastępczych innych niż określają to przepisy techniczno – budowlane, zapewniających prawidłowy poziom ochrony przeciwpożarowej w szczególności bezpieczeństwo życia ludzi, w tym warunki bezpiecznej ewakuacji, zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu, analiza i ocena wpływu rozwiązań zastępczych na poziom bezpieczeństwa pożarowego
 • ekspertyza techniczna powinna zawierać część opisową, odpowiadającą jej część graficzną oraz część analityczno-ocenną;
  • część graficzna ekspertyzy powinna składać się z rzutów poszczególnych kondygnacji obiektu i charakterystycznych przekrojów, a także planu zagospodarowania terenu
  • rysunki powinny być sporządzone w skali umożliwiającej odczytanie zawartych na nich informacji oraz być opatrzone tabelą opisową i pieczęciami i podpisami rzeczoznawcy budowlanego i do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
  • część analityczno-ocenna powinna zawierać uzasadnienie zastosowania proponowanego rozwiązania, w celu wykazania niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej
 • zakres tematyczny ekspertyzy:
  • przedmiot, zakres i cel opracowania
  • ogólna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie, usytuowanie)
  • warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny (związany z ochroną przeciwpożarową)
  • zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania lub ocena warunków techniczno-budowlanych w oparciu, o które budynek uznany został za zagrażający życiu ludzi (jeżeli taki stan został stwierdzony w budynku)
  • charakterystyka pożarowa
  • powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji
  • odległość od obiektów sąsiadujących
  • parametry pożarowe występujących substancji palnych
  • przewidywana gęstość obciążenia ogniowego
  • kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji
   i w pomieszczeniach, w których przebywać mogą jednocześnie większe grupy ludzi
  • ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych
  • podział obiektu na strefy pożarowe
  • klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
  • warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe
  • sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostępu
  • dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających
  • wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy lub ratowniczy
  • zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, zaznaczone na planie i opisane hydranty zewnętrzne do zewnętrznego gaszenia
  • drogi pożarowe wyraźnie zaznaczone graficznie na planach sytuacyjnych ze wskazaniem lokalizacji ich oznakowania przy uwzględnieniu istniejącego oznakowania ruchu drogowego, zaznaczone i opisane elementy architektury i ewentualne przeszkody ograniczające dostęp do budynku od strony dróg pożarowych
  • zakres niezgodności z przepisami - wskazanie wszystkich występujących w budynku niezgodności z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpożarowymi
  • wskazanie niezgodności w zakresie przepisów techniczno-budowlanych
   i przeciwpożarowych, które zostaną doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami
  • wskazanie niezgodności w zakresie przepisów techniczno-budowlanych
   i przeciwpożarowych, które nie zostaną doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami.
  • przyjęte rozwiązania (ponadstandardowe) zastępcze inne niż określają to przepisy techniczno-budowlane zapewniające zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu (rekompensujące niezgodności niemożliwe do usunięcia w zabezpieczeniu przeciwpożarowym w stosunku do wymagań przepisów) - wyszczególnienie proponowanych rozwiązań zastępczych
  • analiza i ocena wpływu rozwiązań zastępczych na poziom bezpieczeństwa pożarowego, służąca wykazaniu niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej
  • wnioski w kontekście niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej
 • złożenie wniosku(ów) i uzyskanie koniecznych postanowienia/ń Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie zgody na zastosowanie rozwiązań zamiennych (wraz z prowadzeniem bądź asystą/ koordynacją przy prowadzonym postępowaniu)(uwaga: ilość egzemplarzy, wymagania dotyczące składu dokumentacji i wniosku/ów wg wymagań PSP, sporządzenie dokumentacji przez właściwą jednostkę badawczo-rozwojową lub rzeczoznawców: budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych)

Wymogiem złożenia oferty jest udział w wizji lokalnej w celu obejrzenia obiektów planowanych do opisania w ekspertyzie. Złożenie oferty będzie stanowiło o akceptacji zapoznania się ze stanem technicznym,  skalą i strukturą obiektów. Wizja lokalna może odbyć się z min. jednodniowym wyprzedzeniem.

2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Termin składania ofert:  24.04.2024godz. 16:00 - (pod uwagę brany jest termin wpłynięcia oferty)

Sposób składania oferty: W Sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie – I piętro, przy ul. J. Gordona Bennetta 2B w Warszawie, z dopiskiem „oferta na wykonanie opracowania Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynków Terminala Cargo i Centrum Spedycji Lotniczej”.

3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

W kwestiach handlowych: Dorota Abramczyk d.abramczyk@lsas.aero tel: 887 831 122

W kwestiach technicznych i wizji lokalnej: Mikołaj Długosz m.dlugosz@lsas.aero, tel: 539 608 942

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

 W ofercie należy zawrzeć:

 1. Termin realizacji prac
 2. Warunki cenowe, a jeśli płatność ma następować częściami, w tym na podstawie zaliczki, to ze szczegółowym opisem od czego mają zależeć te płatności, tj. od realizacji części prac wg harmonogramu, od upływu terminu, etc.
 3. Potwierdzenie akceptacji 45 dniowego terminu płatności.
 4. Termin ważności oferty – minimum 45 dni.
 5. Polisę OC obejmującą przedmiot oferty – wartość min. 2-krotność ceny ofertowej, odpowiedzialność deliktowo-kontraktowa, PKD zgodne z zakresem robót.
 6. Przesłanie planu, harmonogramu realizacji usługi, z uwzględnieniem w nim terminu co najmniej dwutygodniowego przed ostatecznym terminem zakończenia prac na przekazanie Zamawiającemu wersji roboczej Ekspertyzy
 7. Warunki rękojmi/gwarancji na prace ze szczególnym uwzględnieniem wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy, tj. za co Wykonawca nie akceptuje odpowiedzialności.
 8. Wskazanie czy Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawców.

Wycofanie się z ww. kryteriów w trakcie negocjacji umowy może spowodować natychmiastowe odrzucenie oferty i podjęcie negocjacji z innym oferentem.

Wymogami formalnymi są:

 • zawarcie w ofercie informacji wymienionych powyżej,
 • udział w wizji lokalnej przed złożeniem oferty,
 • występowanie przez oferenta samodzielnie, nie w formie konsorcjum
 • dostarczenie oferty w wyznaczonym terminie
 • oferta podpisana przez przedstawiciela lub osobę upoważnioną do reprezentowania firmy
 • przesłanie oferty w formularzu odpowiedzi na zapytanie ofertowe – załącznik do zapytania ofertowego,
 • załączenie do oferty podpisanych oświadczeń potencjalnego wykonawcy w zakresie poufności i ochronie danych osobowych – druki w załączeniu.

Załączniki:

Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Załącznik 3 - Oświadczenie wykonawcy (poufność)
Załącznik 4 - Oświadczenie potencjalnego wykonawcy (ochrona danych)
Załącznik 5 - Oświadczenie wkonawcy o niepodleganiu sankcjom wprowadzonym w związku z agresją Rosji na Ukrainę
Zapytanie ofertowe w formacie PDF
GO BACK TO LIST
DOWNLOAD PDF
02
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na zlecenie usługi remontu bieżącego korytarzy oraz klatek schodowych w budynkach Terminala Cargo oraz Centrum Spedycji Lotniczej przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty usługi remontu bieżącego korytarzy oraz klatek schodowych w budynkach Terminala Cargo oraz Centrum Spedycji Lotniczej przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie.

Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

Składający zapytanie ofertowe (Spółka):
LS Airport Services S.A.
ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości
NIP 522-29-49-523
Tel.: (0 22) 206 95 00
E-mail: sekretariat@lsas.aero

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem postępowania jest usługa remontu bieżącego korytarzy oraz klatek schodowych w budynkach Terminala Cargo oraz Centrum Spedycji Lotniczej w Warszawie przy ul. Wirażowej 35.  

Zakres prac:

 • Dwukrotne malowanie ścian korytarza wraz z przygotowaniem podłoża Terminal Cargo – 874,62 m2;
 • Dwukrotne malowanie ścian korytarza wraz z przygotowaniem podłoża Łącznik/CSL – 807,18 m2;
 • Dwukrotne malowanie ścian klatek schodowych wraz z przygotowaniem podłoża Terminal Cargo – 463,20 m2;
 • Dwukrotne malowanie ścian klatek schodowych wraz z przygotowaniem podłoża CSL/Lącznik – 369,83 m2
 • Dwukrotne malowanie sufitów klatek schodowych wraz z przygotowaniem podłoża Terminal Cargo – 198 m2;
 • Dwukrotne malowanie sufitów klatek schodowych wraz z przygotowaniem podłoża Łącznik/CSL – 88,40 m2;
 • Zakup i montaż wykładziny na całej powierzchni korytarzy w Terminalu Cargo z uwzględnieniem cokołu 7cm – 404,08 m2;
 • Wymiana istniejących gniazd elektrycznych – 23 szt.;
 • Wymiana włączników oświetlenia o kolorystyce zgodnej z kolorystyką gniazd elektrycznych – 55 szt.;
 • Usunięcie i ponowny montaż po malowaniu ścian korytarza wszystkich elementów informacyjnych, dekoracyjnych itp.;
 • Wymiana zużytych pasków antypoślizgowych na krawędziach stopni schodów.

Zastosowanie osprzętu Legrand lub równoważne.
Farba Dulux lub równoważna, kolor do potwierdzenia z Zamawiającym.

Wykładzina Burmatex trudnopalna lub równoważna trudnopalna.

Szczegółowy zakres w załączniku 1 do zapytania ofertowego

Warunki realizacji prac:

 1. Przed przystąpieniem do prac należy ustalić z zamawiającym harmonogram prac.
 2. Roboty budowlane powodujące zablokowanie ciągów komunikacyjnych powinny być wykonywane w godzinach późno popołudniowych/nocnych.
 3. Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki i praktyki budowlanej, a w szczególności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego oraz wymogami BHP.
 4. Zastosowanie materiałów uzgodnionych ze Spółką o zadawalającej jakości oraz odpowiednich ze względu na ich przeznaczenie.
 5. Przekazanie Spółce certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów na materiały i urządzenia użyte podczas wykonywania robót remontowo - budowlanych.
 6. Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie może bezpośrednio wyrządzić w miejscu wykonywania prac, a także w sąsiednich nieruchomościach. Pozostawienie miejsca pracy w czystości i w stanie uporządkowanym po każdym dniu prac.

Uwaga! Rozpatrywane będą tylko oferty powstałe w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną. Kontakt w sprawie wizji lokalnej: patrz pkt 3 poniżej.

2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

W sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie – I piętro, przy ul. J. Gordona Bennetta 2B w Warszawie, w terminie do dnia 19.04.2024 r. do godz. 14:00, z dopiskiem „Usługa remontu bieżącego korytarzy oraz klatek schodowych w budynkach Terminala Cargo oraz CSL”, adresowanej na p. Dorota Abramczyk.

3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Informacji dotyczących zapytania ofertowego oraz wizji lokalnej udziela:

p. Kamila Kulik tel. 723-630-767, email: k.kulik@lsas.aero

W sprawach handlowych informacji udzielają:

p. Dorota Abramczyk tel. 887 831 122, email: d.abramczyk@lsas.aero

p. Magdalena Kursa tel. 532 566 140, email: m.kursa@lsas.aero 

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

W ofercie należy zawrzeć:

 1. Termin realizacji prac.
 2. Warunki cenowe, a jeśli płatność ma następować częściami, w tym na podstawie zaliczki, to ze szczegółowym opisem od czego mają zależeć te płatności, tj. od realizacji części prac wg harmonogramu, od upływu terminu, etc.
 3. Potwierdzenie akceptacji 30 dniowego terminu płatności.
 4. Termin ważności oferty – min. 45 dni.
 5. Polisę OC obejmującą przedmiot oferty – wartość min. 3 - krotność ceny ofertowej, odpowiedzialność deliktowo-kontraktowa, PKD zgodne z zakresem robót.
 6. Portfolio potwierdzające doświadczenie przy wykonywaniu podobnych realizacji.
 7. Wstępny opis technologii i organizacji robót warunkujący spełnienie przez Spółkę obowiązków związanych z udostępnieniem Wykonawcy terenu prac i zaplecza.
 8. Warunki rękojmi/gwarancji na prace i urządzenia ze szczególnym uwzględnieniem wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy, tj. za co Wykonawca nie akceptuje odpowiedzialności.
 9. Wskazanie, czy Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawców.

Wycofanie się z ww. kryteriów w trakcie negocjacji umowy może spowodować natychmiastowe odrzucenie oferty i podjęcie negocjacji z innym oferentem.

Nie jest dopuszczalne składanie oferty jako tzw. konsorcjum.

Załączniki:

Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Załącznik 3 - Przedmiar robót
Załącznik 4 - Oświadczenia potencjalnego wykonawcy
Zapytanie ofertowe w formacie PDF
GO BACK TO LIST
DOWNLOAD PDF
03
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na  usługi wymiany 1 szt. bramy szybkobieżnej o wymiarach 6,3m x 4m w świetle w obiekcie Terminala Cargo, ul. Wirażowa 35 w Warszawie

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym w przedmiocie demontażu, dostawy i montażu 1 szt. bramy szybkobieżnej spiralnej z przęsłami (wymiary otworu w ścianie ok 6300 x 4000 mm, szer. x wys.) w obiekcie magazynowym Terminala Cargo, na terenie kompleksu LS CARGO PARK położonym w Warszawie przy ul. Wirażowej 35 należącym do LS AIRPORT SERVICES S.A.

Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

Składający zapytanie ofertowe:
LS Airport Services S.A.
J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości
NIP 522-29-49-523
Tel.: (0 22) 206 95 00
E-mail: sekretariat@lsas.aero

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest  wymiana 1 szt. bramy szybkobieżnej spiralnej z przęsłami dla otworu o wymiarach w świetle muru ok 6300 x 4000 mm, miejsce montażu Terminal Cargo w Warszawie przy ul. Wirażowej 35 zgodnie z poniższym zakresem i wymaganiami:

 • Demontaż i utylizacja istniejącej bramy;
 • Brama przeznaczona do pracy ciągłej
 • Brama w technologii spiralnej z podziałem na panele
 • Wymiar w świetle otworu ok 6300mm x 4000 mm;
 • Wyposażona w system automatycznego sterowania (podłączona pod dwustronne pętle indukcyjne wchodzące w przedmiot zamówienia dla przedmiotowej bramy);
 • Wyposażona w sygnalizację świetlną i zintegrowaną barierę świetlną;
 • Wyposażona w dwustronne pętle indukcyjne z malowaniem linii wyznaczających pętlę (cięcie posadzki wyłącznie urządzeniem elektrycznym);
 • Odporność na obciążenia wiatrowe (wg PN EN 12424) – minimum 3 klasa;
 • Elementy bramy odporne na działanie temperatur w zakresie od -30 st. C do 60 st. C
 • Wyposażona w sekcję przezroczystą zapewniającą widoczność po drugiej stronie bramy;
 • Nieprzezierna część bramy w kolorze niebieskim;
 • Oczekiwana prędkość otwierania  bramy niemniejsza  niż 2,5m/s;
 • Sterowanie z możliwością ustawienia czasowego automatycznego zamykania bramy za pomocą sterownika umieszczonego przy bramie z wyłącznikiem głównym;
 • Awaryjne otwieranie ręczne z możliwością mechanicznego ryglowania bramy;
 • Skrzynia sterownicza z awaryjnym wyłącznikiem i sterowaniem bramy w klasie ochrony min. IP 55;
 • Brama powinna być wyposażona w urządzenia zabezpieczające przed niekontrolowanym opadnięciem;
 • Zastosowane konstrukcje, połączenia montażowe i materiały mają być odporne na korozję lub należy je zabezpieczyć antykorozyjnie dla środowiska agresywnego;
 • Regulowany czas postoju bramy w pozycji otwartej;
 • Wykonanie stalowych obróbek wykończeniowych otworów wokół zamontowanej bramy szybkobieżnej dostosować do istniejących rozwiązań architektonicznych, w uzgodnieniu z Zamawiającym;
 • Wymiana zabezpieczeń prądowych na wlz zasilającym bramę zgodnie z wymaganiami DTR urządzenia;
 • Usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą;
 • Minimalny czas gwarancji 60 miesięcy;
 • Drobne prace budowlane (szpachlowanie, malowanie) po demontażu starych bram;
 • Wykonawca zaproponuje jako opcję w ofercie dodatkowe urządzenia wyzwalające lub blokujące ruch bramy (np. technologia radarowa, etc.).

Przewidywana ilość cykli otwierania i zamykania rocznie wynosi ok. 200 000 cykli, żywotność 2 000 000 cykli. Prosimy o wskazanie w ofercie kosztów serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz częstości ich wykonywania jako odrębnej pozycji.

Prosimy o opcjonalne wskazanie kosztów montażu przeprowadzonego w godzinach nocnych tj. od godziny 22:00 lub weekendowych.

Wymogiem jest udział w wizji lokalnej w celu obejrzenia miejsca montażu. Złożenie oferty będzie stanowiło o akceptacji miejsca i warunków montażu. Wizja lokalna może odbyć się z min. jednodniowym wyprzedzeniem.

2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Termin składania ofert:  19.04.2024 , godz. 16:00
- (pod uwagę brany jest termin wpłynięcia oferty)
Miejsce: Sekretariat Spółki LS Airport Services, w zamkniętej kopercie – I piętro, przy  ul. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
Sposób: Osobiście lub pocztą w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Cargo – oferta na zakup 1 szt. bramy szybkobieżnej”

3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

W kwestiach handlowych: Dorota Abramczyk d.abramczyk@lsas.aero tel: 887 831 122
W kwestiach technicznych i wizji lokalnej: Kamila Kulik k.kulik@lsas.aero tel: 723 630 767

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

W ofercie należy zawrzeć:

 1. Termin realizacji prac
 2. Warunki cenowe, a jeśli płatność ma następować częściami, w tym na podstawie zaliczki, to ze szczegółowym opisem od czego mają zależeć te płatności, tj. od realizacji części prac wg harmonogramu, od upływu terminu, etc.
 3. Potwierdzenie akceptacji 45 dniowego terminu płatności.
 4. Termin ważności oferty – minimum 60 dni.
 5. Polisę OC obejmującą przedmiot oferty – wartość min. 3-krotność ceny ofertowej, odpowiedzialność deliktowo-kontraktowa, PKD zgodne z zakresem robót.
 6. Czas zamknięcia przejścia i organizacji robót warunkujący spełnienie przez Zamawiającego obowiązków związanych z udostępnieniem Wykonawcy terenu prac i zaplecza.
 7. Warunki rękojmi/gwarancji na prace i urządzenia ze szczególnym uwzględnieniem wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy, tj. za co Wykonawca nie akceptuje odpowiedzialności.
 8. Wskazanie czy Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawców.
 9. Informacje o szacunkowym koszcie przeglądu rocznego, serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz częstości ich wykonywania

Wycofanie się z ww. kryteriów w trakcie negocjacji umowy może spowodować natychmiastowe odrzucenie oferty i podjęcie negocjacji z innym oferentem.

Wymogami formalnymi są:

 • zawarcie w ofercie informacji wymienionych powyżej,
 • udział w wizji lokalnej przed złożeniem oferty,
 • występowanie przez oferenta samodzielnie, nie w formie konsorcjum
 • dostarczenie oferty w wyznaczonym terminie (liczy się termin wpłynięcia oferty do siedziby Spółki),
 • oferta podpisana przez przedstawiciela,
 • przesłanie oferty w formularzu odpowiedzi na zapytanie ofertowe – załącznik do zapytania ofertowego,
 • załączenie do oferty podpisanych oświadczeń potencjalnego wykonawcy w zakresie poufności i ochronie danych osobowych – druki w załączeniu.

Załączniki:

Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Załącznik 3 - Oświadczenie wykonawcy (poufność)
Załącznik 4 - Oświadczenie wykonawcy (ochrona danych osobowych)
Zapytanie ofertowe w formacie PDF
GO BACK TO LIST
DOWNLOAD PDF
04
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na prace remontowo-montażowe p.n. „wymiana 2 szt. tablic piętrowych w bud. Terminala Cargo i Centrum Spedycji Lotniczej, Warszawa ul. Wirażowa 35„

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wykonanie robót montażowych branży elektrycznej polegających na wykonaniu oraz wymianie 2 szt. tablic elektrycznych rozdzielczych w bud. Terminala Cargo i Centrum Spedycji Lotniczej.

Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

Składający zapytanie ofertowe:

LS Airport Services S.A.
J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523
Tel.: (0 22) 606 71 80,
fax: (0 22) 606 78 11

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem postępowania jest wybór oferty na wykonanie robót remontowych instalacyjno-montażowych, polegających na wymianie tablic elektrycznych rozdzielczych szt. 2, w budynku Terminala Cargo oraz Centrum Spedycji Lotniczej przy ul.Wirażowej 35 w Warszawie..

Prace należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową pn. „Projekt techniczny część elektryczna remont 2-ch tablic elektrycznych rozdzielczych elektrycznych w budynku Terminala Cargo i CSL” , opracowanie z  2023 roku, autorstwa mgr. Inż. Ireneusza Kuźmiuka.

W zakresie prac przewiduje się :

 1. Zakup, dostawa szafy rozdzielczej – szt. 2
 2. Wyposażenie w osprzęt i oprzewodowanie tablic rozdzielczych – szt. 2
 3. Demontaż okablowania zasilającego;
 4. Demontaż tablic – szt. 2
 5. Montaż nowych tablic rozdzielczych – szt. 2
 6. Zapewnienie zasilania gwarantowanego wskazanych obwodów na czas wymiany tablic;
 7. Dokumentacja powykonawcza – w tym niezbędne pomiary elektryczne.
 8. Próby ruchowe.
 9. Roboty towarzyszące.

2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Oferty należy przesłać na adres siedziby Spółki LS Airport Services S.A. ul. J. G. Bennetta 2 b, 02-159 Warszawa - Sekretariat 1 piętro z dopiskiem „prace remontowo-montażowe, wymiana 2 tablic piętrowych na Terminalu Cargo” do dnia 27.03.2024

W ofercie należy uwzględnić następujące założenia i wytyczne :

 1. Prace wykonywane tylko i wyłącznie w nocy/weekend
 2. Należy zapewnić zasilanie gwarantowane dla odbiorów strategicznych, przewidywane zapotrzebowanie maks. 2 x 5 kW.
 3. Oferent winien zapoznać się z dokumentacją projektową i przewidzieć w ofercie wszelkie zakresy jakich ew. brakuje w dokumentacji , a które są niezbędne dla prawidłowej realizacji prac.

W ofercie należy zawrzeć:

 1. Termin realizacji prac i wstępny harmonogram.
 2. Warunki cenowe, a jeśli płatność ma następować częściami, w tym na podstawie zaliczki, to ze szczegółowym opisem od czego mają zależeć te płatności, tj. od realizacji części prac wg harmonogramu, od upływu terminu, etc.
 3. Potwierdzenie akceptacji 45 dniowego terminu płatności.
 4. Termin ważności oferty – min. 45 dni.
 5. Polisę OC obejmującą przedmiot oferty – wartość min. 3-krotność ceny ofertowej, odpowiedzialność deliktowo-kontraktowa, PKD zgodne z zakresem robót.
 6. Portfolio potwierdzające doświadczenie przy wykonywaniu podobnych realizacji
 7. Warunki rękojmi/gwarancji na prace i urządzenia ze szczególnym uwzględnieniem wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy, tj. za co Wykonawca nie akceptuje odpowiedzialności.
 8. Wskazanie, czy Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawców.

Wycofanie się z ww. kryteriów w trakcie negocjacji umowy może spowodować natychmiastowe odrzucenie oferty i podjęcie negocjacji z innym oferentem.

Nie jest dopuszczalne składanie oferty jako tzw. konsorcjum.

3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Informacji handlowych dotyczących zapytania ofertowego udziela Dorota Abramczyk: d.abramczyk@lsas.aero  tel. : 887-831-122

Informacji technicznych dotyczących zapytania ofertowego udziela Andrzej Basiak: a.basiak@lsas.aero, tel. : 723 634 411

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Załączniki:

Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
Załącznik 2 - Oświadczenia oferenta
Załącznik 3 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe w formacie PDF
GO BACK TO LIST
DOWNLOAD PDF
05
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na zlecenie usługi budowy dwóch doków przeładunkowych na terenie Terminala Cargo w Warszawie

05.10.2023

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na zlecenie usługi budowy dwóch doków przeładunkowych na terenie Terminala Cargo w Warszawie.

Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

Składający zapytanie ofertowe:
LS Airport Services S.A. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523

Tel.: (0 22) 606 71 80,
fax: (0 22) 606 78 11
E-mail: sekretariat@lsas.aero

 1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest budowa dwóch doków przeładunkowych na terenie Terminala Cargo w Warszawie, przy ul. Wirażowej 35, w którego zakres prac wchodzą:

 1. Wygrodzenie terenu robót (płotem budowlanym) i jego oznaczenie.
 2. Demontaż starej bramy i jej utylizacja.
 3. Demontaż okien i ich utylizacja.
 4. Zabezpieczenie otworów (bez ochrony mienia).
 5. Wykucie otworów pod 2 bramy segmentowe.
 6. Rozbiórka wypełnienia ściany ponad nowymi nadprożami. Wypełnienie z gazobetonu.
 7. Wstawienie nadproży stalowych.
 8. Otynkowanie ścian w miejscu prac, malowanie, uzupełnienie ubytków po oknach.
 9. Utylizacja urobku, gruzu.
 10. Dolanie posadzki w przejeździe bram, ręczne zatarcie.
 11. Wykonanie fundamentów punktowych pod montaż domków.
 12. Wykonanie muru oporowego o grubości 24 - 30 cm na zewnątrz, w celu montażu domków przeładunkowych.
 13. Uzupełnienie i zabudowa elewacji płytą warstwową z wypełnieniem z wełny mineralnej o grubości 200 mm (RAL 9006, mikrolinia).
 14. Obróbki blacharskie otworów bramowych oraz uzupełnionych otworów.
 15. Demontaż instalacji elektrycznych i CO.
 16. Wykonanie uproszczonej instalacji elektrycznej 400 V na potrzeby ramp i bram.
 17. Dostawa i montaż dwóch ramp hydraulicznych umożliwiających obsługę zarówno naczep siodłowych, jak i pojazdów typu bus. 
 1. Budowa dwóch domków:

- podstawa domku stalowa,

- konstrukcja do pokrycia płytą warstwową, z profili ocynkowanych, pełnych

 1. Dostawa i montaż dwóch uszczelnień klapowych pneumatycznych 3500 x 4700 (od poziomu podjazdu).
 2. Dostawa i montaż lamp sygnalizacyjnych, czerwone, zielone LED dla sygnalizacji kierowcy możliwości odjazdu.
 3. Dostawa i montaż odbojów: stalowo- gumowe z blachą osłonową 12 mm.
 4. Dostawa i montaż dwóch bram rolowanych pełnych, z 1 linią okien logistycznych

- napęd elektryczny z linią optyczną.

- obsługa awaryjna z korby

 1. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Prace winny być wykonane zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną. 

Oferent winien dokonać wizji lokalnej przed złożeniem oferty, celem zapoznania się z miejscem prowadzenia inwestycji.

 1. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółki LSAS, przy ul. J. Gordona Bennetta 2 B, 02-158 Warszawa, do dnia 19.10.2023 r., do godz. 14.00 z dopiskiem „Rozbudowa doków przeładunkowych TC”.

 1. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udzielają:

Dorota Abramczyk, tel. 887 831 122, e-mail: d.abramczyk@lsas.aero oraz

Magdalena Kursa, tel. 532 566 140, e-mail: m.kursa@lsas.aero .

Informacji merytorycznych i umówienia wizji lokalnej udziela:

Piotr Zajbert, tel. 532 566 817, e-mail: p.zajbert@lsas.aero

4.       Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

W ofercie należy zawrzeć:

 1. Termin realizacji prac
 2. Warunki cenowe, a jeśli płatność ma następować częściami, w tym na podstawie zaliczki, to ze szczegółowym opisem od czego mają zależeć te płatności, tj. od realizacji części prac wg harmonogramu, od upływu terminu, etc.
 3. Potwierdzenie akceptacji 30 dniowego terminu płatności FV
 4. Termin ważności oferty min. 30 dni
 5. Polisę OC obejmującą przedmiot oferty – wartość min. 2 – krotność ceny ofertowej, PKD zgodne z zakresem robót.
 6. Portfolio potwierdzające doświadczenie przy wykonywaniu podobnych realizacji (minimum dwa projekty w centralach logistycznych, magazynach itp.)
 7. Warunki rękojmi/gwarancji na wykonane prace ze szczególnym uwzględnieniem wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy, tj. za co Wykonawca nie ponosi/ nie akceptuje odpowiedzialności
 8. Wskazanie, czy Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawców, jeśli tak, to w jakim zakresie.

Załącznik:

 • Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
 • Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
 • Oświadczenie potencjalnego wykonawcy (poufność)
 • Oświadczenie potencjalnego wykonawcy (ochrona danych)
 • Oświadczenie potencjalnego wykonawcy (niepodleganie sankcjom)
Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
Oświadczenie potencjalnego Wykonawcy (poufność)
Oświadczenie potencjalnego Wykonawcy (ochrona danych)
Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu sankcjom
Przebudowa okna na DOK
Przebudowa istniejącego DOKU
Rysunek przebudowy istniejącego otworu okiennego na DOK przeładunkowy
Mocowanie belek stalowych
Opinie techniczno-konstrukcyjne
Rysunek przebudowy DOKU przeładunkowego
Opinia techniczno konstruktorska
GO BACK TO LIST
DOWNLOAD PDF
06
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na  remont bieżący nawierzchni rampy Terminala Cargo

24.07.2023 r.

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na usługę remontu bieżącego nawierzchni rampy Terminala Cargo przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie.

Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

Składający zapytanie ofertowe (Spółka):
LS Airport Services S.A. ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523, Tel.: (0 22) 206 95 00, E-mail: sekretariat@lsas.aero

 1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem postępowania jest usługa remontu bieżącego nawierzchni rampy załadunkowej Terminala Cargo w Warszawie przy ul. Wirażowej 35.  Przewiduje się wykonanie napraw miejscowych w 16 miejscach na rampie o przewidywanej powierzchni łącznej ok 200m2. Przedmiar powierzchni założonej przez Zamawiającego do remontu stanowi załącznik 1.

Rampa częściowo zadaszona, zewnętrzna, narażona na czynniki atmosferyczne, zanieczyszczenia olejowe, płyny eksploatacyjne, błoto pośniegowe, etc.

Zakres prac:

 1. Naprawy
 • Wykucie luźnych odspojonych fragmentów nawierzchni i konstrukcji posadzki;
 • Przygotowanie powierzchni nośnej konstrukcji betonu posadzki – w tym oczyszczenie zbrojenia i zabezpieczenie antykorozyjne;
 • Wykonanie warstwy szczepnej;
 • Zalanie ubytków zaprawą naprawczą (np. w technologii PCC)
 • Pielęgnacja betonu;
 • Pokrycie powierzchni substancją zabezpieczającą przed wnikaniem wody;

     B. Oznakowanie

 • Oczyszczenie nawierzchni z brudu i zanieczyszczeń olejowych;
 • Usunięcie luźnych fragmentów oznakowania poziomego rampy;
 • Malowanie oznakowania poziomego rampy – ciągi piesze, piktogramy.

Wykonawca przygotuje ofertę na podstawie wybranej przez Wykonawcę technologii naprawy posadzki rampy.

Zamawiający oczekuje wykończenia nawierzchni na „ostro” , bez lakierowania , etc.

Zamawiający oczekuje min. 12 miesięcznego okresu gwarancji na brak uszkodzeń w naprawianych miejscach (brak pęknięć poprzecznych i widocznych wykruszeń) oraz  12 miesięcznego okresu gwarancji na widoczność i brak odspojeń oznakowania poziomego.

Warunki realizacji prac:

Brak możliwości wykonania całości zakresu jednocześnie.

Przewiduje się wykonanie zakresu podzielonego na 3-4 terminy, w ustaleniu dni oraz godzin wykonywania prac z Zamawiającym.

Ofertę należy przygotować w trzech wariantach:

 1. Prace wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach np. od 08:00 do 16:00
 2. Prace wykonywane w weekendy
 3. Prace wykonywane w godzinach nocnych

Przed przystąpieniem do prac należy ustalić z zamawiającym harmonogram prac.

Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki i praktyki budowlanej, a w szczególności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego oraz wymogami BHP.

Zastosowanie materiałów uzgodnionych ze Spółką o zadawalającej jakości oraz odpowiednich ze względu na ich przeznaczenie.

Przekazanie Spółce certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów na materiały i urządzenia użyte podczas wykonywania robót remontowo - budowlanych.

Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie może bezpośrednio wyrządzić w miejscu wykonywania prac, a także w sąsiednich nieruchomościach. Pozostawienie miejsca pracy w czystości i w stanie uporządkowanym po każdym dniu prac.

Uwaga! Rozpatrywane będą tylko oferty powstałe w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną.

Kontakt w sprawie wizji lokalnej: patrz pkt 3 poniżej.

 1. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

W sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie – I piętro, przy ul. J. Gordona Bennetta 2B                             w Warszawie, w terminie do dnia 21.08.2023 r. do godz. 14:00 z dopiskiem „ remont bieżący rampa Terminal Cargo”.

 1. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Informacji dotyczących zapytania ofertowego oraz wizji lokalnej udziela: Kamila Kulik tel. 723-630-767, email: k.kulik@lsas.aero

4.       Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

W ofercie należy zawrzeć:

 • Termin realizacji prac.
 • Warunki cenowe, a jeśli płatność ma następować częściami, w tym na podstawie zaliczki, to ze szczegółowym opisem od czego mają zależeć te płatności, tj. od realizacji części prac wg harmonogramu, od upływu terminu, etc.
 • Potwierdzenie akceptacji 30 dniowego terminu płatności.
 • Termin ważności oferty – min. 45 dni.
 • Polisę OC obejmującą przedmiot oferty – wartość min. 3 - krotność ceny ofertowej, odpowiedzialność deliktowo-kontraktowa, PKD zgodne z zakresem robót.
 • Portfolio potwierdzające doświadczenie przy wykonywaniu podobnych realizacji.
 • Warunki rękojmi/gwarancji na prace ze szczególnym uwzględnieniem wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy, tj. za co Wykonawca nie akceptuje odpowiedzialności.
 • Wskazanie, czy Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawców.

Wycofanie się z ww. kryteriów w trakcie negocjacji umowy może spowodować natychmiastowe odrzucenie oferty i podjęcie negocjacji z innym oferentem.

Nie jest dopuszczalne składanie oferty jako tzw. konsorcjum.

Załącznik:

 • Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
 • Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
 • Załącznik 1 - Przedmiary napraw
 • Załącznik 2 – Schemat rozmieszczeń napraw
Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
Oświadczenie potencjalnego Wykonawcy (poufność)
Oświadczenie potencjalnego Wykonawcy (ochrona danych)
Załącznik nr 1 - przedmiar naprawy
Załącznik nr 2 - schemat rozmieszczeń napraw
GO BACK TO LIST
DOWNLOAD PDF
07
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wykonanie rozbudowy infrastruktury ładowania akumulatorów w budynku Terminal Cargo

20.07.2023 r.

Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wykonanie rozbudowy infrastruktury ładowania akumulatorów w budynku Terminal Cargo przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie

 

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wykonanie rozbudowy infrastruktury technicznej pomieszczenia akumulatorni na potrzeby ładowania akumulatorów w budynku Terminala Cargo w Warszawie przy ul. Wirażowej 35

Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

Składający zapytanie ofertowe:
LS Airport Services S.A. ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523, Tel.: (0 22) 606 71 80, fax: (0 22) 606 78 11, e-mail: sekretariat@lsas.aero

 1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania jest rozbudowa infrastruktury ładowania akumulatorów wózków obejmująca prace projektowe oraz roboty instalacyjne i montażowe w branżach elektrycznej, konstrukcyjnej , wentylacyjnej w pomieszczeniu akumulatorni w budynku Terminal Cargo w Warszawie , przy ul. Wirażowej 35. 

W zakresie prac objętych ofertą należy uwzględnić :

 1. Inwentaryzacja stanu istniejącego – spis z natury, dostępna dokumentacja techniczna.
 2. Prace projektowe – dobór zestawów prostownikowych, dobór i obliczenia instalacji elektrycznych zasilających zestawy prostowników, projekt rozbudowy instalacji wentylacji wraz z systemem czujników wodoru, projekt konstrukcyjny stelaży.
 3. Budowa i montaż regałów-stelaży pod akumulatory – 12 stanowisk.
 4. Dostawa i zabudowa szaf na prostowniki.
 5. Dostawa i montaż prostowników – 12 szt.
 6. Budowa instalacji elektrycznych pomiędzy szafą RNAA a infrastrukturą prostowników oraz stanowiskami ładowania.
 7. Budowa instalacji wentylacji mechanicznej, podłączenie do istniejącego systemu wentylacji /rozbudowa.
 8. Doposażenie pomieszczenia w czujniki wodoru – zabudowa czujników wraz z podłączeniem do automatyki sterującej szafą prostowników.
 9. Dostawa zestawu komputerowego i monitora wraz z implementacją systemu/oprogramowania procesu nadzoru ładowania i kolejkowania ładowania akumulatorów.
 10. Próby, pomiary powykonawcze instalacji, rozruchy.
 11. Inne niewyspecyfikowane prace i wyposażenie, nieujęte w zakresie – warunkujące prawidłową pracę proponowanych zestawów ładowania.
 12. Dokumentacja projektowa powykonawcza instalacji elektrycznych, wentylacji oraz konstrukcyjna – wykonana przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w poszczególnych branżach.

Wytyczne realizacyjne zamierzenia :

 • Prostowniki winny obsługiwać akumulatory kwasowo-ołowiowe o napięciu zarówno 80 V jak i 48 V
 • Zasilanie nowych stanowisk prowadzić z istniejącej szafy RNAA.
 • Instalacja czujników wodoru wyłącza instalację ładowania.
 • Prace montażowe można wykonywać jedynie w ściśle określonych porach i terminach ustalonych z użytkownikiem.

 

Oferent winien dokonać wizji lokalnej przed złożeniem oferty celem zapoznania się z miejscem prowadzenia inwestycji.

W ofercie należy podać okres gwarancji na wykonane prace, jej warunki oraz określić warunki dostępności części zamiennych.

W ofercie należy wyspecyfikować oprócz kosztów realizacji przedsięwzięcia koszty utrzymania, w tym np. opłaty licencyjne o ile występują.

 

 1. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółki, ul.J. Gordona Bennetta 2b, 02-158 Warszawa do dnia 24.08.2023 do godz. 14.00 z dopiskiem „rozbudowa infrastruktury ładowania wózków w akumulatorni Terminala Cargo”

 1. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udzielają: Andrzej Basiak 723 634 411, e-mail: a.basiak@lsas.aero, Piotr Ruliński, tel. 783 923 686, e-mail: p.rulinski@lsas.aero

4.       Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

W ofercie należy zawrzeć:

 1. Termin realizacji prac.
 2. Warunki cenowe, a jeśli płatność ma następować częściami, w tym na podstawie zaliczki, to ze szczegółowym opisem od czego mają zależeć te płatności, tj. od realizacji części prac wg harmonogramu, od upływu terminu, etc.
 3. Potwierdzenie akceptacji 30 dniowego terminu płatności.
 4. Termin ważności oferty – min. 45 dni.
 5. Polisę OC obejmującą przedmiot oferty – wartość min. 3 - krotność ceny ofertowej, odpowiedzialność deliktowo-kontraktowa, PKD zgodne z zakresem robót.
 6. Portfolio potwierdzające doświadczenie przy wykonywaniu podobnych realizacji.
 7. Warunki rękojmi/gwarancji na prace ze szczególnym uwzględnieniem wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy, tj. za co Wykonawca nie akceptuje odpowiedzialności.
 8. Wskazanie, czy Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawców.

Załącznik:

 • Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
 • Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
Oświadczenie potencjalnego Wykonawcy (poufność)
Oświadczenie potencjalnego Wykonawcy (ochrona danych)
GO BACK TO LIST
DOWNLOAD PDF
08
Zapytanie ofertowe  w sprawie przedstawienia oferty na wykonanie audytu warunków zaopatrzenia w media budynków kompleksu LS CARGO PARK

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wykonanie audytu określającego warunki zaopatrzenia w media budynków kompleksu LS CARGO PARK w Warszawie przy ul. Wirażowej 35 w zakresie zaopatrzenia w media wod-kan, energetyczne oraz cieplne.

Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

Składający zapytanie ofertowe:
LS Airport Services S.A. ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523, Tel.: (0 22) 606 71 80, fax: (0 22) 606 78 11, e-mail: sekretariat@lsas.aero.

 1. Przedmiot zapytania ofertowego:

W zakresie opracowania należy uwzględnić następujące zakresy :

 1. Inwentaryzacja stanu istniejącego – spis z natury, dostępna dokumentacja techniczna i prawna.
 2. Analiza dostępności mediów w lokalizacji Wirażowa 35, Warszawa w zakresie wod.-kan., energetycznej oraz zaopatrzenia w ciepło wraz z koniecznymi wystąpieniami do gestorów sieci celem pozyskania niezbędnych informacji , w tym ew. warunków przyłączenia.
 3. Ocena wpływu sąsiedztwa Lotniska Chopina na zaopatrzenie w media i analiza możliwości współpracy z PPL w zakresie zaopatrzenia w media.
 4. Analiza planów rozwojowych obszaru CARGO ( rozbudowa LS CARGO PARK i rozwiązania alternatywne ) w świetle możliwości zaopatrzenia w media i technicznej możliwości realizacji rekomendowanych rozwiązań / kierunków rozwoju pod względem mediów.
 5. Analiza dostępnej dokumentacji archiwalnej technicznej oraz umów z obecnymi dostawcami mediów.
 6. Analiza materiałów przekazanych przez Zamawiającego w kwestii możliwości zaopatrzenia w media przez dostępnych gestorów sieci ciepłowniczej, gazowej i elektrycznej/
 7. Ocena obecnego otoczenia prawnego krajowego i europejskiego oraz perspektywy działań prawnych w zakresie inicjatyw prośrodowiskowych mogących mieć wpływ na wykorzystanie potencjalnych dostępnych źródeł zaopatrzenia w media. Wraz z analizą projektowanych rozwiązań prawnych w tym zakresie.
 8. Analiza finansowa dostępnych, w tym rekomendowanych, rozwiązań z uwzględnieniem scenariusza relokacji procesów operacyjnych cargo LS AIRPORT SERVICES S.A. z lokalizacji Wirażowa 35 do lokalizacji CPK w perspektywie lat 2030-2032
 9. Analiza możliwości i uwarunkowań pozyskania funduszy zewnętrznych na proponowane inwestycje wraz z określeniem terminów pozyskania dofinansowań.
 10. Analiza zaopatrzenia w media z uwzględnieniem zagadnień związanych z procesem obniżania śladu węglowego Spółki LS Airport Services S.A.
 11. Podsumowanie : scenariusze, opcje, wnioski i rekomendacje

 1. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółki, ul.J. Gordona Bennetta 2b, 02-158 Warszawa do dnia 18.08.2023 z dopiskiem „audyt media LS CARGO PARK”.

 1. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Informacji handlowych dotyczących zapytania ofertowego udziela: Dorota Abramczyk, tel.887 831 122, e-mail: d.abramczyk@lsas.aero

Informacji merytorycznych udzielają: Andrzej Basiak 723 634 411, e-mail: a.basiak@lsas.aero, Mikołaj Długosz , tel. 539 608 942 , e-mail : m.dlugosz@lsas.aero

4.       Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

W ofercie należy zawrzeć:

 1. Termin realizacji prac.
 2. Warunki cenowe, a jeśli płatność ma następować częściami, w tym na podstawie zaliczki, to ze szczegółowym opisem od czego mają zależeć te płatności, tj. od realizacji części prac wg harmonogramu, od upływu terminu, etc.
 3. Potwierdzenie akceptacji 30 dniowego terminu płatności.
 4. Termin ważności oferty – min. 45 dni.
 5. Polisę OC obejmującą przedmiot oferty – wartość min. 3 - krotność ceny ofertowej, odpowiedzialność deliktowo-kontraktowa, PKD zgodne z zakresem robót.
 6. Portfolio potwierdzające doświadczenie przy wykonywaniu podobnych realizacji.
 7. Warunki rękojmi/gwarancji na prace ze szczególnym uwzględnieniem wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy, tj. za co Wykonawca nie akceptuje odpowiedzialności.
 8. Wskazanie, czy Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawców.

Załącznik:

 • Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
 • Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
Oświadczenie potencjalnego Wykonawcy (poufność)
Oświadczenie potencjalnego Wykonawcy (ochrona danych)
GO BACK TO LIST
DOWNLOAD PDF
09
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na zakup dwóch samochodów osobowych o wysokim standardzie wyposażenia i wykończenia wnętrza.

13.04.2023 r.

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na zakup dwóch samochodów osobowych o wysokim standardzie wyposażenia i wykończenia wnętrza.

Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

 

Składający zapytanie ofertowe:

LS Airport Services S.A.
J. Gordona Bennetta 2B
02-159 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523.

Tel.: (22) 206 95 00

E-mail: sekretariat@lsas.aero

 1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem postępowania jest zakup 2-ch samochodów dedykowanych do przewozu osób w wysokim standardzie (VIP), w tym jednego samochodu elektrycznego o wysokim standardzie wykończenia, wg poniższej specyfikacji:

 • przystosowany do przewozu 7 osób w komfortowych warunkach – podwyższony standard;
 • kolor nadwozia: ciemny ;
 • skrzynia biegów: automatyczna/brak;
 • napęd: elektryczny z ładowaniem AC 11kW, DC do 100-110kW;
 • długa wersja nadwozia o DMC do 3,5T (dla prawa jazdy kat.B)
 • przyciemnione szyby boczne oraz tylna;
 • wspomaganie parkowania: kamera 360°;
 • zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia;
 • drzwi przesuwne z lewej oraz prawej strony;
 • elektryczna obsługa drzwi przesuwnych (lewych i prawych);
 • klapa tylna otwierana i zamykana elektrycznie;
 • system multimedialny z integracją ze smartfonem (Android Auto i CarPlay);
 • klimatyzacja strefowa;
 • układ siedzeń w rzędach: 2 – 2 – 3;
 • drugi rząd: ustawienie siedzisk w układzie klubowym (tyłem do kierunku jazdy);
 • fotele skórzane w kolorze  ciemnym;
 • podsufitka w kolorze  ciemnym;

oraz jednego samochodu elektrycznego typu furgon-osobowy z podwyższonym dachem, o podwyższonym standardzie wyposażenia, wg poniższej specyfikacji:

 • przystosowany do przewozu 9 osób w komfortowych warunkach – podwyższony standard;
 • kolor nadwozia: odcień srebrnego;
 • podwyższony dach, umożliwiający swobodne poruszanie się osoby dorosłej w pozycji stojącej;
 • skrzynia biegów: automatyczna/brak;
 • napęd: preferowany elektryczny z ładowaniem AC 7,2kW lub wyższym, DC min. 20kW lub więcej;
 • długa wersja nadwozia o DMC do 3,5T (dla prawa jazdy kat.B)
 • przyciemnione szyby boczne oraz tylne;
 • wspomaganie parkowania min. czujniki parkowania przód + tył / preferowane z kamerą cofania bądź kamera 360°;
 • klimatyzacja strefowa oraz wydajna w przestrzeni pasażerskiej;
 • układ siedzeń w rzędach: 2 – 2 – 2 – 3;
 • drugi rząd: ustawienie siedzisk w układzie klubowym (tyłem do kierunku jazdy);
 • fotele skórzane w kolorze  ciemnym ;
 • podsufitka w kolorze ciemnym;
 • bagażnik oddzielony szczelną grodzią od przestrzeni pasażerskiej;
 • uchwyty na wieszaki lub poprzeczny drążek w części bagażowej;
 • głośniki w przestrzeni pasażerskiej;
 • regulowane oświetlenie LED przedziału pasażerskiego (mocniejsze podczas wsiadania/wysiadania oraz delikatne/półmrok podczas jazdy);
 • podłoga przestrzeni pasażerskiej (materiał, wykładzina, dywan);
 • elektryczna obsługa (sterowanie) drzwi przesuwnych;
 • elektrycznie wysuwany stopień, aktywowany automatycznie przy otwarciu drzwi bocznych (duży, szeroki, stabilny);

zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty również na pojazd z silnikiem konwencjonalnym (ICE) – wyłącznie w przypadku pojazdu 9-cio osobowego, jednocześnie podkreślając, że oferty na pojazd elektryczny mogą być oceniane wyżej.

 

 1. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 28.04.2023 do godz. 14.00 w sekretariacie Spółki LS Airport Services – budynek OAV przy ul. J. Gordona Bennetta 2b w Warszawie. Na kopercie prosimy umieścić Nazwę oferenta i opis „Oferta na samochody dla LS AIRPORT SERVICES S.A.”.

 

 1. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji w sprawie zapytania ofertowego udziela

Adam Woźniak;
e-mail:
a.wozniak@lsas.aero;
tel. 887-880-859 (pn.-pt. w godz. 8:00-14:00)

 

 1. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
 • Zgodnie z formularzem odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
 • Do formularza odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy dołączyć:
  • szczegółową specyfikację oferowanych pojazdów
  • dostępność / czas oczekiwania
  • informacje o długości i zakresie gwarancji
  • projekt umowy sprzedaży.

Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

 

 1. Kryterium oceny ofert

45% spełnienie wymagań w zakresie specyfikacji

40% cena zakupu

15% dostępność / termin dostawy

 

Oferta powinna spełniać poniższe kryteria i zawierać następujące informacje:

 1. Wypełniony formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe (załącznik nr 1)
 2. Oświadczenie oferenta dotyczące informacji chronionych (załącznik nr 2)
 3. Oświadczenie oferenta dotyczące ochrony danych osobowych (załącznik nr 3)
 4. Oświadczenie oferenta dotyczące poufności (załącznik nr 4)
 5. Oświadczenie oferenta o niepodleganiu sankcjom wprowadzonym w związku z agresją Rosji na Ukrainę (załącznik nr 5)
 6. Projekt wstępny umowy sprzedaży / dostawy.
 7. Warunki płatności
 8. Warunki rękojmi, gwarancji na dostarczany towar

ZAŁĄCZNIKI:

Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
Oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych potencjalenego Wykonawcy
Oświadczenie Wykonawcy przystępującego do prowadzonego przez LSAS
Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu sankcjom
Pobierz wszystko
GO BACK TO LIST
DOWNLOAD PDF
10
Sprzedaż materiałów części zamiennych z magazynu LS Airport Services S.A.

27.02.2023 r.

Zapraszamy do składania ofert w sprawie zakupu materiałów i części zamiennych z magazynu LS Airport Services S.A.

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest sprzedaż materiałów i części zamiennych nierotujących przeznaczonych do likwidacji (cały pakiet):

1. Lista materiałów i części zamiennych przeznaczonych do odsprzedaży w całości zał.1 (505 poz.).

2. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego: Pan Piotr Stegienka, tel.: 723-695-611,
e-mail: stegienka@lsas.aero

3. Składający zapytanie ofertowe:

LS Airport Services S.A.
ul. Bennetta 2B
02-159 Warszawa
NIP: 522-29-49-523
Tel.: (22) 206 95 00

4. Oferty cenowe (kwoty wyrażone w wartości netto) należy składać do sekretariatu Spółki LS Airport Services S.A. przy ul. Bennetta 2B, 02-159 Warszawa lub e-mailem: sekretariat@lsas.aero do 27.03.2023 r. do godziny 10.00.

5. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

 • Oferent powinien złożyć ofertę zawierającą informację o materiałach i częściach zamiennych, której zakupem jest zainteresowany z podaniem ceny wyrażonej w kwocie netto, a oferta powinna zawierać dane teleadresowe osoby lub firmy w imieniu której jest ona składana;
 • w przypadku ofert składanych w imieniu firm/spółek lub osób prowadzących działalność gospodarczą wymagane jest podanie numeru NIP w ofercie.

6. Ponadto informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych i w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru najkorzystniejszej złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru nabywcy, zaś nabywcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.

 

Załączniki:

Zapraszamy do składania ofert w sprawie zakupu materiałów i części zamiennych z magazynu LS Airport Services S.A.
Lista części zamiennych i materiałów do odsprzedaży
Pobierz wszystko
GO BACK TO LIST
DOWNLOAD PDF
11
Offer inquiry for purchase of baggage tags for LS Airport Services S.A. and permanent contract signage for future purchases, determined non-price parameters

17.10.2022 r.

LS Airport Services  hereby invites you to participate in the procedure for the purchase EU baggage tags 20,25 inch and 18 inch for our branches in Katowice, Kraków, Gdańsk, and main division in Warsaw with possibility to sigh permanent contract, determined non-price parameters.

We would like to inform:

 • Offer inquiry is not an invitation how it stands in Public order law (Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), in connection with the above we reserve the right to free selection of incoming offers;
 • Subject matter process may be terminated at any time until the day of agreement signing without any reason, explanation, without choosing The Contractor, and The Contractor is not entitled to any reimbursement from LS Airport Services S.A.;
 • Sharing any kind of own personal data will be treated as consent to the processing by LS Airport Services S.A. for the purpose of processing this proceeding.

Offer inquiry composed by:
LS Airport Services S.A.
Having its principal office at: Warsaw (02-159), at 2b J. Gordon Bennett Street, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XIV Commercial Division of the National Court Register, under the no 0000355602, tax identification number (NIP): 522-29-49-523, share capital PLN 40.440.020,00 paid in full, waste disposal database number (BDO): 000113178.
Pursuant to article 4c of the Act of 8 March 2013 on preventing excessive delays in commercial transactions (Journal of laws 2013, item 403/Dz.U. z 2013 r. poz. 403 as amended) LS Airport Services S.A. declares its status of a large entrepreneur within the meaning of article 4 point 6) of the abovementioned Act.
Tel.: (0 22) 206 95 00,
E-mail: sekretariat@lsas.aero

1. Subject matter of offer inquiry:

Presentation of the offer for baggage tags purchase and delivery for LS Airport Services S.A. with amounts prescribed below:

 • EU baggage tags 20,25 inch – 1 495 000 pcs.,
 • EU baggage tags 18 inch – 230 000 psc.

 

Delivery to each branches of LS Airport Services S.A. prescribed below:

Typ / Stacja

WAW

KRK

GDN

KTW

20,25’

660 000

75 000

360 000

400 000

18’

-

-

-

230 000*

*possible change to 20,25 inch.

Specification and important parameters beyond the price:
EU baggage tags  20,25 inch with LS Airport Services logo as it states in appendix 6 – thermal paper with polypropylene foil**
EU baggage tags  18 inch with LS Airport Services logo as it states in appendix 7 – thermal paper with polypropylene foil**

 **We woluld like to ask also for quotation baggage tags without LS Airport Services logo, leaving  other important elements like:

 • Information fields for baggage damage,
 • Green elements determined baggage tags as EU type.

Quality of the Goods should correspond (meet) to working standards of the country and appropriate standards of the IATA.

Target for The Purchaser is to buy prescribed quantity of baggage tags and to sign permanent contracts were The Contractor will provide the baggage tags sell service corresponding to received specification, according previously agreed non-price terms like:

 • specification,
 • lead time,
 • payment time.

Subject inquiry offer realization time according signed contract.

 2. Place, date and method of submitting the response to the inquiry:

Please deliver offer in person or by post to the Company's address in a sealed envelope with the note: „Baggage tags for LS Airport Services S.A.” or to e-mail: sekretariat@lsas.aero by October 28, 2022, at 14:00 p.m.,

We inform that we will start negotiation only with chosen companies.

 3. Contact regarding the inquiry:

Norbert Pik tel. 695 887 481, e-mail: n.pik@lsas.aero
Dorota Abramczyk tel. 887 831 122, e-mail: d.abramczyk@lsas.aero
Artur Rydzyński tel. 22 206-94-87, e-mail: a.rydzynski@lsas.aero

4. The method of preparing a response to an inquiry:

The method of preparing the response to the request for proposal is set out in the attachment to this request for proposal – ‘Request for proposal response form’.
To Request of proposal request form please add declarations and sales contract draft.
The minimum validity period of the offer: 60 days.
Expected payment date for the service: 30 days.

 The offer should include:

 1. Request for proposal (appendix 1),
 2. GDPR (RODO) information clause for LSAS (appendix 2),
 3. Declaration of the Contractor participating in the procedure (personal data protection) (appendix 3),
 4. Declaration of the Contractor participating in the procedure (confidentiality) (appendix 4)
 5. Declaration of the Contractor about not to be subject to sanctions introduced in connection with Russia’s agression against Ukraine (appendix 5)
 6. Sales contract draft

Offers without the above data will not be considered

Appendix:

Appendix 1 ? Request for proposal
Appendix 2 ? GDPR (RODO) information clause for LSAS
Appendix 3 ? Declaration of the Contractor participating in the procedure (personal data protection)
Appendix 4 ? Declaration of the Contractor participating in the procedure (confidentiality)
Appendix 5 ? Declaration of the Contractor
Appendix 6 ? Baggage tag LS 20,25 inches
Appendix 7 ? Baggage tag LS 18 inches
download all
GO BACK TO LIST
DOWNLOAD PDF
12
Zapytanie ofertowe  w sprawie przedstawienia oferty na usługę serwisu i konserwacji bieżącej układnicy wysokiego składowania oraz dźwigników zainstalowanych w budynku Terminala Cargo  przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie.

16.09.2022 r.

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym w przedmiocie dostawy usługi serwisu i konserwacji bieżącej urządzeń dźwignicowych zainstalowanych w budynku Terminala Cargo, na terenie LS Cargo Park, położonym w Warszawie, przy ul. Wirażowej 35, należącym do LS AIRPORT SERVICES S.A.

Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

Składający zapytanie ofertowe:

LS Airport Services S.A.
ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usługi serwisu i konserwacji bieżącej urządzeń dźwignicowych: układnicy wysokiego składowania i dźwigników szt. 3 zainstalowanych w budynku Terminala Cargo.

Celem Zamawiającego jest podpisanie umowy serwisowej na okres 2 lat, w ramach której Wykonawca świadczył będzie usługę wykonywania przeglądów bieżących, okresowych oraz usługę usuwania awarii i usterek w branży mechanicznej, elektrycznej, pneumatyki, automatyki i hydrauliki.

Dane techniczne urządzeń podlegających umowie na serwis i konserwację.

 a) Układnica wysokiego składowania – urządzenie zainstalowane w 1992 roku, prawdopodobnie jedyny model w kraju. Urządzenie obsługuje 90 gniazd magazynowych, z urządzeniem zintegrowany jest stół obrotowy, stół unoszony ( dźwignik nożycowy), dok zewnętrzny( dźwignik nożycowy) oraz wagi. 

 Podstawowe parametry techniczne urządzenia:

 Urządzenie zostało wykonane przez :

BBT TRANSPORTSYSTEMEN B.V.RAAMSDONKSVEER, HOLLAND

Rok prod. – 1992

Nr. Fab. – ETV90.583

Masa – 13000 kg

Udźwig znamionowy – 6800 kg

Długość – 6400 mm

Szerokość – 4100 mm

Wysokość -10900 mm

Prędkość pozioma – 75 m/min.

Prędkość pośrednia – Sterowane częstotliwością (STEPHAN)

Przyspieszenie poziome -02,/sec2

Napęd – SEW Motorgear 380V, 50Hz, 40KW, IP 23

Ilość przystanków poziomych – 16

Prędkość pionowa – 15 m/min.

Prędkość pionowa dojazdowa – 1.25 m/min.

Wyciągarka – DEMAG DH 2000 380V, 50Hz, 40KW, IP 23

Liny nośne – Stalowe ? 20mm, x2 1770 N/mm2, 287.3 kN CASAR 8 FKP

Ilość przystanków pionowych – 3

Poziom obsługiwanych regałów –I + 3.800, II-i + 5.080,3-i +7.200

b) Dźwignik nożycowy zewnętrzny AX, wys. podn. 1,12 m, nośność 1000 kg.

c) Dźwignik nożycowy zewnętrzny – prod. ETV, wys. podn. 1,8 m , nośność 6800 kg

d) Dźwignik nożycowy wewnętrzny – prod. ETV, podn. 1,8 m., nośność 6800 kg

e) Sprężarka , poj. 270 l, 11 bar.

Instalacja automatyki została zmodernizowana w roku 2016 i jest w okresie gwarancji .

 Zakres umowy serwisowej:

 W zakresie umowy na serwis i konserwację należy przewidzieć:

 • Wykonywanie planowanych przeglądów głównych;
 • Wykonywanie przeglądów bieżących;
 • Usuwanie awarii i usterek;
 • Wykonywanie okresowych pomiarów elektrycznych;
 • Koordynacja działań kontrolnych z UDT ;
 • Utrzymanie urządzeń w czystości (okresowe czyszczenie urządzeń);
 • Wsparcie techniczne Zamawiającego w zakresie planowanych modernizacji i remontów;

 2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

 Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki, ul. J. G. Bennetta 2b, 02 -159 Warszawa – w terminie do dnia  03.10.2022 r., do godziny 14.00.

Złożenie oferty w formie e-mail powoduje automatyczne wykluczenie oferenta z postępowania.

Terminy wizji lokalnej do indywidualnego ustalenia.

Oferenci powinni zgłosić gotowość do przeprowadzenia wizji lokalnej nie później niż 2 dni przed datą planowanej wizji.

Dodatkowe uwarunkowania :

Oferent winien opracować w ramach umowy szczegółowy harmonogram konserwacji i serwisu zgodny z  DTR urządzeń oraz wszelkimi wymaganiami prawnymi w zakresie utrzymania technicznego urządzeń dźwignicowych, w tym  UDT i innymi.

Oferent w ramach oferty zaproponuje czas reakcji serwisu na wezwanie oraz warunki jego realizacji z uwzględnieniem zastrzeżenia Zamawiającego o wprowadzeniu do umowy zapisów oceniających skuteczność realizacji serwisu poprzez mierzenie poziomu SLA i wprowadzenie wskaźników KPI.

Oferent załączy do oferty informacje o składnikach cenowych, w których wyspecyfikuje :

 •  wartość roczną umowy obejmującą konserwację urządzeń
 • wartość roboczogodziny pracy serwisu w podziale na stawki: dzienną, nocną, świąteczną
 • inne ważne składniki cenowe pozwalające na rzetelną ocenę oferty przez Zamawiającego

 Uwaga! - Rozpatrywane będą tylko oferty powstałe w oparciu o przeprowadzoną  wizję lokalną.

3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela:

Andrzej Basiak, tel.: 723 634 411, e-mail: a.basiak@lsas.aero

 4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Minimalny czas ważności oferty: 60 dni

Oczekiwany termin płatności za wykonanie usługi: min. 30 dni

 Oferta winna zawierać:

 1. Wypełniony formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe (załącznik 1).
 2. Oświadczenie oferenta dotyczące informacji chronionych ( załącznik 2).
 3. Wykaz posiadanych świadectw kwalifikacyjnych, certyfikatów, akredytacji – uprawniających do wykonywania czynności objętych zapytaniem .
 4. Wykaz usług o podobnym profilu świadczonych na rzecz innych Klientów z ostatnich dwóch lat w zakresie serwisu i konserwacji podobnych urządzeń.
 5. Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej
 6. Projekt wstępny umowy na wykonanie przez oferenta czynności objętych postępowaniem,
 7. Załącznik z informacja o składnikach cenowych i stawkach
 8. Polisa OC

Załączniki:

Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Załącznik 3 - Oświadczenia potencjalnego Wykonawcy
Załącznik 4 - potwierdzenie odbycia wizji lokalnej
pobierz wszystko
GO BACK TO LIST
DOWNLOAD PDF
13
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na usługę wymiany 4 szt. bram szybkobieżnych w budynku Terminala Cargo przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie

24.08.2022 r.

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym w przedmiocie dostawy i montażu 4 szt. bram szybkobieżnych (wymiar otworu w ścianie ok. 6000 x 4000 mm, 5000 x 4000 szer. x wys.) w obiekcie magazynowym Terminal Cargo, na terenie kompleksu LS CARGO PARK położonym w Warszawie przy ul. Wirażowej, 35 należącym do LS AIRPORT SERVICES S.A.

Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

Składający zapytanie ofertowe:

LS Airport Services S.A.
ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania jest wymiana 4 sztuk bram szybkobieżnych dla otworów o wymiarach w świetle muru ok. 6000 x 4000 mm oraz 5000 x 4000 mm, miejsce montażu Terminal Cargo w Warszawie przy ul. Wirażowej 35.

Szczegółowy opis zakresu zapytania ofertowego:

Bramy szybkobieżne powinny spełniać następujące wymogi:

 • przeznaczona do pracy ciągłej, do zastosowania na zewnątrz budynku,
 • wymiar w świetle otworu ok. 6.000 mm x 4.000 mm, wymiary do weryfikacji w trakcie wizji lokalnej
 • wyposażona w system automatycznego sterowania, (podłączona pod dwustronne pętle indukcyjne wchodzące w przedmiot zamówienia dla przedmiotowej bramy),
 • wyposażona w sygnalizację świetlną,
 • wyposażona w dwustronne pętle indukcyjne,
 • odporność na obciążenie wiatrowe (wg PN EN 12424) - minimum 3 klasa,
 • płaszcz bramy odporny na działanie temperatur w zakresie od -30 0 C do 60 0 C,
 • wyposażona w sekcję przezroczystą zapewniającą widoczność po drugiej stronie bramy,
 • kolorystyka części nieprzeziernej płaszcza bramy do uzgodnienia z Zamawiającym,
 • oczekiwany czas otwarcia bramy < 3 s
 • sterowanie z możliwością ustawienia czasowego automatycznego zamykania bramy za pomocą sterownika umieszczonego wewnątrz przy bramie z wyłącznikiem głównym,,
 • awaryjne otwieranie ręczne z możliwością mechanicznego ryglowania bramy,
 • skrzynia sterownicza z awaryjnym wyłącznikiem i sterowaniem bramy w klasie ochrony min. IP 55, układ sterowania zabezpieczony przed dostępem osób trzecich,
 • bramy mają być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed niekontrolowanym opadnięciem,
 • zastosowane konstrukcje, połączenia montażowe i materiały mają być odporne na korozję,
 • regulowany czas postoju bramy w pozycji otwartej,
 • wykonanie obróbek wykończeniowych otworów wokół zamontowanych bram szybkobieżnych dostosować do istniejących rozwiązań architektonicznych, w uzgodnieniu z Zamawiającym,
 • wymiana zabezpieczeń prądowych na wlz zasilającym bramę zgodnie z wymaganiami DTR urządzenia.
 • minimalny okres gwarancji 36 miesięcy.

Dla każdej z bram przewidywana ilość cykli otwierania i zamykania rocznie wynosi min. 150 000 cykli.

Prosimy o wskazanie w ofercie kosztów serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz częstości ich wykonywania jako odrębnej pozycji.

Prosimy o określenie w ofercie przewidywanego terminu realizacji usługi.

 Zakres zapytania obejmuje:

 • Demontaż i utylizację starych bram wraz konstrukcją i napędami,
 • Przygotowanie otworu pod montaż bramy w zakresie budowlanym i obróbek blacharskich;
 • Dostawa i montaż bramy szybkobieżnej,
 • Modernizacja zasilania w zakresie zabezpieczeń elektrycznych,
 • Montaż pętli indukcyjnych,
 • Malowanie oznakowania pętli indukcyjnych,
 • Sprawdzenie funkcji elektrycznych: ruch bramy, urządzenia zabezpieczające, funkcje mechaniczne,
 • Sporządzenie protokołu montażu wraz z dostarczeniem dokumentacji technicznej i gwarancji.
 • Wykonanie wszelkich prac towarzyszących celem realizacji zadania.

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca musi zapoznać się z wszelkimi dostępnymi Opisami Technicznymi dotyczącymi istniejącego obiektu oraz Regulaminem obowiązującym w obiekcie.

Podczas prac w budynku Terminala Cargo Wykonawca jest zobowiązany do:

 1. każdorazowego zgłaszania robót mogących spowodować zagrożenie pożarowe bądź zapylenie i uruchomienie alarmu systemu sygnalizacji pożarowej do Kierownika Działu Technicznego,
 2. zabezpieczenia czujek systemu sygnalizacji pożarowego,
 3. poinformowania o zakończeniu robót Kierownika Działu Technicznego i zdemontowania zabezpieczeń czujek,
 4. zabezpieczenia terenu prowadzonych prac przed wejściem osób postronnych.
 5. bezwzględnego podporządkowania się poleceniom Ochrony Obiektu.

2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki, ul. J. G. Bennetta 2b, 02 -159 Warszawa – w terminie do dnia  08.09.2022 do godziny 14.00.

Złożenie oferty w formie maila powoduje automatyczne wykluczenie oferenta z postępowania.

W postępowaniu rozpatrywane będą tylko oferty poprzedzone wykonaniem wizji lokalnej, na której przekazany zostanie schemat rozmieszczenia bram o którym mowa w zapytaniu.

Terminy wizji lokalnej do indywidualnego ustalenia.

Oferenci powinni zgłosić gotowość do przeprowadzenia wizji lokalnej nie później niż 2 dni przed datą planowanej wizji.

3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela: p. Andrzej Basiak, tel.: 723 634 411, e-mail: a.basiak@lsas.aero

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Minimalny czas ważności oferty: 60 dni

Oczekiwany termin płatności za wykonanie usługi: 30 dni

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń prac w formie zaliczkowania.

Załączniki:

Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Załącznik 3 - Oświadczenia potencjalnego Wykonawcy
Załącznik 4 - potwierdzenie odbycia wizji lokalnej
pobierz wszystko
GO BACK TO LIST
DOWNLOAD PDF
14
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienie oferty na dostawę 10 sztuk baterii kwasowych dedykowanych do elektrycznych wózków widłowych STILL RX20-20P

19.08.2022 r.

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na dostawę 10 sztuk baterii kwasowych dedykowanych do elektrycznych wózków widłowych STILL RX20-20P

Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

Składający zapytanie ofertowe:

LS Airport Services S.A.
ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523

1. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zapytania jest dostawa 10 sztuk baterii kwasowych typ 5PzS625 o pojemności 625Ah i napięciu 48V do elektrycznych wózków widłowych STILL RX20-20P, obsługujących magazyn LS CARGO, w Warszawie przy ul. Wirażowej 35.

Specyfikacja baterii:

 • wymiary zewnętrzne baterii: szerokość 1027 mm, długość 526 mm, wysokość 627 mm,
 • układ centralnego napowietrzania EUW,
 • układ centralnego uzupełniania wody BFS,
 • wskaźnik poziomu elektrolitu,
 • ogniwa łączone giętkim przewodem,
 • wyprowadzone przewody 1500x50 z gniazdem SCHALTBAU 150VDC 320a/400A IP23 50 mm².

2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
Oferty można składać w formie maila, plik oferty zabezpieczony hasłem, na adres e-mail: d.abramczyk@lsas.aero w terminie do 15.09.2022 r. do godziny 16.00. Hasło do pliku prosimy przesłać na numer Członka Komisji Pani Doroty Abramczyk, tel. 887-831-122. Prosimy o zatytułowanie maila ,,Zakup 10 sztuk baterii do wózków STILL”.

3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:
Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela Pan Zygmunt Michnowski
Tel. 532-913-365
e-mail: z.michnowski@lsas.aero

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
Zgodnie z formularzem odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
Do odpowiedzi należy dołączyć projekt umowy.
Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Oferta powinna spełniać poniższe kryteria i zawierać następujące informacje:

 1. Termin realizacji dostawy,
 2. Warunki płatności,
 3. Potwierdzenie akceptacji min. 30 dniowego terminu płatności,
 4. Termin ważności oferty – min 30 dni,
 5. Polisę OC,
 6. Potwierdzenie, że profil PKD jest zgodny z zakresem zamówienia,
 7. Warunki rękojmi, gwarancji na dostarczany towar,
 8. Oświadczenie o udzielonym 24 miesięcznym okresie gwarancji

Nieprzedłożenie ww. informacji i/lub wycofanie się z ww. kryteriów w trakcie negocjacji umowy może spowodować natychmiastowe odrzucenie oferty i podjęcie negocjacji z innym oferentem.

Załączniki:

Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Załącznik 3 - Oświadczenia potencjalnego Wykonawcy
GO BACK TO LIST
DOWNLOAD PDF
15
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na zakup usługi kolokacji serwerów i urządzeń teleinformatycznych dla Spółki LS Airport Services S.A.

10.06.2022 r.

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na zakup usługi kolokacji serwerów
i urządzeń teleinformatycznych dla Spółki LS Airport Services S.A.

Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

Składający zapytanie ofertowe:
LS Airport Services S.A.
ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523
Tel.: (0 22) 206 95 00,
E-mail: sekretariat@lsas.aero

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup usługi kolokacji serwerów i urządzeń teleinformatycznych dla Spółki LS Airport Services S.A.

Dostawca usługi kolokacji musi spełniać następujące wymagania:

 1. Posiadanie lub dysponowanie wolną przestrzenią w pomieszczeniu, które określa, jako „serwerownia”, do umieszczenia obok siebie dwóch szaf teletechnicznych dla urządzeń komputerowych
 2. Zapewnienie wymaganego poziomu SLA – 99,5%
 3. System kontroli dostępu do serwerowni
 4. System wykrywania dymu
 5. System gaszenia gazem obojętnym lub inne rozwiązanie równorzędne, tj. nieszkodliwe dla zdrowia ludzkiego
 6. Serwerownia musi posiadać podłogę techniczną o nośności minimum 700 kg/m2
 7. Napięcie zasilania dostarczane do urządzeń komputerowych w serwerowni musi być zgodne z normą PN-IEC 60038:1999
 8. Zapewnienie pracy agregatu prądotwórczego, zasilającego autonomicznie serwerownię przez min. 24 godziny bez dodatkowego tankowania
 9. Zasilanie w szafach z dwóch niezależnych torów zasilania gwarantowanego z automatycznym przełącznikiem w przypadku zaniku zasilania, w jednym z torów
 10. Moc zasilania 6 KW na szafę
 11. Zapewnienie dla każdej szafy podlicznika energii elektrycznej
 12. Zapewnienie, że temperatura w serwerowni regulowana jest automatycznie w granicach od 18 do 24 st. C
 13. System klasy BMS do monitorowania dostępu do poszczególnych szaf i warunków środowiskowych w serwerowni udostępniany w postaci miesięcznych raportów
 14. Kontrola wilgotności w serwerowni
 15. Łączność serwerowni oferowana i realizowana przez Wykonawcę wyłącznie na potrzeby urządzeń Zamawiającego, niezbędna dla pracy urządzeń Zamawiającego, gdzie Zamawiający wymaga, aby w ramach usługi kolokacji Wykonawca zapewnił łącza światłowodowe w postaci dwóch ciemnych włókien w następujących relacjach:
  • Serwerownia Wykonawcy (urządzenia Zamawiającego) – budynek Zamawiającego w Warszawie, przy ul. Wirażowej 35 (1 szt. ciemnego włókna)
  • Serwerownia Wykonawcy (urządzenia Zamawiającego) – budynek Zamawiającego w Warszawie, przy ul. J. G. Bennetta 2B (1 szt. ciemnego włókna)
 16. Zamawiający zapewni łącze do internetu o przepustowości symetrycznej 1 Gbps minimum 32 adresami IP publicznymi
 17. Wykonawca udostępni dwie szafy RACK z zastrzeżeniem, że muszą być umieszczone obok siebie
 18. Wielkość szaf 42U, głębokość min. 1000 mm
 19. Dostęp do szaf Zamawiającego dla osób upoważnionych 24 h
 20. Wykonawca zapewni usługę tzw. „zdalnych rąk”.

2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Osobiście w sekretariacie Spółki – Główna siedziba LS Airport Services S.A., ul. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa lub pocztą na adres: Sekretariat LS Airport Services S.A., ul. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa, z dopiskiem „Postępowanie na zakup usługi kolokacji serwerów i urządzeń teleinformatycznych” lub na adres a-mail: sekretariat@lsas.aero, w terminie do dnia 05.07.2022 r., do godz. 14.00.

3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udzielają:

 • W kwestiach handlowych:

Dorota Abramczyk, d.abramczyk@lsas.aero, tel. 887-831-122

 • W kwestiach IT:

Maciej Buchert, m.buchert@lsas.aero, tel. 695-887-647

Seweryn Kotlewski, s.kotlewski@lsas.aero, tel. 609-001-550

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Oferta winna spełniać poniższe kryteria i zawierać następujące informacje:

 1. Termin realizacji usługi
 2. Warunki płatności
 3. Potwierdzenie akceptacji 30 dniowego terminu płatności
 4. Termin ważności oferty – min. 30 dni/ preferowany 45 dni
 5. Polisę OC (odpowiedzialność obejmująca przedmiot oferty)
 6. Portfolio potwierdzające doświadczenie przy wykonywaniu podobnych realizacji
 7. Warunki rękojmi/ gwarancji ze szczególnym uwzględnieniem wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy, tj. za co Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności
 8. Wskaźnik PUE- prosimy o podanie w ofercie.

Nieprzedłożenie ww. informacji i/ lub wycofanie się z ww. kryteriów w trakcie negocjacji umowy może spowodować natychmiastowe odrzucenie oferty i podjęcie negocjacji z innym oferentem.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe kolokacja serwerów
Załącznik 1 - KLAUZULA INFORMACYJNA W PRZEDMIOCIE DANYCH OSOBOWYCH
Załącznik 4 - Oświadczenie - poufność
Załącznik 3 - Oświadczenie-ochrona danych osobowych
Załącznik 2 - FORMULARZ ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE
GO BACK TO LIST
DOWNLOAD PDF
16
Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na usługę zlecenia doradztwa w zakresie utworzenia agencji celnej w strukturach LS Airport Services S.A.

26 maja 2022 r.

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na usługę zlecenia doradztwa w zakresie utworzenia agencji celnej w strukturach LS Airport Services S.A.

Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

Składający zapytanie ofertowe:
LS Airport Services S.A.

ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523

Tel.: (0 22) 606 71 80,
fax: (0 22) 606 78 11
E-mail: sekretariat@lsas.aero

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania jest :

Przedmiotem postępowania jest zlecenie usług doradczych w zakresie oceny stanu bieżącego, przygotowania i wsparcia w realizacji projektu polegającego na utworzeniu agencji celnej w strukturach LS Airport Services S.A. (Dalej: „LSAS”). Zakres ma obejmować:

 • analizę stanu obecnego i rekomendacje;
 • usługi doradcze w zakresie utworzenia agencji celnej w strukturze LSAS, w tym wsparcie w pozyskaniu stosownych pozwoleń i statusu AEO;
 • usługi doradcze w zakresie doboru i szkolenia kadry agentów celnych.

Zakres prac z podziałem na etapy:

Nazwa

Cele do realizacji wg etapów

Ogólny zakres czynności w ramach etapów

I ETAP

Analiza procesów logistycznych na magazynie czasowego składowania - due duilligence

Identyfikacja istniejących procesów operacyjnych związanych z obsługą przesyłek w magazynie czasowego składowania

 

 

Weryfikacja istniejących procedur operacyjnych i opisów poszczególnych procesów pod kątem przepisów celnych

II ETAP

Procesy finansowe, wnioski i pozwolenia związane z gwarancjami, systemy ewidencji i bezpieczeństwa danych

Identyfikacja istniejących procesów i procedur finansowych

 

 

Analiza możliwości pozyskania gwarancji - współpraca z wewnętrznym działem finansowym

III ETAP

Standardy, procesy bezpieczeństwa i ochrony w obszarze operacji

Identyfikacja procesów Bezpieczeństwa i Ochrony w operacjach magazynowych - zabezpieczenie fizyczne magazynu czasowego składowania

 

Bezpieczeństwo Informacji

Due diligence w obszarze Bezpieczeństwa i Ochrony na potrzeby uzyskania zwolnienia z zabezpieczenia celnego, certyfikatu AEO

IV ETAP

Analizy ryzyka celnego, bezpieczeństwo i ochrona w obszarze usług celnych i struktury agencji celnej

Identyfikacja procedur związanych z bezpieczeństwem informacji

 

 

Wewnętrzny System Kontroli w zakresie związanym z obszarem celnym i bezpieczeństwem obrotu

V ETAP

Sprzęt IT , oprogramowanie specjalistyczne, wdrożenie, szkolenia

Analiza rozwiązań informatycznych wspierających obsługę procesów celnych

 

 

Szkolenia z obsługi wybranych w drodze doradztwa systemów

VI ETAP

Wnioski i pozwolenia operacyjne

AEO

 

 

Procedury Uproszczone

 

 

Miejsca uznane

VII ETAP

Benchmark i cennik usług

Przygotowanie cennika dla agencji celnej

 

Zasoby specjalistyczne, wsparcie rekrutacji i szkolenia zawodowe

Wsparcie w ocenie kandydatów do pracy (ocena wiedzy specjalistycznej) i szkolenia pracowników

UWAGA: Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu poszczególnych zakresów w ramach konsultacji na etapie doprecyzowania oferty.

2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Oferty należy składać w formie mailowej na adres a.abramczyk@lsas.aero, w formie zakodowanego pliku. Hasło do przesłanego pliku prosimy przesłać na numer telefonu Członka Komisji, Pani Anny Abramczyk-Abichou, tel. 538 503 965. Prosimy o zatytułowanie maila „Usługi doradcze – agencja celna ”.

Termin składania ofert: 10.06.2022 do godz. 15.00

3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela:

Anna Abramczyk-Abichou

Tel. 538 503 965

e-mail: a.abramczyk@lsas.aero

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Oferta winna spełniać poniższe kryteria i zawierać następujące informacje:

 1. Rozpoczęcie współpracy na przełomie czerwca/lipca 2022. Estymowany czas realizacji zlecenia: 6 msc. Oczekiwany maksymalny czas na realizację projektu: I kwartał 2023.
 2. Portfolio potwierdzające doświadczenie podmiotu (członków grupy projektowej) w realizacji analogicznych projektów w obszarze obsługi celnej przesyłek cargo; znajomość procesów i funkcjonowania magazynu czasowego składowania; doświadczenie w procedowaniu uzyskania pozwoleń na prowadzenie magazynu czasowego składowania, zabezpieczeń celnych, certyfikacji AEO.
 3. Wstępny opis metodologii wykonania projektu.
 4. Warunki płatności, a jeśli płatność ma następować częściami, w tym na podstawie zaliczki, to ze szczegółowym opisem od czego mają zależeć te płatności, tj. od realizacji części prac wg. harmonogramu, od upływu terminu, etc.
 5. Potwierdzenie akceptacji 30 dniowego terminu płatności.
 6. Termin ważności oferty – oczekiwany 30 dni.

Nieprzedłożenie ww. informacji i/ lub wycofanie się z ww. kryteriów w trakcie negocjacji umowy może spowodować natychmiastowe odrzucenie oferty i podjęcie negocjacji z innym oferentem.

Załączniki:

     Załącznik 1 - Klauzula Informacyjna w Przedmiocie Danych Osobowych
     Załącznik 2 - Formularz Odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe
     Zapytanie Ofertowe w Formacie PDF
     GO BACK TO LIST
     DOWNLOAD PDF
     17
     Zapytanie ofertowe  w sprawie przedstawienia oferty na zakup terminali mobilnych na potrzeby magazynu cargo w Warszawie i Katowicach

     17 maja 2022 r.

     Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na zakup terminali/komputerów mobilnych w ilości od 45 do 55 sztuk w zależności od propozycji cenowej wraz z dostawą, akcesoriami i kontraktem serwisowym.

     Informujemy, że:

     • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
     • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
     • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

     Składający zapytanie ofertowe:
     LS Airport Services S.A.
     J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

     wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523.

     Tel.: (0 22) 206 95 00

     E-mail: sekretariat@lsas.aero

     1. Przedmiot zapytania ofertowego:

     Przedmiotem postępowania jest zakup terminali/komputerów mobilnych w ilości od 45 do 55 sztuk w zależności od propozycji cenowej wraz z dostawą, akcesoriami i kontraktem serwisowym.

     Podstawowa specyfikacja urządzenia:

     • odporność na wilgoć, kurz, niskie i wysokie temp. (od - 20°C do + 50°C),
     • odporność na upadki z wysokości do 2 m,
     • możliwie największa przekątna ekranu – dopuszczone są również terminale dotykowe,
     • system Android,
     • możliwość blokowania wybranych aplikacji lub zrootowane urządzenie,
     • odczyt od 5 cm do 4 m (skaner średniego zasięgu – kody 1D/2D Mid-Range)
     • aktualizacja systemu bezpieczeństwa Android,
     • wsparcie techniczne przy budowie aplikacji,
     • uchwyt typu gun,
     • klawiatura numeryczna - 29 klawiszy (nie dotyczy w przypadku urządzeń dotykowych),
     • akcesoria – stacja dokująca, kabel zasilający, zasilacz sieciowy, uchwyt do skanera na wózek widłowy.

     Uwaga:  

     • Zamawiający oczekuje dostarczenia urządzenia do przeprowadzenia testów. Zamawiający akceptuje testy urządzenie przeprowadzone przez LSAS na 12 msc wstecz przed uruchomieniem postępowania.
     • Zamawiający dopuszcza konsultacje techniczne w trakcie postępowania oraz zmianę rodzaju urządzenia (np. z terminala mobilnego na komputer mobilny), parametrów urządzeń i ilości akcesoriów względem ilości urządzeń.
     • Zamawiający oczekuje doradztwa w zakresie rekomendacji wyboru urządzenie do określonego procesu obsługowego.
     • Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia wizji lokalnej w celu zapoznania się z procesami magazynowymi i warunkami pracy przed złożeniem oferty.
     • Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji tylko z wybranymi podmiotami.

      2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

     Oferty należy składać w formie pliku zabezpieczonego hasłem, drogą mailową na adres e-mail: cargo-sekretariat@lsas.aero w terminie do dnia 06.06.2022 do godz.: 16:00. Prosimy o zatytułowanie maila „Zakup terminali mobilnych dla magazynu cargo”.

     Hasło do przesłanego pliku prosimy przesłać na numer telefonu Członka Komisji, Pani Patrycji Walewskiej, tel. 691 520 014.

     3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

     Osoby do kontaktu w kwestiach handlowych:

     • Artur Rydzyński – tel.: 22 206 94 87, e-mail: a.rydzynski@lsas.aero

     Osoba do kontaktu w kwestiach technicznych i organizacji wizji lokalnej:

     • Patrycja Walewska – tel + 48 691 520 014, e-mail: p.walewska@lsas.aero

     4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

     Wg załącznik nr 2 – formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

     Do odpowiedzi należy dołączyć projekt umowy zakupu i projekt umowy serwisowej.

     Oferta winna spełniać poniższe kryteria i zawierać następujące informacje:

     1.  Termin realizacji dostawy.
     2. Warunki płatności, a jeśli płatność ma następować częściami, w tym na podstawie zaliczki, to ze szczegółowym opisem od czego mają zależeć te płatności, tj. od realizacji części prac wg. harmonogramu, od upływu terminu, etc.
     3. Termin ważności oferty – preferowany to min. 30 dni.
     4. Portfolio i referencje potwierdzające doświadczenie przy dostawie urządzeń dla branży magazynowej.
     5. Warunki gwarancji.
     6. Warunki serwisu.
     7. Informacje o możliwości przeprowadzenia testów urządzeń.
     8. Informacja o kosztach i warunkach wypożyczenia urządzeń zastępczych do czasu realizacji zamówienia.

      Nieprzedłożenie ww. informacji i/lub wycofanie się z ww. kryteriów w trakcie negocjacji umowy może spowodować natychmiastowe odrzucenie oferty i podjęcie negocjacji z innym oferentem.

      

     Załączniki:

         Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
         Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
         Załącznik 3 - Oświadczenia potencjalnego Wykonawcy.
         Załącznik 4 - zapytanie ofertowe pdf
         GO BACK TO LIST
         DOWNLOAD PDF
         18
         Zapytanie ofertowe  w sprawie przedstawienia oferty na zakup 50 szt. jednostek ładunkowych  (palet stalowych) na potrzeby Magazynu Cargo

         17 maja 2022 r.

         Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na zakup 50 sztuk palet stalowych z dostawą do magazynu w Warszawie.

         Informujemy, że:

         • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
         • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
         • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

         Składający zapytanie ofertowe:
         LS Airport Services S.A.

         ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

         wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości

         NIP 522-29-49-523

         1. Przedmiot zapytania ofertowego:

         Przedmiotem zapytania jest dostawa 50 szt. palet stalowych do transportu i magazynowania towaru w magazynie Cargo wg poniższej specyfikacji:

         • Wymiary jednostki: 2100 x 2100 x 90 [mm],
         • Możliwość transportu palet wózkiem widłowym – kieszenie na widły na każdej z czterech stron palety,
         • Udźwig: 2000 kg,
         • Waga jednostki ok. 300 kg,
         • Ocynkowanie,
         • Bez zaczepów na pasy
         • Oznaczenie palet z numeracją na każdym boku palety, wg. wytycznych Zamawiającego

         UWAGA: Zlecający dopuszcza sugestie dostawcy co do zmiany specyfikacji.

         Możliwość odbycia wizji lokalnej i obejrzenia używanych palet przed złożeniem oferty.

         2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

         Oferty można składać w formie maila, plik oferty zabezpieczony hasłem, na adres e-mail: d.abramczyk@lsas.aero w terminie do dnia 01.06.2022 do godz: 16:00.

         Hasło do przesłanego pliku prosimy przesłać na numer telefonu Członka Komisji, Pani Doroty Abramczyk, tel. 887-831-122. Prosimy o zatytułowanie maila „Zakup 50 szt. jednostek ładunkowych (palet stalowych) na potrzeby magazynu Cargo”.

         Ponadto informujemy, że podejmiemy negocjacje tylko z wybranymi podmiotami.

         3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

         Osoby do kontaktu w kwestiach handlowych:

         • Dorota Abramczyk – tel. 887 831 122, e-mail: d.abramczyk@lsas.aero

         Osoba do kontaktu w kwestiach technicznych i organizacji wizji lokalnej:

         • Krzysztof Anuszewski – tel. 887 830 459 / 22 209 94 60, e-mail: k.anuszewski@lsas.aero

         4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

         • Zgodnie z formularzem odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
         • Do odpowiedzi należy dołączyć projekt umowy.
         • Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

         Oferta winna spełniać poniższe kryteria i zawierać następujące informacje:

         1. Termin realizacji prac.
         2. Warunki płatności, a jeśli płatność ma następować częściami, w tym na podstawie zaliczki, to ze szczegółowym opisem od czego mają zależeć te płatności, tj. od realizacji części prac wg. harmonogramu, od upływu terminu, etc.
         3. Potwierdzenie akceptacji 30 dniowego terminu płatności.
         4. Termin ważności oferty – min. 30 dni/preferowany 45 dni.
         5. Polisę OC (odpowiedzialność deliktowo-kontraktowa, w tym obejmująca rażące niedbalstwo) obejmującą przedmiot oferty – wartość min. 3-krotność ceny ofertowej) ,
         6. Potwierdzenie, iż profil działalności opisany w PKD jest zgodny z zakresem robót.
         7. Portfolio potwierdzające doświadczenie przy wykonywaniu podobnych realizacji.
         8. Warunki rękojmi/ gwarancji na prace ze szczególnym uwzględnieniem wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy, tj. za co Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
         9. Wskazanie, czy Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawców.
         10. Oświadczenie o udzielonym okresie gwarancji

         Nieprzedłożenie ww. informacji i/lub wycofanie się z ww. kryteriów w trakcie negocjacji umowy może spowodować natychmiastowe odrzucenie oferty i podjęcie negocjacji z innym oferentem.

         Załącznik:

             Załącznik 1 - Klauzula Informacyjna w Przedmiocie Danych Osobowych
             Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
             Załącznik 3 - Oświadczenie potencjalnego wykonawcy
             Zapytanie ofertowe w formie PDF
             GO BACK TO LIST
             DOWNLOAD PDF
             19
             Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na usługę zaprojektowania i realizacji rozbudowy sieci WI-FI na potrzeby użytkowania bezprzewodowych terminali mobilnych na magazynie średniego składowania Terminala Cargo, przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie

             26 kwietnia 2022 r.

             Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wykonanie dokumentacji projektowej oraz montażu sieci wi-fi wraz z robotami towarzyszącymi dla potrzeb realizacji transmisji bezprzewodowych terminali mobilnych na terenie magazynu Terminala Cargo w Warszawie, przy ul. Wirażowej 35.

             Informujemy, że:

             • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
             • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
             • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

             Składający zapytanie ofertowe:
             LS Airport Services S.A.
             ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

             wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523

             Tel.: (0 22) 606 71 80,
             fax: (0 22) 606 78 11
             e-mail: sekretariat@lsas.aero  

             1. Przedmiot zapytania ofertowego:

             Przedmiotem zapytania jest :

             1. Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej nowej sieci IT i zasilania elektrycznego;
             2. Dostawa i ułożenie sieci światłowodowej 8J single mode;
             3. Dostawa i ułożenie sieci okablowania sieciowego FTP kat.6.;
             4. Dostawa i montaż szaf 12 U wraz z wyposażeniem aktywnym i pasywnym;
             5. Dostawa i montaż urządzeń Access Point – ilość ok. 22 szt.;
             6. Dostawa i montaż urządzeń UPS;
             7. Budowa wewnętrznych sieci zasilających ~ 230 V;
             8. Próby, pomiary sprawdzające powykonawcze;
             9. Roboty towarzyszące – dostawa i montaż koryt kablowych, naprawy przejść ppoż, demontaż i montaż siatek przeciw ptakom.
             10. Serwis i konserwacja systemu.

             Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik nr 1 do zapytania

             Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia prac remontowo – budowlanych na etapie rozpatrywania ofert oraz w trakcie trwania wykonywanych ww. prac.

             Warunki wykonywanych prac montażowych:

             • Wysokość montażu sieci i urządzeń – od 4,5 do 6,5 m.
             • Prace można wykonywać 7 dni w tygodniu, prace głośne – od godz.18.00 do 6:00 oraz w weekendy.
             • Prace wymagające wyłączeń zasilania: tylko i wyłącznie na warunkach Zamawiającego po uprzednich uzgodnieniach.
             • Wykonawca odpowiada za przyjęcie takiej technologii wykonania prac, aby do minimum ograniczyć utrudnienia dla pracowników i użytkowników Terminala Cargo.
             • Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki i praktyki budowlanej, a w szczególności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego oraz wymogami BHP.
             • Zastosowanie materiałów uzgodnionych i zatwierdzonych przez Klienta o zadawalającej jakości oraz odpowiednich ze względu na ich przeznaczenie.
             • Przekazanie Klientowi certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów na materiały i urządzenia użyte podczas wykonywania robót remontowo - budowlanych.
             • Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie może bezpośrednio wyrządzić w miejscu wykonywania prac, a także w sąsiednich nieruchomościach. Pozostawienie miejsca pracy w czystości i w stanie uporządkowanym po każdym dniu prac.

             2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

             Oferty należy składać w formie mailowej- na adres d.abramczyk@lsas.aero, w formie zakodowanego pliku. Hasło do przesłanego pliku prosimy przesłać na numer telefonu Członka Komisji, Pani Doroty Abramczyk, tel. 887-831-122 . Prosimy o zatytułowanie maila „rozbudowa sieci wi-fi Terminal Cargo”.

             Termin składania ofert: 25.05.2022 r.

             3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

             Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela:
             Andrzej Basiak
             tel 723 634 411,
             e-mail: a.basiak@lsas.aero  

             4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

             Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

             Rozpatrywane będą tylko oferty powstałe w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną. Do Oferenta należy weryfikacja zakresu prac w odniesieniu do przekazanych przez  Zamawiającego wytycznych oraz zgłoszenie Zamawiającemu wszelkich uwag.

             Wyceny należy dokonać na podstawie wyspecyfikowanego zakresu prac oraz  wizji lokalnej.  Wszelkie rozbieżności (prace nieujęte w zakresie) wynikające z analiz Oferenta należy zamieścić w ofercie w oddzielnej tabeli.

             Oferta winna spełniać poniższe kryteria i zawierać następujące informacje:

             1. Termin realizacji prac.
             2. Warunki płatności, a jeśli płatność ma następować częściami, w tym na podstawie zaliczki, to ze szczegółowym opisem od czego mają zależeć te płatności, tj. od realizacji części prac wg. harmonogramu, od upływu terminu, etc.
             3. Potwierdzenie akceptacji 30 dniowego terminu płatności.
             4. Termin ważności oferty – min. 30 dni/ preferowany 45 dni.
             5. Polisę OC (odpowiedzialność deliktowo-kontraktowa, w tym obejmująca rażące niedbalstwo) obejmującą przedmiot oferty – wartość min. 3-krotność ceny ofertowej) ,
             6. Potwierdzenie, iż profil działalności opisany w PKD jest zgodny z zakresem robót.
             7. Portfolio potwierdzające doświadczenie przy wykonywaniu podobnych realizacji.
             8. Wstępny opis technologii i organizacji robót warunkujący spełnienie przez Zamawiającego obowiązków związanych z udostępnieniem Wykonawcy terenu prac i zaplecza.
             9. Warunki rękojmi/ gwarancji na prace ze szczególnym uwzględnieniem wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy, tj. za co Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
             10. Wskazanie, czy Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawców.
             11. Wstępny ramowy harmonogram realizacji prac.
             12. Oświadczenie o udzielonym okresie gwarancji na urządzenia i roboty (oczekiwany okres 5 lat na sieci, na urządzenia – zgodny z gwarancją producenta).

             Nieprzedłożenie ww. informacji i/ lub wycofanie się z ww. kryteriów w trakcie negocjacji umowy może spowodować natychmiastowe odrzucenie oferty i podjęcie negocjacji z innym oferentem.

             Załączniki:

                 Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
                 Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
                 Załącznik 3 - Zakres prac - specyfikacja
                 Załącznik 4 - Rzut poziomy
                 Zapytanie ofertowe w formacie PDF
                 GO BACK TO LIST
                 DOWNLOAD PDF
                 20
                 Zapytanie ofertowe  w sprawie zakupu licencji Microsoft 365  dla Spółki LS Airport Services S.A.

                 22 kwietnia 2022 r.

                 Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na zakup licencji Microsoft 365 dla Spółki LS Airport Services S.A.

                 Informujemy, że:

                 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
                 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
                 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

                 Składający zapytanie ofertowe:
                 LS Airport Services S.A.
                 ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

                 wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości

                 NIP 522-29-49-523

                 Tel.: (0 22) 206 95 00

                 1. Przedmiot zapytania ofertowego:

                 Przedmiotem zapytania jest zakup licencji Microsoft 365 dla Spółki LS Airport Services S.A., wg poniżej specyfikacji:

                 • 200 szt. licencji Microsoft 365 Business Standard (z możliwością dowolnej i dynamicznej zmiany ilości licencji w trakcie trwania umowy).

                 2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                 Osobiście w sekretariacie Spółki – Główna siedziba LS Airport Services, ul. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa lub pocztą na adres: Sekretariat LS Airport Services S.A. ul. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa, z dopiskiem „Postępowanie na zakup licencji Microsoft 365” lub na adres e-mail: sekretariat@lsas.aero, w terminie do dnia 29.04.2022 do godz. 16:00.

                 Ponadto informujemy, że podejmiemy negocjacje tylko z wybranymi podmiotami.

                 3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

                 Osoby do kontaktu w kwestiach handlowych:

                 Dorota Abramczyk, d.abramczyk@lsas.aero; tel. 887-831-122

                 Osoba do kontaktu w kwestiach IT:

                 Maciej Buchert, m.buchert@lsas.aero; tel. 695-887-647

                 4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                 • Zgodnie z formularzem odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
                 • Do odpowiedzi należy dołączyć projekt umowy.
                 • Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

                 Oferta winna spełniać poniższe kryteria i zawierać następujące informacje:

                 1. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy
                 2. Warunki płatności
                 3. Potwierdzenie akceptacji 30 dniowego terminu płatności
                 4. Termin ważności oferty – min 45 dni

                 Nieperzedłożenie ww. informacji i/lub wycofanie się z ww. kryteriów w trakcie negocjacji umowy może spowodować natychmiastowe odrzucenie oferty i podjęcie negocjacji z innym oferentem.

                 Załączniki:

                     Załącznik 1 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
                     Załącznik 2 - Oświadczenie potencjalnego wykonawcy
                     Załącznik 3 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
                     Załącznik 4 - Zapytanie ofertowe w formacie PDF
                     GO BACK TO LIST
                     DOWNLOAD PDF
                     21
                     Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania remontu dachu nad I i II piętrem części biurowej budynku Terminala Cargo w Warszawie przy ul. Wirażowej 35 

                     15 marca 2022 r.

                     Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie prac remontowych dachu nad I i II piętrem budynku Terminala Cargo w Warszawie przy ul. Wirażowej 35.

                     Informujemy, że:

                     • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
                     • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
                     • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

                     Składający zapytanie ofertowe:
                     LS Airport Services S.A.
                     ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

                     wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,
                     XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości

                     NIP 522-29-49-523

                     Tel.: (0 22) 206 95 00,
                     E-mail: sekretariat@lsas.aero 

                     1. Przedmiot zapytania ofertowego:

                     Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie remontu dachu nad I i II piętrem części biurowej budynku Terminala Cargo przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie w oparciu o zakres prac określony na podstawie opracowanej przez Roof Consulting „Ekspertyzy technicznej pokrycia dachu obiektu Terminala Cargo” z dnia 3 listopada 2021 roku.

                     W zakres prac wchodzą m.in. roboty polegające na:

                     1. Przemieszczanie narzutu kamiennego w rejonie wymiany membrany,
                     2. Demontaż i ponowny montaż obróbek blacharskich na attyce.
                     3. Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej.
                     4. Relokacja anten i innego uzbrojenia na czas prac.
                     5. Demontaż i utylizacja membrany dachowej na attykach oraz w przyległym do attyk pasie o szerokości 1 m. 
                     6. Demontaż i utylizacja membrany dachowej przy świetlikach oraz przyległym do świetlików pasie o szerokości 1 m. 
                     7. Demontaż starych i montaż nowych wpustów dachowych.
                     8. Demontaż i ponowny montaż jednostek zewnętrznych klimatyzacji.
                     9. Naprawy miejscowe konstrukcji betonowej dachu w pobliżu agregatów wody lodowej wraz z uszczelnieniem istniejącego otworu technologicznego.
                     10. Ewentualne miejscowe korekty spadku dachu w miejscach naprawy membrany
                     11. Uszczelnienie przejść technologicznych (okablowanie, przepusty, wywiewki, etc.).
                     12. Zakup i montaż nowych wpustów dachowych i uszczelnienie styku izolacji wodochronnej z  wpustami.
                     13. Zakup i montaż wodochronnej membrany w pasie przy attykach z wywinięciem na attykę.
                     14. Zakup i montaż wodochronnej membrany w pasie przy świetlikach dachowych i elementach instalacyjnych przechodzących przez pokrycie.
                     15. Uszczelnienie łączenia płyt elewacyjnych zabezpieczające przed zacinającym deszczem.
                     16. Demontaż starej łaty naprawczej z papy, przyklejenie nowej z membrany.
                     17. Wykonanie pomostu technicznego z blachy ażurowej nad istniejącymi rurami przy agregatach chłodniczych.
                     18. Wzmocnienie wierzchniej warstwy dachu w ciągu komunikacyjnym przy wejściu z klatki schodowej na dach / ścieżki technologiczne.
                     19. Opracowanie dokumentacji technicznej powykonawczej naprawy pokrycia dachu.
                     20. Wykonanie próby szczelności pokrycia dachu nad piętrem I i II.
                     21. Prace zabezpieczające.

                      Wykonawca ma prawo zaproponować dodatkowe prace, jeśli uznaje je za konieczne do realizacji oferty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub przepisami prawa.

                      Warunki wykonywanych prac remontowo – budowlanych: Stan istniejący i warunki realizacji:

                      1. Wysokość dachu – ok.11 m.
                      2. Dostęp przez klatkę schodową i drabinę włazową. Istnieje możliwość transportu materiałów np. dźwigiem.
                      3. Należy wykonać prace towarzyszące – zabezpieczenie istniejącego dachu przed uszkodzeniem na czas prowadzenia prac.
                      4. Na dachu znajdują się urządzenia telekomunikacyjne – należy tak realizować prace, aby zapewnić ciągłość usług telekomunikacyjnych.
                      5. Prace można wykonywać 7 dni w tygodniu, prace głośne – od godz. 18.00 do 6:00 oraz w weekendy.
                      6. Wykonawca odpowiada za przyjęcie takiej technologii wykonania prac, aby uniemożliwić wystąpienie przecieków w trakcie realizacji prac.
                      7. Ze względu na bliskość lotniska, na dachu zabrania się składowania jakichkolwiek materiałów lekkich.
                      8. Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki i praktyki budowlanej, a w szczególności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego oraz wymogami BHP.
                      9. Zastosowanie materiałów uzgodnionych z LS Airport Services S.A. o zadawalającej jakości oraz odpowiednich ze względu na ich przeznaczenie.
                      10. Przekazanie LS Airport Services S.A. certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów na materiały i urządzenia użyte podczas wykonywania robót remontowo - budowlanych.
                      11. Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie może bezpośrednio wyrządzić w miejscu wykonywania prac, a także w sąsiednich nieruchomościach. Pozostawienie miejsca pracy w czystości i w stanie uporządkowanym po każdym dniu prac.

                      Uwaga!

                      1. Rozpatrywane będą tylko oferty powstałe w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną.
                      2. Na wizji lokalnej zostanie przekazana Oferentom Ekspertyza Techniczna dotycząca pokrycia dachu obiektu Terminala Cargo.
                      3. Do Oferenta należy weryfikacja zakresu prac w odniesieniu do przekazanej Ekspertyzy oraz zgłoszenie Zamawiającemu wszelkich uwag.
                      4. Wyceny prosimy dokonać na podstawie wyspecyfikowanego zakresu prac /załącznik nr 3/,  wizji lokalnej oraz przekazanej  Ekspertyzy Technicznej. Wszelkie rozbieżności wynikające z  analiz Oferenta należy zamieścić w ofercie w oddzielnej tabeli.

                      2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                      W sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie , opisanej „remont dachu Terminal Cargo” – I piętro, przy ul. Gordona Bennetta 2B w  Warszawie, w terminie do dnia 30.03.2022 r. do godz. 14:00

                      3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

                      Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela:

                      Kasandra Wojtaczka, tel. 693 925 476, e-mail: k.wojtaczka@lsas.aero

                      4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                      Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

                      Oferta winna spełniać poniższe kryteria i zawierać następujące informacje:

                      1. Termin realizacji prac.
                      2. Warunki płatności, a jeśli płatność ma następować częściami, w tym na podstawie zaliczki, to ze szczegółowym opisem od czego mają zależeć te płatności, tj. od realizacji części prac wg harmonogramu, od upływu terminu, etc.
                      3. Potwierdzenie akceptacji 30 dniowego terminu płatności.
                      4. Termin ważności oferty – min. 45 dni.
                      5. Polisę OC (odpowiedzialność deliktowo-kontraktowa, w tym obejmująca rażące niedbalstwo ) obejmującą przedmiot oferty – wartość min. 3-krotność ceny ofertowej.
                      6. Potwierdzenie, iż profil działalności opisany w PKD jest zgodny z zakresem robót.
                      7. Portfolio potwierdzające doświadczenie przy wykonywaniu podobnych realizacji.
                      8. Wstępny opis technologii i organizacji robót warunkujący spełnienie przez Zamawiającego obowiązków związanych z udostępnieniem Wykonawcy terenu prac i zaplecza.
                      9. Warunki rękojmi/gwarancji na prace ze szczególnym uwzględnieniem wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy, tj. za co Wykonawca nie akceptuje odpowiedzialności.
                      10. Wskazanie, czy Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawców. W przypadku korzystania z podwykonawców polisa musi obejmować także odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców w takim zakresie, jak w stosunku do Wykonawcy.
                      11. W przypadku korzystania z podwykonawców, obowiązywać będą dodatkowe zapisy umowne, m.in. płatność na rzecz Wykonawcy będzie dokonywana po przedłożeniu oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia.
                      12. Wstępny ramowy harmonogram realizacji prac.
                      13. Oświadczenie o udzielonym okresie gwarancji na urządzenia i roboty (minimalny wymagany okres 5 lat), a także ewentualne wyłączenia lub ograniczenia gwarancji.
                      14. Ewentualne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy.

                      Nieprzedłożenie ww. informacji i/lub wycofanie się z ww. kryteriów w trakcie negocjacji umowy może spowodować natychmiastowe odrzucenie oferty i podjęcie negocjacji z innym oferentem.

                      Załączniki:

                          Załącznik 1 - Formularz Odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe
                          Załącznik 2 - Oświadczenie potencjalnego wykonawcy
                          Załącznik 3 - Zakres Prac
                          Załącznik 4 - Klauzula Informacyjna w Przedmiocie Danych Osobowych
                          Zapytanie Ofertowe w formacie PDF
                          GO BACK TO LIST
                          DOWNLOAD PDF
                          22
                          Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej zamierzenia inwestycyjnego p.n. ? Rozbudowa kompleksu LS CARGO PARK  przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie

                          24 lutego 2022 r.

                          Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na opracowanie Dokumentacji Projektowej zamierzenia Inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa kompleksu LS CARGO PARK przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie” w zakresie:

                          • Rozbudowa i przebudowa budynku Terminala Cargo,
                          • Budowa 2 budynków magazynowych wraz z wewnętrznymi instalacjami,
                          • Budowa przyłączy do nowych budynków, przebudowa zewnętrznych instalacji/ sieci/ przyłączy),
                          • Przebudowa układu komunikacyjnego terenu zewnętrznego.

                          Informujemy, że:

                          • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
                          • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
                          • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

                          Składający zapytanie ofertowe:
                          LS Airport Services S.A.
                          ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

                          wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523

                          Tel.: (0 22) 606 71 80,
                          fax: (0 22) 606 78 11
                          E-mail: sekretariat@lsas.aero

                          1. Przedmiot zapytania ofertowego:

                          Opracowanie Dokumentacji Projektowej zamierzenia Inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa kompleksu LS CARGO PARK, przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie” w zakresie :

                          • Rozbudowa i przebudowa budynku Terminala Cargo (wraz z zabudową ramp) oraz wewnętrznymi instalacjami – pow. netto ok. 2060 m2
                          • Budowa budynku magazynowego wraz z wewnętrznymi instalacjami, pow. netto ok. 3750 m2
                          • Budowa budynku magazynowego wraz z wewnętrznymi instalacjami , pow. netto ok. 2200 m2
                          • Przebudowa układu komunikacyjnego (drogi wewnętrzne, place manewrowe, miejsca postojowe, chodniki)
                          • Budowa przyłączy do nowego budynku, przebudowa zewnętrznych instalacji / sieci / przyłączy

                          Szczegółowy zakres zapytania określa załącznik nr 1 do zapytania.

                          W postępowaniu mogą uczestniczyć podmioty, które wykażą w swoim doświadczeniu prace projektowe o zbliżonym charakterze, tj. Wykonania na przestrzeni ostatnich 5 lat min. 2 projektów dokumentacji projektowej obiektów biurowo-magazynowych o pow. 3000-10000 m2, przy czym minimum jeden projekt zrealizowany w obiektach funkcjonujących, oraz zlokalizowanych w sąsiedztwie infrastruktury lotniska.

                          2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                          Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem „Oferta na dokumentację projektową rozbudowy LS CAGO PARK” w Sekretariacie Spółki, ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa Piętro I budynku B, w terminie do dnia 15 kwietnia 2022 r.

                          3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

                          Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela Andrzej Basiak.

                          Tel. 723 634 411., e-mail: a.basiak@lsas.aero

                          Dodatkowe informacje szczegółowe związane z zakresem zapytania ofertowego zostaną przekazane Oferentom po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności (wzór w załączniku do zapytania)

                          4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                          Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

                          W ofercie należy zawrzeć następujące informacje :

                          1. Termin realizacji prac ze wskazaniem harmonogramu realizacji poszczególnych etapów- zakresów objętych zapytaniem z uwzględnieniem czasu na konsultacje i uzyskanie akceptacji Zamawiającego, Zarządcy Portu Lotniczego Chopina oraz podmiotu trzeciego.
                          2. Warunki cenowe, a jeśli płatność ma następować częściami, w tym na podstawie zaliczki, to ze szczegółowym opisem od czego mają zależeć te płatności, tj. od realizacji części prac wg harmonogramu, od upływu terminu, etc.
                          3. Potwierdzenie akceptacji 30 dniowego terminu płatności.
                          4. Termin ważności oferty – min. 45 dni.
                          5. Polisę OC obejmującą przedmiot oferty – wartość min. 2.000.000,00 zł , odpowiedzialność deliktowo-kontraktowa, PKD zgodne z zakresem zapytania.
                          6. Warunki gwarancji ze szczególnym uwzględnieniem wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy, tj. za co Wykonawca nie akceptuje odpowiedzialności.
                          7. Wskazanie, czy Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawców.
                          8. Portfolio oraz referencje prac projektowych o charakterze zbliżonym do przedmiotu zapytania ofertowego.
                          9. Informację o przeniesieniu praw autorskich na Zamawiającego w tym za opracowane wizualizacje.
                          10. Ilość iteracji wersji / zmian w koncepcji oraz dokumentacji jakich Zamawiający może zażądać w ramach wyceny ofertowej wraz z opisem zakresu takich zmian.

                          Załączniki:

                              Załącznik 1 - Szczegółowy zakres prac objętych zapytaniem ofertowym
                              Załącznik 2 - Wzór umowy
                              Załącznik 3 - Klauzula Informacyjna w Przedmiocie Danych Osobowych
                              Załącznik 4 - Formularz Odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe
                              Załącznik 5 - Oświadczenie Wykonawcy (poufność)
                              Załącznik 6 - Oświadczenie Wykonawcy (ochrona danych osobowych)
                              Zapytanie ofertowe w formacie PDF
                              GO BACK TO LIST
                              DOWNLOAD PDF
                              23
                              Inquiry on the presentation of the offer for supply and installation of racks for the storage of aircraft pallets for the needs of Ramp Handling Department in Warsaw.

                              7 Febuary 2022

                              Inquiry on the presentation of the offer for supply and installation of racks for the storage of aircraft pallets for the needs of Ramp Handling Department in Warsaw.

                              LS Airport Services  hereby invites you to participate in the procedure for   supply and installation of rack for the storage of aircraft pallets for Ramp Handling Department in Warsaw.

                              We would like to inform that:

                              1. the inquiry is not an invitation to tender under the Public Procurement Law (i.e. Journal of Laws 2017, item 1579, as amended), therefore we reserve the right to freely select the submitted offer;
                              2. the bid selection procedure may be terminated at any time up to the day of signing the agreement without giving any reason, without selecting the Contractor, and the Contractor shall not be entitled to any claims against LS Airport Services S.A. on this account;
                              3. Providing any of your own personal data constitutes your consent to their processing by LS Airport Services S.A. for the purposes of this procedure.

                              Submitting inquiry LS Airport Services S.A.                                                 

                              Having its principal office at: Warsaw (02-159), at 2b J. Gordon Bennett Street, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XIV Commercial Division of the National Court Register, under the no 0000355602, tax identification number (NIP): 522-29-49-523, share capital PLN 40.440.020,00 paid in full, waste disposal database number (BDO): 000113178.

                              Pursuant to article 4c of the Act of 8 March 2013 on preventing excessive delays in commercial transactions (Journal of laws 2013, item 403/Dz.U. z 2013 r. poz. 403 as amended) LS Airport Services S.A. declares its status of a large entrepreneur within the meaning of article 4 point 6) of the abovementioned Act.                                             

                              1. Subject of the inquiry

                              The subject of the inquiry is the purchase with delivery and installation of racks in the Cargo Warehouse (LS Cargo Terminal, Wirażowa 35 Street, 02-158 Warsaw), according to the following specification:

                              • rack for storing empty airplane pallets together with necessary accessories (i.e. stops, pole and frame protection, other),
                              • Rack mounted outside the warehouse, exposed to weather conditions (partially roofed),
                              • Rack mounted to concrete ground,
                              • Support for loading PMC pallets on the rack with a forklift.
                              • Transverse skids on each storey to allow forklift forks to be inserted under the pallet stack, upper storey unroofed.

                              Type of  pallets stored

                              PMC air pallet

                              PAJ air pallet

                              Pallet dimensions

                              318 cm x 244 cm

                              318 cm x 224 cm

                              Pallet weight

                              approx. 100 kg

                              approx. 90 kg

                              Max. Numer of stacked pallets (in the nest)

                              max. 15 pcs

                              Pallet stack heigt

                              approx. 60 cm

                              Method of loading pallets

                              With a forklift, pallets loaded individually

                              Pallet loading

                              From one side of the rack

                              Number of racks

                              6

                              3

                              Number of slots

                              18

                              9

                              Number of columns

                              6

                              3

                              Number of levels

                              3

                              3

                              First level at height

                              approx. 50 cm

                              Schematic drawing of the rack arrangement - Att. No 5

                              It is a requirement to participate in a site visit to view the installation site. Submitting an offer will constitute acceptance of the place and conditions of assembly. The site inspection can take place at least one day in advance.

                               2. Place, date and method of submitting the response to the inquiry:

                              Please send the offer by post to the Company's address by February 28, 2022 at 16:00 p.m. in a sealed envelope with the note: "The offer for supply and installation of racks for the storage of aircraft pallets  for Ramp Handling Department in Warsaw LS Airport Services S.A. - do not open"

                              addressed to :

                              Director Sebastian Kuna

                              LS Airport Services S.A.

                              Gordona Bennetta 2B Street, 02-159 Warsaw

                              Phone: (0 22) 206 95 00,

                              E-mail: sekretariat@lsas.aero

                               3. Contact regarding the inquiry

                              Information regarding the inquiry:

                              In commercial matters: Dorota Abramczyk

                              Mobile Phone: +48 887 831 122 ;  e-mail: d.abramczyk@lsas.aero

                              Information regarding the inquiry:

                              Technical aspects: Krzysztof Anuszewski, Mobile Phone: +48 695 887 649

                               4. The method of preparing a response to an inquiry:

                              The method of preparing the response to the request for proposal is set out in the attachment to this request for proposal – ‘Request for proposal response form’.

                              The offer should include:

                              1. Deadline for completion of the work
                              2. Price conditions, and if the payment is to be made in parts, including on the basis of the advance payment, with a detailed description of what the payments depend on, i.e. on the implementation of part of the work according to the schedule, on the expiry of the deadline, etc.
                              3. Confirmation of acceptance of the 30-day payment period.
                              4. Offer validity period - minimum 45 days.
                              5. Third party liability policy covering the subject of the offer - value min. 3 times the offer price, liability in tort and contract, PKD in accordance with the scope of works.
                              6. Portfolio confirming the experience in similar realizations.
                              7. Preliminary description of technology and works organization conditioning the Contracting Authority's obligations related to making the worksite and back-up facilities available to the Contractor.
                              8. Warranty/guarantee terms for works and equipment with particular emphasis on exclusions of the Contractor's liability, i.e. what the Contractor does not accept liability for.
                              9. Indication whether the Contractor intends to use subcontractors.
                              10. Information on the method of protecting of the structure against corrosion due to atmospheric condition,
                              11. Information on the estimated cost of review
                              12. Technical drawings of the rack

                              Withdrawal from this criteria during contract negotiations may result in immediate rejection of the offer.

                              The formal requirements are:

                              • inclusion in the bid of the information listed above,
                              • participation in a site inspection before submitting the offer,
                              • Tenderer acting alone and not as part of a consortium,
                              • delivery of the offer within the stipulated deadline (the deadline of reception of the offer at the Company's registered office is decisive),
                              • the offer must be signed by a representative,
                              • sending the offer in the form of response to the request for quotation - the attachment to the request for quotation,
                              • enclosing to the offer signed statements of the potential contractor on confidentiality and personal data protection - forms attached,

                              5. Non-price relevant parameters:

                              - Warranty period

                              - Delivery time

                              - References - min. two similar orders for an Operators in the Cargo sector,

                              - Structural soundness as a result of making the racks from steel metallurgical profiles,]]

                               Attachments:

                                  Att. No 1 ? REQUEST FOR PROPOSAL RESPONSE FORM
                                  Att. No 2 ? PERSONAL DATA INFORMATION CLAUSE GDPR (RODO)
                                  Att. No 3 ? Declaration of a Contractor (confidentiality)
                                  Att. No 4 ? Declaration of a potential Contractor (personal data protection)
                                  Att. No 5 ? Schematic drawing of the rack arrangement
                                  Att. No 6 - Request for Proposal
                                  GO BACK TO LIST
                                  DOWNLOAD PDF
                                  24
                                  Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wykonanie prac budowlano-instalacyjnych związanych z remontem pomieszczeń Operatorów Kontroli Bezpieczeństwa  w budynku Terminala Cargo na terenie LS CARGO PARK w Warszawie  przy ul. Wirażowej 35 

                                  7 lutego 2022 r.

                                  Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wykonanie wykonania prac budowlano-instalacyjnych związanych z remontem Operatorów Kontroli Bezpieczeństwa (OKB) na terenie Terminala Cargo (TC) w Warszawie, przy ul. Wirażowej 35.

                                  Informujemy, że:

                                  • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
                                  • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
                                  • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

                                  Składający zapytanie ofertowe (Spółka):
                                  LS Airport Services S.A.
                                  ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
                                  wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,
                                  XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości
                                  NIP 522-29-49-523
                                  Tel.: (0 22) 206 95 00
                                  E-mail: sekretariat@lsas.aero  

                                  1. Przedmiot zapytania ofertowego:

                                  Przedmiotem postępowania jest wykonania prac budowlano-instalacyjnych, polegających na remoncie pomieszczeń OKB w budynku Terminala Cargo w Warszawie przy ul.  Wirażowej 35.

                                  Pomieszczenia do remontu

                                  • Pomieszczenie na parterze TC nr 131 – łazienka.
                                  • Pomieszczenie na parterze TC nr 132 – pomieszczenie OKB.

                                  Zakres prac:

                                  • Prace rozbiórkowe

                                  Demontaż drzwi z ościeżnicą, demontaż sufitów, demontaż posadzek, demontaż okładzin ściennych, demontaż akcesoriów łazienkowych, demontaż białego montażu oraz armatury łazienkowej.

                                  • Roboty budowlane

                                  Wykonanie okładzin ściennych i podłogowych pomieszczeń z płytek gresowych wraz z przygotowaniem podłoża, wykonanie sufitu mineralnego podwieszonego z płyt 600x600 mm, wykonanie izolacji z foli w płynie, poszerzenie otworów oraz wymiana drzwi, prace malarskie.

                                  • Roboty instalacyjne

                                  Wymiana opraw oświetleniowych LED, dostosowanie natężenia oświetlenia do poziomu 500 lux. Wymiana osprzętu elektrycznego: koryta, gniazda, włączniki oświetleniowe.

                                  Wymiana niezbędnej instalacji sanitarnej, armatury i białego montażu: umywalek, natrysków

                                  oraz ustępów.

                                  Montaż akcesoriów łazienkowych typu podajniki na papier, dozowniki automatyczne na płyn, pojemniki na papier toaletowy.

                                  Warunki realizacji prac:

                                  1. Przed przystąpieniem do prac należy ustalić z zamawiającym harmonogram prac.
                                  2. Roboty budowlane powodujące zablokowanie ciągów komunikacyjnych, wymagające wejścia na obszary użytkowane przez najemców oraz powodujące uciążliwy hałas takie jak cięcie, wiercenie, kucie mogą być wykonywane po godzinie 18:00, do godziny 7:00.
                                  3. Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki i praktyki budowlanej, a w szczególności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego oraz wymogami BHP.
                                  4. Zastosowanie materiałów uzgodnionych ze Spółką o zadawalającej jakości oraz odpowiednich ze względu na ich przeznaczenie.
                                  5. Przekazanie Spółce certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów na materiały i urządzenia użyte podczas wykonywania robót remontowo - budowlanych.
                                  6. Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie może bezpośrednio wyrządzić w miejscu wykonywania prac, a także w sąsiednich nieruchomościach. Pozostawienie miejsca pracy w czystości i w stanie uporządkowanym po każdym dniu prac.

                                  Uwaga! Rozpatrywane będą tylko oferty powstałe w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną. Kontakt w sprawie wizji lokalnej: patrz pkt 3 poniżej.

                                  2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                                  W sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie – I piętro, przy ul. J. Gordona Bennetta 2B w Warszawie, w terminie do dnia 22.02.2022 r. do godz. 14:00

                                  3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

                                  Informacji dotyczących zapytania ofertowego oraz wizji lokalnej udziela:

                                  p. Kasandra Wojtaczka tel. 693-925-476, e-mail: k.wojtaczka@lsas.aero

                                  4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                                  Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

                                  W ofercie należy zawrzeć:

                                  • Termin realizacji prac.
                                  • Warunki cenowe, a jeśli płatność ma następować częściami, w tym na podstawie zaliczki, to ze szczegółowym opisem od czego mają zależeć te płatności, tj. od realizacji części prac wg harmonogramu, od upływu terminu, etc.
                                  • Potwierdzenie akceptacji 30 dniowego terminu płatności.
                                  • Termin ważności oferty – min. 45 dni.
                                  • Polisę OC obejmującą przedmiot oferty – wartość min. 3-krotność ceny ofertowej, odpowiedzialność deliktowo-kontraktowa, PKD zgodne z zakresem robót.
                                  • Portfolio potwierdzające doświadczenie przy wykonywaniu podobnych realizacji.
                                  • Wstępny opis technologii i organizacji robót warunkujący spełnienie przez Spółkę obowiązków związanych z udostępnieniem Wykonawcy terenu prac i zaplecza.
                                  • Warunki rękojmi/gwarancji na prace i urządzenia ze szczególnym uwzględnieniem wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy, tj. za co Wykonawca nie akceptuje odpowiedzialności.
                                  • Wskazanie, czy Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawców.

                                  Wycofanie się z ww. kryteriów w trakcie negocjacji umowy może spowodować natychmiastowe odrzucenie oferty i podjęcie negocjacji z innym oferentem.

                                  Nie jest dopuszczalne składanie oferty jako tzw. konsorcjum.

                                  Załączniki:

                                      Załącznik 1 - Klauzula Informacyjna w Przedmiocie Danych Osobowych
                                      Załącznik 2 - Formularz Odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe
                                      Załącznik 3 - Przedmiar Robót OKB
                                      Zapytanie Ofertowe w Formacie PDF
                                      GO BACK TO LIST
                                      DOWNLOAD PDF
                                      25
                                      Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania prac budowlanych polegających na rozbudowie pomieszczeń chłodni w magazynie Cargo na terenie LS CARGO PARK w Warszawie przy ul. Wirażowej 35 

                                      18 stycznia 2022 r.

                                      Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie Oferty na wykonanie prac budowlanych wielobranżowych polegających na przebudowie pomieszczeń magazynu Cargo na potrzeby pomieszczeń chłodniczych w budynku Terminala Cargo na terenie LS CARGO PARK w Warszawie przy ul. Wirażowej 35.

                                      Informujemy, że:

                                      • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
                                      • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
                                      • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

                                      Składający zapytanie ofertowe:

                                      LS Airport Services S.A.

                                      ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

                                      wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,
                                      XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości

                                      NIP 522-29-49-523

                                      Tel.: (0 22) 206 95 00,
                                      E-mail: sekretariat@lsas.aero 

                                      1. Przedmiot zapytania ofertowego:

                                      Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie robót budowlanych w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i niskoprądowej celem dostosowania istniejącej powierzchni magazynowej do potrzeb magazynowania przesyłek o kontrolowanej temperaturze magazynowania.

                                      W zakres prac wchodzą m.in. roboty polegające na:

                                      • Rozbiórka istniejących pomieszczeń magazynowych i biurowych – w technologii tradycyjnej oraz zabudów G-K.
                                      • Demontaże istniejących instalacji elektrycznych, niskoprądowych i sieciowych oraz HVAC.
                                      • Dostawa gotowych konstrukcji pomieszczeń chłodniczych wraz z montażem – szt. 2
                                      • Roboty w zakresie posadzek żywicznych.
                                      • Dostawa i montaż drzwi przesuwnych – szt. 3
                                      • Dostawa i montaż agregatów mroźniczych – szt. 3
                                      • Montaż instalacji freonowych – szt. 3
                                      • Montaż instalacji elektrycznych zasilających.
                                      • Montaż instalacji tryskaczowych.
                                      • Montaż instalacji sieci IT w tym w technologii kat. 5E i światłowodowej.
                                      • Montaż instalacji i czujników temperatur z podłączeniem do systemu monitoringu.
                                      • Montaż instalacji CCTV i SKD.
                                      • Roboty w zakresie dostosowania instalacji elektrycznej gniazd do układu funkcjonalnego.
                                      • Roboty w zakresie instalacji teletechnicznych IT – sieć IT wraz ze światłowodami;
                                      • Demontaż i montaż regałów magazynowych oraz innego wyposażenia.
                                      • Demontaże instalacji towarzyszących: wod-kan, tryskaczowa, wentylacji i klimatyzacji, itp.

                                      Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia prac remontowo – budowlanych na etapie rozpatrywania ofert oraz w trakcie trwania wykonywanych ww. prac.

                                      Warunki wykonywanych prac remontowo – budowlanych:

                                      1. Roboty budowlane powodujące zablokowanie ciągów komunikacyjnych oraz powodujące uciążliwy hałas takie jak cięcie przy użyciu kątówki lub piły, wiercenie, kucie mogą być wykonywane po godzinie 18.00. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia takiej technologii i organizacji terenu prac budowalnych aby do minimum ograniczyć rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń na teren magazynu.
                                      2. Wszelkie roboty demontażowe w zakresie instalacji elektrycznych i sieci IT mogą odbywać się tylko i wyłącznie po wykonaniu prac w zakresie wykonania zastępczych wewnętrznych linii zasilających i sieci IT.
                                      3. Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki i praktyki budowlanej, a w szczególności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego oraz wymogami BHP.
                                      4. Zastosowanie materiałów uzgodnionych z Klientem o zadawalającej jakości oraz odpowiednich ze względu na ich przeznaczenie.
                                      5. Przekazanie Klientowi certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów na materiały i urządzenia użyte podczas wykonywania robót remontowo - budowlanych.
                                      6. Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie może bezpośrednio wyrządzić w miejscu wykonywania prac, a także w sąsiednich nieruchomościach. Pozostawienie miejsca pracy w czystości i w stanie uporządkowanym po każdym dniu prac.

                                      Jako załącznik do odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy dołączyć wypełnione o ceny jednostkowe przedmiary robót wraz z szczegółowym zakresem prac (załączniki A-E).

                                      Uwaga!

                                      1. Rozpatrywane będą tylko oferty powstałe w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną.
                                      2. Na wizji lokalnej zostanie przekazana Oferentom Dokumentacja Projektowa.
                                      3. Do Oferenta należy weryfikacja zakresu prac w odniesieniu do przekazanej Dokumentacji Projektowej oraz zgłoszenie Zamawiającemu wszelkich uwag do przedłożonej dokumentacji i przedmiarów.  
                                      4. Wycen dokonać na załączonych do zapytania tabelach z przedmiarami, bez dokonywania zmian w opisach, ilościach i jednostkach . Wszelkie rozbieżności wynikające z analizy Oferenta należy zamieścić w oddzielnej tabeli. Nie dotyczy prac wykonywanych przez Podwykonawców wskazanych przez Zamawiającego.

                                      2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                                      W sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie – I piętro, przy ul. Gordona Bennetta 2B w Warszawie w terminie do dnia 08.02.2022 r. do godz. 14:00

                                      3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

                                      Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela:

                                      Andrzej Basiak tel. 723 634 411, e-mail: a.basiak@lsas.aero

                                      4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                                      Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

                                      Oferta winna spełniać poniższe kryteria i zawierać następujące informacje:

                                      1. Termin realizacji prac.
                                      2. Warunki płatności , a jeśli płatność ma następować częściami, w tym na podstawie zaliczki, to ze szczegółowym opisem od czego mają zależeć te płatności, tj. od realizacji części prac wg harmonogramu, od upływu terminu, etc.
                                      3. Potwierdzenie akceptacji 30 dniowego terminu płatności.
                                      4. Termin ważności oferty – min. 45 dni.
                                      5. Polisę OC (odpowiedzialność deliktowo-kontraktowa) obejmującą przedmiot oferty – wartość min. 3-krotność ceny ofertowej, ,
                                      6. Potwierdzenie, iż profil działalności opisany w PKD jest zgodny z zakresem robót.
                                      7. Portfolio potwierdzające doświadczenie przy wykonywaniu podobnych realizacji.
                                      8. Wstępny opis technologii i organizacji robót warunkujący spełnienie przez Zamawiającego obowiązków związanych z udostępnieniem Wykonawcy terenu prac i zaplecza.
                                      9. Warunki rękojmi/gwarancji na prace i urządzenia ze szczególnym uwzględnieniem wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy, tj. za co Wykonawca nie akceptuje odpowiedzialności.
                                      10. Wskazanie, czy Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawców.
                                      11. Wstępny ramowy harmonogram realizacji prac.
                                      12. Oświadczenie o udzielonym okresie gwarancji na urządzenia i roboty.

                                      Nieprzedłożenie ww. informacji i/lub wycofanie się z ww. kryteriów w trakcie negocjacji umowy może spowodować natychmiastowe odrzucenie oferty i podjęcie negocjacji z innym oferentem.

                                      Załączniki:

                                          Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
                                          Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
                                          Załącznik 3 - Oświadczenie potencjalnego wykonawcy
                                          Załącznik 4A - przedmiar instal elektr przedmiar
                                          Załącznik 4B - przedmiar Instalacja tryskaczowa
                                          Załącznik 4C - przedmiar arch_konstr
                                          Załącznik 4D - przedmiar konstrukcje wsporcze
                                          Załącznik 4E - Przedmiar techn
                                          Zapytanie ofertowe w formacie PDF
                                          GO BACK TO LIST
                                          DOWNLOAD PDF
                                          26
                                          Zapytanie ofertowe  w sprawie przedstawienia oferty na wynajem długoterminowy samochodu dostawczego typu VAN wg. załączonej specyfikacji.

                                          15 grudnia 2021 r.

                                          Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wynajem długoterminowy z umową serwisową oraz pakietem OC/AC/Assistance jednego samochodu dostawczego typu VAN do przewozu towarów i DMC 3,5T (prawo jazdy kat.B) na okres 60-ciu miesięcy z limitem kilometrów 20.000 km / rok.

                                          Informujemy, że:

                                          • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
                                          • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
                                          • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

                                          Składający zapytanie ofertowe:

                                          LS Airport Services S.A.
                                          ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
                                          wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości
                                          NIP 522-29-49-523
                                          Tel.: (0 22) 606 71 80,
                                          fax: (0 22) 606 78 11
                                          E-mail: sekretariat@lsas.aero 

                                          1. Przedmiot zapytania ofertowego:

                                          Przedstawienie oferty wynajmu długoterminowego wraz z umową serwisową oraz pakietem OC/AC/Assistance na pojazd dostawczy typu VAN o DMC 3,5T (prawo jazdy kat.B) dla następującego okresu:

                                          • 60 miesięcy z limitem kilometrów 20.000 / rok

                                          Przy kalkulacji należy również uwzględnić następujące parametry:

                                          • Ubezpieczenie OC/AC po stronie po stronie CFM;
                                          • Pakiet Assistance po stronie dostawcy (CFM);
                                          • Obsługa szkodowa door-to-door;

                                          Specyfikacja zamawianego pojazdu (co najmniej):

                                          • DMC: do 3,5 tony;
                                          • Ilość miejsc: kierowca + 2 pasażerów;
                                          • podwyższony dach, umożliwiający swobodne poruszanie się osoby dorosłej (ok.190cm wzrostu) w pozycji stojącej;
                                          • część towarowa oddzielona stałą grodzią;
                                          • centralny zamek;
                                          • klimatyzacja;
                                          • radio;
                                          • czujniki parkowania tył;
                                          • gniazdo USB szybkiego ładowania;
                                          • siedzenia z materiałów łatwych w utrzymaniu (czyszczeniu);
                                          • sklejka zabezpieczająca ściany wnętrze przestrzeni ładunkowej pojazdu;
                                          • podłoga przestrzeni ładunkowej pojazdu zabezpieczona mocną sklejką;
                                          • drzwi boczne przesuwne, z otworem o wielkości która umożliwia załadunek boczny przy użyciu wózka widłowego;
                                          • drzwi tylne dwuskrzydłowe blaszane pełne (bez okien), umożliwiające załadunek przy użyciu wózka widłowego – zawiasy umożliwiające otwarcie o min. 180 stopni;
                                          • wymiary przestrzeni ładunkowej muszą umożliwiać załadowanie na pojazd równocześnie 4 palet typu EURO (4x 1200 x 800mm), tj. minimalna długość przestrzeni ładunkowej 3272mm oraz minimalna szerokość przestrzeni ładunkowej pomiędzy nadkolami pojazdu wewnątrz 1350mm

                                          2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                                          W sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie z opisem „Oferta dot. wynajmu długoterminowego samochodu dla Cargo VAL” – I piętro, przy ul. J. Gordona Bennetta 2B  w Warszawie w terminie do dnia 04.02.2022 rdo godz. 16:00

                                          3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

                                          Informacji dotyczących postępowania ofertowego udzielają

                                          Wszelkie pytania dotyczące postępowania ofertowego należy zadawać z zachowaniem formy pisemnej i za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres:

                                          • kwestie handlowe / niezbędne dokumenty: p. Zbigniew Roguski – roguski@lsas.aero
                                          • kwestie techniczne / zabudowa: p. Adam Woźniak – wozniak@lsas.aero

                                          W przypadku otrzymania istotnych z punktu widzenia prowadzonego postępowania pytań do przedmiotu zapytania, zamawiający zastrzega możliwość publikacji odpowiedzi w formie publicznej wiadomości, za pośrednictwem strony internetowej Spółki pod adresem: https://www.lsas.aero/o-firmie/przetargi/aktywne-postepowania

                                          4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                                          Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

                                          Wypełniając Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe w pkt.3 (warunki cenowe netto) należy podać wartość netto raty miesięcznej uwzględniając wszelkie koszty dla oferowanego pojazdu (wartość łączna miesięcznej raty leasingowej, serwisowej, ubezpieczeniowej).

                                          W ofercie należy podać dostępność / przewidywany termin oczekiwania na pojazd, licząc od chwili podpisania umowy lub złożenia pisemnego zamówienia.

                                          Ważne!:

                                          • Jako dodatkowy załącznik należy załączyć dokładne kalkulacje zawierające poszczególne składowe oferty z rozbiciem na koszt raty leasingowej oraz serwisowej, ubezpieczenia z uwzględnieniem miesięcznym.
                                          • Ważność złożonej oferty powinna wynosić co najmniej 2 miesiące (60 dni kalendarzowych).
                                          • Zamawiający dopuszcza oferty na pojazdy wszelkich marek - MAN, Iveco, Mercedes, VW, Peugeot, Ford, Fiat, Renault, Citroen, Opel.
                                          • Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert wariantowych na pojazdy kilku marek.
                                          • Kryterium oceny ofert jest: cena oraz dostępność.

                                          Załączniki:

                                              Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
                                              Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
                                              Zapytanie ofertowe w formacie PDF
                                              GO BACK TO LIST
                                              DOWNLOAD PDF
                                              27
                                              Inquiry offer for sale and constant delivery of staff outfits (uniforms) for male and female (stationary and via internet) for employees of Passenger Service / Customer Service in Gdańsk, Kraków, Katowice and Warsaw, subsided by LS Airport Services.

                                              31th November 2021

                                              We turn with inquiry offer for sale and constant delivery of staff outfits (uniforms) for male and female, stationary and via internet, for employee in Passenger Service / Customer Service in our branches in Gdańsk, Kraków, Katowice and main division in Warsaw, subsided by LS Airport Services.

                                              We would like to inform:

                                              • Offer inquiry is not an invitation how it stands in Public order law (Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), in connection with the above we reserve the right to free selection of incoming offers;
                                              • Subject matter process may be terminated at any time until the day of agreement signing without any reason, explanation, without choosing The Contractor, and The Contractor is not entitled to any reimbursement from LS Airport Services S.A.;
                                              • Sharing any kind of own personal data will be treated as consent to the processing by LS Airport Services S.A. for the purpose of processing this proceeding.

                                               

                                              Offer inquiry composed by:
                                              LS Airport Services S.A. (further as: LSAS)
                                              J. Gordona Bennetta 2B,
                                              02-159 Warszawa
                                              wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523.

                                              1. Subject matter of offer inquiry:

                                              Presentation inquiry offer for sale and constant delivery of staff outfits (uniforms) for LS Airport Services in our branches in Gdańsk, Kraków, Katowice and main division in Warsaw.

                                              Staff outfit specification (uniform):

                                              1)  Female costume (jacket + skirt + trousers + blouses)

                                              Type of fabric: increased hardiness for kneading, hydrophobic properties (easy stains removal), elastic increasing everyday use, soft, smooth, resistant to pilling and rubbing.

                                              Fabric composition: elane wool preferred, at least 43% wool, 53% poliester, 4% lycra/spandex

                                              Grammage: min. 190 g/m2

                                              Lining: viscose with around 4% lycra/spandex, colored like outer fabric.

                                              • Jacket with lining
                                              1. Single-row,
                                              2. Slightly fitted,
                                              3. Fastened with two buttons (fabric colored),
                                              4. With lapels,
                                              5. Frontal cuts begining from arm line, throw bosom, waist, till the end of jacket,
                                              6. Back with cut in the middle with the same cuts like in front,
                                              7. At jacket bottom two pockets, crosswise cutted,
                                              8. Long sleeves,
                                              9. Jacket length till the hips line
                                              10. Bottom lightly rounded.
                                              11. Size from 158/32 to 182/54,
                                              12. Color - navy blue,

                                              • Skirt with lining
                                              1. Classic and simple,
                                              2. Zipper on the side or back,
                                              3. Darts in the back and front,
                                              4. In the back covered slit,
                                              5. Skirt length at knee,
                                              6. Size from 158/32 to 182/54,
                                              7. Color - navy blue,

                                              • Female trousers with edge and lining
                                              1. Classic cut with belt loops,
                                              2. Leg slightly narrowed,
                                              3. Trousers fasten with zipper and button,
                                              4. Pockets on sides,
                                              5. Size from 158/32 to 182/54,
                                              6. Color - navy blue,

                                              • Female white blouse with short sleeve, Slim Fit or Regular
                                              1. Made of z min. cotton 70% and polyester 30%,
                                              2. Fasten with two holes buttons and buttonholes, fabric color,
                                              3. Blouse with collar, fasten frontally with triangle cleavage,
                                              4. Short sleeve,
                                              5. Darts on bosom,
                                              6. Modeling darts,
                                              7. Size from 32/158 to 56/182
                                              8. Eventually small open pocket with cut angles.

                                              • Female white blouse with long sleeve, Slim Fit or Regular
                                              1. Made of z min. cotton 70% and polyester 30%,
                                              2. Fasten with two holes buttons and buttonholes, fabric color,
                                              3. Blouse with collar, fasten frontally with triangle cleavage,
                                              4. Long sleeve with slit and cuff, fasten with two holes buttons and buttonhole, fabric color.
                                              5. Darts on bosom,
                                              6. Modeling darts,
                                              7. Size from 32/158 to 56/182
                                              8. Eventually small open pocket with cut angles.

                                              • Scarf
                                              1. Made of 100% microfiber
                                              2. LS design colors – (will be delivered later)

                                              Male shirts and female blouse made of fabric with grammar min. 120 g/m2, with OEKO-TEX STANDARD 100, PN EN 340

                                              2)  Male suit (jacket + trousers + shirts)

                                              Type of fabric: increased hardiness for kneading, hydrophobic properties (easy stains removal), elastic increasing everyday use, soft, smooth, resistant to pilling and rubbing.

                                              Fabric composition: elane wool preferred, at least 43% wool, 53% poliester, 4% lycra/spandex

                                              Grammage: min. 190 g/m2

                                              Lining: viscose with around 4% lycra/spandex, colored like outer fabric.

                                              • Jacket
                                              1. Single-row
                                              2. Slightly fitted,
                                              3. Back with two cuts,
                                              4. Fasten with two button, fabric color,
                                              5. Typical lapels
                                              6. On the left side pocket square
                                              7. Bottom with two medium size pockets with strap
                                              8. Buttons by sleeves
                                              9. Inside pocket
                                              10. Bottom lightly rounded
                                              11. Standard length
                                              12. Size from 164/42 to 194/68
                                              13. Color - navy blue,

                                              • Male trousers
                                              1. Leg without cuff slightly narrowed
                                              2. Sides pockets slanwise cut
                                              3. Backside pocket fasten with button
                                              4. Smooth front
                                              5. Belt loops, reinforced.
                                              6. Hardened with lining on knee
                                              7. Fasten on zipper and button
                                              8. Size from 164/42 to 194/68
                                              9. Color - navy blue,

                                              • Male white shirt with long sleeve, classic style or fit.
                                              1. Made of cotton70% and polyester 30%
                                              2. Fasten on two wholes buttons wit buttonholes, fabric color
                                              3. Stand-up collar fasten on one button
                                              4. Stiffened collar
                                              5. Back with a cut, two-layer yoke
                                              6. Shoulder stiches directed to front
                                              7. Long sleeve with slit and cuff, fasten with two holes buttons and buttonhole, fabric color. (second button for cuff regulation).
                                              8. Shirt bottom hemmed and overlocked
                                              9. On the left side open collar
                                              10. Size from 36/164 to 50/194*

                                              • Male white shirt with short sleeve, classic style or fit.
                                              1. Made of cotton70% and polyester 30%
                                              2. Fasten on two wholes buttons wit buttonholes, fabric color
                                              3. Stand-up collar fasten on one button
                                              4. Stiffened collar
                                              5. Back with a cut, two-layer yoke
                                              6. Shoulder stiches directed to front
                                              7. Shirt bottom hemmed and overlocked
                                              8. On the left side open collar
                                              9. Size from 36/164 to 50/194*

                                              • Tie
                                              1. Made of 100% microfibre
                                              2. LS design colors – (will be delivered later)

                                              Male shirts and female blouse made of fabric with grammar min. 120 g/m2, with OEKO-TEX STANDARD 100, PN EN 340

                                              3)  Female sweater

                                              Preferred composition: min.50% cotton, 50% acrylic, navy blue color

                                              1. Triangle cleavage,
                                              2. Buttons fasten,
                                              3. Smooth knitwear,
                                              4. Elastic pullers,
                                              5. Size from XS to XL+

                                              4)  Male sweater

                                              Preferred composition: min.50% cotton, 50% acrylic, navy blue color

                                              1. Triangle cleavage,
                                              2. Smooth knitwear,
                                              3. Elastic pullers,
                                              4. Size from S to 3XL

                                              5)  Female polar, navy blue color

                                              1. Size (XS-2XL)
                                              2. Grammage min. 400 g/m2
                                              3. Two zipper fasten pockets on sides,
                                              4. Bottom line with welt,
                                              5. Main fasten – zipper.

                                              6)  Male polar, navy blue color

                                              1. Size (XS-5XL)
                                              2. Grammage min. 400 g/m2
                                              3. Two zipper fasten pockets on sides,
                                              4. Bottom line with welt,
                                              5. Main fasten – zipper.

                                              Numeric size acording PN – equivalent in cm.

                                              *around 3% of all sizes non-standard

                                              Unchanged prices warranty (min. 12 months)

                                              Preferred 12 months warranty for outfits (uniforms) usage.

                                              Monthly delivery to LSAS branches located in Warszawa, Kraków, Katowice i Gdańsk according prepared requests or to self-collection points by employee.

                                              Preferred tool to control sales and delivery.

                                              Estimated numbers of staff outfits (uniforms):

                                              Single parts of staff outfits (uniforms):

                                              Male and female jackets, skirts, male and female trousers, long and short sleeves blouses, long and short shirts, male and female sweaters, male and female polar  for each LSAS branch and main division (Warszawa, Kraków, Katowice, Gdańsk):  

                                              - Dział Obsługi Pasażerskiej Warszawa, Oddział Cargo Warszawa – around 500 uniforms,

                                              - Dział Obsługi Pasażerskiej Katowice, Oddział Cargo Katowice – around 100 uniforms,

                                              - Dział Obsługi Pasażerskiej Gdańsk – around 60 uniforms,

                                              - Dział Obsługi Pasażerskiej Kraków – around. 70 uniforms.

                                              Answer form should contain information about:

                                              • Single unit price, with category and type:
                                              • Delivery time from the date of order,
                                              • Delivery frequency,
                                              • Delivery cost to each location (what is the logistic minimum),
                                              • Unchanged prices warranty (min. 12 months)
                                              • 12 months warranty for outfits (uniforms) usage (counted from the pickup date by employee)
                                              • Sharing tools for control of ordering and delivery.

                                              Offers without above information will not be considered.

                                              For tenderers, who are interested and can prepare offer for below points, please add additional price list to this inquiry:

                                              • Possibility for company staff to buy uniforms at all locations,
                                              • Possibility to take over and manage or buying company stocks. LSAS will deliver all necessary information about stock numbers.

                                              After verification of offers, delivered by post we will send invitations to second step of proceedings to chosen tenderers. We will demand to deliver:

                                              • Fabric samples for each products with technical specifications and Declaration of Conformity;
                                              • Non-returnable delivery of test clothing;

                                              2. Place, termination day and way to deliver answer to this iquiry:

                                              Offers must be delivered personally or by post to LS Airport Services main office to address

                                              ul. J. Gordona Bennetta 2b, 02-159 Warszawa

                                              to Mr. Norbert Pik with additional note “Offer for sale and constant delivery of staff outfits (uniforms) for Passenger Service/ Customer Service in LS Airport Services all stations” until 30.12.2021 r. 15:00.

                                              !! ATTENTION, due to the COVID-19 pandemic situation, the deadline for submission of bids has been extended to 17.01.2022. !!

                                              Term of realization (cooperation start) – according signed agreement.

                                              We inform that we will start negotiation only with chosen companies.

                                              3. Inquiry offer contacts:

                                              Any information about this inquiry you will receive from :

                                              Norbert Pik – tel. 695-887-481, e-mail: n.pik@lsas.aero

                                              Ewelina Mordarska – tel. 887-880-796, e-mail: e.mordarska@lsas.aero

                                              Magdalena Tusznio – tel. 723-660-485, e-mail: m.tusznio@lsas.aero

                                              Artur Rydzyński – tel. 22 206-94-87, e-mail: a.rydzynski@lsas.aero

                                              4. Way to prepare answer to inquiry offer:

                                              According to „REQUEST FOR PROPOSAL RESPONSE FORM”, and to this document additional declarations must be added (see appendixes). Offers without formal requirement will not be considered.

                                              Additionally to „REQUEST FOR PROPOSAL RESPONSE FORM” please add information about.:

                                              • Single price of staff outfits (uniforms);
                                              • Unchanged prices warranty (min. 12 months);
                                              • 12 months warranty for outfits (uniforms) usage (counted from the pickup date by employee);
                                              • Tools for control of ordering and delivery;
                                              • Offer warranty – 90 days;
                                              • Preferred FV payment time - 45 days;
                                              • Pictures / visualizations of offered outfits (uniforms);
                                              • List of locations and domains where outfit (uniforms) puchase will possible;
                                              • Description of recomended method for LSAS subsidy calculation of outfits (uniforms)

                                              Appendix:

                                                  Personal data information clause
                                                  Request for proposal response form
                                                  Declaration of the Contractor participating in the procedure - confidentiality
                                                  Declaration of a prospective Contractor participating in the procedure - personal data protection
                                                  GO BACK TO LIST
                                                  DOWNLOAD PDF
                                                  28
                                                  Inquiry on the presentation of the offer for the purchase of a 6 new beltloaders with extendable loading system, for the needs of Ramp Handling Department in Warsaw

                                                  11th October 2021

                                                  LS Airport Services  hereby invites you to participate in the procedure for the purchase of a 6 new beltloaders with extendable loading system, for Ramp Handling Department in Warsaw.

                                                  LS Airport Services S.A.                                                          

                                                  Having its principal office at: Warsaw (02-159), at 2b J. Gordon Bennett Street, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XIV Commercial Division of the National Court Register, under the no 0000355602, tax identification number (NIP): 522-29-49-523, share capital PLN 40.440.020,00 paid in full, waste disposal database number (BDO): 000113178.

                                                  Pursuant to article 4c of the Act of 8 March 2013 on preventing excessive delays in commercial transactions (Journal of laws 2013, item 403/Dz.U. z 2013 r. poz. 403 as amended) LS Airport Services S.A. declares its status of a large entrepreneur within the meaning of article 4 point 6) of the abovementioned Act.                                             

                                                  1. Subject of the inquiry

                                                  Presentation of the offer for purchase of a 6 new beltloaders with extendable loading system, for Ramp Handling Department in Warsaw.

                                                  Specification and important parameters beyond the price:

                                                  • Conveyor belt (boom) with extendable loading system allowing effective handling of Boeing 737- ALL/ Embraer 195/ Airbus 220 and 320 Family, Bulk Load in all Cargo holds;
                                                  • Top speed limited to 25 km/h;
                                                  • Auto levelling system;
                                                  • Operational in typical weather conditions with temperature within -20°C, to +30°C range;
                                                  • Ability to load/ offload aircraft by a team of 2 (1 person inside Cargo hold and 1 person outside);
                                                  • Extendable loading system to be able to go min. 90 degrees angle left or right inside the Cargo hold with turn radius suitable for Boeing 737 -ALL, Embraer 195, Airbus 220 and 320 Family, Bulk Load;
                                                  • Extendable loading system must be flexible, to adjust itself when in position on the aircraft floor;
                                                  • Belt extension to reach min. 6 m inside aircraft Cargo compartment;
                                                  • In case of complete breakdown and extendable part being stuck inside the aircraft Cargo hold, system must be designed in such way, that it can be removed from the aircraft within 5-10 minutes, without damaging the extendable system nor the aircraft;
                                                  • Elevating loading head;
                                                  • Adjustable conveyor belt speed with control panel at both ends;
                                                  • Foldable railings along the belt with no protruding parts;
                                                  • Prevention from straps and similar to get stuck during loading/ offloading;
                                                  • Width of transmitting belt min. 590 mm;
                                                  • Ability to handle single loads up to 400 kgs.
                                                  • Warranty for a minimum of 24 months (preferable 36 months);
                                                  • Compliance of the proposed equipment with the requirements of Polish an European regulations and standards for ground handling equipment;
                                                  • References from ground handling company, where such equipment is in use, operating at the airport with similar to Warsaw Chopin Airport air traffic. References should include any optimization in ground handling process, service time reduction, reduced amount of staff to perform effective handling of the aircraft;
                                                  • Confirmation of exclusion from IATA AHM913 regulations (permission to operate inside the fuselage of the aircraft);
                                                  • Documentation with spare part listing in Polish language.

                                                  Optional (to be calculated as an option in the offer):

                                                  • Installed baggage counter;
                                                  • Telemetric data available for customer (including GPS, worktime in motohours, pieces of baggage loaded, etc.);
                                                  • Preferable DEUTZ engine;
                                                  • Driver cabin fitted with ventilation and heating system;
                                                  • Necessary maintenance programme including service and parts costs in a period of 5 years (standard maintenance) – additional calculation;

                                                  2. Place, date and method of submitting the response to the inquiry:

                                                  Please send the offer by post to the Company's address by October 19, 2021, at 12:00 p.m., in a sealed envelope with the note: "The offer to purchase sets of 6 beltloaders with extendable loading system, for Ramp Handling Department in Warsaw LS Airport Services S.A. - do not open" addressed to: Michał Sasin.

                                                  LS Airport Services S.A.

                                                  Gordona Bennetta 2B Street, 02-159 Warsaw

                                                  Phone: (0 22) 206 95 00,

                                                  E-mail: sekretariat@lsas.aero

                                                  3. Contact regarding the inquiry

                                                  Information regarding the inquiry:

                                                  In commercial matters: Dorota Abramczyk

                                                  e-mail: d.abramczyk@lsas.aero

                                                  Information regarding the inquiry:

                                                  Technical aspects: Michał Sasin

                                                  e-mail: m.sasin@lsas.aero

                                                  4. The method of preparing a response to an inquiry:

                                                  The method of preparing the response to the request for proposal is set out in the attachment to this request for proposal – ‘Request for proposal response form’.

                                                  The offer should include:

                                                  • Tenderer's data, address, tax identification number, website address, e-mail address, legal status, etc.,
                                                  • Declarations of the Tenderer joining the service run by LS Airport Services S.A. proceedings for the purchase of goods / services (confidentiality, GDPR (RODO), in accordance with the template),
                                                  • Portfolio - experience in the subject of the contract (certified with references),
                                                  • Tenderer's certificates in terms of his ability to perform the subject of the contract, corporate approvals, possession of the authority to perform the subject of the contract, etc., if any,
                                                  • original or notarized copy of the power of attorney if the offer is submitted by a proxy,
                                                  • Tenderer's registration documents,
                                                  • Response form to an inquiry,
                                                  • Sales contract draft

                                                  In addition, the response form to the request for quotation should be accompanied by information on:

                                                  • completion date
                                                  • offer validity period (preferred by the ordering party, at least 90 days)
                                                  • payments term (preferred by the ordering party: 45 days)

                                                  Offers without the above data will not be considered.

                                                  Please be advised that:

                                                  • an inquiry is not an invitation to submit offers under the Public Procurement Law (Journal of Laws of 2017, item 1579), therefore we reserve the right to freely choose the submitted offer;
                                                  • the bid selection procedure may be terminated at any time until the contract is signed, without giving any reason, without selecting the Contractor and the Contractor is not entitled to any claims against LS Airport Services S.A. in this respect;
                                                  • providing any personal data constitutes consent to their processing by LS Airport Services S.A. for the purposes of these proceedings.

                                                  Attachment:

                                                       Response form to the LSAS request for quotation
                                                       GDPR (RODO) information clause for LSAS
                                                       Contractor's statements on data protection for LSAS
                                                       Contractor's confidentiality declaration for LSAS
                                                       The inquiry in PDF format
                                                       GO BACK TO LIST
                                                       DOWNLOAD PDF
                                                       29
                                                       Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjnych Spółki LS Airport Services S.A. z siedzibą w Warszawie

                                                       5 października 2021 r.

                                                       Spółka LS Airport Services S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jamesa Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000355602, o kapitale zakładowym i opłaconym 40 440 020 złotych (dalej zwana „Spółką”), w związku z wszczęciem przez Radę Nadzorczą Spółki postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:


                                                       Członka Zarządu ds. Operacyjnych
                                                       Spółki LS Airport Services S.A.
                                                       z siedzibą w Warszawie

                                                       Szczegóły znajdują się w poniższych załącznikach:

                                                        Ogłoszenie LSAS
                                                        Kwestionariusz dla kandydata
                                                        GO BACK TO LIST
                                                        DOWNLOAD PDF
                                                        30
                                                        Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na dostawę kart pokładowych i przywieszek bagażowych dla Oddziału Katowice, Oddziału Kraków, Oddziału Gdańsk, Wydziału Obsługi Pasażerskiej  LS Airport Services S.A. w Warszawie.

                                                        22 września 2021 r.

                                                        1. Składający zapytanie ofertowe:

                                                        LS Airport Services S.A.
                                                        ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
                                                        wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości
                                                        NIP: 522-29-49-523

                                                        2. Przedmiot zapytania ofertowego:

                                                        Przedmiotem zapytania ofertowego jest przedstawienie oferty na dostawę kart pokładowych i przywieszek bagażowych dla Oddziału Katowice, Oddziału Kraków, Oddziału Gdańsk, Wydziału Obsługi Pasażerskiej  LS Airport Services S.A. w Warszawie.
                                                        zgodnie z załączonymi wzorami, w ilościach:

                                                        • karty pokładowe (Zał. 5) – 435 000 szt.,
                                                        • przywieszki bagażowe (Zał. 6), wielkość 20,25 cala – 290 000 szt.,
                                                        • przywieszki bagażowe (Zał. 7), wielkość 18 cali – 140 000 szt.

                                                        Dostawa do poszczególnych Oddziałów LS Airport Services S.A. w ilościach określonych poniżej:

                                                        Warszawa:

                                                        • karty pokładowe – 250 000 szt.,
                                                        • przywieszki bagażowe 20,25 cala – 100 000 szt.

                                                        Gdańsk:

                                                        • karty pokładowe – 15 000 szt.,
                                                        • przywieszki bagażowe 20,25 cala – 20 000 szt.

                                                        Kraków:

                                                        • karty pokładowe – 50 000 szt.,
                                                        • przywieszki bagażowe 20,25 cala – 50 000 szt.

                                                        Katowice:

                                                        • karty pokładowe – 120 000 szt.,
                                                        • przywieszki bagażowe 20,25 cala – 120 000 szt.,
                                                        • przywieszki bagażowe 18 cali – 140 000 szt.

                                                        3. Specyfikacja przedmiotu zapytania ofertowego:

                                                        • Karty pokładowe z logiem LS Airport Services wg wzoru z załącznika nr. 5 – papier termiczny 170g
                                                        • Przywieszki bagażowe 20,25 cala z logiem LS Airport Services wg wzoru z załącznika nr. 6 – papier termiczny z folią polipropylenową.
                                                        • Przywieszki bagażowe 18 cali z logiem LS Airport Services wg wzoru z załącznika nr. 7 – papier termiczny z folią polipropylenową.

                                                        Powyższe materiały muszą być wykonane wg standardów IATA.

                                                        4. Termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego:

                                                        Zgodnie z podpisaną umową.

                                                        5. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                                                        Zgodnie z formularzem odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
                                                        Do odpowiedzi należy dołączyć oświadczenie potencjalnego wykonawcy i projekt umowy współpracy.
                                                        Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

                                                        6. Miejsce i termin złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                                                        Oferty należy składać osobiście w Sekretariacie Spółki lub wysłać pocztą na adres Sekretariatu Spółki w Warszawie ul. J. Gordona Gennetta 2b z dopiskiem Dostawa karty pokładowych i przywieszek bagażowych dla LS Airport Services S.A.”  w terminie do dnia 08.10.2021 r.

                                                        Ponadto informujemy, że podejmiemy negocjacje tylko z wybranymi podmiotami.

                                                        7. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

                                                        Wszelkich informacji w sprawach zapytania ofertowego dotyczących spraw merytorycznych udziela: Norbert Pik, tel.: + 48 695 887 481, e-mail: n.pik@lsas.aero,
                                                        a w sprawach handlowych: Artur Rydzyński , tel.: 22-2069487, e-mail: a.rydzynski@lsas.aero 

                                                        Ponadto informujemy, że:

                                                        • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
                                                        • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
                                                        • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

                                                        Załącznik:

                                                            Załącznik 1 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
                                                            Załącznik 2 - Klauzula informacyjna RODO
                                                            Załącznik 3 - oświadczenie wykonawcy - ochrona danych
                                                            Załącznik 4 - oświadczenie wykonawcy - poufność
                                                            Załącznik 5 - Karta pokładowa
                                                            Załącznik 6 - Przywieszka bagażowa 20,25 cala
                                                            Załącznik 7 - Przywieszka bagażowa 18 cali
                                                            GO BACK TO LIST
                                                            DOWNLOAD PDF
                                                            31
                                                            Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania prac budowlanych polegających na rozbudowie pomieszczeń chłodni w  magazynie Cargo na terenie LS CARGO PARK  w Warszawie przy ul. Wirażowej 35 

                                                            6 września 2021 r.

                                                            Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie Oferty na wykonanie prac budowlanych wielobranżowych polegających na przebudowie pomieszczeń magazynu Cargo na potrzeby pomieszczeń chłodniczych w budynku Terminala Cargo na terenie LS CARGO PARK w Warszawie przy ul. Wirażowej 35.

                                                            Informujemy, że:

                                                            • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
                                                            • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
                                                            • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

                                                            Składający zapytanie ofertowe:
                                                            LS Airport Services S.A.
                                                            J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

                                                            wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości

                                                            NIP 522-29-49-523
                                                            Tel.: (0 22) 206 95 00,
                                                            E-mail: sekretariat@lsas.aero

                                                            1. Przedmiot zapytania ofertowego:

                                                            Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie robót budowlanych w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej , elektrycznej i niskoprądowej celem dostosowania istniejącej powierzchni magazynowej do potrzeb magazynowania przesyłek o kontrolowanej temperaturze magazynowania.

                                                            W zakres prac wchodzą m.in. roboty polegające na :

                                                            • Rozbiórka istniejących pomieszczeń magazynowych i biurowych – w technologii tradycyjnej oraz zabudów G-K.
                                                            • Demontaże istniejących instalacji elektrycznych, niskoprądowych i sieciowych oraz HVAC.
                                                            • Dostawa gotowych konstrukcji pomieszczeń chłodniczych wraz z montażem – szt. 2
                                                            • Roboty w zakresie posadzek żywicznych.
                                                            • Dostawa i montaż drzwi przesuwnych -szt. 3
                                                            • Dostawa i montaż agregatów mroźniczych – szt. 3
                                                            • Montaż instalacji freonowych – szt. 3
                                                            • Montaż instalacji elektrycznych zasilających.
                                                            • Montaż instalacji tryskaczowych.
                                                            • Montaż instalacji sieci IT w tym w technologii kat. 5E i światłowodowej.
                                                            • Montaż instalacji i czujników temperatur z podłączeniem do systemu monitoringu.
                                                            • Montaż instalacji CCTV i SKD.
                                                            • Roboty w zakresie dostosowania instalacji elektrycznej gniazd do układu funkcjonalnego.
                                                            • Roboty w zakresie instalacji teletechnicznych IT – sieć IT wraz ze światłowodami;
                                                            • Demontaż i montaż regałów magazynowych oraz innego wyposażenia.
                                                            • Demontaże instalacji towarzyszących: wod-kan, tryskaczowa, wentylacji i klimatyzacji

                                                            Zamawiający  zastrzega sobie prawo do ograniczenia prac remontowo – budowlanych na etapie rozpatrywania ofert oraz w trakcie trwania wykonywanych ww. prac.

                                                            Warunki wykonywanych prac remontowo – budowlanych:

                                                            1. Roboty budowlane powodujące zablokowanie ciągów komunikacyjnych oraz powodujące uciążliwy hałas takie jak cięcie przy użyciu kątówki lub piły, wiercenie, kucie mogą być wykonywane po godzinie 18.00. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia takiej technologii i organizacji terenu prac budowalnych aby do minimum ograniczyć rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń na teren magazynu.
                                                            2. Wszelkie roboty demontażowe w zakresie instalacji elektrycznych i sieci IT mogą odbywać się tylko i wyłącznie po wykonaniu prac w zakresie wykonania zastępczych wewnętrznych linii zasilających i sieci IT.
                                                            3. Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki i praktyki budowlanej, a w szczególności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego oraz wymogami BHP.
                                                            4. Zastosowanie materiałów uzgodnionych z Klientem o zadawalającej jakości oraz odpowiednich ze względu na ich przeznaczenie.
                                                            5. Przekazanie Klientowi certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów na materiały i urządzenia użyte podczas wykonywania robót remontowo - budowlanych.
                                                            6. Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie może bezpośrednio wyrządzić w miejscu wykonywania prac, a także w sąsiednich nieruchomościach. Pozostawienie miejsca pracy w czystości i w stanie uporządkowanym po każdym dniu prac.

                                                            Jako załącznik do odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy dołączyć wypełnione o ceny jednostkowe przedmiary robót wraz z szczegółowym zakresem prac (załączniki A-E).

                                                            Uwaga! - Rozpatrywane będą tylko oferty powstałe w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną.

                                                            Na wizji lokalnej zostanie przekazana Oferentom Dokumentacja Projektowa. Do Oferenta należy weryfikacja zakresu prac w odniesieniu do przekazanej Dokumentacji Projektowej.

                                                            2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                                                            W sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie – I piętro, przy ul. Gordona Bennetta 2B w Warszawie w terminie do dnia 29.09.2019 r. do godz. 14:00

                                                            3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

                                                            Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela:

                                                            Andrzej Basiak tel. 723 634 411, e-mail: a.basiak@lsas.aero

                                                            4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                                                            Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

                                                            W ofercie należy zawrzeć :

                                                            • Termin realizacji prac 
                                                            • Potwierdzenie akceptacji 30 dniowego terminu płatności
                                                            • Termin ważności oferty – min. 45 dni
                                                            • Polisę OC obejmującą przedmiot oferty – wartość min. 3 krotność ceny ofertowej

                                                            Załącznik:

                                                                Załącznik 1 ? Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe LSAS
                                                                Załącznik 3 ? Oświadczenia wykonawcy w zakresie ochrony danych dla LSAS
                                                                Załącznik 2 ? Klauzula informacyjna RODO dla LSAS
                                                                Załącznik 3 ? Oświadczenia wykonawcy w zakresie ochrony danych dla LSAS
                                                                Załącznik 4 ? Oświadczenie wykonawcy w zakresie poufności dla LSAS
                                                                Przedmiar A
                                                                Przedmiar B
                                                                Przedmiar C
                                                                Przedmiar D
                                                                Przedmiar E
                                                                Przedmiar F
                                                                GO BACK TO LIST
                                                                DOWNLOAD PDF
                                                                32
                                                                Zapytanie ofertowe na przedstawienie oferty na sprzedaż 5 sztuk przyczep frachtowych do przewozu kontenerów i palet lotniczych

                                                                26 sierpnia 2021 r.

                                                                Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na sprzedaż 5 sztuk przyczep frachtowych do przewozu kontenerów i palet lotniczych.

                                                                Informujemy, że:

                                                                • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
                                                                • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
                                                                • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

                                                                 Składający zapytanie ofertowe:
                                                                LS Airport Services S.A.
                                                                J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
                                                                wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości
                                                                NIP 522-29-49-523
                                                                Tel.: +48 22 206 95 00
                                                                E-mail: sekretariat@lsas.aero

                                                                1. Przedmiot zapytania ofertowego:

                                                                Przedstawienie oferty na sprzedaż 5 sztuk przyczep frachtowych do przewozu kontenerów i palet lotniczych wg. poniższej specyfikacji:

                                                                • Nośność minimum 7000 kg,
                                                                • Możliwość transportu palet lotniczych o wymiarach 125“x96“, 125“x88“, 108“x88“,
                                                                • Możliwość transportu kontenerów lotniczych LD-7, LD-9, LD-29, LD-26, LD-8, LD-6, LD-11, 2x LD-1/LD-3,
                                                                • Możliwość zabezpieczenia transportowanych palet i/lub kontenerów przed niekontrolowanym przemieszczaniem w czasie transportu,
                                                                • Załadunek po dłuższym boku,
                                                                • Dyszel do ciągnięcia przyczepy i zaczep do podpięcia na krótszym boku,
                                                                • Hamulec postojowy działający po podniesieniu, opuszczeniu dyszla,
                                                                • Prędkość holowania minimum 25 km/h,
                                                                • Koła pełne,
                                                                • Nowe lub używane sprawne (wyremontowane),
                                                                1. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                                                                W sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie z opisem „Oferta dot. Sprzedaży 5 sztuk przyczep frachtowych na potrzeby oddziału LS Airport Services S.A. w Katowicach” – I piętro, przy ul. J. Gordona Bennetta 2B  w Warszawie w terminie do dnia 10.09.2021 rdo godz. 16:00 

                                                                1. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

                                                                Wszelkie pytania dotyczące postępowania ofertowego należy zadawać z zachowaniem formy pisemnej i za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: z.roguski@lsas.aero

                                                                W przypadku otrzymania istotnych z punktu widzenia prowadzonego postępowania pytań do przedmiotu zapytania, zamawiający zastrzega możliwość publikacji odpowiedzi w formie publicznej wiadomości, za pośrednictwem strony internetowej Spółki pod adresem: https://www.lsas.aero/o-firmie/przetargi/aktywne-postepowania

                                                                1. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                                                                Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

                                                                W ofercie należy podać:

                                                                • Koszt netto 5 sztuk przyczep frachtowych do przewozu kontenerów i/lub palet lotniczych powyższej specyfikacji,
                                                                • Koszt dostawy na lotnisko w Katowicach,
                                                                • Przewidywany termin dostawy na lotnisko w Katowicach, licząc od chwili podpisania umowy lub złożenia pisemnego zamówienia.

                                                                Ważne!:

                                                                • Ważność złożonej oferty powinna wynosić co najmniej 3 miesiące.

                                                                Załączniki:

                                                                 Załącznik 1 ? Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe LSAS
                                                                 Załącznik 2 ? Klauzula informacyjna RODO dla LSAS
                                                                 GO BACK TO LIST
                                                                 DOWNLOAD PDF
                                                                 33
                                                                 Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na wynajem długoterminowy samochodu osobowego przystosowanego do przewodu 9-ciu osób wg załączonej specyfikacji

                                                                 16 sierpnia 2021 r.

                                                                 Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wynajem długoterminowy z umową serwisową jednego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu 9-ciu osób (kat.B) na okres 36-ciu oraz 60-ciu miesięcy z limitem kilometrów 10.000 oraz 15.000/rok.

                                                                 Informujemy, że:

                                                                 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
                                                                 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
                                                                 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

                                                                 Składający zapytanie ofertowe:
                                                                 LS Airport Services S.A.
                                                                 ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
                                                                 wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości
                                                                 NIP 522-29-49-523,
                                                                 Tel.: +48 22 206 95 00,
                                                                 E-mail: sekretariat@lsas.aero  

                                                                 1. Przedmiot zapytania ofertowego:

                                                                 Przedstawienie wariantowej oferty wynajmu długoterminowego wraz z umową serwisową na pojazd osobowy, przystosowanego do przewozu 9-ciu osób wraz z kierowcą (prawo jazdy kat. B) dla następujących okresów:

                                                                 • 36 miesięcy z limitem kilometrów 10.000 / rok
                                                                 • 36 miesięcy z limitem kilometrów 15.000 / rok
                                                                 • 60 miesięcy z limitem kilometrów 10.000 / rok
                                                                 • 60 miesięcy z limitem kilometrów 15.000 / rok

                                                                 Przy kalkulacji należy również uwzględnić następujące parametry:

                                                                 • Ubezpieczenie OC/AC po stronie zamawiającego (LSAS) z likwidacją szkód po stronie CFM w Warsztatach wskazanych przez CFM;
                                                                 • Obsługa szkodowa door-to-door wraz z pojazdem zastępczym podobnej klasy;
                                                                 • Pakiet Assistance po stronie dostawcy (CFM);

                                                                 Specyfikacja pojazdu:

                                                                 • Preferowany silnik benzynowy;
                                                                 • Kolor nadwozia ciemny w odcieniu granatowym;
                                                                 • Przystosowany do przewozu 9-ciu osób (łącznie z kierowcą);
                                                                 • Wysokie nadwozie (podwyższony dach), umożliwiające swobodne poruszanie się osoby dorosłej w pozycji stojącej;
                                                                 • Przyciemnione szyby przedziału pasażerskiego;
                                                                 • Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej;
                                                                 • Ogrzewanie postojowe z programatorem oraz wyprowadzeniem nadmuchu zarówno z przodu jak i na przestrzeń pasażerską;
                                                                 • Sposób montażu ogrzewania postojowego powinien uniemożliwiać uszkodzenie jego mechaniczne przez przewożone osoby - odpowiednio zabezpieczone / ukryte przewody;
                                                                 • Drzwi boczne przesuwne z prawej strony pojazdu;
                                                                 • Elektrycznie wysuwany stopień, aktywowany automatycznie przy otwarciu drzwi bocznych;
                                                                 • Układ foteli: 2 + 2 + 2 + 3;
                                                                 • Drugi oraz trzeci rząd siedzeń w układzie klubowym;
                                                                 • Demontowany bez użycia narzędzi bądź składany stolik pomiędzy drugim oraz trzecim rzędem siedzeń w układzie klubowym;
                                                                 • Wszystkie fotele w pojeździe 1-osobowe;
                                                                 • Fotele wyposażone w podłokietniki;
                                                                 • Fotele skórzane;
                                                                 • Kierownica wielofunkcyjna (sterowanie radiem, telefonem kom.);
                                                                 • Lusterka podgrzewane, sterowane elektrycznie;
                                                                 • Szyby sterowane elektrycznie;
                                                                 • Czujniki parkowania tył;
                                                                 • Koło zapasowe pełne;
                                                                 • Radio z Bluetooth;
                                                                 • Głośniki w przestrzeni pasażerskiej;
                                                                 • Regulowane oświetlenie LED przedziału pasażerskiego (mocniejsze podczas wsiadania/wysiadania oraz delikatne podczas jazdy);
                                                                 • Boczne ściany obite materiałem;
                                                                 • Podsufitka obita materiałem;
                                                                 • Podłoga przestrzeni pasażerskiej (materiał, wykładzina, dywan);
                                                                 • Bagażnik oddzielony szczelną grodzią od przestrzeni pasażerskiej o głębokości ok. 1 metra, uwzględniając uchwyt/drążek na szafy ubraniowe.
                                                                 • Tylne drzwi (bagażnika) dwuskrzydłowe;

                                                                 Zamawiający informuje o możliwości udostępnienia zdjęć posiadanego w swojej flocie pojazdu o zabudowie oraz parametrach zbliżonych do zamawianego pojazdu.

                                                                 2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                                                                 W sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie z opisem „Oferta dot. wynajmu długoterminowego samochodu osob. VIP” – I piętro, przy ul. J. Gordona Bennetta 2B  w Warszawie w terminie do dnia 10.09.2021 rdo godz. 16:00

                                                                 3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

                                                                 Informacji dotyczących postępowania ofertowego udzielają

                                                                 Wszelkie pytania dotyczące postępowania ofertowego należy zadawać z zachowaniem formy pisemnej i za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: flota@lsas.aero.

                                                                 W przypadku otrzymania istotnych z punktu widzenia prowadzonego postępowania pytań do przedmiotu zapytania, zamawiający zastrzega możliwość publikacji odpowiedzi w formie publicznej wiadomości, za pośrednictwem strony internetowej Spółki pod adresem: https://www.lsas.aero/o-firmie/przetargi/aktywne-postepowania

                                                                 4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                                                                 Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

                                                                 Wypełniając Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe w pkt.3 (warunki cenowe netto) należy podać wartość netto raty miesięcznej uwzględniając wszelkie koszty dla oferowanego wariantu w następującej formie:

                                                                 • okres leasingu 36 miesięcy – limit km: 10.000 – wartość miesięcznej raty netto.
                                                                 • okres leasingu 36 miesięcy – limit km: 15.000 – wartość miesięcznej raty netto.
                                                                 • okres leasingu 60 miesięcy – limit km: 10.000 – wartość miesięcznej raty netto.
                                                                 • okres leasingu 60 miesięcy – limit km: 15.000 – wartość miesięcznej raty netto..

                                                                 W ofercie należy podać przewidywany termin oczekiwania na pojazd, licząc od chwili podpisania umowy lub złożenia pisemnego zamówienia.

                                                                 Ważne!:

                                                                 • Jako dodatkowy załącznik należy załączyć dokładne kalkulacje zawierające poszczególne składowe oferty z rozbiciem na koszt raty leasingowej oraz serwisowej.
                                                                 • Jako dodatkowy załącznik należy załączyć informacje nt. ilości punktów serwisów mechanicznych oraz serwisów blacharskich z którymi oferent ma podpisane umowy dotyczące napraw, zlokalizowanych w następujących miastach: Gdańsk, Kraków, Katowice, Warszawa.
                                                                 • Ważność złożonej oferty powinna wynosić co najmniej 2 miesiące (60 dni kalendarzowych).

                                                                 Załączniki:

                                                                 Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
                                                                 Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
                                                                 Zapytanie ofertowe w formacie PDF
                                                                 GO BACK TO LIST
                                                                 DOWNLOAD PDF
                                                                 34
                                                                 Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na sprzedaż i dostawę obuwia ochronnego dla personelu w Oddziałach Spółki LS Airport Services S.A. (Warszawa, Kraków, Katowice, Gdańsk)

                                                                 16 czerwca 2021 r.

                                                                 Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę obuwia ochronnego dla personelu w Oddziałach Spółki LSAS.

                                                                 Informujemy, że:

                                                                 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
                                                                 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
                                                                 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

                                                                 Równocześnie LS Airport Services S.A. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podania przyczyn w dowolnej chwili a Oferentom nie będzie przysługiwało z tego tytułu żadne odszkodowanie.

                                                                 Składający zapytanie ofertowe:

                                                                 LS Airport Services S.A. (dalej jako: LSAS),
                                                                 ul. Gordona Bennetta 2B,
                                                                 02-159 Warszawa,

                                                                 wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości

                                                                 NIP: 522-29-49-523
                                                                 Tel.:(0 22) 206 95 00,
                                                                 E-mail: sekretariat@lsas.aero

                                                                 1. Przedmiot zapytania ofertowego:

                                                                 Przedmiotem postępowania jest przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę obuwia ochronnego dla personelu w Oddziałach Spółki LS Airport Services S.A. w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku. Jesteśmy zainteresowani podpisaniem minimum 2- letniej umowy z możliwością jej przedłużenia.

                                                                 Specyfikacja obuwia ochronnego:

                                                                             a) Półbuty ochronne – bezpieczne klasa S3, estymowana liczba ok. 2500 szt. w ciągu 24 miesięcy

                                                                 Zapewniające okres użytkowania min. 24 miesiące (gwarancja liczona od momentu wydania obuwia  pracownikowi LS Airport Services)

                                                                 • Wykonane z wysokiej jakości skóry licowej lub szlifowanej o właściwościach hydrofobowych
                                                                 • Podnosek kompozytowy w rozmiarze 10-11, ochrona do 200J
                                                                 • Wkładka antyprzebiciowa kompozytowa
                                                                 • Podeszwa wykonana z PU/PU, PU/TPU lub gumy
                                                                 • Podeszwa antypoślizgowa SRC, antyelektrostatyczna odporna na oleje napędowe
                                                                 • Absorbcja energii w części piętowej podeszwy
                                                                 • Wkładka wewnętrzna perforowana wymienna, oddychająca
                                                                 • Wyściółka buta z materiału perforowanego oddychającego
                                                                 • Język miechowy ze skóry lub materiału technicznego
                                                                 • Miękki zapiętek z dodatkową szlufką do zakładania buta
                                                                 • Obuwie wyposażone w łatwy system sznurowania
                                                                 • Obuwie bez elementów metalowych NON METALIC
                                                                 • Rozmiary damskie: 35-42 (1% ponadnormatywnych rozmiarów)
                                                                 • Rozmiary męskie: 39-48 (1% ponadnormatywnych rozmiarów 49, 50)
                                                                 • Tęgość H ½
                                                                 • EN ISO 345

                                                                         b) Trzewiki ochronne – bezpieczne, klasa S3 CL wielosezonowe Lato/Zima, estymowana liczba ok. 2500 szt. w ciągu 24 miesięcy

                                                                 Zapewniające okres użytkowania min. 24 miesiące (gwarancja liczona od momentu wydania obuwia  pracownikowi LS Airport Services)

                                                                 • Cholewka wykonana z jakościowej skóry licowej
                                                                 • Właściwości hydrofobowe
                                                                 • Wstawka dystansowa zwiększająca komfort użytkowania
                                                                 • Górna część cholewki zakończona przyjaznym kołnierzem ochronnym
                                                                 • Język buta wykonany z materiału technicznego lub skóry
                                                                 • Podnosek kompozytowy w rozmiarze 10-11 ochrona do 200J
                                                                 • Wkładka antyprzebiciowa kompozytowa
                                                                 • Prosty system sznurowania
                                                                 • Podeszwa antypoślizgowa SRC, antyelektrostatyczna odporna na oleje napędowe
                                                                 • Absorbcja energii w części piętowej podeszwy
                                                                 • Podeszwa PU/TPU lub PU/PU
                                                                 • Wkładka wewnętrzna buta wykonana z tkaniny o bardzo dobrych właściwościach higienicznych, wymienna
                                                                 • Wyściółka buta wykonana z materiału 3D pochłaniającego wilgoć
                                                                 • Obuwie bez elementów metalowych NON METALIC
                                                                 • Rozmiary damskie: 35-42 (1% ponadnormatywnych rozmiarów)
                                                                 • Rozmiary męskie: 39-48 (1% ponadnormatywnych rozmiarów 49, 50)
                                                                 • Tęgość H ½
                                                                 • EN ISO 345

                                                                 Dostawy obuwia ochronnego do Oddziałów LS AS w lokalizacjach: Warszawa, Kraków, Katowice i Gdańsk.

                                                                 Estymowane liczby planowanych zamówień w czasie trwania 2 letniej umowy

                                                                 • Warszawa – półbuty ochronne ok. 2000 szt., trzewiki ochronne wielosezonowe ok. 2000 szt.
                                                                 • Kraków – półbuty ochronne ok. 200 szt., trzewiki ochronne wielosezonowe ok. 200 szt.
                                                                 • Katowice – półbuty ochronne ok. 300 szt., trzewiki ochronne wielosezonowe ok. 300 szt.
                                                                 • Gdańsk – półbuty ochronne ok. 100 szt., trzewiki ochronne wielosezonowe ok. 100 szt.

                                                                 2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                                                                 Ofertę należy składać w terminie do dnia 29.06.2021 r., do godz. 14.00., w zapieczętowanej kopercie adresowanej na Panią Dorotę Abramczyk, z dopiskiem: „Oferta na zakup obuwia ochronnego dla personelu LS Airport Services S.A. – nie otwierać” w sekretariacie LS Airport Services S.A. przy ul. J. Gordona Bennetta 2b w Warszawie 02-159 (I piętro).

                                                                 Termin realizacji (rozpoczęcia dostaw) – zgodnie z podpisaną umową.

                                                                 3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

                                                                 Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udzielają:

                                                                 W kwestiach handlowych – Dorota Abramczyk, d.abramczyk@lsas.aero, tel. 887-831-122

                                                                 W kwestiach merytorycznych – Jarosław Bartczak, j.bartczak@lsas.aero, tel. 723-630-516

                                                                 4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                                                                 Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

                                                                 Oferta powinna zawierać:

                                                                 • Dane Oferenta, adres, NIP, adres www, adres e-mail, status prawny, itp.,
                                                                 • Oświadczenia Oferenta przystępującego do prowadzonego przez LS Airport Services S.A. postępowania na zakup towarów/usług (Poufność, Rodo, zgodnie ze wzorem),
                                                                 • Portfolio – doświadczenie w przedmiocie zamówienia (poświadczone referencjami),
                                                                 • Zasoby kadrowe – wykaz osób oddelegowanych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem ich doświadczenia,
                                                                 • Zaświadczenie Oferenta w zakresie jego zdolności do wykonania przedmiotu umowy, posiadanych zgód korporacyjnych, posiadania uprawnień do wykonania przedmiotu umowy, itp. jeśli występują,
                                                                 • Oryginał lub potwierdzony notarialnie odpis pełnomocnictwa w przypadku, gdy oferta składana jest przez pełnomocnika,
                                                                 • Dokumenty rejestrowe Oferenta,
                                                                 • Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
                                                                 • Projekt umowy sprzedaży.

                                                                 Ponadto, do formularza odpowiedzi na zapytanie ofertowe, powinna być dołączona informacja nt.:

                                                                 • Cen jednostkowych w/w reprezentatywnych produktów, z wyszczególnieniem kategorii, rodzaju, typu wycenianej pozycji,
                                                                 • Przedstawienia kart technicznych obuwia oraz Deklaracji Zgodności CE;
                                                                 • Czasu dostawy zamówień bieżących, od dnia złożenia zamówienia (czas oczekiwania na realizację zamówienia max. 5 dni), do każdej lokalizacji
                                                                 • Czasu dostawy zamówień zbiorczych/sezonowych – (cykliczne, wynikające z czasookresów przyjętych w LS Airport Services), do każdej lokalizacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia – konfekcjonowanie per pracownik (komplet),
                                                                 • Kosztu dostaw do wyżej wspomnianych lokalizacji (jakie jest minimum logistyczne),
                                                                 • Gwarancji niezmienności cen w proponowanym okresie (min. 12 miesięcy),
                                                                 • Gwarancji na użytkowanie proponowanych produktów na okres 24 miesięcy (gwarancja liczona od momentu wydania obuwia pracownikowi LS Airport Services),
                                                                 • Narzędzia do kontroli i nadzoru nad procesem składania zamówień i ich dystrybucji,
                                                                 • Ważność oferty – 90 dni
                                                                 • Preferowany 45 dniowy termin płatności FV

                                                                 Oferty przesłane bez powyższych danych, nie będą rozpatrywane.

                                                                 Dodatkowo, dla Oferentów, którzy są w stanie i są zainteresowani przedstawić ofertę cenową na poniższe, prosimy o dołączenie do przedstawionej oferty cenowej na obuwie:

                                                                 • Ewentualnego przejęcia do zarządzania lub odkupu obecnych stanów magazynowych Spółki LS Airport Services. W razie zainteresowania przedstawieniem oferty w tym temacie, prosimy o informację zwrotną i przekażemy zainteresowanym Oferentom wszelkie niezbędne dane, ilości, itp.

                                                                 Po weryfikacji zebranych ofert, które zostaną do nas złożone w formie listownej, zaprosimy wybranych Oferentów do II etapu postępowania, w którym wymagane będzie:

                                                                 • Bezzwrotne dostarczenie wzorów obuwia na testy (dostarczenie obuwia do testów po 1 parze każdego rodzaju: półbuty rozm. 38, rozm. 43; trzewiki w rozm. 38 oraz rozmiarze 43). Obuwie będzie testowane przez okres 21 dni kalendarzowych.


                                                                  Załączniki:
                                                                 Treść zapytania ofertowego w formacie PDF
                                                                 Załącznik 1 ? Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe LSAS
                                                                 Załącznik 2 ? Klauzula informacyjna RODO dla LSAS
                                                                 Załącznik nr 3 ? Oświadczenie wykonawcy w zakresie ochrony danych dla LSAS
                                                                 Załącznik 4 ? Oświadczenie wykonawcy w zakresie poufności dla LSAS
                                                                 GO BACK TO LIST
                                                                 DOWNLOAD PDF
                                                                 35
                                                                 Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu odzieży roboczej w Oddziałach Spółki LS Airport Services S.A. (Warszawa, Kraków, Katowice, Gdańsk)

                                                                 15 czerwca 2021 r.

                                                                 Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu odzieży roboczej w Oddziałach Spółki LS Airport Services S.A. (Warszawa, Kraków, Katowice, Gdańsk).

                                                                 W związku ze zmianą wytycznych, dotyczących odzieży roboczej pracowników Spółki LS Airport Services S.A., chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w postępowaniu ofertowym na sprzedaż i dostawę odzieży roboczej dla wszystkich Oddziałów Spółki LSAS.

                                                                 Jesteśmy zainteresowani podpisaniem minimum 2- letniej umowy z możliwością jej przedłużenia.

                                                                 Składający zapytanie ofertowe:

                                                                 LS Airport Services S.A. (dalej jako: LSAS),
                                                                 Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa,
                                                                 wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości.
                                                                 NIP: 522-29-49-523
                                                                 Tel.:(0 22) 206 95 00,
                                                                 E-mail: sekretariat@lsas.aero 

                                                                 1. Przedmiot zapytania ofertowego:
                                                                 Przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę odzieży roboczej dla Oddziałów LS Airport Services S.A. w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku.

                                                                 Prosimy o przedstawienie oferty cenowej w dwóch wariantach:

                                                                 • Wariant I: wycena i podanie terminu realizacji zamówień, licząc od dnia złożenia zamówienia na poniższe kategorie odzieżowe z wyszytym/nadrukowanym logo LS Airport Services S.A
                                                                 •  Wariant II: wycena i podanie terminu realizacji zamówień, licząc od dnia złożenia zamówienia na poniższe kategorie odzieżowe bez wyszycia/nadruku logo LS Airport Services S.A

                                                                 Specyfikacja odzieży roboczej:

                                                                 a) Koszulka Polo z krótkim i długim rękawem

                                                                 • Taśmy ostrzegawcze o szerokości 5 cm, w kolorze srebrnym
                                                                 • Koszulka z kołnierzykiem
                                                                 • Rozpięcie na min. 3 guziki
                                                                 • Kolor fluorescencyjny: żółty i pomarańczowy
                                                                 • Materiał oddychający, odprowadzający wilgoć
                                                                 • Preferowany skład: bawełna i poliester
                                                                 • Gramatura min. 175 g/m2
                                                                 • Certyfikowany na min. 50 cykli pralniczych
                                                                 • Rozmiary XS – 5 XL UNISEX
                                                                 • Koszulka z długim rękawem zakończona ściągaczami
                                                                 • Zgodność z normą EN ISO 20471 CLASS 2

                                                                  b) T-shirt ostrzegawczy z taśmami odblaskowymi, krótki i długi rękaw

                                                                 • Taśmy ostrzegawcze o szerokości 5 cm, w kolorze srebrnym
                                                                 • Kolor fluorescencyjny: żółty i pomarańczowy
                                                                 • Wycięcie pod szyją
                                                                 • Materiał oddychający, odprowadzający wilgoć
                                                                 • Preferowany skład: bawełna i poliester
                                                                 • Gramatura min. 175 g/m2
                                                                 • Certyfikowany na min. 50 cykli pralniczych
                                                                 • Rozmiary XS – 5XL UNISEX
                                                                 • Zgodność z normą EN ISO 20471 CLASS 2

                                                                 c ) Spodnie robocze męskie i damskie letnie (jednokolorowe)

                                                                 • Krój prosty
                                                                 • Kolor granatowy lub czarny
                                                                 • Kieszenie przednie wpuszczane
                                                                 • Kieszenie tylne naszywane
                                                                 • Gumka regulacyjna w pasie
                                                                 • Szwy ryglowane
                                                                 • Preferowana dodatkowa kieszeń z boku spodni
                                                                 • Rozporek na zamek
                                                                 • Preferowany skład: stretch poliestrowo-bawełniany
                                                                 • Na nogawkach taśmy odblaskowe 5 cm
                                                                 • Na kolanach kieszenie na wkładki ochronne
                                                                 • Gramatura min. 240 g/m2
                                                                 • Certyfikowane na min. 50 cykli pralniczych
                                                                 • Rozmiary męskie: od 164/44 do 194/66
                                                                 • Rozmiary damskie: od 158/34 do 182/54

                                                                 d) Spodnie robocze męskie i damskie letnie (z elementami odblaskowymi)

                                                                 • Krój prosty
                                                                 • Kolor granatowy lub czarny
                                                                 • Pomiędzy taśmami wstawki fluorescencyjne w kolorze żółtym i pomarańczowym
                                                                 • Kieszenie przednie wpuszczane
                                                                 • Kieszenie tylne naszywane
                                                                 • Gumka regulacyjna w pasie
                                                                 • Szwy ryglowane
                                                                 • Preferowana dodatkowa kieszeń z boku spodni
                                                                 • Rozporek na zamek
                                                                 • Preferowany skład: stretch poliestrowo-bawełniany
                                                                 • Na nogawkach taśmy odblaskowe 5 cm
                                                                 • Na kolanach kieszenie na wkładki ochronne
                                                                 • Certyfikowane na min. 50 cykli pralniczych
                                                                 • Gramatura min. 240 g/m2
                                                                 • Rozmiary męskie: od 164/44 do 194/66
                                                                 • Rozmiary damskie: od 158/34 do 182/54

                                                                 e) Spodnie robocze ogrodniczki ocieplane męskie i damskie (jednokolorowe)

                                                                 • Kolor granatowy lub czarny
                                                                 • Kieszenie przednie zapinane na zamek
                                                                 • Kieszenie tylne naszywane
                                                                 • Gumka regulacyjna w pasie
                                                                 • Szwy ryglowane
                                                                 • Szelki regulowane
                                                                 • Dwie kieszenie boczne
                                                                 • Rozporek na zamek
                                                                 • Preferowany skład: stretch poliestrowo-bawełniany lub BEAVER NYLON
                                                                 • Na nogawkach po dwie taśmy odblaskowe 5 cm
                                                                 • Certyfikowane na min. 50 cykli pralniczych
                                                                 • Gramatura min. 240 g/m2
                                                                 • Gramatura ociepliny min. 130 g/m2
                                                                 • Rozmiary męskie: od 164/44 do 194/66
                                                                 • Rozmiary damskie: od 158/34 do 182/54
                                                                 • Na kolanach kieszenie na wkładki ochronne

                                                                 f) Bluza polar z długim rękawem

                                                                 • Bluza krój klasyczny
                                                                 • Zapinana na zamek/suwak
                                                                 • Kołnierz w stójkę
                                                                 • Rękawy wykończone ściągaczem
                                                                 • Taśmy ostrzegawcze srebrne 5 cm
                                                                 • Dwie kieszenie boczne zapinane na zamek
                                                                 • Kieszeń wewnętrzna
                                                                 • Wykończenie antypilingowe dwustronne
                                                                 • Dół bluzy zakończony ściągaczem lub regulowany sznurkiem
                                                                 • Kolor: granatowe lub czarne panele dół tułowia + rękawy
                                                                 • Gramatura min. 300 g/m2
                                                                 • Kolor fluorescencyjny: żółty i pomarańczowy
                                                                 • Rozmiary: S – 5XL UNISEX
                                                                 • Certyfikowana na 50 cykli pralniczych
                                                                 • PN-EN 14058
                                                                 • Zgodność z normą EN ISO 20471 CLASS 2

                                                                 g) Softshell

                                                                 • Krój klasyczny
                                                                 • Zapinana na zamek
                                                                 • Kołnierz w stójkę
                                                                 • Rękaw zakończony mankietem na rzep
                                                                 • Taśmy ostrzegawcze srebrne na rękawach i tułowiu
                                                                 • Wykonany z poliestru z dodatkiem elastanu
                                                                 • Gramatura: materiał wierzchni min. 160 g/m2
                                                                 • Laminowana 3 warstwowa
                                                                 • Dolna część tułowia oraz rękawy w kolorze granat lub czerń
                                                                 • Trzy kieszenie zewnętrzne, jedna wewnętrzna
                                                                 • Kieszeń zewnętrzna górna zapinana na zamek
                                                                 • Certyfikowana na 50 cykli pralniczych
                                                                 • Kolor fluorescencyjny: żółty i pomarańczowy
                                                                 • Rozmiary XS – 5XL UNISEX
                                                                 • Zgodność z normą EN ISO 20471 CLASS 2

                                                                 h) Kurtka całoroczna - ostrzegawcza o podwyższonej widzialności

                                                                 • Długość kurtki ¾
                                                                 • Kolor fluorescencyjny: żółty i pomarańczowy
                                                                 • Wstawki granatowe/czarne na rękawach do wysokości ¼ dł. od nadgarstka
                                                                 • Wstawki granatowe/czarne na korpusie kurtki 1/3 powierzchni od dołu kurtki z przodu i z tyłu
                                                                 • Taśma odblaskowa srebrna 5 cm, po 2 cm na rękawach, 2 na obwodzie kurtki
                                                                 • Szwy podklejane przed przemakaniem
                                                                 • Rękawy zapinane na zatrzaski/regulacja
                                                                 • Kurtka zapinana na dwustronny kostkowy zamek, kryty listwą zapinaną na zatrzaski
                                                                 • Wysoka stójka lub kołnierz
                                                                 • Dwie kieszenie boczne dolne, wpuszczane lub naszywane, kryte/ z otworami bocznymi
                                                                 • Kieszeń wewnętrzna zamykana
                                                                 • Po lewej stronie na piersi kieszeń wpuszczana na zamek pionowy
                                                                 • Kaptur odpinany, osłaniający podbródek, zapięcie na rzep
                                                                 • Podszewka siatka poliester min. 60 g
                                                                 • Wierzch kurtki 100% poliester (preferowany Oxford Ripstop 300D) powlekany PU 190 g
                                                                 • Ocieplacz 100% poliester o gramaturze min. 280 g/m2 ze stójką
                                                                 • Zapinanym na zamek dwustronny kostkowy
                                                                 • Polar kolor żółty fluorescencyjny z granatowymi wstawkami, jak w kurtce i taśmami odblaskowymi
                                                                 • Wykończenie polaru antypilingowe
                                                                 • 2 kieszenie dolne zapinane na zamek/wpuszczane
                                                                 • Kieszeń wewnętrzna zamykana
                                                                 • Rękaw wykończony ściągaczem
                                                                 • Certyfikowana na 50 cykli pralniczych
                                                                 • Rozmiary UNISEX od XS do 5 XL
                                                                 • EN 342, EN ISO 343 Class 3, EN ISO 20471 Class2

                                                                 Zamawiający przewiduje również zapotrzebowanie na elementy w/w asortymentu w nienormatywnych rozmiarach. Nie więcej jednak niż 1% ogólnego zamówienia.

                                                                 Dostawy odzieży do Oddziałów LSAS w lokalizacjach: Warszawa, Kraków, Katowice i Gdańsk.

                                                                 Estymowana liczba poszczególnych rodzajów odzieży roboczej dla pracowników LSAS w skali 2 lat:
                                                                 Odzież robocza, w skład której wchodzą:

                                                                 Kurtka wielosezonowa hi-vis, softshell hi-vis, polar hi-vis, koszulki z krótkim i długim rękawem hi-vis, spodnie robocze letnie, spodnie robocze zimowe, na potrzeby Oddziałów Spółki LS AS (Warszawa, Kraków, Katowice, Gdańsk), szacowane w skali 2 lat trwania umowy, w liczbie około: 

                                                                 Warszawa

                                                                 Kraków

                                                                 Katowice

                                                                 Gdańsk

                                                                 Łącznie

                                                                 Kurtka całoroczna

                                                                 2000 szt.

                                                                 200 szt.

                                                                 300 szt.

                                                                 100 szt.

                                                                 2600 szt.

                                                                 Softshell

                                                                 2000 szt.

                                                                 200 szt.

                                                                 300 szt.

                                                                 100 szt.

                                                                 2600 szt.

                                                                 Polar

                                                                 2000 szt.

                                                                 200 szt.

                                                                 300 szt.

                                                                 100 szt.

                                                                 2600 szt.

                                                                 Koszulka kr. Rękaw

                                                                 6000 szt.

                                                                 600 szt.

                                                                 900 szt.

                                                                 300 szt.

                                                                 7800 szt.

                                                                 Koszulka dł. Rękaw

                                                                 4000 szt.

                                                                 400 szt.

                                                                 600 szt.

                                                                 200 szt.

                                                                 5200 szt.

                                                                 Spodnie letnie

                                                                 4000 szt.

                                                                 400 szt.

                                                                 600 szt.

                                                                 200 szt.

                                                                 5200 szt.

                                                                 Spodnie zimowe

                                                                 4000 szt.

                                                                 400 szt.

                                                                 600 szt.

                                                                 200 szt.

                                                                 5200 szt.

                                                                  Na modelowy komplet dla jednego pracownika, składa się poniższy asortyment:

                                                                 Lato:

                                                                 • Koszulki polo lub T-shirt krótki rękaw – 3 szt.
                                                                 • Spodnie robocze letnie – 2 szt.
                                                                 • Softshell/Polar – 1 szt.

                                                                 Zima:

                                                                 • Koszula długi rękaw – 2 szt.
                                                                 • Kurtka całoroczna – 1 szt.
                                                                 • Spodnie zimowe/ogrodniczki – 2 szt.

                                                                 2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                                                                 Ofertę należy przesłać listownie na adres Spółki do dnia 28.06.2021 r., do godz. 14.00., w zapieczętowanej kopercie adresowanej na Panią Dorotę Abramczyk, z dopiskiem: „Oferta na zakup i dostawę odzieży roboczej/ochronnej dla LS Airport Services S.A. – nie otwierać”.

                                                                 LS Airport Services S.A.
                                                                 Ul. Gordona Bennetta 2B,
                                                                 02-159 Warszawa
                                                                 tel.: (0 22) 206 95 00
                                                                 E-mail: sekretariat@lsas.aero 

                                                                 Termin realizacji (rozpoczęcia dostaw) – zgodnie z podpisaną umową.

                                                                 3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

                                                                 Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udzielają:
                                                                 W kwestiach handlowych – Dorota Abramczyk, d.abramczyk@lsas.aero, tel. 887 831 122
                                                                 W kwestiach merytorycznych – Jarosław Bartczak, j.bartczak@lsas.aero, tel. 723 630 516

                                                                 4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                                                                 Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

                                                                 Oferta powinna zawierać:

                                                                 • Dane Oferenta, adres, NIP, adres www, adres e-mail, status prawny, itp.,
                                                                 • Oświadczenia Oferenta przystępującego do prowadzonego przez LS Airport Services S.A. postępowania na zakup towarów/usług (Poufność, Rodo, zgodnie ze wzorem),
                                                                 • Portfolio – doświadczenie w przedmiocie zamówienia (poświadczone referencjami),
                                                                 • Zasoby kadrowe – wykaz osób oddelegowanych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem ich doświadczenia,
                                                                 • Zaświadczenie Oferenta w zakresie jego zdolności do wykonania przedmiotu umowy, posiadanych zgód korporacyjnych, posiadania uprawnień do wykonania przedmiotu umowy, itp. jeśli występują,
                                                                 • Oryginał lub potwierdzony notarialnie odpis pełnomocnictwa w przypadku, gdy oferta składana jest przez pełnomocnika,
                                                                 • Dokumenty rejestrowe Oferenta,
                                                                 • Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
                                                                 • Projekt umowy sprzedaży.

                                                                 Ponadto, do formularza odpowiedzi na zapytanie ofertowe, powinna być dołączona informacja nt.:

                                                                 • Cen jednostkowych w/w reprezentatywnych produktów, z wyszczególnieniem kategorii, rodzaju, typu wycenianej pozycji,
                                                                 • Czasu dostawy zamówień bieżących, od dnia złożenia zamówienia (czas oczekiwania na realizację zamówienia max. 5 dni), do każdej lokalizacji
                                                                 • Czasu dostawy zamówień zbiorczych/sezonowych – (cykliczne, wynikające z czasookresów przyjętych w LS Airport Services), do każdej lokalizacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia – konfekcjonowanie per pracownik (komplet),
                                                                 • Kosztu dostaw do wyżej wspomnianych lokalizacji (jakie jest minimum logistyczne),
                                                                 • Gwarancji niezmienności cen w proponowanym okresie (min. 12 miesięcy),
                                                                 • Gwarancji na użytkowanie proponowanych produktów na okres 24 miesięcy (gwarancja liczona od momentu wydania odzieży pracownikowi LS AS),
                                                                 • Narzędzia do kontroli i nadzoru nad procesem składania zamówień i ich dystrybucji,
                                                                 • Zastosowania logotypu LS Airport Services (nadruk lub haft) na koszulkach polo, T-shirt, z długim rękawem, softshell’ach/polarach, kurtkach całorocznych
                                                                 • Ważność oferty – 90 dni
                                                                 • Preferowany 45 dniowy termin płatności FV

                                                                 Oferty przesłane bez powyższych danych, nie będą rozpatrywane.

                                                                 Dodatkowo, dla Oferentów, którzy są w stanie i są zainteresowani przedstawić ofertę cenową na poniższe, prosimy o dołączenie do przedstawionej oferty cenowej na odzież:

                                                                 • Ewentualnego przejęcia do zarządzania lub odkupu obecnych stanów magazynowych Spółki LS Airport Services. W razie zainteresowania przedstawieniem oferty w tym temacie, prosimy o informację zwrotną i przekażemy zainteresowanym Oferentom wszelkie niezbędne dane, ilości, itp.

                                                                 Po weryfikacji zebranych ofert, które zostaną do nas złożone w formie listownej, zaprosimy wybranych Oferentów do II etapu postępowania, w którym wymagane będzie:

                                                                 • Bezzwrotne dostarczenie wzorów odzieży na testy, w skład których wchodzić powinny: koszulka polo, T-shirt, koszula z długim rękawem, polar, softshell, spodnie letnie spodnie zimowe, kurtka całoroczna;

                                                                 Ponadto informujemy, że:

                                                                 • Zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
                                                                 • Postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
                                                                 • Przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.
                                                                  Równocześnie LS Airport Services S.A. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podania przyczyn w dowolnej chwili a Oferentom nie będzie przysługiwało z tego tytułu żadne odszkodowanie.

                                                                 Załączniki:

                                                                 Treść zapytania ofertowego w PDF
                                                                 Załącznik nr 1 ? Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe LSAS
                                                                 Załącznik nr 2 ? Klauzula informacyjna RODO dla LSAS
                                                                 Załącznik nr 3 ? Oświadczenie wykonawcy w zakresie ochrony danych dla LSAS
                                                                 Załącznik nr 4 ? Oświadczenie wykonawcy w zakresie poufności dla LSAS
                                                                 Att. No 3 ? Contractor's statements on data protection for LSAS
                                                                 GO BACK TO LIST
                                                                 DOWNLOAD PDF
                                                                 36
                                                                 Inquiry on the presentation of the offer for the purchase of towbar/ set of towbars and quick-release towbar heads kits

                                                                 15 czerwca 2021 r.

                                                                 Inquiry on the presentation of the offer for the purchase of towbar/ set of towbars and quick-release towbar heads kits for the following aircrafts:

                                                                 • Beechcraft,
                                                                 • Cessna,
                                                                 • Bombardier,
                                                                 • Embraer,
                                                                 • Dassault,
                                                                 • Gulfstream,
                                                                 • Hawker,
                                                                 • Honda Jet,
                                                                 • Pilatus,

                                                                 for the needs of ground handling services department FBO in Warsaw.

                                                                 LS Airport Services  hereby invites you to participate in the procedure for the purchase of towbar/ set of towbars and quick-release towbar heads for aircraft pushback services.

                                                                 LS Airport Services S.A.                                                          

                                                                 Having its principal office at: Warsaw (02-159), at 2b J. Gordon Bennett Street, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XIV Commercial Division of the National Court Register, under the no 0000355602, tax identification number (NIP): 522-29-49-523, share capital PLN 40.440.020,00 paid in full, waste disposal database number (BDO): 000113178.

                                                                 Pursuant to article 4c of the Act of 8 March 2013 on preventing excessive delays in commercial transactions (Journal of laws 2013, item 403/Dz.U. z 2013 r. poz. 403 as amended) LS Airport Services S.A. declares its status of a large entrepreneur within the meaning of article 4 point 6) of the abovementioned Act.                                             

                                                                 1. Subject of the inquiry

                                                                 Presentation of the offer for purchase of a towbar/set of towbars and quick-release towbar heads for pushback services of aircrafts included as below:

                                                                 Lp

                                                                 Producent

                                                                 Model

                                                                 IATA CODE

                                                                 MTOW (kg)

                                                                 1

                                                                 Beechcraft

                                                                 400A Beechjet (400XP)

                                                                 BE40

                                                                 7303

                                                                 2

                                                                 Cessna

                                                                 Citation 525 CJ2

                                                                 C25A

                                                                 5613

                                                                 3

                                                                 Cessna

                                                                 Citation 525 CJ4

                                                                 C25C

                                                                 7761

                                                                 4

                                                                 Cessna

                                                                 Cessna 500 Citation I

                                                                 C500

                                                                 5300

                                                                 5

                                                                 Cessna

                                                                 Cessna Citation Mustang

                                                                 C510

                                                                 3921

                                                                 6

                                                                 Cessna

                                                                 Citation 525 CJ1

                                                                 C525

                                                                 4800

                                                                 7

                                                                 Cessna

                                                                 Citation II

                                                                 C550

                                                                 6000

                                                                 8

                                                                 Cessna

                                                                 Citation V

                                                                 C560

                                                                 7400

                                                                 9

                                                                 Cessna

                                                                 Cessna 560X Citation Excel

                                                                 C56X

                                                                 9200

                                                                 10

                                                                 Cessna

                                                                 650 Citation

                                                                 C650

                                                                 10200

                                                                 11

                                                                 Cessna

                                                                 Cessna Citation C680 Sovereign

                                                                 C680

                                                                 13600

                                                                 12

                                                                 Cessna

                                                                 Citation Longitude

                                                                 C700

                                                                 17900

                                                                 13

                                                                 Cessna

                                                                 Citation X

                                                                 C750

                                                                 36600

                                                                 14

                                                                 Bombardier

                                                                 Challenger 300

                                                                 CL30

                                                                 14330

                                                                 15

                                                                 Bombardier

                                                                 Challenger 350

                                                                 CL35

                                                                 14350

                                                                 16

                                                                 Bombardier

                                                                 Challenger 600

                                                                 CL60

                                                                 20460

                                                                 17

                                                                 Embraer

                                                                 Embraer Phenom 100

                                                                 E50P

                                                                 4750

                                                                 18

                                                                 Embraer

                                                                 Embraer Legacy 450

                                                                 E545

                                                                 16000

                                                                 19

                                                                 Embraer

                                                                 Embraer Legacy 500

                                                                 E550

                                                                 16220

                                                                 20

                                                                 Embraer

                                                                 Embraer Phenom 300

                                                                 E55P

                                                                 7951

                                                                 21

                                                                 Dassault

                                                                 Falcon 2000/200DX/200EASY/200EX/200LX

                                                                 F2TH

                                                                 19000

                                                                 22

                                                                 Cessna

                                                                 Reims-Caravan II

                                                                 F406

                                                                 4400

                                                                 23

                                                                 Dassault

                                                                 Falcon 900

                                                                 F900

                                                                 22050

                                                                 24

                                                                 Dassault

                                                                 Falcon 50

                                                                 FA50

                                                                 17600

                                                                 25

                                                                 Dassault

                                                                 Falcon 7X

                                                                 FA7X

                                                                 31300

                                                                 26

                                                                 Dassault

                                                                 Falcon 8X

                                                                 FA8X

                                                                 33100

                                                                 27

                                                                 Gulfstream

                                                                 Gulfstream G650

                                                                 G650

                                                                 48800

                                                                 28

                                                                 Gulfstream

                                                                 Gulfstream G200

                                                                 GALX

                                                                 16100

                                                                 29

                                                                 Bombardier

                                                                 Global 5000

                                                                 GL5T

                                                                 40000

                                                                 30

                                                                 Bombardier

                                                                 Bombardier Global Express

                                                                 GLEX

                                                                 42000

                                                                 31

                                                                 Gulfstream

                                                                 Gulfstream 3

                                                                 GLF3

                                                                 31600

                                                                 32

                                                                 Gulfstream

                                                                 Gulfstream 300/350/4/400/450/4SP

                                                                 GLF4

                                                                 33840

                                                                 33

                                                                 Gulfstream

                                                                 Gulfstream 5/500/550

                                                                 GLF5

                                                                 41000

                                                                 34

                                                                 Gulfstream

                                                                 Gulfstream 650

                                                                 GLF6

                                                                 45200

                                                                 35

                                                                 Hawker

                                                                 Hawker 750/800/800SP/800XP/850XP/900/900XP

                                                                 H25B

                                                                 12701

                                                                 36

                                                                 Honda Jet

                                                                 Honda HA-420

                                                                 HDJT

                                                                 4519

                                                                 37

                                                                 Bombardier

                                                                 Learjet 35

                                                                 LJ35

                                                                 8200

                                                                 38

                                                                 Bombardier

                                                                 Learjet 45

                                                                 LJ45

                                                                 9800

                                                                 39

                                                                 Bombardier

                                                                 Learjet 55

                                                                 LJ55

                                                                 9700

                                                                 40

                                                                 Bombardier

                                                                 Learjet 60

                                                                 LJ60

                                                                 10700

                                                                 41

                                                                 Bombardier

                                                                 Learjet 70/75

                                                                 LJ75

                                                                 9700

                                                                 42

                                                                 Pilatus

                                                                 Pilatus PC12

                                                                 PC12

                                                                 4740

                                                                 43

                                                                 Pilatus

                                                                 Pilatus PC24 Super Versatile Jet

                                                                 PC24

                                                                 8200

                                                                 44

                                                                 Beechcraft

                                                                 Beechcraft Premier I

                                                                 PRM1

                                                                 5500

                                                                 Specification and important parameters beyond the price:

                                                                 • Rubber pneumatic wheels or solid flat-free tires;
                                                                 • Warranty for a minimum of 24 months;
                                                                 • Towbars and towbar heads compliance with the latest IATA AHM / EASA guidelines;
                                                                 • Compliance of the proposed equipment with the requirements of Polish and European standards for devices and equipment for ground handling of aircraft;
                                                                 • Technical, operation and service manual documentation in Polish with a full list of replacement parts
                                                                 • Availability of spare parts delivery to Warsaw / Poland within 7 working days;
                                                                 • Compatibility with:

                                                                 Mulag Comet 6 with towing eye for a 50mm or 70mm pin (pushback up to 50,000 kg of aircraft MTOW);
                                                                 Trepel Challenger 150 with towing eye for 70mm pin;

                                                                 • Possibility to replace/easily change the towbar heads in working / operational conditions by the ordering party's employees/staff (includes quick-release assembly and disassembly)
                                                                 • Preferred compatibility with the towbar model Tronair model 01-1201-000 or JMS J-TOWbiz1;
                                                                 • Optional: presentation of available tools for storing towbar/ set of towbars and towbar heads;
                                                                 • Manufacturer's experience - confirmed by references

                                                                 2. Place, date and method of submitting the response to the inquiry:

                                                                 Please send the offer   by post to the Company's address by June 28, 2021, at 12:00 p.m., in a sealed envelope with the note: "The offer to purchase sets of towbars and quick-release towbars heads for LS Airport Services S.A. - do not open" addressed to: Piotr Wodzyński

                                                                 LS Airport Services S.A.
                                                                 Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warsaw Street
                                                                 Phone: (0 22) 206 95 00,
                                                                 E-mail: sekretariat@lsas.aero 

                                                                 3. Contact regarding the inquiry

                                                                 Information regarding the inquiry:
                                                                 In commercial matters: Eliza Szymańska
                                                                 Phone: 22 2094946, e-mail: e.szymanska2@lsas.aero 

                                                                 Information regarding the inquiry:
                                                                 Technical aspects: Piotr Wodzyński
                                                                 Phone: 48 695 88 74 14, e-mail: p.wodzynski@lsas.aero

                                                                 4. The method of preparing a response to an inquiry:

                                                                 The method of preparing the response to the request for proposal is set out in the attachment to this request for proposal – ‘Request for proposal response form’.

                                                                 The offer should include:

                                                                 • Tenderer's data, address, tax identification number, website address, e-mail address, legal status, etc.,
                                                                 • Declarations of the Tenderer joining the service run by LS Airport Services S.A. proceedings for the purchase of goods / services (confidentiality, GDPR (RODO), in accordance with the template),
                                                                 • Portfolio - experience in the subject of the contract (certified with references),
                                                                 • Tenderer's certificates in terms of his ability to perform the subject of the contract, corporate approvals, possession of the authority to perform the subject of the contract, etc., if any,
                                                                 • original or notarized copy of the power of attorney if the offer is submitted by a proxy,
                                                                 • Tenderer's registration documents,
                                                                 • Response form to an inquiry,
                                                                 • Sales contract draft.

                                                                 In addition, the response form to the request for quotation should be accompanied by information on:

                                                                 • completion date (preferred: August 31, 2021),
                                                                 • offer validity period (preferred by the ordering party, at least 90 days),
                                                                 • payments term (preferred by the ordering party: 45 days).

                                                                 Offers without the above data will not be considered.

                                                                 Please be advised that:

                                                                 • an inquiry is not an invitation to submit offers under the Public Procurement Law (Journal of Laws of 2017, item 1579), therefore we reserve the right to freely choose the submitted offer;
                                                                 • the bid selection procedure may be terminated at any time until the contract is signed, without giving any reason, without selecting the Contractor and the Contractor is not entitled to any claims against LS Airport Services S.A. in this respect;
                                                                 • providing any personal data constitutes consent to their processing by LS Airport Services S.A. for the purposes of these proceedings.

                                                                 Attachment:

                                                                 Enquiry
                                                                 Declaration of a prospective Contractor participating in the procedure conducted by LSAS
                                                                 Declaration of the Contractor participating in the procedure
                                                                 Personal data information clause
                                                                 Request for proposal response form
                                                                 GO BACK TO LIST
                                                                 DOWNLOAD PDF
                                                                 37
                                                                 Ogłoszenie o przetargu: zbycie pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych oraz holownika

                                                                 10 maja 2021 r.

                                                                 Nr ref. przetargu: 1/SSAT/2021

                                                                 Firma, siedziba i adres organizatora przetargu:

                                                                 LS Airport Services S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. J. Gordona Bennetta 2b, 02-159 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000355602, o numerze NIP: 5222949523 oraz numerze REGON: 142405221 (dalej jako „LSAS")

                                                                 Rodzaj i liczba zbywanych składników aktywów trwałych:
                                                                 1. Pojazd do transportu osób niepełnosprawnych Mallaghan ML6100D, nr boczny 1162, nr ew. 743/1/0024; LT 07/2021
                                                                 2. Pojazd do transportu osób niepełnosprawnych Mallaghan ML6100D, nr boczny 1149, nr ew. 743/0382; LT 06/2021
                                                                 3. Holownik Shopf F106, nr boczny 193. nr ew. LSASKTW746/1/0008; LT 18/2020.

                                                                 Termin i miejsce, w którym można obejrzeć zbywane składniki aktywów trwałych:
                                                                 Ad. 1 ul. Wirażowa 35, 02-158 Warszawa (pn-pt 8:00 – 17:00)
                                                                 Ad. 2 ul. Wirażowa 35, 02-158 Warszawa (pn-pt 8:00 – 17:00)
                                                                 Ad. 3 ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice (pn-pt 7:00 – 15:00)

                                                                 Do przetargu zastosowanie mają postanowienia Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych LS Airport Services S.A. z dnia 17 października 2019 r. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego treści.

                                                                 Załączniki:

                                                                 1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez LSAS, skierowana do oferenta, w związku z prowadzonym przetargiem,
                                                                 2. Wzór formularza ofertowego,
                                                                 3. Wzór instrukcji płatniczej zwrotu wadium.

                                                                 Ogłoszenie o przetargu
                                                                 Załącznik 1 - klauzula informacyjna RODO
                                                                 Załącznik 2 - wzór formularza ofertowego
                                                                 Załącznik 3 - wzór instrukcji płatniczej zwrotu wadium
                                                                 GO BACK TO LIST
                                                                 DOWNLOAD PDF
                                                                 38
                                                                 Zapytanie ofertowe w sprawie zlecenia wykonania analizy ekonomicznej zasadności inwestycji polegającej na rozbudowie pow. magazynowo-biurowej na terenie LS Cargo Park przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie.

                                                                 Kwiecień 13, 2021 r.

                                                                 Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wykonanie analizy ekonomicznej zasadności inwestycji polegającej na rozbudowie pow. magazynowo-biurowej na terenie LS Cargo Park przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie.

                                                                  Informujemy, że:

                                                                 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
                                                                 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
                                                                 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

                                                                 Składający zapytanie ofertowe:
                                                                 LS Airport Services S.A.
                                                                 J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
                                                                 wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości
                                                                 NIP 522-29-49-523
                                                                 Tel.: (22) 206 95 00

                                                                 1. Przedmiot zapytania ofertowego:

                                                                 Przedmiotem postępowania jest opracowanie analizy ekonomicznej zasadności inwestycji polegającej na rozbudowie pow. magazynowo-biurowej na terenie LS Cargo Park przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie.

                                                                 Dokument powinien zawierać:

                                                                 1. Analizy scenariuszowe (działanie istniejącej części magazynowo-biurowej i analiza możliwości wykorzystania nowej zabudowy w dostępnych wariantach wskazanych w analizie zagospodarowania nieruchomości);
                                                                  • Analiza nieruchomości jako jeden kompleks – bieżące oraz nowe zabudowania;
                                                                  • Benchmark nieruchomości, na których zlokalizowane są terminale cargo w zakresie podaży, popytu, najemców, warunków najmu, stawek czynszowych, rynku inwestycyjnego;
                                                                  • Ustalenie funkcji użytkowych (podział biura vs. magazyn; na podstawie zgłaszanego popytu na najem);
                                                                  • Analiza scenariuszowa dla JV i samodzielnej realizacji (uproszczona analiza finansowa);
                                                                  • Scenariusze dezinwestycji przy założeniu relokacji działalności operacyjnej LS Airport Services do Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) - (wartość gruntu, wartość nieruchomości, możliwe kierunki rozwoju).
                                                                  • Analiza scenariuszy realizacji przy założeniu różnych terminów przeniesienia działalności do CPK (uproszczona analiza finansowa).

                                                                 Celem analizy jest wypracowanie optymalnego scenariusza do realizacji inwestycji z uwzględnieniem przeniesienia działalności do CPK.

                                                                 1. Przygotowanie biznes planu w formacie spełniającym wymogi pozyskania kapitału od instytucji finansowych (analiza finansowa – model finansowy, ocena projektu inwestycyjnego, analiza SWOT)

                                                                 Dokument będzie prezentowany na potrzeby pozyskania wewnętrznych zgód korporacyjnych oraz  pozyskania finansowania zewnętrznego.

                                                                 1. Finansowanie – badanie rynku na potrzeby identyfikacji źródeł finansowania

                                                                 2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                                                                 Oferty należy składać w terminie do 05.05.2021 r. (włącznie), w zamkniętych kopertach opisanych:  „Biznesplan – LS Cargo Park” w sekretariacie LS Airport Services S.A. przy ul. J. Gordona Bennetta 2b w Warszawie 02-159 (I piętro).

                                                                 Wysłanie oferty mailem powoduje automatyczne odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymogów zapytania ofertowego.

                                                                 3. Kontakt:

                                                                 W sprawie zapytania ofertowego: Patrycja Walewska, tel.: 691 520 014, e-mail: p.walewska@lsas.aero

                                                                 4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                                                                 Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

                                                                 Oferent wraz z ofertą cenową powinien dostarczyć:

                                                                 • Referencje dotyczące dedykowanego zespołu do projektu.
                                                                 • Informacja na temat posiadanego doświadczenia w realizacji projektów z branży lotniczej, w tym w szczególności z uwzględnieniem rynku przewozów ładunków lotniczych (cargo).

                                                                 5. Załączniki:

                                                                 Załącznik 1 - Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
                                                                 Załącznik 2 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
                                                                 Treść zapytania ofertowego w PDF
                                                                 GO BACK TO LIST
                                                                 DOWNLOAD PDF
                                                                 39
                                                                 Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na dostawę wody mineralnej dla LS Airport Services S.A.

                                                                 Kwiecień 01, 2021 r.

                                                                 W związku z rozwojem Spółki LS Airport Services S.A., (LSAS) chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w postępowaniu ofertowym na dostawę wody mineralnej dla pracowników naszej firmy.

                                                                 Jesteśmy zainteresowani podpisaniem minimum rocznej umowy z możliwością jej przedłużenia.

                                                                 Składający zapytanie ofertowe:

                                                                 LS Airport Services S.A.,
                                                                 ul. J. Gordona Bennetta 2B,02-159 Warszawa
                                                                 wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości.
                                                                 NIP: 522-29-49-523,
                                                                 Tel.: +48 22 206 95 00,
                                                                 E-mail: sekretariat@lsas.aero

                                                                 1. Przedmiot zapytania ofertowego:

                                                                 Przedstawienie oferty na dostawę wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w butelkach 0,5 litra.

                                                                 Miejsce dostaw:

                                                                 LS Airport Services S.A.

                                                                 • lotnisko w Warszawie,
                                                                 • lotnisko w Warszawie – Terminal Cargo,
                                                                 • lotnisko w Krakowie,
                                                                 • lotnisko w Katowicach,
                                                                 • lotnisko w Katowicach – Terminal Cargo,
                                                                 • lotnisko w Gdańsku.

                                                                 Przewidywane ilości dostaw:

                                                                 • przewidywane roczne ilości dostaw wody gazowanej: 100.000 szt.
                                                                 • przewidywane roczne ilości dostaw wody niegazowanej: 50.000 szt.
                                                                 • przewidywana częstotliwość dostaw: 1-4 razy w miesiącu w zależności od temperatury.

                                                                 Powyższe ilości i częstotliwość dostaw może ulec zmianie w zależności od, trudnej obecnie do przewidzenia, sytuacji epidemiologicznej związanej z występowaniem wirusa SARS-CoV-2 w naszym kraju i na świecie oraz rozwoju krajowego i międzynarodowego ruchu lotniczego.

                                                                 2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                                                                 Ofertę należy przesłać listownie na adres Spółki do dnia 15/04/2021 do godz.12.00., w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dostawę wody mineralnej dla LS Airport Services S.A. – nie otwierać”.
                                                                 LS Airport Services S.A.,
                                                                 ul. J. Gordona Bennetta 2B,
                                                                 02-159 Warszawa,
                                                                 Tel.: +48 22 206 95 00,
                                                                 E-mail: sekretariat@lsas.aero 

                                                                 Termin realizacji (rozpoczęcia dostaw) – zgodnie z podpisaną umową.

                                                                 3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

                                                                 Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udzielają:

                                                                 Pani Dorota Abramczyk
                                                                 d.abramczyk@lsas.aero
                                                                 tel. +48 22 209-49-91

                                                                 Pani Eliza Szymańska
                                                                 e.szymańska2@lsas.aero
                                                                 tel. +48 22 209-49-46

                                                                 4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                                                                 Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

                                                                 Oferta powinna zawierać:

                                                                 • dane Oferenta, adres, NIP, adres www, adres e-mail, status prawny, itp.,
                                                                 • oświadczenia Oferenta przystępującego do prowadzonego przez LS Airport Services S.A. postępowania na dostawę wody mineralnej dla LSAS (poufność, RODO, zgodnie ze wzorem,),
                                                                 • portfolio - doświadczenie w przedmiocie zamówienia (poświadczone referencjami),
                                                                 • zasoby kadrowe – wykaz osób oddelegowanych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem ich doświadczenia,
                                                                 • zaświadczenia Oferenta w zakresie jego zdolności do wykonania przedmiotu umowy, posiadanych zgód korporacyjnych, posiadania uprawnień do wykonania przedmiotu umowy, itp. jeśli występują,
                                                                 • oryginał lub potwierdzony notarialnie odpis pełnomocnictwa w przypadku, gdy oferta składana jest przez pełnomocnika,
                                                                 • dokumenty rejestrowe Oferenta,
                                                                 • formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
                                                                 • projekt umowy sprzedaży.

                                                                 ponadto do formularza odpowiedzi na zapytanie ofertowe powinna być dołączona informacja nt.:

                                                                 • całościowego asortymentu (katalogu) oferowanych marek, rodzajów i pojemności wody mineralnej,
                                                                 • cen oferowanej wody mineralnej,
                                                                 • deklarowanego czasu dostawy,
                                                                 • deklarowanej częstotliwości dostaw,
                                                                 • kosztu dostaw do wyżej wspomnianej lokalizacji (minimum logistyczne),
                                                                 • gwarancji niezmienności cen w proponowanym okresie,
                                                                 • terminu ważności oferty.

                                                                 Informujemy, że:

                                                                 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
                                                                 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
                                                                 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

                                                                 Załączniki:

                                                                 Załącznik 1 ? Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe LSAS
                                                                 Załącznik 2 ? Klauzula informacyjna RODO dla LSAS
                                                                 Załącznik 3 ? Oświadczenia wykonawcy w zakresie ochrony danych dla LSAS
                                                                 Załącznik 4 ? Oświadczenie wykonawcy w zakresie poufności dla LSAS
                                                                 Treść zapytania ofertowego w formacie PDF
                                                                 GO BACK TO LIST
                                                                 DOWNLOAD PDF
                                                                 40
                                                                 Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na dostawę folii

                                                                 Marzec 26, 2021 r.

                                                                 W związku z rozwojem Spółki LS Airport Services S.A., (LSAS) chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w postępowaniu ofertowym na dostawę folii dla Oddziału Cargo.
                                                                 Jesteśmy zainteresowani podpisaniem minimum rocznej umowy z możliwością jej przedłużenia.

                                                                 Składający zapytanie ofertowe:

                                                                 LS Airport Services S.A.
                                                                 ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
                                                                 wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości.
                                                                 NIP: 522-29-49-523,
                                                                 Tel.: +48 22 206 95 00,
                                                                 E-mail: sekretariat@lsas.aero 

                                                                 1. Przedmiot zapytania ofertowego:

                                                                 Przedstawienie oferty na dostawę folii.

                                                                 Miejsce dostaw:

                                                                 LS Airport Services S.A.
                                                                 Oddział Cargo
                                                                 Wirażowa 35
                                                                 02-158 Warszawa

                                                                 Wymagane parametry i ilości dostaw:

                                                                 Typ folii: półrękaw
                                                                 Materiał folii: regranulat (LDPE)
                                                                 Szerokość folii: ok 600 cm (po rozłożeniu)
                                                                 Grubość folii: 55 mic.
                                                                 Kolor folii: bezbarwna
                                                                 Waga rolki: 60-70 kg
                                                                 Inne wymagania: folia nawinięta na gilzę, szerokość rolki ok. 160 cm
                                                                 Ilość w dostawie: ok. 3200 kg
                                                                 Ilość dostaw w miesiącu: jedna dostawa

                                                                 2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                                                                 Ofertę należy przesłać listownie na adres Spółki do dnia 30.04.2021 do godz. 14.00., w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dostawę folii dla LS Airport Services S.A. – nie otwierać”.

                                                                 LS Airport Services S.A.
                                                                 Gordona Bennetta 2B,
                                                                 02-159 Warszawa,
                                                                 Tel.: +48 22 206 95 00,
                                                                 E-mail: sekretariat@lsas.aero

                                                                 Termin realizacji (rozpoczęcia dostaw) – zgodnie z podpisaną umową.

                                                                 3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

                                                                 Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udzielają:

                                                                 Pani Dorota Abramczyk
                                                                 d.abramczyk@lsas.aero
                                                                 tel. +48 22 209-49-91

                                                                 Pan Artur Rydzyński
                                                                 a.rydzynski@lsas.aero
                                                                 tel. +48 22 206-94-87

                                                                 4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                                                                 Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

                                                                 Oferta powinna zawierać:

                                                                 • dane Oferenta, adres, NIP, adres www, adres e-mail, status prawny, itp.,
                                                                 • oświadczenia Oferenta przystępującego do prowadzonego przez LS Airport Services S.A. postępowania na dostawę folii (poufność, RODO, zgodnie ze wzorem,),
                                                                 • portfolio - doświadczenie w przedmiocie zamówienia (poświadczone referencjami),
                                                                 • zasoby kadrowe – wykaz osób oddelegowanych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem ich doświadczenia,
                                                                 • zaświadczenia Oferenta w zakresie jego zdolności do wykonania przedmiotu umowy, posiadanych zgód korporacyjnych, posiadania uprawnień do wykonania przedmiotu umowy, itp. jeśli występują,
                                                                 • oryginał lub potwierdzony notarialnie odpis pełnomocnictwa w przypadku, gdy oferta składana jest przez pełnomocnika,
                                                                 • dokumenty rejestrowe Oferenta,
                                                                 • formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
                                                                 • projekt umowy sprzedaży.

                                                                 ponadto do formularza odpowiedzi na zapytanie ofertowe powinna być dołączona informacja nt.:

                                                                 • całościowego asortymentu (katalogu) oferowanych folii z wyszczególnieniem rodzaju wymiarów, materiału, itp.
                                                                 • cen oferowanych folii,
                                                                 • czasu dostawy,
                                                                 • możliwej częstotliwości dostaw,
                                                                 • kosztu dostaw do wyżej wspomnianej lokalizacji (minimum logistyczne),
                                                                 • gwarancji niezmienności cen w proponowanym okresie,
                                                                 • terminu ważności oferty.

                                                                 Informujemy, że:

                                                                 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
                                                                 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
                                                                 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

                                                                 Załącznik:

                                                                 Załącznik 1 ? Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe LSAS
                                                                 Załącznik 2 ? Klauzula informacyjna RODO dla LSAS
                                                                 Załącznik 3 ? Oświadczenia wykonawcy w zakresie ochrony danych dla LSAS
                                                                 Załącznik 4 ? Oświadczenie wykonawcy w zakresie poufności dla LSAS
                                                                 Treść zapytania ofertowego w PDF
                                                                 GO BACK TO LIST
                                                                 DOWNLOAD PDF
                                                                 41
                                                                 Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na dostawę desek posuszarnianych

                                                                 Marzec 24, 2021 r.

                                                                 W związku z rozwojem Spółki LS Airport Services S.A., chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w postępowaniu ofertowym na dostawę desek posuszarnianych dla LSAS.
                                                                 Jesteśmy zainteresowani podpisaniem minimum rocznej umowy z możliwością jej przedłużenia.

                                                                 Składający zapytanie ofertowe:

                                                                 LS Airport Services S.A.
                                                                 ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
                                                                 wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości.
                                                                 NIP: 522-29-49-523,
                                                                 Tel.: +48 22 206 95 00,
                                                                 E-mail: sekretariat@lsas.aero 

                                                                 1. Przedmiot zapytania ofertowego:

                                                                 Przedstawienie oferty na dostawę desek posuszarnianych.

                                                                 Miejsce dostaw:

                                                                 LS Airport Services S.A.
                                                                 Oddział Cargo, ul. Wirażowa 35, 02-158 Warszawa

                                                                 Wymagane parametry i ilości dostaw:

                                                                 • Typ deski: deska posuszarniana,
                                                                 • Rodzaj drewna: sosna,
                                                                 • Wilgotność: 12% - 15%,
                                                                 • Wymiary: 100x15x2,5 cm,
                                                                 • Stopień obróbki powierzchni: tarcica,
                                                                 • Rodzaj zabezpieczenia przed owadami: brak,
                                                                 • Inne wymagania: brak sinicy i sęków,
                                                                 • Ilość w dostawie: 12m3,
                                                                 • Przewidywana ilość dostaw w miesiącu: 1 dostawa.

                                                                 2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                                                                 Ofertę należy przesłać listownie na adres Spółki do dnia 30.04.2021, do godz. 14.00., w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dostawę desek posuszarnianych dla LS Airport Services S.A. – nie otwierać”.
                                                                 LS Airport Services S.A.
                                                                 Gordona Bennetta 2B,
                                                                 02-159 Warszawa,
                                                                 Tel.: +48 22 206 95 00,
                                                                 E-mail: sekretariat@lsas.aero

                                                                 Termin realizacji (rozpoczęcia dostaw) – zgodnie z podpisaną umową.

                                                                 3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

                                                                 Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udzielają:

                                                                 Pani Dorota Abramczyk
                                                                 d.abramczyk@lsas.aero 
                                                                 tel. +48 22 209 49 91

                                                                 Pan Artur Rydzyński
                                                                 a.rydzynski@lsas.aero 
                                                                 tel. +48 22 206 94 87

                                                                 4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                                                                 Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

                                                                 Oferta powinna zawierać:

                                                                 • dane Oferenta, adres, NIP, adres www, adres e-mail, status prawny itp.,
                                                                 • oświadczenie Oferenta przystępującego do prowadzonego przez LS Airport Services S.A. postępowania na dostawę desek posuszarnianych (poufność, RODO, zgodnie ze wzorem,),
                                                                 • portfolio - doświadczenie w przedmiocie zamówienia (poświadczone referencjami),
                                                                 • zasoby kadrowe – wykaz osób oddelegowanych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem ich doświadczenia,
                                                                 • zaświadczenia Oferenta w zakresie jego zdolności do wykonania przedmiotu umowy, posiadanych zgód korporacyjnych, posiadania uprawnień do wykonania przedmiotu umowy, itp. jeśli występują,
                                                                 • oryginał lub potwierdzony notarialnie odpis pełnomocnictwa w przypadku, gdy oferta składana jest przez pełnomocnika,
                                                                 • dokumenty rejestrowe Oferenta,
                                                                 • formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
                                                                 • projekt umowy sprzedaży.

                                                                 ponadto do formularza odpowiedzi na zapytanie ofertowe powinna być dołączona informacja nt.:

                                                                 • całościowego asortymentu (katalogu) oferowanych desek posuszarnianych z wyszczególnieniem rodzaju drewna, wymiarów, stopnia wysuszenia, zabezpieczenia, itp.
                                                                 • ceny m3 oferowanych desek,
                                                                 • czasu dostawy,
                                                                 • możliwej częstotliwości dostaw,
                                                                 • kosztu dostaw do wyżej wspomnianej lokalizacji (minimum logistyczne),
                                                                 • gwarancji niezmienności cen w proponowanym okresie,
                                                                 • terminu ważności oferty.

                                                                 Informujemy, że:

                                                                 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
                                                                 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
                                                                 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

                                                                 Załącznik:

                                                                 Załącznik 1 ? Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe LSAS
                                                                 Załącznik 2 ? Klauzula informacyjna RODO dla LSAS
                                                                 Załącznik 3 ? Oświadczenia wykonawcy w zakresie ochrony danych dla LSAS
                                                                 Załącznik 4 ? Oświadczenie wykonawcy w zakresie poufności dla LSAS
                                                                 Treść zapytania ofertowego w PDF
                                                                 GO BACK TO LIST
                                                                 DOWNLOAD PDF
                                                                 42
                                                                 Zapytanie ofertowe w sprawie wyboru dostawców materiałów biurowych dla LS Airport Services S.A.

                                                                 Marzec 22, 2021 r.

                                                                 W związku z rozwojem Spółki LS Airport Services S.A., chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w postępowaniu ofertowym na sprzedaż i dostawę materiałów biurowych dla LSAS.

                                                                 Jesteśmy zainteresowani podpisaniem minimum rocznej umowy z możliwością jej przedłużenia.

                                                                 Składający zapytanie ofertowe:

                                                                 LS Airport Services S.A. (dalej jako: LSAS), Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości

                                                                 NIP: 522-29-49-523

                                                                 Tel.: +48 (22) 206 95 00,

                                                                 E-mail: sekretariat@lsas.aero

                                                                 1. Przedmiot zapytania ofertowego:

                                                                 Przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę materiałów biurowych dla oddziałów LS Airport Services S.A. w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku.

                                                                 Orientacyjne miesięczne i roczne zapotrzebowanie na reprezentatywne materiały biurowe dla oddziałów LSAS.

                                                                 l.p

                                                                 nazwa artykułu

                                                                 j.m.

                                                                 Zapotrzebowanie estymowane

                                                                 Miesięcznie

                                                                 rocznie

                                                                 1

                                                                 papier xero A4

                                                                 ryza

                                                                 350

                                                                 4200

                                                                 2

                                                                 papier xero A3

                                                                 ryza

                                                                 25

                                                                 300

                                                                 3

                                                                 papier Drescher 1+0

                                                                 karton

                                                                 1

                                                                 12

                                                                 4

                                                                 segregator A4 (szeroki)

                                                                 szt.

                                                                 50

                                                                 600

                                                                 5

                                                                 segregator A4 (wąski)

                                                                 szt.

                                                                 25

                                                                 300

                                                                 6

                                                                 segregator A5 (szeroki)

                                                                 szt.

                                                                 10

                                                                 120

                                                                 7

                                                                 teczka z gumką plastikowa

                                                                 szt.

                                                                 25

                                                                 300

                                                                 8

                                                                 teczka biała z gumką

                                                                 szt.

                                                                 10

                                                                 120

                                                                 9

                                                                 koperty białe C6 z klejem samoprzylepne (50 szt.)

                                                                 op.

                                                                 70

                                                                 840

                                                                 10

                                                                 koperty białe C5 z klejem samoprzylepne (50 szt.)

                                                                 op.

                                                                 460

                                                                 5520

                                                                 11

                                                                 koperty białe C4 z klejem samoprzylepne (50 szt.)

                                                                 op.

                                                                 200

                                                                 2400

                                                                 12

                                                                 koperty białe B4 z klejem samoprzylepne (50 szt.)

                                                                 op.

                                                                 250

                                                                 3000

                                                                 13

                                                                 koperty białe na A4 (poszerzone) z klejem samoprzylepne (50 szt.).

                                                                 op.

                                                                 120

                                                                 1440

                                                                 14

                                                                 koperty B4 brązowe (50 szt.)

                                                                 op.

                                                                 70

                                                                 840

                                                                 15

                                                                 koperty A4 białe (50 szt.)

                                                                 op.

                                                                 550

                                                                 6600

                                                                 16

                                                                 akumulatorki alkaiczne AA

                                                                 szt.

                                                                 140

                                                                 1680

                                                                 17

                                                                 akumulatorki alkaiczne AAA

                                                                 szt.

                                                                 110

                                                                 1320

                                                                 18

                                                                 zakreślacze 4-kolorowe

                                                                 op.

                                                                 40

                                                                 480

                                                                 19

                                                                 markery czarne (permanent)

                                                                 szt.

                                                                 70

                                                                 840

                                                                 20

                                                                 karteczki samoprzylepne sticky notes 75x75 mm

                                                                 op.

                                                                 70

                                                                 840

                                                                 21

                                                                 karteczki samoprzylepne sticky notes 51x38 mm

                                                                 op.

                                                                 30

                                                                 360

                                                                 22

                                                                 karteczki kolorowe kostka nieklejona

                                                                 szt.

                                                                 15

                                                                 180

                                                                 23

                                                                 koszulki na dokumenty, groszkowe (100 szt.)

                                                                 op.

                                                                 10

                                                                 120

                                                                 24

                                                                 koszulki na dokumenty, krystaliczne (100 szt.)

                                                                 op.

                                                                 15

                                                                 180

                                                                 25

                                                                 zszywki miedziowane 24/6 (10x1000 szt.)

                                                                 op.

                                                                 20

                                                                 240

                                                                 26

                                                                 zszywki stalowe 24/6 (10x1000 szt.)

                                                                 op.

                                                                 5

                                                                 60

                                                                 27

                                                                 zszywki no.10 (10x1000 szt.)

                                                                 op.

                                                                 1

                                                                 12

                                                                 28

                                                                 klipsy biurowe 19mm (12 szt.)

                                                                 op.

                                                                 5

                                                                 60

                                                                 29

                                                                 klipsy biurowe 25mm (12 szt.)

                                                                 op.

                                                                 10

                                                                 120

                                                                 30

                                                                 klipsy biurowe 41mm (12 szt.)

                                                                 op.

                                                                 10

                                                                 120

                                                                 31

                                                                 spinacz do kartek (małe) (100 szt.)

                                                                 op.

                                                                 15

                                                                 180

                                                                 32

                                                                 spinacz do kartek (średnie) (100 szt.)

                                                                 op.

                                                                 15

                                                                 180

                                                                 33

                                                                 spinacz do kartek (duże) (100 szt.)

                                                                 op.

                                                                 10

                                                                 120

                                                                 34

                                                                 chusteczki nawilżane (70 szt.)

                                                                 op.

                                                                 15

                                                                 180

                                                                 35

                                                                 chusteczki do czyszczenia mebli (70 szt.)

                                                                 op.

                                                                 10

                                                                 120

                                                                 36

                                                                 chusteczki nawilżane do monitora (70 szt.)

                                                                 op.

                                                                 15

                                                                 180

                                                                 37

                                                                 sprężone powietrze w spray

                                                                 szt.

                                                                 15

                                                                 180

                                                                 38

                                                                 teczka z klipsem A4 (prosta)

                                                                 szt.

                                                                 35

                                                                 420

                                                                 39

                                                                 teczka z klipsem A4 (z okładką)

                                                                 szt.

                                                                 45

                                                                 540

                                                                 40

                                                                 dziurkacz do papieru

                                                                 szt.

                                                                 10

                                                                 120

                                                                 41

                                                                 zszywacz nożycowy Rapid K1

                                                                 szt.

                                                                 1

                                                                 12

                                                                 42

                                                                 zszywacz biurkowy Leitz 5502 (30 kartek)

                                                                 szt.

                                                                 10

                                                                 120

                                                                 43

                                                                 zeszyt A4

                                                                 szt.

                                                                 1

                                                                 12

                                                                 44

                                                                 zeszyt A3

                                                                 szt.

                                                                 1

                                                                 12

                                                                 45

                                                                 holdery na identyfikatory

                                                                 szt.

                                                                 120

                                                                 1440

                                                                 46

                                                                 zawieszki do kluczy

                                                                 szt.

                                                                 70

                                                                 840

                                                                 47

                                                                 taśma klejąca szeroka bezbarwna

                                                                 szt.

                                                                 50

                                                                 600

                                                                 48

                                                                 taśma pakowa brązowa

                                                                 szt.

                                                                 45

                                                                 540

                                                                 49

                                                                 taśma klejąca Scotch

                                                                 szt.

                                                                 45

                                                                 540

                                                                 50

                                                                 taśma klejąca dwustronna

                                                                 szt.

                                                                 15

                                                                 180

                                                                 51

                                                                 folia do laminowania A4 250 mikronów (100 szt.)

                                                                 op.

                                                                 25

                                                                 300

                                                                 52

                                                                 gumki recepturki 50g

                                                                 op.

                                                                 1

                                                                 12

                                                                 53

                                                                 gumka do ścierania

                                                                 szt.

                                                                 5

                                                                 60

                                                                 54

                                                                 magnesy na tablicę magnetyczną (20 szt.)

                                                                 op.

                                                                 10

                                                                 120

                                                                 55

                                                                 korektor w taśmie

                                                                 szt.

                                                                 55

                                                                 660

                                                                 56

                                                                 nożyczki biurowe

                                                                 szt.

                                                                 10

                                                                 120

                                                                 57

                                                                 tusz do stempli

                                                                 szt.

                                                                 5

                                                                 60

                                                                 58

                                                                 kuweta/taca na dokumenty A4 (bezbarwna)

                                                                 szt.

                                                                 15

                                                                 180

                                                                 59

                                                                 ołówek z gumką

                                                                 szt.

                                                                 15

                                                                 180

                                                                 60

                                                                 ołówek automatyczny

                                                                 szt.

                                                                 10

                                                                 120

                                                                 61

                                                                 teczka na akta osobowe Esselte

                                                                 szt.

                                                                 60

                                                                 720

                                                                 62

                                                                 długopis na sprężynce

                                                                 szt.

                                                                 20

                                                                 240

                                                                 63

                                                                 zakładki indeksujące Post It (4 kolory 100 szt.)

                                                                 op.

                                                                 15

                                                                 180

                                                                 64

                                                                 marker do tablic suchościeralnych

                                                                 szt.

                                                                 30

                                                                 360

                                                                 65

                                                                 przekładki alfabetyczne do segregatora

                                                                 kpl.

                                                                 15

                                                                 180

                                                                 66

                                                                 rozszywacz Donau

                                                                 szt.

                                                                 10

                                                                 120

                                                                  

                                                                 Jesteśmy zainteresowani zakupem produktów ze ”średniej półki jakościowej”.

                                                                 W ofercie prosimy o zachowanie numeracji oferowanych produktów zgodnie z powyższą tabelą.

                                                                 Dostawa do oddziałów LSAS na lotniska w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Gdańsku.

                                                                 1. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                                                                 Ofertę należy przesłać listownie na adres Spółki do dnia 06 kwietnia 2021, do godz.12.00., w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dostawę materiałów biurowych dla LS Airport Services S.A. – nie otwierać”.

                                                                 LS Airport Services S.A. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa,

                                                                 Tel.: +48 (22) 206 95 00,

                                                                 E-mail: sekretariat@lsas.aero

                                                                 Termin realizacji (rozpoczęcia dostaw) – zgodnie z podpisaną umową.

                                                                 1. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

                                                                 Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udzielają:

                                                                 Dorota Abramczyk

                                                                 d.abramczyk@lsas.aero

                                                                 tel. +48 (22) 209-49-91

                                                                 Pan Zbigniew Roguski

                                                                 z.roguski@lsas.aero

                                                                 tel. +48 (22) 206-94-45

                                                                 1. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

                                                                 Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

                                                                 Oferta powinna zawierać:

                                                                 • dane Oferenta, adres, NIP, adres www, adres e-mail, status prawny itp.,
                                                                 • oświadczenia Oferenta przystępującego do prowadzonego przez LS Airport Services S.A. postępowania na zakup towarów/usług (poufność, RODO, zgodnie ze wzorem,),
                                                                 • portfolio - doświadczenie w przedmiocie zamówienia (poświadczone referencjami),
                                                                 • zasoby kadrowe – wykaz osób oddelegowanych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem ich doświadczenia,
                                                                 • zaświadczenia Oferenta w zakresie jego zdolności do wykonania przedmiotu umowy, posiadanych zgód korporacyjnych, posiadania uprawnień do wykonania przedmiotu umowy, itp. jeśli występują,
                                                                 • oryginał lub potwierdzony notarialnie odpis pełnomocnictwa w przypadku, gdy oferta składana jest przez pełnomocnika,
                                                                 • dokumenty rejestrowe Oferenta,
                                                                 • formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
                                                                 • projekt umowy sprzedaży

                                                                 ponadto do formularza odpowiedzi na zapytanie ofertowe powinna być dołączona informacja nt.:

                                                                 • cen jednostkowych w/w reprezentatywnych produktów, z wyszczególnieniem rodzaju, typu i producenta,
                                                                 • czasu dostawy,
                                                                 • możliwej częstotliwości dostaw,
                                                                 • kosztu dostaw do wyżej wspomnianych lokalizacji (minimum logistyczne),
                                                                 • całościowego asortymentu (katalogu) oferowanych materiałów biurowych,
                                                                 • gwarancji niezmienności cen w proponowanym okresie,
                                                                 • terminu ważności oferty.

                                                                 Oferty bez podania powyższych danych nie będą rozpatrywane.

                                                                 Ponadto informujemy że:

                                                                 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
                                                                 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
                                                                 • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

                                                                 Równocześnie LS Airport Services S.A. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podania przyczyn w dowolnej chwili a oferentom nie będzie przysługiwało w tego tytułu żadne odszkodowanie.

                                                                 Załączniki:

                                                                  

                                                                 Załącznik 1 - Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe LSAS
                                                                 Załącznik 2 ? Klauzula informacyjna RODO dla LSAS
                                                                 Załącznik 3 ? Oświadczenia wykonawcy w zakresie ochrony danych dla LSAS
                                                                 Załącznik 4 ? Oświadczenie wykonawcy w zakresie poufności dla LSAS
                                                                 GO BACK TO LIST
                                                                 DOWNLOAD PDF
                                                                 43
                                                                 Notice on the sale of 26 used GSE units

                                                                 March 12, 2021 r.

                                                                 LS Airport Services S.A, announces tender procedure for 26 used Ground Service Equipment units for sale.

                                                                 The list of equipment and its location is presented below.

                                                                 Katowice

                                                                 LS Airport Services S.A.

                                                                 ul. Wolnosci 90

                                                                 42-625 Ozarowice

                                                                 Contact person: Marcin Majcher:

                                                                 tel.: 887 831 211

                                                                 e-mail: m.majcher@lsas.aero

                                                                 No

                                                                 Side No

                                                                 Name

                                                                 Type of equipment

                                                                 Serial No

                                                                 Year of manufacture

                                                                 Mileage mth

                                                                 Condition / Operational efficiency

                                                                 1

                                                                 177

                                                                 GPU

                                                                 HOUCHIN

                                                                 103469

                                                                 2005

                                                                 B.d.

                                                                 10%

                                                                 3

                                                                 74

                                                                 Tractor

                                                                 ROFAN T344 T4DK

                                                                 425DHF982073

                                                                 1998

                                                                 56639

                                                                 0%

                                                                 4

                                                                 65

                                                                 Push back

                                                                 ROFAN T344

                                                                 330DVF931618

                                                                 1993

                                                                 B.d.

                                                                 0%

                                                                 5

                                                                 2326

                                                                 Electric tractor

                                                                 LEŻAJSK WAN13-0202

                                                                 33439

                                                                 2010

                                                                 B.d.

                                                                 0%

                                                                 6

                                                                 179

                                                                 Beltloader

                                                                 ERMA TLD

                                                                 48694

                                                                 1999

                                                                 16581

                                                                 0%

                                                                 7

                                                                 60

                                                                 Beltloader

                                                                 FRECH Z6475

                                                                 650792

                                                                 1970

                                                                 B.d.

                                                                 10%

                                                                 8

                                                                 50

                                                                 APU

                                                                 GARRETT RST160

                                                                 90-912

                                                                 1990

                                                                 B.d.

                                                                 20%

                                                                 Warsaw

                                                                 LS Airport Services S.A.

                                                                 ul. Wirażowa 35

                                                                 02-158 Warszawa

                                                                 Contact person: Marcin Stasiak:

                                                                 tel.: 22 206 9589

                                                                 e-mail: m.stasiak2@lsas.aero

                                                                 No

                                                                 Side No

                                                                 Name

                                                                 Type of equipment

                                                                 Serial No

                                                                 Year of manufacture

                                                                 Mileage mth

                                                                 Condition / Operational efficiency

                                                                 9

                                                                 LST013

                                                                 Toilet Service Unit

                                                                 MAN 8100

                                                                 WVM L012513G057568

                                                                 1999

                                                                 28390 km

                                                                 Efficient, no vacum pump

                                                                 10

                                                                 4500

                                                                 Pallet lift

                                                                  

                                                                 278

                                                                 1979

                                                                 B.d.

                                                                 0%

                                                                 11

                                                                 4140

                                                                 Luggage trailer

                                                                 RAWA PB-1,5

                                                                 267

                                                                 1990

                                                                 B.d.

                                                                 0%

                                                                 12

                                                                 121

                                                                 Stairs

                                                                  

                                                                 10262

                                                                 1989

                                                                 B.d.

                                                                 0%

                                                                 13

                                                                 1180

                                                                 High loader

                                                                 TREPEL CHAMP 70

                                                                  350480675

                                                                 2000

                                                                 3826 mth

                                                                 100%

                                                                 14

                                                                 1071

                                                                 High loader

                                                                 TREPEL PCL 70/56

                                                                  350203434

                                                                 1996

                                                                 5261 mth

                                                                 100%

                                                                 15

                                                                 2332

                                                                 Electric tractor

                                                                 LEZAJSK WAC 23-0122

                                                                 33724

                                                                 2013

                                                                 B.d.

                                                                 0%

                                                                 16

                                                                 2338

                                                                 Electric tractor

                                                                 LEZAJSK WAC 23-0122

                                                                 33748

                                                                 2013

                                                                 B.d.

                                                                 0%

                                                                 17

                                                                 1171

                                                                 Electric tractor

                                                                 CHARLATTE T-30

                                                                 4664

                                                                 2001

                                                                 B.d.

                                                                 0%

                                                                 18

                                                                 1261

                                                                 Luggage trailer

                                                                 WL20

                                                                 020/98

                                                                 1998

                                                                 B.d.

                                                                 0%

                                                                 19

                                                                 5028

                                                                 Pallet lift

                                                                 BT-LPE 200

                                                                 985 151 /  2007 

                                                                 2007

                                                                 B.d.

                                                                 0%

                                                                 20

                                                                 1108

                                                                 Electric tractor

                                                                 CHARLATTE T-30

                                                                 4574

                                                                 1998

                                                                 B.d.

                                                                 0%

                                                                 21

                                                                 247

                                                                 Water Service Unit

                                                                 Mercedes 809 Vestergaard WS

                                                                 WDB 67301215434464

                                                                 1989

                                                                 213000 km/53000 mth

                                                                 0%

                                                                 22

                                                                 327

                                                                 Water Service Unit

                                                                 Mercedes 809 Vestergaard WS

                                                                 WDB 67301015542736

                                                                 1990

                                                                 257000 km/47300 mth

                                                                 20% 

                                                                 Krakow

                                                                 LS Airport Services S.A.

                                                                 ul. Kpt. M. Medweckiego 1

                                                                 32-083 Balice

                                                                 Contact person: Piotr Szczepanek:

                                                                 tel.: +48 723 698 985

                                                                 e-mail: p.szczepanek@lsas.aero 

                                                                 No

                                                                 Side No

                                                                 Name

                                                                 Type of equipment

                                                                 Serial No

                                                                 Year of manufacture

                                                                 Mileage mth

                                                                 Condition / Operational efficiency

                                                                 23

                                                                 94

                                                                 Forklift

                                                                  GPW-2009

                                                                 136111

                                                                 1989

                                                                 B.d.

                                                                 damaged engine

                                                                 24

                                                                 328

                                                                 Toilet Service Unit

                                                                 MERCEDES 809_VESTERGAARD VTS

                                                                 WDB 67301015545426

                                                                 1989

                                                                 B.d.

                                                                 0%

                                                                 25

                                                                 1008

                                                                 GPU

                                                                 HOUCHIN D690-100DV

                                                                 101697

                                                                 1997

                                                                 B.d.

                                                                 0%

                                                                 26

                                                                 1112

                                                                 Electric tractor

                                                                 CHARLATTE T-30

                                                                 4578

                                                                  

                                                                 B.d.

                                                                 0%

                                                                 27

                                                                 1021

                                                                 GPU

                                                                 HITZINGER GPU 120MDI1

                                                                 121484

                                                                 2005

                                                                 59539mth

                                                                 damaged generator

                                                                 Terms and conditions:

                                                                 The offer must be sent either by e-mail or letter to the Company's address no later than March 26th 2021, until 12:00.

                                                                 LS Airport Services S.A.

                                                                 ul. J. Gordona Bennetta 2b

                                                                 02-159 Warszawa

                                                                 e-mail: sekretariat@lsas.aero

                                                                 Tel. +48 22 206 95 00

                                                                 Any additional information regarding offered GSE units, detailed photos or on-site verification shall be arranged with the person designated in each location.

                                                                 The offer shall include:

                                                                 • detailed information of the tenderer (name, registered office and address, telephone, legal status),
                                                                 • in the event that the tender is submitted by a representative original or notary’s certified copy of the power of attorney,
                                                                 • identification of the purchased subject matter, part number, name, location,
                                                                 • the offered net price – and the conditions of payment,
                                                                 • the tenderer’s declaration of familiarization with the technical condition of the equipment,
                                                                 • the obligation to conclude sales contract within 7 days since the information of winning the tender is received,
                                                                 • consent to the processing of personal data.

                                                                 Offers which do not contain the above information will not be considered.

                                                                 Tenders sent or submitted after deadline will not be considered.

                                                                 The contract for sale of the auctioned GSE unit will be signed with the tenderers who offered the highest price.

                                                                 The Company reserves the right to withdraw from the tender all or part of the listed GSE units without giving reasons.

                                                                 I agree to the processing of my personal data contained in the form in order to submit a purchase offer.

                                                                 Providing data is voluntary, but necessary to process with the request.

                                                                 The administrator of your personal data is LS Airport Services S.A. with its registered office in Warsaw (02-159), at ul. J. Gordon Bennett 2B. The data will be processed, inter alia, for the purpose of processing the inquiry according to its scope. For more information on the processing of personal data, please see our Privacy Policy . https://www.lsas.aero/o-firmie/rodo/dokumenty-rodo-do-pobrania

                                                                 GO BACK TO LIST
                                                                 DOWNLOAD PDF